Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Sąjūdininkams
Žiniasklaidai

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBOS NUOMONĖ
DĖL LIETUVOS SĄJŪDŽIO XVI SUVAŽIAVIMO ORGANIZAVIMO


Vilnius, 2018-07-04

Lietuvos Sąjūdis veiklą organizuoja vadovaudamasis ĮSTATAIS ir PROGRAMA. Šie dokumentai griežtai reglamentuoja Lietuvos Sąjūdžio veiklą. Ypatingas dėmesys skiriamas organizuojant SUVAŽIAVIMUS ir KONFENRENCIJAS. Vadovaujantis šiais reglamentiniais dokumentais savo darbą vykdo miestų ir rajonų skyriai. Sąjūdžio įstatai, programa, moralės ir teisės normos yra prievolė Lietuvos Sąjūdžio vadovams ir tarybai organizuoti Sąjūdžio veiklą, o sąjūdininkams yra stimulas veikti.

Sąjūdžio įstatų 4.4 punkte sakoma, kad Sąjūdžio suvažiavimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.
Įstatų 4.18 punkte sakoma, kad Sąjūdžio taryba renkama 2 metų laikotarpiui.
Įstatų 4.21 punkte parašyta: Sąjūdžio tarybos pirmininką dviejų metų laikotarpiui renka taryba ir tvirtina suvažiavimas.
Įstatų 4.24 punkte parašyta, kad Sąjūdžio pirmininkas renkamas ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
Sąjūdžio įstatų 7.1 punkte rašoma: pranešimai apie Sąjūdžio suvažiavimus skelbiami ne vėliau kaip prieš 30 dienų bei pranešama miestų (rajonų) skyriams RAŠTU.

2018-05-03 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba iš el. pašto Lietsajudis@gmail.com ant Lietuvos Sąjūdžio firminio blanko gavo žinutę: „XVI Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas vyks birželio 3 dieną, 14 val. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Bažnyčioje, Trakų g. 9.
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Vidmantas Žilius
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Andrius Tučkus

INFORMUOJAME, kad jokios papildomos informacijos iš V. Žiliaus ir A. Tučkaus iki 2018-06-03 d. Vilniaus Sąjūdžio taryba NEBUVO GAVUSI, o informacijos Lietuvos Sąjūdžio interneto svetainėje www.lietsajudis.lt NEBUVO RASTA.
PAŽYMIME, kad 2013-06-01 d. vyko XIV Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas, o 2016-02-20 d. vyko XV Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas. Pagal įstatus žinoma, kad XIV Sąjūdžio suvažiavimo metu 2013-06-01 išrinkti Sąjūdžio vadovai ir taryba juridiškai veiksnūs buvo 2 metus, kadangi buvo renkami 2 metams. Jie pagal Sąjūdžio įstatus privalėjo iki 2015-06-01 suorganizuoti XV Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimą. Manytina, kad XIV suvažiavime išrinkti Lietuvos Sąjūdžio vadovai neturėjo teisių kviesti XV Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo, nes buvo pasibaigusi jų kadencija. Tačiau buvę vadovai XV Sąjūdžio suvažiavimą suorganizavo daugiau kaip po pusės metų tai yra 2016-02-20 dieną. Apie neteisėtai organizuotą XV Sąjūdžio suvažiavimą buvo kalbama suvažiavimo metu 2016-02-20 ir buvo reikalaujama vadovautis įstatais.
Lietuvos Sąjūdžio vadovų ir tarybos narių išrinktų 2016-02-20 kadencija buvo pasibaigusi po 2 metų tai yra 2018-02-20 d. Tačiau jie kaip aukščiau pasakyta būdami neveiksnūs praėjus daugiau kai 2 mėn 2018-05-03 atsiunčia žinutę be parašų apie XVI Sąjūdžio suvažiavimo organizavimą 2018-06-03.
Pateisinamų priežasčių ir force majeure aplinkybių dėl XIV ir XV Sąjūdžio suvažiavimų organizavimo laiko atidėjimo, praleidimo ir nukėlimo nebuvo. TAIGI LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS NARIŲ, LIETUVOS SĄJŪDŽIO PIRMININKO V. ŽILIAUS IR LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS PIRMININKO A. TUČKAUS VEIKLOS PO 2018-02-20 d. YRA NETEISĖTOS, NES JIE BUVO IŠRINKTI DVEJIEMS METAMS - JŲ KADENCIJOS BUVO PASIBAIGUSIOS. Manytina, kad visi 2016-02-20 d. išrinktieji labai gerai žinojo Lietuvos Sąjūdžio įstatus ir turbūt supranta, kad ĮSTATŲ PAŽEISDINĖTI NEGALIMA, o priimti sprendimai neturi juridinių galių. Kyla klausimai kodėl 2 kadencijas V. Žilius ir A. Tučkus nesilaikė suvažiavimų organizavimo reglamento ir sistemingai pažeidinėjo ĮSTATUS?
Pagal Sąjūdžio įstatus kiekvieną mėnesį turi būti organizuojami Sąjūdžio tarybos posėdžiai. Kiekvienais metais turi būti atlikta ūkinės finansinės veiklos analizė ir atsiskaityta sąjūdininkams. Lietuvos Sąjūdžio taryba oficialiai privalo viešinti Sąjūdžio veiklą. Peržiūrėjus Lietuvos Sąjūdžio interneto svetainę nuo 2016-02-21 iki
2018-06-03 nepavyko rasti jokios informacijos apie Lietuvos Sąjūdžio vadovų, tarybos narių, miestų ir rajonų

skyrių veiklą, išskyrus XV suvažiavimo rezoliucijas ir 2018-05-03 įdėtą V. Žiliaus ir A. Tučkaus žinutę apie Sąjūdžio XVI suvažiavimą.
MALONU yra tai, kad SĄJŪDIS buvo dešiniųjų partijų ir organizacijų lopšys.
Kai LIETUVOS SĄJŪDŽIUI nuo 2016-02-20 d. iki 2018-02-20 vadovavo ir dar bando vadovauti V. Žilius, A. Tučkus su beveik visa 25 žmonių komanda DAROSI SKAUDU, BAUGU ir NEPATEISINAMA.
2018-05-03 d. gauta el. žinutė iš kadenciją baigusių buvusių Sąjūdžio vadovų V. Žiliaus ir A. Tučkaus yra be išsamios ir be tinkamai pateiktos informacijos apie suvažiavimo organizavimą. Nė karto V. Žilius ir A. Tučkus jokia forma nebuvo pateikę Vilniaus Sąjūdžio tarybai XVI suvažiavimo delegatų skaičiaus kvotą ir suvažiavimo darbotvarkę. Pagal Sąjūdžio įstatus Sąjūdžio veikla turi būti viešai propaguojama. Tačiau nei laikraščiuose, nei Lietuvos Sąjūdžio internetiniame puslapyje, nei Sąjūdžio skelbimo lentoje Gedimino Nr. 1 tinkamos informacijos nebuvo. MANYTINA, kad dėl netinkamų parengiamųjų veiksmų ir Įstatų pažeidimo V.Žiliaus ir A. Tučkaus organizuotas Sąjūdžio suvažiavimas buvo neteisėtas. Slepiama informacija nuo sąjūdininkų dėl organizuojamo suvažiavimo lėmė, kad 2018-06-03 Lietuvos Sąjūdžio vadovų organizuotas koncertas vyko apytuštėje Katedros aikštėje.
KVIESTI XVI SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMĄ NESILAIKANT ĮSTATŲ IR NEPAAIŠKINUS TIKSLO BUVO NETEISĖTA IR NEMORALU.
MANYTINA, KAD LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS, LIETUVOS SĄJŪDŽIO PIRMININKO V. ŽILIAUS IR LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS PIRMININKO A. TUČKAUS VEIKLA NUO 2018-02-21 BUVO NETEISĖTA IR JIE NETURĖJO TEISĖS PAŽEISDAMI LIETUVOS SĄJŪDŽIO ĮSTATUS ORGANIZUOTI SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMĄ 2018-06-03.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba deda daug pastangų, kad Lietuvoje būtų laikomasi LR Kostitucijos, įstatymų ir SĄJŪDŽIO ĮSTATŲ, būtų stiprinama Lietuvos valstybė ir ginami žmonių interesai. PRIMENAME, kad 2017-05-17 Lietuvos Mokslų Akademijoje vykusiame Vilniaus sąjūdininkų susirinkime buvo kreiptasi į Lietuvos vadovus, kad 2018 metai būtų paskelbti SĄJŪDŽIO METAIS ir buvo prašoma, kad
Lietuvos Sąjūdžio taryba įstatų nustatyta tvarka iki 2018-02-20 organizuotų ataskaitinį – rinkiminį Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimą. DŽIUGU, kad LR Seimas į šį kreipimąsi operatyviai sureagavo ir 2018 metus paskelbė SĄJŪDŽIO METAIS. APMAUDU, kad Lietuvos Sąjūdžio vadovai nesureagavo į prievolę laiku iki 2018-02-20 organizuoti Lietuvos Sąjūdžio ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą ir 2018-05-03 pradėjo rengtis suvažiaavimui..
Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba reguliariai 2 kartus mėnesyje renkasi į tarybos posėdžius ir pagrindinius dokumentus skelbia tarybos tinklapyje www.sajudis.com Kai kurie Vilniaus Sąjūdžio tarybos dokumentai viešinami laikraščiuose, internetiniuose portaluose ir panaudojami sprendžiant problemas – skelbiant 2018 metus SĄJŪDŽIO METAIS, skelbiant 2019 metus PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS ir PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAIS, organizuojant masines eitynes iš Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu iki S. Daukanto aikštės 2018-04-25 švenčiant TRISPALVĖS 100 METŲ JUBILIEJŲ, kiekvieną rytą prie tremtinių paminklo, esančio prie KGB rūmų, uždegama žvakutė ir pan. Nuoširdžiai dėkojame institucijoms, kurios reaguoja į teiktus prašymus, nes daugelis jų sulaukia tinkamo dėmesio. Dėkojame ir tada kai su mūsų keliamomis problemomis susipažįstama.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos NUOMONE XVI Lietuvos
Sąjūdžio suvažiavimas buvo NETEISĖTAI organizuotas, grubiai pažeidus
Sąjūdžio įstatus, o priimti sprendimai yra NETEISĖTI.
SĄJŪDŽIO VEIKLOJE PRIVALU LAIKYTIS ĮSTATŲ ir PROGRAMINIŲ NUOSTATŲ.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com