Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

REKOMENDACIJA DĖL LAISVĖS PREMIJOMS SKYRIMO KUNIGUI ROBERTUI GRIGUI

Vilnius, 2018-11-07

Lietuvos Laisvės kovotojai bendraudami ir tardamiesi labai gražiai atsiliepia apie kunigą Robertą Grigą. 1991 metų sausio mėnesį pasaulį apskriejo žinia apie Lietuvos priešų ketinimus užgrobti valdžią Lietuvoje ir Lietuvą paversti Rusijos kolonija. Žmonijos žvilgsniai buvo nukreipti į Lietuvą, į Vilnių į Parlamentą, į gynybinius bastijonus. Sausio 13-osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė Lietuvos DIDŽIAVYRIAI. Tarp jų išsiskyrė kunigas Robertas Grigas.
Robertas Grigas gimė 1960 m. kovo 2d. Leipalingyje.1967–1978 m. mokėsi Leipalingio vidurinėje mokykloje. Nuo 1976 m. dalyvavo pogrindinėje Eucharistijos bičiulių sąjūdžio veikloje ir blaivybės sąjūdyje. 1978–1982 m. Vilniaus pedagoginio instituto užsienio kalbų fakultete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą. Su kitais leido ir platino pogrindinį žurnalą „Vytis“, bendradarbiavo pogrindinėje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“ ir „Aušroje“; juos platino. Už pogrindžio spaudą 1982 m. buvo iš instituto pašalintas ir paimtas į karinę tarnybą.1982–1984 m. tarnavo SSRS kariuomenėje, viešai atsisakė duoti sovietinio kario priesaiką už ką buvo nubaustas ir paskirtas į darbo batalioną, kuriame sąlygos buvo sunkesnės nei lageryje. Parašė „Rekrūto atsiminimai“: apie tarnavimą sovietinėje kariuomenėje ir gautą bausmę už atsisakymą prisiekti. 1985-1988m.Kiauklių bažnyčios zakristijonas, studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje, 1987 m. gruodžio 7 d. slapta įšventintas kunigu. 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitinge Vilniuje pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą. Mitinge kalbėjo apie savo atsisakymą priimti karinę priesaiką, prievartinį Lietuvos prijungimą prie SSRS, tūkstančių lietuvių sunaikinimą, Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos būtinybę. Po demonstracijos prie Adomo Mickevičiaus paminklo buvo pagrobtas ir terorizuojamas. Neoficialūs, neprisistatę, pažymėjimų neparodę žaliūkai smogikai naktį sučiupo kunigą Grigą Kiauklių apylinkėse, išsivežė ir kone parą vežiojo po miškus, grasindami iškasti duobę ir kažkur pelkėje palaidoti.
Įsitraukęs į Lietuvos laisvės lygos veiklą, nuo 1988 m. dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 1989-1991 m. Labanoro, Kietaviškių kunigas (administratorius), Kaišiadorių vikaras. Per 1991 m. sausio 13 d. įvykius Parlamente aukojo Mišias. Tuo metu reikėjo morališkai palaikyti pirmojo mūsų laisvai išrinkto sąjūdinio parlamento lyderius ne tik žodžiais. Paprašė savo vyskupo Juozapo Matulaičio, kad leistų nuvažiuoti ten pabūti. Manė, kad susirinkusiesiems duos pakankamai aiškų ženklą, jog Katalikų Bažnyčios kunigai yra kartu su Lietuvos gynėjais. Nuvažiavęs iš karto pateko į besiformuojančios savanorių kariuomenės priesaikos ceremoniją ir prisiekė kartu su kitais. Tai buvo savotiška kompensacija už atmestą priesaiką sovietų kariuomenei. 1991–1992 m. Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Nuo 1997 m. Lietuvos „Caritas“ federacijos generalinis direktorius. Dirba sielovados darbą Ateitininkų federacijoje, bendradarbiauja katalikų spaudoje.
Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu 1992 m., Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinu 1998 m. bei Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, kaip ir daugelis organizacijų, rekomenduoja kunigą Robertą Grigą pretendentu 2018 metų Laisvės premijai gauti.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, A. Budriūnas tel. 8673 95837
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com