Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekselencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Finansų Ministrui Viliui Šapokai
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
Lietuvos banko Pirmininkui Vytui Vasiliauskui
LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui
Pasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO


Vilnius, 2018-02-07
2008-04-30 vykęs Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas, žinodamas, kad Lietuvos Respublika pagal 1992 metų pasaulinių valiutų kursą yra skolinga Lietuvos juridiniams asmenims apie 147,3 mln. JAV dolerių ir fiziniams asmenims apie 9,2 mln. JAV dolerių, kreipėsi pareiškimu “Dėl valiutinių indėlių grąžinimo” į LR Prezidentą V. Adamkų, LR Seimo Pirmininką Č. Juršėną, LR Ministrą Pirmininką G. Kirkilą, LR finansų ministrą R. Šadžių, LR Seimo narius. PRIMENAME, kad tada susirinkimas prašė: 1. Paaiškinti visuomenei ir indėlininkams, kiek valiutinių indėlių pasiglemžė SSSR ir kiek naudojosi Lietuvos vyriausybė. Tada išaiškėtų padėtis ir susidarytų juridinis precedentas indėlininkams kreiptis į Rusiją dėl žalos atlyginimo. 2. Paskelbti oficialiai, kur yra sukaupti Lietuvos piliečių valiutiniai indėliai, buvę „Vnešekonombanko“ Lietuvos skyriuje, kiek jų yra litais arba konvertuojama valiuta, kas jais disponuoja bei kiek ir kokiems tikslams jų buvo panaudota. 3. Priimti nutarimą, įpareigojanti LR Vyriausybę sudaryti veiksmų planą, kuriuo remiantis būtų pradėtas indėlių „Vnešekonombank“ grąžinimas fiziniams asmenims, numatant indėlių grąžinimo ir pabaigos grafikus. 4. Šį konferencijos kreipimąsi pridėti prie Seimo nutarimo projekto Nr. XP-2604 „Dėl padėties sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimus“ teikiamų dokumentų. 5. Leisti indėlininkų atstovams dalyvauti Seimo nutarimo projekto Nr. XP – 2604 svarstymo procedūrose (priedas Nr. 1) žiūr. www.sajudis.com DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ 2008-04-30.
2008 birželio mėnesį iš LR Finansų ministro R. Šadžiaus gavome laišką “Dėl valiutinių indėlių grąžinimo” Nr. ((7.39-04)-5K-0815256-5K-0815424) . Laiške pateikta daugybė paaiškinimų, minčių, teisinių nuostatų, valstybinių įsipareigojimų ir nusivylimų, nes buvo numatyta atkuriamoji suma vienam gyventojui NE DAUGIAU 6000 litų – žmonės tai vadino APIPLĖŠIMU. Kartu buvo teikiama vilčių atgauti NORS DALĮ pinigų (priedas Nr. 2).
PRIMENAME, KAD NUKENTĖJO APIE 2000 ŽMONIŲ. Pinigų atgauti žmonėms nepavyko ir nesimato jokių perspektyvų. Apie juridinių asmenų likimus informacijos neteikiame. Per praėjusius 10 metų po susirinkimo žmonės įvairiausiais būdais ieškojo NEATGAUTŲ, o gal PRARASTŲ PINIGŲ.
Todėl VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBA, DALYVAUJANT NUKENTĖJUSIŲJŲ ATSTOVAMS, dar kartą pateikia kai kuriuos valiutinių palikimų gavėjų ir indėlininkų prašymus, atsakymus, teisės aktus bei reglamentuojančius ir įsipareigojančius dokumentus liečiančius atgauti palikimus ir indėlius iš buvusio Ekonominių ryšių su užsieniu banko „Vniešekonombank“.
Pažymime, kad dokumentai buvo surinkti iš įvairių PRIVAČIŲ ARCHYVŲ.
Fizinių asmenų valiutiniai indėliai iki Lietuvos Nepriklausomybės privalomai buvo laikomi SSRS Vniešekonombanke ir leidžiama buvo išsiimti tik ypatingais atvejais - ligos ar perkant butą (pateikiant tam dokumentus).
Fiziniams asmenims valiutinės sąskaitos buvo atidarytos tik šiais atvejais:
1. kai jiems užsienyje gyvenantys asmenys pervesdavo palikimus ar dovanas
2. kai komandiruoti iš SSRS asmenys dirbo užsienyje ir gaudavo atlyginimą už darbą.

1990-10-02 d.. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą Nr. I-630 įpareigojantį LR Vyriausybę ir Lietuvos banką perimti ir SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko (Vniešekonombanko) fondus-balansą ir reorganizuoti šį banką į Lietuvos banko Valiutinių operacijų departamentą (priedas Nr 3).

1992-04-02 LR Vyriausybė priėmė nutarimą “Dėl gyventojų valiutinių indėlių apsaugos” (priedas Nr. 4).
„Vniešekonombanko“ Lietuvos skyrius 1992 m. kovo 14 d uždarytas. Lemiamą dieną dalis indėlininkų atsiėmė visas turėtas indėlių sumas - TUR BŪT TIE, KURIE LABIAUSIAI BUVO INFORMUOTI.
Deja, Lietuvos Bankas vėliau Finansų ministerija ir Lietuvos Vyriausybė nevykdė LR Seimo 1990-10-02 d. nutarimo Nr.-I-630 ir VISI kartu neprižiūrėjo Lietuvos „Vniešekonombanko“ skyriaus dolerinių likučių panaudojimo. NET kai kuriems vadovams buvo iškeltos baudžiamosios bylos. Dėl įvykusių pirkimų - pardavimų ir vykusių bankinių operacijų ir teismų procesų aidėjo politinių debatų.
1999-03-30 d. priimtame LR “Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu” Nr. VIII-1116, kurio trečio straipsnio penktame punkte rašoma: “Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytos santaupos apskaičiuojamos pagal 1992 m. kovo 15 d. buvusio indėlio likutį, perskaičiuotą į JAV dolerius laikantis 1992 m. kovo 11 d. nustatyto oficialaus SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko kurso, vėliau ši suma perskaičiuojama į litus pagal 1999 m. sausio 1 d. galiojusį oficialų bazinės valiutos kursą. Atkuriamų santaupų suma turi būti ne didesnė kaip 6000 litų, atėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarka perskaičiuotą į litus jau išmokėtų kompensacijų sumą” Šio įstatymo trečio straipsnio 6 punkte rašoma:”Kai Rusijos Federacija,buvusios SSRS teisių ir pareigų perėmėja, grąžins buvusios okupacinės sovietinės valdžios nusavintus ir per buvusį SSRS centrinį taupomąjį banką sunaudotus Lietuvos gyventojų indėlius, taip pat nusavintas Lietuvos skyriuje buvusias gyventojų santaupas, nurodytų santaupų atkuriama suma Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu bus atitinkamai padidinta.” (priedas Nr.5).
2010-11-25 d. LR Seimo priimtame “LR Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymas” Nr. X1-1175, kurio antro straipsnio 6 punkte rašoma “Rusijos Federacijai grąžinus buvusios okupacinės sovietinės valdžios nusavintus gyventojų indėlius, laikytus likviduotame buvusios SSRS Ekonominių ryšių su užsienio banko Lietuvos skyriuje 1992 m. kovo 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato tvarką, pagal kurią indėlininkams bus grąžinti indėliai užsienio valiuta (priedas Nr. 6)
Iš 118 dalyvavusių balsavuime UŽ ŠĮ ĮSTATYMĄ: už balsavo 72, prieš 15, susilaikė 31. Atkreipiame dėmesį, kad už šį įstatymą balsavo: M. Adomėnas, V. Aleknaitė-Abramikienė, A.Anušauskas, T. Auštrevičius, A.Ažubalis, V. Bacevičius, V. Baltraitienė, R. Baškienė, A. Baukutė, A. Baura, D. Bekintienė, A. Bilotaitė, A. Burba, V. Čigriejienė, J. Dagys, J. Dautartas, I. Degutienė, L. Dinius, A. Dumčius, V. Galvonas, V. Gapšys, K. Glaveckas, V. Grubliauskas, D. Jankauskas, R. Juknevičienė, E. Jurkevičius, A. Kašėta, A. Kazulėnas, A.Kubilius, R. Kupčinskas, K. Kuzminskas, A. Lydeka, J. Liesys, P. Luomanas, V. Margevičienė, K. Masiulis, A. Matulas, V. Matuzas, A. Melianas, G. Navaitis, A. Nedzinskas, S. Pečeliūnas, J. Pinskus, E. Pupinis, K. Ramelis, J. Razma, R. Rutkelytė, V. Sabutis, P. Saudargas, R. Smetona, G. Songaila, J. Stanevičius, Č. Stankevičius, K. Starkevičius, G. Steponavičius, A. Stirblytė, S. Stoma, V. Stundys, S. Šedbaras, Ž. Šilgalis, J. Šimėnas, R. Šukys, E. Tamašauskas, K. Uoka, J. Urbanavičius, I. Valinskienė, V. Valkiūnas, E. Vareikis, A. Vidžiūnas, M. Zasčiurinskas, E. Zingeris, P. Žeimys. TADA SEIMO PIRMININKE BUVO I. Degutienė, o MINISTRU PIRMININKU BUVO A. Kubilius. ĮSTATYMĄ PASIRAŠĖ PREZIDENTĖ D. Grybauskaitė. ĮDOMIAUSIA YRA TAI, KAD SEIMO NARIAI PRIĖMĘ ŽMONIŲ SKURDINIMO ĮSTATYMĄ visiškai nepasirūpino, kad spręstų iš Rusijos susigrąžinti nusavintus palikimus ir indėlius. Šis įstatymas tapo POLITINIO ŽAIDIMO PRIEŠ NUKENTĖJUSIUOSIUS PAGRINDINE POLITINE KORTA - PAAIŠKINIMŲ IR PASIAIŠKINIMŲ PRIEMONE. ATKREIPIAME dėmesį, kad šie DU įstatymai labai įdomiai susišaukia – NES nuo 1999 m. NIEKAS NEGAVO nė dolerio dėl politikų ir valdžiažmogių kaltės. 2010-11-25 įstatymas UŽDĖJO GALUTINĮ BARJERĄ – kol Rusijos federacija SUGRĄŽINS DOLERIUS. Politikai ir valdininkai bendraudami su nukentėjusiais labai dažnai naudojo argumentą JEIGU NESUTINKATE TAI GALITE SKŲSTIS Į TEISMĄ.
Pateikiame kai kuriuos raštus:
LR Valstybės kontrolės 1993-03-16 d. laiškas “Dėl valiutinių lėšų panaudojimo Nr. 140-12-883. (priedas Nr. 7).
LR generalinės prokuratūros 1999-07-03 laiškas Seimo nariui K. Bobeliui Nr. 07-05-2275 (priedas Nr. 8).
Laikraščio “Lietuvos aidas” 1997-06-03 straipsnis “Ar atsiras ant ko nuleisti dar vieną iškeltą bylą?” (priedas Nr. 9).
Laikraščio Lietuvos rytas 1997-08-11 straipsnis “Lietuvai nerūpėjo Maskvos seifuose dingę milijonai” (priedas Nr. 10).
Likvidavus buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banką ir jo Lietuvos skyrių šio banko indėlininkai nebegalėjo atsiimti savo sąskaitose esančių pinigų.
PATEIKIAME kai kuriuos nukentėjusiųjų laiškus:
2005-02-21 d. P. Dirsės laiškas Ministrui Pirmininkui A. Brazauskui (priedas Nr. 11). 2007-01-29 d. S. Mockevičiaus laiškas LR Seimo Peticijų komisijai (priedas Nr. 12). 2007-02-22 d. P. laiškas P. Mockevičienės Peticijų komisijai (priedas Nr. 13).
PATEIKIAME atsakymus į kai kurių nukentėjusiųjų laiškus ir atsakingų institucijų dokumentus.
1996-2-09 Finansų ministro R. Šarkino laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 14). 1997-06-03 G. Vagnoriaus vyriausybės spaudos tarnybos straipsnis laikraštyje Lietuvos rytas “Cigarečių biznį suko ne Vyriausybė, o sukčiai” Čia glaustai paaiškinama, kaip institucijos galimai sutartinai veikė panaudojant dolerinius indėlius. MALONIAUSIAS paskutinis sakinys “ Bus kompensuojami valiutiniai indėliai - net jei Rusija ir nevykdys duotų pažaų dėl lėšų grąžinimo”. G. Vagnoriaus vyriausybė PAŽADŲ NEĮVYKDĖ. Kitos vyriausybės atsitvėrė 2010-11-25 d. 72 parlamentarų SUMEISTRAVOTA įstatymine tvora kol Rusijos fededacija negrąžins nusavintų lėšų (priedas Nr. 15).
1999-04-21 d. Ekonominių nusikaltimų tyrimų komisijos pirmininko laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 16).
1999-12-30 d. Lietuvos banko valdybos pirmininko R. Šarkino laiškas Mockevičiams (priedas Nr. 17).
2001-08-22 d. Finansų rinkos departamento direktorės laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 18) Šiame laiške aiškinama, kad 1999-06-01 buvo pasirašytas protokolas tarp Lietuvos banko ir Rusijos ekonominių ryšių su užsieniu banko dėl indėlių grąžinimo.
2004-10-27 LR Vyriausybės nutarimas dėl santaupų ir indėlių kaupimo (priedas Nr. 19)
2005-05-30 Finansų ministerijos sekretoriaus R. Kriščiūno laiškas P. Dirsei (priedas Nr.20).
2007-03-01 Lietuvos banko laiškas S. Mockevičiui (priedas Nr. 21).
2008-08-16 Seimo narės J. Zinkevičiūtės laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 22). Šiame laiške labai išsamiai paaiškinama Lietuvos ir Rusijos finansinius santykius, apie Rusijos skolas Lietuvos fiziniams asmenims. Daug dėmesio skiriama LR Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimui ir LR Ministrų tarybos nutarimui dėl bankų steigimo.
2009-01-30 Užsienio ministerijos sekretoriaus laiškas S. Mockevičienei (priedas Nr. 23). PAŽYMĖTINA, kad Lietuvos valiutinių indėlių savininkai patys įvairiausiais būdais bendraudami su Rusijos institucijomis stengėsi atgauti valiutinius indėlius ir palikimus – jie rašė raštus ir gaudavo atsakymus:
1998-08-30 d. Vnešekonombanko laiškas V. Juzulėnui – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę (priedas Nr. 24).
2000-10-06 d. Vnešekonombanko laiškas D. Norvilienei – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę (priedas Nr. 25).
2008-10-24 d. Vnešekonombanko laiškas S. Mockevičiui – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę (priedas Nr. 26).
2007-01-18 Vnešekonombanko laiškas E. Uosiui – atsakyme buvo rašoma kreiptis į Lietuvos vyriausybę (priedas Nr. 27).
PAŽYMIME, kad paminėtuose atsakymuose rašoma, kad pinigai buvo pervesti į Lietuvą.
LR Konstitucijos 23 straipsnis aiškina: nuosavybė neliečiama, nuosavybės teises saugo įstatymai, nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Be to, ieškinio senatis netaikoma indėlininkų reikalavimams išmokėti į banką padėtus indėlius. Indėlius ir palikimus išieškoti iš Rusijos Federacijos YRA Lietuvos institucijų, įstaigų vadovų PRIEVOLĖ, o ne NUKENTĖJUSIŲJŲ pareiga – NUKENTĖJUSIEJI PASIRENGĘ BENDRADARBIAUTI.
TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI ĮPAREIGOJA VALSTYBES GINTI SAVO PILIEČIŲ TURTINIUS IR FINANSINIUS INTERESUS.
Akivaizdu, kad dalimi Rusijos Federacijos pervestų valiutinių indėlių ir palikimų pasinaudojo labai atsakingos Lietuvos institucijos.

KONSTATUOJAME, kad iš patikimiausių šaltinių žinoma ir kad specialiausi agentai, prokurorai ir tyrėjai patvirtino, kad už Lietuvos ŽMONIŲ valiutinius indėlius ir palikimus LIETUVOS ATSAKINGIAUSIOS institucijos įsigijo medicininių prietaisų už 5,5 mln. dolerių ir 1 mln. cigarečių pakelių už 0,5 mln. dolerių. Šių pirkimų nepaneigė nė vienas banko vadovas, nė vienas finansų ministras ir nė vienas ministras pirmininkas. Žinant, kad Rusija Lietuvai buvo skolinga valiutinių indėlių ir palikimų už 9,2 mln. JAV dolerių ir ATKREIPIANT DĖMESĮ, kad Lietuvos institucijos įsigijo medicininių prietaisų ir cigarečių už 6 (5,5 + 0,5) mln. dolerių - IŠ TO DARYTINA PRIELAIDA, kad Lietuva turėjo pakankamai daug valiutinių lėšų. Tačiau jų nepanaudojo pagal tikslinę paskirtį t. y. negrąžino teisietėms valiutos šaimininkams. Vietoje to, kad patenkintų Lietuvos žmonių (indėlininkų) teisėtus lūkesčius – Lietuvos POLITINIS ELITAS ir atsakingiausi pareigūnai užsiiminėjo turto supirkimais, MAŽINDAMI GRĄŽINTINAS valiutines ATSARGAS ir užsiiminėjo įvairiausių įstatymų kūrimu, kad sumažinti grąžintinas sumas arba VISIŠKAI NEGRĄŽINTI indėlių ir palikimų (2010-11-25 d. ĮSTATYMAS).
Buvo iškeltos baudžiamosios bylos kai kuriems Banko, Finansų ministerijos atsakingiems pareigūnams.
SUSIDARO nuomonė, kad valstybės mastu buvo sugalvota ir įgyvendinta žmonių valiutinių indėlių ir palikimų panaudojimo AFERA – tai turėtų priversti susirūpinti atsakingiausius Lietuvos politikus ir pareigūnus.
Gerbiamieji Lietuvos ir institucijų vadovai ir Lietuvos ŽMONĖS, kai Jūs įsigilinsite į NUKENTĖJUSIŲJŲ raštus, atsakingų institucijų atsakymus, čia pateiktus teisinius aktus, tai kiekvienam turėtų būti aišku, kad NUKENTĖJUSIEJI TEISŪS, o valdžios institucijos aukščiausiu biurokratiniu lygiu atsirašinėjo. PAŽYMIME, kad už tą ŽIAURIAUSIĄ 2010-11-25 d. įstatymą balsavo 72 seimūnai.
PRAŠOME NUKENTĖJUSIEMS GRĄŽINTI VISUS VALIUTINIUS INDĖLIUS IR PALIKIMUS BEI KOMPENSUOTI LĖŠŲ NUVERTĖJIMĄ IR APMOKĖTI PALŪKANAS UŽ DAUGIAU KAIP 25 METUS NAUDOTUS VALIUTINIUS INDĖLIUS IR PALIKIMUS nebūtiniems valstybės poreikiams tenkinti (cigaretės, medicininė aparatūra).
PRAŠOME Pasaulio Lietuvių bendruomenės prisiminti - gal Jūsų artimųjų palikimai siųsti giminėms į Lietuvą per Vnešekonombanką buvo nesąžiningai naudojami ir negrąžinti tikriems šeimininkams.
PRAŠOME LR GENERALINĮ PROKURORĄ GINTI NUKENTĖJUSIŲJŲ LIETUVOS ŽMONIŲ INTERESUS.
Pridedami 27 priedai, 42 lapai. Priedų pavadinimai ir numeriai įvardyti tekste.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
P. Dirsė (Vilnius)
P. Mockevičienė (Šiauliai)
V. Juzulėnas (Kaunas)
E. Uosis (Švenčionių r.)

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com