Pagrindinis

 

LT     EN     RU



     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

     ATASKAITA UŽ 2015.05.13 – 2017. 05.17


Artėja SĄJŪDŽIO 30-ties metų jubiliejus. Sąjūdininkai atliko titanišką darbą ir to pasėkoje 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta Lietuvos NEPRIKLAUSOMYBĖ. Priešiškos jėgos labai kenkė Lietuvos Nepriklausomybei. 1991 metų Sausio 13 d. apgynėme Nepriklausomybę.
Atstatant ir ginant Lietuvos Nepriklausomybę lemiamus darbus atliko sąjūdininkai. Todėl ir dabar budi sąjūdininkai.
GERBIAMIEJI, kiekvieną dieną turime prisiminti ir kalbėti, kad SVARBIAUSIA LIETUVOS PROBLEMA yra kaimynystėje Astrave Baltarusijoje statoma atominė elektrinė. Svarbiausias uždavinys YRA SUSTABDYTI ŠIOS AE STATYBAS. Vienas iš pagrindinių veiksmų galėtų būti nenutrūkstama žmonių grandinė kaip Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki Baltarusijos. Kiekvieną dieną privalome kelti šią problemą, nes Astravo AE gali būti Lietuvos sunaikinimo židinys.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau Vilniaus Sąjūdžio taryba) per praėjusį laikotarpį atliko nemažai darbų. Tačiau problemų buvo yra ir bus. Kai kada būdavome kritikuojami, kad per mažai skiriame dėmesio Vilniaus problemoms ir keliame daug valstybinių problemų. Todėl tokiems atsakome: 1. Vilniuje sutelktas didelis politinis, valdymo, mokslo, ekonomikos, medicinos ir verslo potencialas, gyvena ir darbuojasi daug žmonių. 2. Gerus darbus daryti privalo visi. 3. Vilniuje, kaip niekur, susikaupė daugiausiai problemų ir tai turi atgarsį visoje Lietuvoje. 4. Kuo daugiau organizacijų ir žmonių viešins problemas (nors ir kelintą kartą) ir sieks jas išspręsti geriau bus gyventi žmonėms.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryboje darbavosi ir darbuojasi įvairių organizacijų atstovai: Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdis, Sausio 13 –osios nukentėjusiųjų organizacijos, Mokytojų Sąjūdis, Medikų Sąjūdis, Vilniaus Bočių ir Senjorų organizacijos, Vilniaus Sąjūdžio grupių susivienijimas „Labora“, Moterų lyga, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Nepriklausomybės rėmimo grupė, Mažosios Lietuvos reikalų taryba, Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga, Vilnijos draugija, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Parlamento barikadų statytojų skyrius, Šaulių sąjunga, Gerviečių klubas, Lietuvai pagražinti draugija, Vytautų klubas, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjunga.
2015-05-13 susirinkime arba vėliau išėjus amžinybėn kai kuriems tarybos nariams, tarybos nariais buvo išrinkti: Gediminas Adomaitis, Antanas Akelaitis, Vincentas Aleksynas, Ruslanas Arutiunianas, Alfonsas Augulis, Vytautas Augustinas, Aldona Bagdanavičienė, Kęstutis Balčiūnas, Nijolė Balčiūnienė, Sigitas Boreika, Algimantas Budriūnas, a. a. Irena Buinickaitė, Jonas Česnavičius, Povilas Dirsė, Stasys Eidukonis, Petras Gvazdauskas, Regina Jakučiūnienė, Vaidotas Jakubonis, Viktoras Jankūnas, Arūnas Juknevičius, Algirdas Kaziukonis, Leonas Kerosierius, Juozas Kuoras, Antanina Markūnienė, Hubertas Martinkėnas, Kęstutis Milius, Juozas Parnarauskas, a. a. Vytautas Ramanauskas, Genovaitė Rotomskienė, a. a. Paulius Rutkauskas, Petras Sakalauskas, Mindaugas Sidaravičius, Ričardas Simonaitis, Elena Švedinė, Albinas Vaičiūnas, Lidija Veličkaitė, Gediminas Uogintas, Bronius Zaviša, Stanislovas Žilinskas.
Mums vilniečiams reikėjo, reikia ir dar reikės atlikti daug darbų, kad būtų įgyvendinti Laisvės kovotojų ir ant LAISVĖS AUKURO sudėtų aukų siekiai. Gerbkime jų atminimą. Dirbkime TĖVYNĖS gerovei.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Sąjūdžio programinėmis nuostatomis, visuotiniame susirinkime pateiktais pasiūlymais, vilniečiams kylančiomis problemomis. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Laisvės kovotojų, Nepriklausomybės gynėjų ir jaunimo keliamoms problemoms.
Vilniuje diktuojamos Lietuvos politikos, ekonomikos ir socialinės mados. Miestų ir rajonų savivalda diktuoja madas savo teritorijose. Besikeičiantys valdančiųjų prioritetai dažnai kardinaliai keičia žmonių likimus ir sąjūdininkų veiklos kryptis.
Pagal LR Konstituciją turime teises ir pareigas. Daugelis vadovaujasi teisinėmis nuostatomis, tačiau dažnai pamiršta PAREIGAS. Esame pastebėję, kad pareigų, įpareigojimų ir įsipareigojimų dažnai nevykdo aukštai pakylėtieji, valstybės ir savivaldos institucijos. Dažnai deklaruojama, kad valdžia turi viską sutvarkyti taip, kad visiems būtų gerai, bet pamirštama, jog kiekvienas pilietis pats turi rūpintis, kad valstybėje būtų geriau. Todėl tiems klausimams tenka skirti daug dėmesio.
Dažnai deklaruojama, kad viską sureguliuos rinka. Ilgainiui tai tapo produkcijos gamybos ir paslaugų teikimo stabdžiu. Lietuvoje kainos europinės, o atlyginimai mizeriniai. Lietuvos darbdaviai produkcijos gamyboje ir teikiamose paslaugose yra pasiekę labai aukštą darbuotojų eksploatacijos lygį. Lietuvoje uždarbiai vieni iš mažiausių ES. To pasėkoje apie 800 tūkst. aukštą kvalifikaciją turinčių darbininkų, žemdirbių, mokslininkų, gydytojų išvyko į užsienį. Valstybėje yra beveik 200 tūkst. bedarbių. Politikai dažnai džiūgauja, kad bedarbių mažėja, tačiau nenorima suprasti, kad dalis jų išvyko užsienin arba išmirė. Verslininkai, ieškodami pigios darbo jėgos, reikalauja įteisinti darbo jėgos importą.
Prieš 5 metus buvo siūloma įteisinti 10 – ose klasėse dėstyti 18 pamokų Pasipriešinimo istorijos programą visose mokyklose. Visos mokymo institucijos turėtų ypatingą dėmesį skirti patriotiniam auklėjimui ir pilietiškumo ugdymui. Ši labai svarbi priemonė nebuvo įteisinta įstatymu, todėl mokyklos elgiasi kaip panorėjusios. Tai ypač aktualu Vilniui ir Vilniaus kraštui. Laisvės kovotojai ypatingai daug dėmesio skiria valstybės gynybai ir saugumui. Ši problema visu aštrumu pasireiškė pastaruoju laiku, kai ukrainiečiai Maidano pergalėmis pradėjo dėti naujos demokratinės Europinės Ukrainos pagrindus. Vilniaus sąjūdininkai kaip ir daugybė Lietuvos žmonių dalyvavo Ukrainos palaikymo ir rėmimo akcijose. Protestavo prieš Rusijos militaristų invaziją į Ukrainą, kai Kremliaus kariaunos aneksavo Krymą ir Ukrainoje sukūrė Lugansko ir Donecko marionetinius darinius, kai visai Ukrainai grasinama totaliniu karu. Rusijos militaristinės jėgos pradėjo grasinti Pabaltijo valstybėms, Europai ir NATO. 2017 metų rugsėjo mėnesį Rusija su Baltarusija rengiasi karinėms pratyboms Zapad 2017. Karaliaučiuje sukoncentruota daugybė šiuolaikinės ginkluotės, į Baltijos jūrą įplaukė didžiausias Rusijos povandeninis atominis laivas. Tai reiškia, kad Lietuva ir kitos NATO valstybės turi įvertinti Rusijos spaudimą ir naudoti atgrąsimo priemones.
Dažnai buvo reikalaujama, kad visuomeninis transliuotojas – Lietuvos radijas ir televizija kas savaitę skirtų valandinę laidą SĄJŪDŽIO aktualijoms (panašią į laidą „Atgimimo banga“). Valdančiosios institucijos ir LRT į tai nereagavo.
2017-04-19 Vilniaus Sąjūdžio taryba paskelbė rezoliuciją dėl Atgimimo bangos organizavimo kas antrą trečiadienį 12 – 13.30 val. organizuoti ATGIMIMO BANGĄ Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ir siūlo svarstyti šiuos klausimus:
Gegužės 3 d. 1. Dėl siūlymų vartoti lenkiškas raides dokumentuose. 2. Dėl Astravo atominės elektrinės galimų incidentų. 3. Dėl atlyginimų ir didėjančios socialinės atskirties.
Gegužės 17 d. 1. Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus beatifikacijos bylos. 2. Dėl Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų Zapad 2017 rugsėjo mėnesyje prie Lietuvos sienų. 3. Dėl monumento Lukiškių aikštėje.
Birželio 7 d. 1. Dėl mokslų metų trukmės. 2. Dėl alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos. 3. Dėl 1941-ųjų m. Birželio 23 d. Sukilimo Deklaracijos įteisinimo teisės aktu.
Birželio 21 d. 1. Dėl išsivaikščiojančios Lietuvos. 2. Kaimo naikinimas – smūgis BALTŲ civilizacijai 3. Paralyžiuota medicina ir vaistininkų biznis.
Vilniaus Sąjūdžio taryba liepos 5 ir 19, rugpjūčio 2 ir 16 dienų darbotvarkes pateiks birželio pradžioje. Vilniaus Sąjūdžio taryba susitarė, kad nuo 2017-05-17 ATGIMIMO BANGĄ viešins JAV lietuvių laikraštis internetu Bičiulystė, kurios adresas www.biciulyste.com ir Laikraštis “Lietuvos aidas” ir jo svetainė www.aidas.lt
Didelį nerimą kelia TAI, KAD Lietuvoje tebeviešinami kolaborantų ir išdavikų vardai – S. Nėris, L. Gira, J. Markulis, K. Kubilinskas V. Valkiūnienė, P. Cvirka. Pažymėtina, kad V. Valsiūnienė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti. Reikalavimai, kad Vilniaus savivaldybė nuimtų pagarbos lentą nuo namo sienos V. Valsiūnienei Žvėryne Vilniuje nevykdomi.
Vilniaus Sąjūdžio taryba padeda Kazokiškių bendruomenei kovoti prieš neteisėtai įsteigtą Kazokiškių sąvartyną.
A. Kubilius su G. Landsbergiu ir G. Kirkilu surinko 70 Seimo narių parašų dėl trijų lenkiškų raidžių naudojimo pasuose. Tačiau lenkiškų raidžių įteisinimo dokumentuose kova tebesitęsia. Manoma, kad ateityje įsivyraus didelis visuomenės pasipriešinimas dėl bandymų pasuose naudoti 3 lenkiškas raides. Ginkime Lietuvos raidyną įteisintą KONSTITUCIJOJE.
Vilniaus meras R. Šimašius, PAŽEIDŽIA ĮSTATYMUS, neteisėtai pradėjo prikabinėti gatvių pavadinimus nelietuviškais rašmenimis. Manoma, kad tais veiksmais jis nori pritraukti daugiau rinkėjų balsų.
Siaubas ir pasibaisėjimas krečia pažvelgus į išterliotus senovės didingus rūmus ir statinius, šiuolaikinę architektūrą, kultūrinės, gyvenamosios ir gamybinės paskirties Lietuvos sostinės - Gedimino miesto objektus. Buvęs Vilniaus meras A. Zuokas ir dabartinis meras R. Šimašius nesiėmė jokių priemonių, kad sustabdyti namų sienų tepliones. Manytina, kad dabartinis meras pats tapo sienų teplioriumi ir prikaldinėja lenteles užrašytas nelietuviškais rašmenimis.
Istoriniai faktai byloja, kad 1918-02-16 buvo atkurta Lietuvos valstybė su sostine Vilniumi, kad 1919-10-09 Vilniaus kraštą buvo užgrobę lenkai, kad pagal 1939- 08-23 Stalino – Hitlerio suokalbio protokolus Lietuva turėjo atitekti Sovietų sąjungai, kad 1941-06-23 Lietuvos Laikinoji Vyriausybė paskelbė Nepriklausomybės atkūrimo Deklaraciją, kad 1944 – 1953 Lietuvoje vyko partizaninis karas, kad 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis paskelbė Deklaraciją, kad 1990-03-11 buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė, kad 1991-01-13 buvo apginta Nepriklausomybė. Todėl tiems įvykiams, netektims ir kančioms paminėti skiriamas ypatingas dėmesys.
Ne vieną kartą kėlėme klausimus, kad amžinybėn išėjęs Lietuvos Sąjūdžio tarybos garbės narys monsinjoras A. Svarinskas ir buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas R. Kupčinskas bei Vilniaus Sąjūdžio taryba aukščiausioms institucijoms ne vieną kartą siūlė pagerbti nužudytus Lietuvos ministrus. 2016 Vyriausybės kanceliarija nutarė pastatyti paminklą Kudirkos aikštėje nužudytiems ministrams ir išleisti leidinį. Tikėtina, kad paminklas bus pastatytas. Tačiau knygos leidyba stringa dėl institucinių ginčų.
Vilnius yra viena iš nedaugelio pasaulio sostinių, kuris neturi Laisvės monumento - nėra Nežinomo kareivio kapo, nėra amžinosios ugnies, nėra kur nusilenkti ir gėlių padėti. 1999 02 11 LR Seimas priėmė nutarimą įpareigojantį sutvarkyti Lukiškių aikštę, kurioje būtų pastatytas paminklas. Nuo to laiko Lietuvą ir Vilnių valdė ir dešinieji ir kairieji – paminklas nepastatytas. Visi privalo imtis skubiausių veiksmų, kad Vilniuje neatidėliojant būtų sutvarkyta Lukiškių aikštė ir pradėtas statyti monumentas VYTIS kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę.
Nuo 1999 metų reguliariai po iškilmingos VASARIO 16 minėjimo procedūros Daukanto aikštėje, po Šventų Mišių Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, po susitikimo prie Signatarų namų, vilniečiai ir svečiai rinkdavosi prie Krašto apsaugos ministerijos, prie Lietuvos Respublikos Prezidento Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo, kur vykdavo 1949-02-16 Deklaracijos pasirašymo minėjimas. Nuo 2014-02-16 valstybinis minėjimas prie generolo J. Žemaičio - Vytauto paminklo NEVYKDOMAS. Oficialūs šaltiniai aiškina, kad Deklaracijos minėjimas perkeltas į Minaičius Radviliškio rajone, kur esą didingai vykdomi minėjimų renginiai. TAI LABAI SVEIKINTINA IR SVARBU. BANDOMA aiškinti, kad ir Vilniuje vyksta iškilmingi minėjimai prie Krašto apsaugos ministerijos. Visuomenė nesupranta ar iškilmingu minėjimu galima pavadinti ceremoniją dalyvaujant garbės sargybos kopai, Krašto apsaugos viceministrui V. Umbrasui ir kariuomenės vadui V. Žukui bei kelioms dešimtims vilniečių (tai buvo 2017-02-16). Iškilmingu minėjimu visuomenė supranta kai renginyje paminint prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo datą ir pagerbiant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto atminimą dalyvauja LR Prezidentė, LR Seimo Pirmininkas, LR Ministras Pirmininkas, Krašto apsaugos ministras, Užsienio ambasadoriai, Seimo nariai, institucijų vadovai ir PILNA AIKŠTĖ VILNIEČIŲ IR SVEČIŲ – PANAŠIAI BŪDAVO NUO 1999 iki 2013 metų. Kelia didelį susirūpinimą tai, kad minėjimų renginių komisija beveik vienu metu suplanuoja renginius Prezidentūroje, prie Signatarų namų ir Krašto apsaugos ministerijos. Reikėtų tik Prezidentūroje ir prie Krašto apsaugos ministerijos pusvalandžiu vėliau organizuoti renginius tada suspėtų į aikštę atvykti ir Prezidentė ir kiti atsakingi pareigūnai ir politikai bei vilniečiai nuo Signatarų namų.
Jau daugelį metų visuomeninės organizacijos prašo įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Atsakingiausios institucijos nereaguoja. 2016 metais turėjo būti paminėtas 1941 m. Birželio sukilimo 75 metų jubiliejus. Seime buvo sužlugdyta iniciatyva įteisinti 1941 m. Birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės NEPRIKLAUSOMYBĖS atstatymo Deklaracijos įteisinimo teisės aktu įstatymas. Valstybinis minėjimas nebuvo organizuojamas. Prie visuomenės Nepriklausomybės aikštėje organizuoto 2016-06-23 d. jubiliejaus paminėjimo atėjo tik keletas politikų. Privalome stengtis, kad būtų teikiamos iniciatyvos skubos tvarka įteisinti Deklaraciją atitinkamu teisės aktu.
Vilniaus Sąjūdžio taryba ypatingai daug dėmesio skyrė Lietuvos Respublikos Seimo alkoholio propagavimo politikai ir žmonių nugirdymui. Malonu, kad šios kadencijos Seimas skyrė labai daug dėmesio dėl alkoholio vartojimo mažinimo.
Vilniaus Sąjūdžio taryba pastaraisiais metais daug dėmesio skyrė dėl artėjančio Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus minėjimo. Siūlymas 2030 metus paskelbti Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejiniais metais ir organizuoti minėjimą turi būti labai svarbus Lietuvai.
Vilniaus Sąjūdžio taryba atkreipė dėmesį ir ne kartą siūlė, kad 2016 metai turėjo būti skelbiami 700 metų Gedimino valdymo jubiliejiniais metais. Tačiau aukščiausios institucijos nereagavo.
Vilniaus Sąjūdžio taryba kartu su daugeliu organizacijų protestavo, kai Seimas įstatymu TRISPALVĘ IŠĖMĖ IŠ CENTRO IR PERKĖLĖ į kairįjį pakraštį. Seimo politikai ne vieną kartą bandė įstatymiškai TRISPALVĘ NUKELTI NUO GEDIMINO KALNO BOKŠTO ir sumažinti TRISPALVĖS vartojimo prasmę. Didelį susirūpinimą kelia, kad institucijos ir piliečiai nekelia vėliavų įstatymu nustatyta tvarka, o savivaldos pareigūnai neišsiaiškina ir netraukia atsakomybėn.
Vilniaus Sąjūdžio tarybos darbotvarkėje - lietuvių kalbos gynimo, valstybės vėliavos – Lietuvos trispalvės, moksleivių patriotinio ugdymo mokyklose, medicinos, socialiniai, tautų bendradarbiavimo ir kiti svarbūs mūsų Tėvynei klausimai.
Įvairiausi tyrėjai aiškino, kad beveik penktadalis dirbančiųjų darbuojasi nelegaliai, nemoka mokesčių ir kai kas dažnai gauna įvairias pašalpas.
Rinkiminių debatų metu būdavo aiškinama, kad iš šešėlio bus ištraukti milijardai ir nukreipti ekonomikos vystymui, žmonių gerbusio gerinimui, mokslo, sveikatos, kultūros kėlimui bei socialinės atskirties mažinimui.
Susiformavusios naujos valdžios aiškindavo, kad išsiaiškins buvusių valdančiųjų piktadarystes ir klaidas, slypinčius rezervus bei resursus, sieks žmonių gerovės. Didelį dėmesį naujosios valdžios skirdavo valdymo tobulinimui ir piginimui.
Jau pastebima valdymo tobulinimo akcentai – tobulinamas valdymas, reorganizuojama aukštų mokyklų sistema, uždarinėjamos mokyklos, bibliotekos, gydymo įstaigos. Įteikinėjami ir dar masiškiau bus įteikinėjami atleidimo iš darbo lapeliai. Drėksis eilės į Darbo biržas ir žinoma PRIE KASŲ ĮSIGYTI BILIETUS Į UŽSIENIO VALSTYBES. Susikūrusi nauja valdininkija RAPORTUOS POLITIKIERIAMS IR VYRIAUSYBEI APIE UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMĄ. REORGANIZATORIAI NIEKADA NEGALVOJO APIE IŠVARYTUOSIUS IR PASMERKTUOSIUS, nes dažniausiai turėdavo iki kitos kadencijos saugoti savo kailius. ŽINOMA, kad atleistieji iš institucijų yra įvaldę administracinius, vadybos, naujausius technikos ir pažangiausių technologinius gebėjimus – tai dažniausiai aukšto intelekto ir pagarbos susilaukę specialistai.
Todėl manytina, kad tuos pasmerktuosius nereikėtų išmesti į gatvę, bet juos perkvalifikuoti ir įdarbinti ŠEŠĖLIO NAIKINIMUI. Žinant, kad šešėlyje sukasi daugiau kaip 2 milijardai eurų reikėtų imtis skubių ir neatidėliotinų priemonių šešėlio likvidavimui.
Ekonomiškai būtų naudinga sukurti institucijas šešėlio naikinimui. Kad išaiškinti ir legalizuoti nors tuos 2 milijardus eurų ir papildomai pritraukti į biudžetą lėšų racionalu būtų sukurti naujas darbo vietas.
Daugeliui žinoma, kad nesuskaičiuojami milijonai išplauta EUROPINIŲ pinigų. NE VIENAM parlamentarui suvaržomas imunitetas ir atiduodama į teisėtvarkos rankas. Iki šiol net nežinoma kokie ir kiek MAITVANAGIŲ su masiuliškomis šypsenomis sotinosi prie europinių pinigų lovių.
Iki šiol nepaskaičiuota kokią žalą Lietuvai padarė tie maitvanagiai, hienos ir kojotai. Tik aišku, kad jie ženkliai prisidėjo didinant socialinę atskirtį ir varant žmones iš Lietuvos.
Sukuriami politikierių sindikatai propaguojantys įteisinti vienalyčių (gėjų, lesbiečių, biseksualų, translyčių) poravimosi santykius. Kai politikieriai pamynę iš amžius glūdumos susiformavusio vyro ir moters juridiškai įformintos ir bažnyčios palaimintos šeimos santuoka, kai siūloma iš mokyklų išnešti kryžius, kai dedamos milžiniškos pastangos atitolinti visuomenę nuo Bažnyčios, o pastarąją - nuo valstybės valdymo, žmonės yra sunerimę.
Vilniaus Sąjūdžio taryba daug dėmesio skiria ekonominių reikalų, sveikatos, gamtosaugos, tautiškumo ir istorinės-patriotinės atminties bei tautinės savimonės ugdymui. Atkreiptinas dėmesys, jaunieji skautai 2016 metų vasarą pradėjo krepšinio turnyrą Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejų 2030-09-30 paminėti. 2030 metais šie moksleiviai bus jau subrendę, patyrę gyvenimišką ir istorinę politinę patirtį ir galimai dalyvaus sporto – meno 600 metų jubiliejaus renginiuose.
Žmonės dažnai tampa pasaulinių, regioninių ir vietinių politinių įvykių įkaitais. Kaip milijardierių sukurtos ir pasaulio valdovų žinomos pasaulinės krizės pasekmėje patys skurdžiausi Lietuvos žmonės A. Kubiliaus vyriausybės suvaržytais diržais dar šiandien negali atsigauti. Aukščiausių politikų, valdininkų ir biznierių suderintas ir išpropaguotas euro įvedimas dar labiau nuskurdino žmones ir daugėjo išvykstančių į užsienius.
Susidaro nuomonė, kad tokia globalistinė politika duoda milžinišką naudą pasaulio kapitalui. Pinigų spausdinimo mašinos dirba be sustojimo. Geriausi Lietuvos specialistai bėga į užsienius, kadangi Lietuvos verslininkai ir valdininkija nori, kad žmonės dirbtų už minimumą. To pasėkoje politikai, valdininkai ir verslininkai susitarė importuoti darbo jėgą iš trečiųjų šalių. Jau pastebimi ir genetiniai pokyčiai – didėja įvairiaspalvių žmonių karta. Matyt, globalistai siekia išnaikinti tautines valstybes ir jas paversti imigrantų placdarmais.
1987 m. Baltijos kelyje siekdami nepriklausomybės ir gerovės dainas dainavom ir giesmes giedojom. Dabar Lietuvoje esame priversti vis daugiau skausmo ir sielvarto lieti dėl tautiečių išvykimo, vis daugiau giesmių giedoti laidotuvėse nuo neapsakomo alkoholio vartojimo. Reikėtų prisiminti kai kurių mokslininkų aiškinimus, kad dėl alkoholio vartojimo baltoji rasė yra pasmerkta susinaikinimui. Sveikintini Seimo ir Vyriausybės veiksmai dėl alkoholio vartojimo ribojimo. Alkoholizmo industrija ir žiniasklaida tarytum priešmirtinėje agonijoje klykia, kad dėl alkoholio industrijos smukdymo Lietuvos biudžetas praras milijonus ir nebegalima bus paremti sporto, kultūros ir kitų renginių. Lietuvos žmonių duobkasiams labai svarbu bet kokiomis formomis ir priemonėmis plėtoti alkoholizmo plėtros doktriną.
Vilniaus Sąjūdžio taryba užjaučia politikos ir ekonomikos aukas, padeda vargstantiems, pagerbia nusipelniusius.
Vilniaus sąjūdininkai stengiasi būti įvykių sūkuryje, reaguoja į pozityvius ir negatyvius reiškinius, protestavo ir reikalui esant išreikšdavo savo poziciją. Ypatingai daug dėmesio buvo skiriama sprendžiant socialines, sveikatos apsaugos, mokslo, krašto apsaugos, auklėjimo, kultūros ir tautines problemas. Vilniaus Sąjūdžio taryba įvairiais klausimais kreipėsi į įvairius valstybės vadovus ir valstybines institucijas. Žemiau pateikiame tarybos pareiškimus, kreipimusis, rezoliucijas nuo 2015-05-13 įvykusio Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo iki 2017-05-17:
1. 2015 05 13 Susirinkimo medžiaga
2. 2015 05 13 Įamžinkime sušaudytų ministrų atminimą
3. 2015 05 13 Reguliariai minėti 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymą prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje
4. 2015 05 13 Dėl Laisvės monumento Lukiškių aikštėje
5. 2015 05 13 Lenkiškoms raidėms dokumentuose – NE!
6. Dėl 2015-05-13 protokolo
7. 2015 05 13 Dėl laidos „Atgimimo banga“
8. 2015 05 13 NAIKINTI ALKOHOLIO REKLAMĄ
9. 2015 05 13 Ar Lietuva nesipriešindama išmirs?!
10. 2015 05 13 Dėl 1941 metų Birželio Sukilimo Deklaracijos įteisinimo
11. 2015 05 20 V. Matijošaičio savivaldžiavimas prasideda
12. 2015 08 05 SVEIKINIMAS UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS PROGA
13. 2015 08 05 ВІТАННЯ З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНА
14. 2015 08 05 ПОЗДРАВЛЕНИЕ УКРАИНЫ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
15. 2015 05 20 V. Matijošaičio savivaldžiavimas prasideda
16. 2015 08 05 Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo
17. 2015 08 09 Kvietimas
18. 2015 08 24 K R E I P I M A S I S
19. 2015 08 24 ЗВЕРНЕННЯ
20 2015 09 02 Rinkėjas – Lietuvos Respublikos Seimo nario darbdavys
22. 2015 09 09 Darbdavių piketas
23. 2015 09 16 Dėl Rusijos nuteistų ir teisiamų Ukrainos piliečių
24. 2015 09 16 Concerning imprisoned and convicted Ukrainian citizens in Russia
25. 2015 09 16 Щодо засуджених громадян України
26. 2015 09 16 Насчет осужденных и судимых Россией граждан Украины
27. 2015 09 16 R E I K A L A U J A M E DRAUSTI ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PREKYBĄ DEGALINĖSE NUO 2016-01-01
28. 2015 09 16 REIKALAUJAME NAIKINTI ALKOHOLIO REKLAMĄ
29. 2015 10 21 Informuokime sąjūdininkus apie problemas ir atliekamus darbus
30. 2015 10 23 Užuojauta mirus V. Masikoniui
31. 2015 11 03 Užuojauta mirus A. Kudziui
32. 2015 11 04 Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo
33. 2015 11 18 Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo
34. 2015 11 29 Dėl Seimo narių vertinimo už alkoholizmo plėtrą
35. 2015 12 02 K R E I P I M A S I S Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę
36. 2015 12 02 P R A Š Y M A S Vytautui Landsbergiui skirti 2015 metų Laisvės premiją
37. 2015 12 16 Dėl prekiavimo alkoholiniais gėrimais Katedros aikštėje
38. 2015 12 16 Dėl verslininkų protestų įtakos siekiant legalizuoti alkoholinių gėrimų prekybą degalinėse nuo 2016-01-01
39. 2015 12 16 VILNIAUS TARYBOS VEIKLA 2015 m. IR UŽDAVINIAI
40. 2015 12 22 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos SVEIKINIMAS
41. 2016 01 04 Užuojauta mirus ANTANUI LUKŠAI
42. 2016 01 06 Sveikinimas
43. 2016 01 06 Dėl leidimo minėjimui
44. 2016 01 06 K V I E T I M A S Į M I N Ė J I M Ą
45. 2016 01 20 Alkoholio aukos
46. 2016 01 20 Dėl priėmimo
47. a) 2016 01 06 Kvietimas į minėjimą
48. b) 2016 01 25 Įsakymas dėl leidimo Deklaracijos minėjimui
49. d) 2016 01 27 S. Taukinaitienės raštas
50. c) 2016 01 27 Renginių programa
51. š) 2016 02 01 Kvietimas žiniasklaidos institucijoms
52. s) 2016 02 01 Kvietimas J.V.Žukui
53. r) 2016 02 01 Kvietimas J.Olekui
54. p) 2016 02 01 Kvietimas L.Linkevičiui
55. o) 2016 02 01 Kvietimas R.Šimašiui
56. n) 2016 02 01 Kvietimas R.Malinauskui
57. m) 2016 02 01 Kvietimas S.Skverneliui
58. l) 2016 02 01 Kvietimas A.Pitrienienei
59. k) 2016 02 01 Kvietimas A.Butkevičiui
60. j) 2016 02 01 Kvietimas V.Jacenkovskiui
61. i) 2016 02 01 Kvietimas L.Graužinienei
62. h) 2016 02 01 Kvietimas prof. V.Landsbergiui
63. g) 2016 02 01 Kvietimas D.Grybauskaitei
64. f) 2016 02 01 Deklaracijos minėjimo scenarijus
65. e) 2016 02 01 Jono Čeponio kreipimasis
66. t) 2016 02 04 Komisijos patvirtinta deklaracijos minėjimo programa
67. u) 2016 02 08 Nuomonė dėl Deklaracijos minėjimo
68. ž) 2016 02 10 Prašymas J.Oleką paaiškinti dėl susirašinėjimų su KAM
69. z) 2016 02 10 S.Taukinaitienės pastebėjimai dėl Deklaracijos minėjimo
70.. v) 2016 02 10 Dėl Deklaracijos minėjimo svartymo
71. 2016 02 17 Kreipimasis dėl visuotinio mokytojų streiko
72. 2016 02 22 Replika po balsavimo
73. 2016 03 02 Dėl patalpų naudojimosi
74. 2016 03 16 Dėl 1941-ųjų Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo
75. 2016 03 15 Dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pasekmių
76. 2016 04 06 Dėl alkoholio vartojimo pasekmių
77. 2016 04 06 Sveikinimas Jos Didenybei Elžbietai II
78. 2016 04 06 To Her Majesty Elizabeth the Second
79. 2016 04 06 Dėl alkoholio vartojimo pasekmių
80. 2016 04 20 Lenkija sugriežtino žemės pardavimą
81. 2016 04 22 Россия в Чечении воюет с 11-12-1994
82. 2016 05 04 Dėl Piliečių sambūrio „Taikioji būtis“ iniciatyvos perlaidoti Jono Žemaičio – Vytauto palaikus Lietuvoje
83. 2016 05 04 Dėl svarbių Vilniaus objektų priežiūros
84. 2016 05 18 Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo
85. 2016 06 01 LIETUVOS KARALIAUS GEDIMINO (1316–1341) MINĖJIMAS
86. 2016 06 01 Valstybės institucijos ignoruoja paminėti 1941-ųjų Birželio Sukilimo 75 m. jubiliejų
87. 2016 06 01 Nepaskelbti birželio 14 ir 15 dienų minėjimų reglamentai
88. 2016 07 06 Dėl LR Švenčių dienų įstatymo (projektas Nr. X11P-1389(2))
89. 2016 07 06 Minėjimai tuštėjančiose salėse
90. 2016 07 10 Padėka Nadijai Savčenko
91. 2016 07 17 UŽUOJAUTA MIRUS KAZIMIERUI UOKAI
92. 2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Krašto apsaugos ministrų atminimo įamžinimo
93. 2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Susisiekimo ministrų atminimo įamžinimo
94. 2016 07 20 Dėl sovietų nukankinto LR Teisingumo ministro atminimo įamžinimo
95. 2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Švietimo ir mokslo ministrų atminimo įamžinimo
96 2016 07 20 Dėl vokiečių nužudyto ministro be portfelio žydų reikalams Jokūbo Vygodskio atminimo įamžinimo
97 . 2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Vidaus reikalų ministrų atminimo įamžinimo
98. 2016 07 20 Dėl sovietų sušaudyto LR Užsienio reikalų ministro atminimo įamžinimo
99. 2016 07 20 Dėl sovietų sušaudytų LR Finansų ministrų atminimo įamžinimo
100. 2016 07 20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos protokolo
101. 2016 07 20 Lietuvos šimtmečio minėjimo koordinavimo komisijos irmininkui A. Butkevičiui
102. 2016 09 07 Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino (1316-1341) minėjimo
103. 2016 09 26 REIKALAVIMAS APGINTI LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJUS
104. 2016 10 19 LR Seimas apgynė alkoholio mėgėjus
105. 2016 10 19 Dėl Vilniaus mero R. Šimašiaus įstatymų nesilaikymo
106. 2016 11 02 Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino valdymo pradžios Jubiliejaus minėjimo
107. 2016 11 16 Remigijus Šimašius žino kokių lentų/lentelių reikia Vilniui
108. 2016 11 16 Kada Vilniaus merui R. Šimašiui bus paskelbtas verdiktas
109. 2016 12 07 Dėl tebevykstančio Rusijos karo Čečėnijoje
110. 2016 12 07 Siūlome Sesei Nijolei Sadūnaitei skirti 2016 metų Laisvės premiją
111. 2016 12 21 Dėl 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo Vilniuje
112. 2016 12 21 Ar Lietuva pagal alkoholio suvartojimą pirmaus galaktikoje?!
113. 2016 12 21 Alkoholizmas po Katedros aikštės egle
114. 2016 12 21 R. Šimašių į teismą dėl vilniečiams padarytų traumų ir žalos
115. 2017 01 04 Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais
116. 2017 01 18 Grąžinkime Lietuvos Trispalvę į garbingą vietą – centrą
117. 2017 01 18 Išlaisvinkime Lietuvos Trispalvę
118. 2017 01 18 Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo
119. 2017 01 18 ATOMO GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE
120. 2017 02 01 GILTINĖS BIZNIS
121. 2017 02 15 DĖL RUSIJOS VYKDOMO GENOCIDO ČEČĖNIJOJE
122. 2017 03 03 K V I E T I M A S Į TAUTININKŲ KOVO 11- osios ORGANIZUOJAMAS EITYNES
123. 2017 03 04 ATOMINIO SUNAIKINIMO AKIVAIZDOJE
124. 2017 03 09 Vyriausybės kanclerio pavaduotojui Alminui Mačiuliui Dėl susitikimo
125. 2017 03 15 P A R E I Š K I M A S
126. Apie ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkę
127. Apie kandidatų į valdymo organus kėlimą
128. 2017 03 23 Ar Lietuva jau sutinka būti sunaikinta?
129. 2017 03 27 Dėl sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo
130. 2017 04 05 P R O T E S T A S DĖL LENKIŠKŲ RAIDŽIŲ PROPAGAVIMO
131. 2017 04 05 Lietuvos žmonės privalo žinoti - 1
132. Apie kvietimo platinimą ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui
133. Apie ataskaitinio rinkiminio susirinkimo susirinkimo reglamentą
134. 2017 04 19 Dėl sušaudytų ministrų atminimo įamžinimo
135. 2017 04 19 Dėl statomos Astravo atominės elektrinės.
136. 2017 04 19 ATGIMIMO BANGA
137. 2017 04 19 K V I E T I M A S
138. 2017 04 19 Dėl 1941-ųjų Birželio Sukilimo Deklaracijos įteisinimo
139. 2017 04 19 Dėl sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo
140. 2017 04 19 P A R E I Š K I M A S
141. 2017 04 21 PRANEŠIMAS APIE ORGANIZUOJAMĄ RENGINĮ
142. 2017 04 27 ATGIMIMO BANGA 2017-05-03
143. 2017 05 03 Dėl 2017-05-03 ATGIMIMO BANGOS
144. 2017-05-03 Dėl Vilniaus Sąjūdžio tarybos valdymo organų formavimo
145. Dėl piketo 2017-05-09
146. Pakartotinis informacijos teikimas apie ataskaitinį rinkiminį susirinkimą
147. 2017-05-12 ATGIMIMO BANGA 2017-05-17

Šių dokumentų turinys byloja ir paliudija, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba svarbiais vilniečių keliamais klausimais kas mėnesį vidutiniškai apie 5 kartus oficialiai kreipėsi į atsakingas institucijas.
Dauguma paminėtų dokumentų buvo paskelbti Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetiniame tinklapyje http://www.sajudis.com Šiuo tinklapiu naudojasi daug žmonių įvairiuose kontinentuose. Dokumentus viešiname visur, kur gyvena lietuviai ir turime jų el. paštus. Norintys gauti operatyvią informaciją turėtų pateikti į vilnius@sajudis.com mums savo el. paštą.
Dėkojame, kad kai kuriuos mūsų dokumentus skelbia „Tremtinys“, „XXI amžius“, „Voruta“, „Lietuvos aidas“, „Laisvas laikraštis“, „Ūkininko patarėjas“, „Čikagos aidas“, „Draugas“ ir kitos žiniasklaidos institucijos bei internetų organizacijos ir asmenys. Didelę dalį dokumentų viešina ELTA ir „Bičiulystė“ (JAV lietuvių laikraštis internetu). Stambieji Lietuvos laikraščiai ir agentūros dažniausiai prašo užmokesčio. Blogiausia yra tai, kad Lietuvos radijas ir televizija, kurią gynė sąjūdininkai, dažnai yra akla ir kurčia Sąjūdžio veiklai.
Taryboje šiuo metu yra 36 žmonės, kurie atstovauja 22 organizacijas. Tarybos sąrašas pateiktas ataskaitos pradžioje.
Tarybos veiklos operatyvumui organizuoti suformuota valdyba, kurioje veikia 6 grupės: 1. Valdymo – struktūrinė. 2. Sekretoriato, socialinių – ekonominių reikalų. 3. Sveikatos, gamtosaugos, renginių organizavimo. 4. Tautiškumo ir istorinės – patriotinės atminties. 5. Švietimo – kultūros, ryšių su jaunimu ir bočiais. 6. Tautinės savimonės, jaunimo grupė.
Taryba posėdžiauja du kartus per mėnesį - pirmą ir trečią mėnesio trečiadienį ir papildomai pagal poreikį. Per praėjusį laikotarpį taryba posėdžiavo 39 kartus. Valdyba renkasi pagal būtinybę. Tarybos darbotvarkės rengiamos iš anksto. Tarybos nariams prieš 3 dienas prieš posėdį el paštu persiunčiamas darbotvarkės projektas, o kiekvieną posėdį įteikiamos darbotvarkės, svarstomų dokumentų projektai ir svarbūs dokumentai. Taryboje nuolatos atsiskaitoma už įpareigojimų ir įsipareigojimų vykdymą.
Vilniaus Sąjūdžio taryba, vykdydama darbus, lankosi valstybinėse ir visuomeninėse institucijose, susitinka su atsakingais pareigūnais ir politikais. Taryba laikosi susitarimų ir konfidencialumo. Problemas bando spręsti dialogu. Prireikus rengiami pasitarimai, konferencijos, piketai, mitingai, protesto akcijos, o nuo 2017-05-03 ATGIMIMO BANGA.
Mums tenka bendrauti su įvairiausių tautybių, konfesijų, profesijų ir įvairaus amžiaus žmonėmis. Džiugina, kad jaunimas yra žingeidus, iniciatyvus ir rodo daug gerų pavyzdžių. Jaunimas yra gerų darbų iniciatorius ir vykdytojas.
Pastaraisiais metais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę (kovo 11) organizuojama jaunimo eisena, kurioje dalyvauja ir sąjūdininkai.
Apmaudu, kad kai kurie politikai, verslininkai, bankininkai ir daugelis kitų neįsiklauso į žmonių nuomones, neieško būdų, kad žmonės geriau gyventų ir kad mažėtų socialinė atskirtis. Didesnis dėmesys turi būti skiriamas Laisvės kovų dalyviams, buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, našlaičiams, Černobylio katastrofos ir Afganistano karo aukoms.
Praėjęs laikas parodė, kad kai kam nesugebėjome skirti reikiamo dėmesio. Atvirai galima pasakyti, kad stengiamės atlikti svarbiausius mūsų manymu darbus. Didėjanti socialinė atskirtis, pokyčiai politinėje sistemoje reikalauja pasirinkti veiklos principus. Vykstantys politiniai, socialiniai ir ekonominiai procesai kasdien vis kelia naujus iššūkius. Taryboje išsakytas mintis ir idėjas paviešiname bendraminčiams ir bendražygiams. Tik operatyvus sprendimų priėmimas, jų paviešinimas ir kantrus darbas parodo ir sustiprina mūsų tarnystės Sąjūdžiui reikšmę, žmonių tikėjimą SĄJŪDŽIU.

Vilniuje ir Lietuvoje yra daug problemų, kurias reikėtų padėti spręsti: Manome, kad pagrindinė Lietuvai spręstina problema yra Astravo atominės elektrinės uždarymas.

1. Švietimas, tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas.
2. Lietuvių kalbos ir raštijos gynimas.
3. Patriotinis auklėjimas.
4. Laisvės monumento pastatymas Lukiškių aikštėje.
5. Socialiniai ir užimtumo klausimai. Smulkaus verslo skatinimas.
6. Didvyrių atminties, gerų darbų viešinimas ir propagavimas.
7. Bendradarbiavimas su Pabaltijo valstybių, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos, Tibeto, Gruzijos ir Ukrainos Nepriklausomybės gynėjais.
8. Kovoti prieš korupciją, alkoholizmą, narkomaniją, prostituciją, rūkymą.
9. Viešinti amoralią žiniasklaidos veiklą.
10. Parama miesto savivaldos tarybos nariams ir darbai seniūnijoms.
11. Puoselėti kraštovaizdžio, gamtos, istorijos, paveldo ir architektūros paminklų bei tautinių tradicijų apsaugą.
12. Priešintis užrašams užsienietiškomis kalbomis ir grafiti terlionėms.
13. Drausti viešajame transporte transliuoti laidas svetimomis kalbomis.
14. Aktyviai dalyvauti Prezidento, Seimo ir savivaldos rinkimuose. Remti dešiniųjų demokratinių partijų bei jų asmeniškai išsikėlusius kandidatus.
Globalizacijos doktrinos rengiasi mus paversti Europos piliečiais – be tautinės savasties. Lietuvių kalba yra viena iš seniausių indoeuropiečių prokalbei priklausančių kalbų. Didžiuokimės esą baltais.
Žeminama krikščioniška moralė ir Bažnyčia.

Todėl kviečiame rinktis ir tartis.

Nežinomybės skraistė gaubia 2006 m. rugpjūčio 23 d.. Bresto mieste, „Inturist“ viešbutyje Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Baltarusijos Respublikos Gardino mieste diplomato, pulkininko Vytauto Pociūno nužudymo aplinkybės. Laisvės gynėjams teismuose sunku kovoti prieš buvusių sovietinių struktūrų, nusikaltėlių bei jų parankinių ir stribų nusikaltimus.
Vilniaus sąjūdininkų materialiai neremia jokia institucija, partija ar organizacija. Yra daugybė siekiančių, kad sąjūdininkai būtų užribyje, opozicijoje – siekiama, kad Laisvės kovotojai nedrumstų ramybės, kad greičiau išmirtų. Atsiranda vis daugiau pranašų nuo Sąjūdžio susikūrimo STOVĖJUSIŲ PO MEDŽIU, o nūnai besiveržiančių į valdžios krėslus, politikos ložes ir prie valstybės užvaldymo.
Kovojome nuožmiuose mūšiuose, pragyvenome karus ir genocidą, laidojome artimuosius, atkūrėme ir apgynėme Nepriklausomybę NE TAM, kad taptume pajuokos objektais. Ieškodami kaltųjų turime pasakyti, kad gal ir mes patys kai kada buvome kalti paklusniai ir naiviai vykdę valdančiųjų valią.
Mes čia aiškiname apie vilniečių problemas ir rūpesčius, kurie panašūs visoje Lietuvoje. Mes vilniečiai kovojome prieš tas negeroves. Teisėjais būkite JŪS-VILNIEČIAI bei visos Lietuvos piliečiai.
Mes vėl susirinkome čia pasitarti. Įvertinkime savo darbus, dalinkimės patirtimi, padėkokime visuomenininkams ir sąjūdininkams už tarnystę valstybei. Aktyvinkime veiklą Tėvynės gerovei. Dėkojame Lietuvos Mokslų Akademijai, suteikiančiai nemokamai patalpas Sąjūdžio renginiams.
Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą Sąjūdžio veikloje.
Artėja Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų garbinga sukaktis ir Sąjūdžio 30–metis – ruoškimės jubiliejams.
Sveikiname visus susirinkusius linkime sveikatos, ištvermės, gerų darbų ir prašome Dievo palaimos.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotojas A. Augulis

Pirmininko pavaduotoja, sekretorė R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos nariai:
Pasiteiravimui: Telefonai - A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 674 38 465, G. Adomaitis +370 611 30131, A. Augulis +370 687 79775 , R. Jakučiūnienė +370 5 242 3448, H. Martinkėnas +370 620 85209,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com