Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 1941-ųjų Birželio Sukilimo Deklaracijos įteisinimo


Vilnius, 2017-04-19

Vilniaus sąjūdininkai eilę metų ne vieną kartą kreipėsi į Valstybės vadovus ir Seimo narius dėl 1941-ųjų Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo ir Deklaracijos pasirašymo 75 metų jubiliejaus paminėjimo valstybiniu mastu. Panašius prašymus teikė ir kitos organizacijos. Dokumentai turėtų būti Jūsų archyvuose, jeigu reikėtų galėsime pateikti kopijas.
Dėkojame LR Seimo nariams, kurie 2015, 2016 metais kreipėsi dėl 1941-ųjų Birželio Sukilimo Deklaracijos įteisinimo teisės aktu.
Apgailestaujame, kad Deklaracijos įteisinimo svarstymo procedūros buvo vilkinamos ir užsitęsė, o 1941-ųjų Birželio Sukilimo Deklaracija nebuvo įteisinta teisės aktu.
Nesuvokiama, kad nė viena atsakinga Lietuvos institucija nepasveikino SUKILĖLIŲ ir LIETUVOS ŽMONIŲ 75 METŲ SUKILIMO IR DEKLARACIJOS PASIRAŠYMO JUBILIEJAUS PROGA. Aukštai pakylėtieji, išskyrus keletą Seimo narių, net neatėjo 2016-06-23 d. į 75 metų Sukilimo jubiliejaus minėjimą Nepriklausomybės aikštėje.
Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad
- Sukilėliai 1941 Birželio 23 d. paskelbė Lietuvos Laikinosios Vyriausybės PAREIŠKIMĄ „Nepriklausomybės atstatymo DEKLARAVIMAS“;
- Sukilėliai 1941 m. birželio 22 – 28 dienomis išlaisvino Lietuvą nuo sovietų okupantų;
- Sukilimo metu žuvo apie 2000 sukilėlių, o daugybė sukilėlių dalyvavusių pasipriešinime ir partizaniniame kare 1944-1953 metais buvo nuteisti, įkalinti, ištremti, išžudyti.
- Sukilimo dvasia, ryžtas ir pasiaukojimas įkvėpė žmones kovoti dėl valstybingumo atkūrimo per sovietų ir nacių okupacijas, partizaninio karo metu ir Sausio 13-osios barikadose.
PRAŠOME Seimą 1941 m. Birželio Sukilimo Deklaraciją įteisinti Lietuvos Respublikos teisės aktu – ĮSTATYMU.
Pateikiame NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS Lietuvos vaizdo ir garso archyvo garso plokštelės tekstą:
„Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas! Nepriklausoma Lietuva!
Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas
Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.
Pasirašė Ministeris Pirmininkas Škirpa
Krašto apsaugos ministeris brigados generolas Raštikis
Užsienio reikalų ministeris Sipaitis
Finansų ministeris Matulionis
Darbo ministeris daktaras Pajaujis
Pramonės ministeris daktaras inžinierius Damušis
Prekybos ministeris Vytautas Statkus
Žemės ūkio ministeris profesorius Vitkus
Komunalinio ūkio ministeris inžinierius Landsbergis
Valstybės kontrolės – Vainauskas
Skamba Lietuvos Respublikos himnas“.
PRAŠOME JŪSŲ imtis visų reikiamų priemonių, kad Lietuvos Laikinosios vyriausybės pareiškimas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų įtvirtintas ĮSTATYMU.
Lietuvai šis SUKILIMAS ir priimta NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARACIJA turėjo ypatingą reikšmę kovojant prieš komunistinę ir nacistinę diktatūras bei Sąjūdžio veikloje atkuriant ir ginant Lietuvos Nepriklausomybę.
Bandymai niekinti SUKILIMĄ ir SUKILĖLIUS yra nemoralu
Apgailestaujame, kad iki šiol atsakingiausios valstybės institucijos ir valstybės švenčių dienų organizavimo komisija bei politikai nereagavo į 1941 m. Birželio 22–28 d. SUKILIMO 75 metų Jubiliejaus minėjimą. Todėl darome prielaidą, kad valstybę valdantieji ignoruoja 1941 Birželio SUKILIMĄ ir bandoma trinti istoriją iš žmonių atminties.
DAR KARTĄ PABRĖŽIAME, kad 1941 m. SUKILIMAS VYKO BIRŽELIO 22-28 dienomis, o DEKLARACIJA BUVO PRIIMTA 1941-06-23 d.
SUKILĖLIŲ AUKA ANT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AUKURO TURI BŪTI TINKAMAI PAGERBIAMA IR PROPAGUOJAMA.
Kviečiame 2017-06-23 d. Lietuvos žmones VISAME PASAULYJE aktyviai paminėti 1941 m. Birželio 22–28 d. SUKILIMO 76 metų Jubiliejų. Geri darbai visada pasilieka žmonių atmintyje ir istorijoje.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinakas.
Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 8674 38465, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com