Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
LR Vyriausybės nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LR Seimo Laisvės kovų komisijos Pirmininkui Juozui Olekui
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P R O T E S T A S

     DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

Vilnius, 2018.03.07

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 1917.11.22 Protestu kreipėsi į Jus dėl ruošiamo sušaudytų ministrų atminimo paniekinimo.
Nesulaukę iš Jūsų jokio poveikio vertinant šią įžūlią provokaciją, stebime tolimesnius šios provokacijos veiksmus. Matydami visišką Jūsų abejingumą šiam klausimui, valdančiųjų institucijos stengiasi sušaudytų ir nukankintų ministrų pavardes surašyti į grindinį.` 2018.02.27 Visuomeninė taryba prie Seimo Laisvės kovų komisijos balsų dauguma (balsavo ,, už“ arba susilaikė – 9, balsavo ,, prieš“ – 2) pritarė, kad lentelės su sušaudytų ir nukankintų ministrų pavardėmis būtų į montuotos į grindinio plytelių taką vedantį per tiltelį į Ministrų Tarybos rūmus. Taku vaikščios eiliniai piliečiai ir ministrai, ekskursijos ir svečiai, kaupsis lietus, sniegas ir purvas, dergs šunys ir paukščiai. Ir tai bus vadinama pagarba nužudytiems. Juk tai pilna analogija kai buvo niekinami žuvę nelygioje kovoje Lietuvos partizanai.
Tenka stebėtis, kad šiam niekingam projektui pritaria organizacijos (tiksliau – ten dalyvavę šių visuomeninių organizacijų vadovai), kurie patys arba jų šeimos nukentėję nuo sovietinio genocido. Jeigu jau politiniai kaliniai, tremtiniai, Laisvės kovotojai, Sausio 13 – osios gynėjai, genocido tyrimo centras ir kt (jų šioje komisijoje yra apie 20, dalyvavo 11) pritaria šiam niekingam projektui - tai kas apgins sušaudytus ministrus nuo paniekinimo. Prisiminkime sušaudytus ir nukankintus: Petras Aravičius, Kazys Bizauskas, Julius Čaplikas, Voldemaras Čarneckis, Pranas Dovydaitis, Antanas Endziulaitis, Balys Giedraitis, Kazimieras Jokantas, Jonas Vasiliūnas, Juozas Papečkys, Vytautas Petrulis, Steponas Rusteika, Kazimieras Skučas, Zigmas Pranas Starkus, Jonas Sutkus, Antanas Tamošaitis ir mirusius kalėjimuose ir tremtyje: Jonas Pranas Aleksa, Antanas Merkys, Aleksandras Žilinskas, Julius Indrišiūnas, Juozas Jankevičius, Vladas Mironas, Stanislovas Putvinskis – Pūtvis, Mečislovas Reinys, Jokūbas Stanišauskis, Benediktas Bronius Tomaševičius, Jokūbas Vygodskis ir Augustinas Voldemaras. Visi jie žuvo pakelta galva, nei vienas netapo išdaviku.
O šiandien, Nepriklausomoje Lietuvoje, visi jie pasmerkti būti mindžiojami ir spjaudomi. Kas apgins jų, o tuo pačiu ir Lietuvos valstybės garbę? Juk juos išduoda paskutinė gynybinė grandis.
Juk tai liepto galas Valstybėje.
Ko vertos tampa garsios patriotinės kalbos, garbingi vardai ir apdovanojimai? Kokią gaus pamoką vaikai ir jaunimas? Kalbama apie meilę Tėvynei, o praktika - Tėvynės didvyrių paniekinimas.
Tautos abejingumas niekšybei gali būti lemtingas valstybei.
Nepamirškime istorijos. Nepamirškime Pompėjos. Nepamirškime Sodomos ir Gomoros.
Atsiminkime, kad greitai bus užkurtas Astravo pragaras. – objektas, skirtas sunaikinti ne tik Vilnių, bet ir visą Lietuvą. Prieš priimdami galutinus sprendimus dėl Lietuvos kankinių paniekinimo perskaitykite Nobelio premijos laureatės Svetlanos Aleksijevič knygą ,, Černobylio malda”.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba eilę metų kovojusi, kad būtų įamžinti sušaudyti ministrai, vykdydami mums pritariančių žmonių valią -

PRAŠO pie Vyriausybės rūmų statyti Gedimino stulpų formos anksčiau su Vilniaus Sąjūdžio taryba suderintą skulptoriaus J. Jagėlos parengtą projektą.
REIKALAUJAME nutraukti projekto ,,Memorialinis ženklas prie LR Vyriausybės pastato Vilniuje” derinimo ir statybos darbus.

KVIEČIAME geros valios žmones neleisti ant grindinio niekinti sušaudytų ministrų atminimą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com