Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 14 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

         K R E I P I M A S I S

     Dėl 1941-ųjų Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo


Vilnius, 2016-03-16

      2015 m. gegužės 13 d. Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas atkreipė dėmesį į tai, kad:
- 2016 metais minėsime 1941 m. Birželio (22–28 d.) sukilimo 75 metų Jubiliejų;
- sukilėliai Birželio 23 d. paskelbė Lietuvos Laikinosios Vyriausybės PAREIŠKIMĄ „Nepriklausomybės atstatymo DEKLARAVIMAS“;
- sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų okupantų;
- Sukilimo metu žuvo apie 2000 sukilėlių;
- Sukilimo dvasia, ryžtas ir pasiaukojimas įkvėpė žmones kovoti dėl valstybingumo atkūrimo per sovietų ir fašistų okupacijas, partizaninio karo metu ir Sausio 13-osios barikadose.
Susirinkimas PRAŠO, kad Sukilimo Deklaracija būtų pripažinta kaip Lietuvos Respublikos teisės aktas – ĮSTATYMAS (priedas Nr. 1, www.sajudis.com 2015.05.13).
     PABRĖŽIAME, kad daugelis organizacijų ne kartą kreipėsi į Jus dėl 1941 m. Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo (priedas Nr. 2, www.sajudis.com 2013.04.10).
     Daugelis organizacijų iki šiol aktyviai agituoja, kad Sukilimo 75 metų Jubiliejaus proga Deklaracija būtų įteisinta kaip įstatymas. Darbai vilkinami, o iniciatyvos gniuždomos. Visuomenininkai - Laisvės kovotojai daug nuveikė ir pasirengę nuveikti dar daugiau, kad Sukilimo Deklaracija būtų įteisinta kaip įstatymas.
     Pastaraisiais metais Amžinybėn išėjo 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilėliai Pilypas Narutis Žukauskas, Rimantas Eigelis, Kazimieras Gediminas Ruzgys, Viktoras Ašmenskas, Mindaugas Bloznelis, Aleksandras Bendinskas. Amžinybėn išėję Laisvės kovotojai monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Edvardas Burokas, akademikas Antanas Kudzys ir daugelis bendraminčių ragino Lietuvos institucijas ir politikus 1941 m. Birželio sukilimo Deklaraciją įteisinti kaip įstatymą.
     ATREIPIAME DĖMESĮ, kad 2015m. lapkričio 12 d. grupė Seimo narių įregistravo Rezoliuciją „Dėl 1941 m. Birželio 23-iosios sukilimo įvertinimo“, kurioje raginama 1941 m. birželio 23 d. paskelbtą Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ įtvirtinti kaip teisės aktą - projektas Nr. XIIP-3328(2) (priedas Nr. 3). APGAILESTAUJAME, kad šio dokumento Seimas dar net nepradėjo svarstyti.

Pateikiame NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS Lietuvos vaizdo ir garso archyvo garso plokštelės tekstą:
„Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas! Nepriklausoma Lietuva!
Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas
Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.
Pasirašė Ministeris Pirmininkas Škirpa
Krašto apsaugos ministeris brigados generolas Raštikis
Užsienio reikalų ministeris Sipaitis
Finansų ministeris Matulionis
Darbo ministeris daktaras Pajaujis
Pramonės ministeris daktaras inžinierius Damušis
Prekybos ministeris Vytautas Statkus
Žemės ūkio ministeris profesorius Vitkus
Komunalinio ūkio ministeris inžinierius Landsbergis
Valstybės kontrolės – Vainauskas
Skamba Lietuvos Respublikos himnas“.

IKI 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO 75 metų JUBILIEJAUS LIKO 3 MĖNESIAI.
PRAŠOME JŪSŲ imtis visų reikiamų priemonių, kad švenčiant 1941 m. Birželio sukilimo 75 metų JUBILIEJŲ, Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų įtvirtintas kaip ĮSTATYMAS.

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

1941 m. Birželio 22 -28 dienų Sukilimo dalyvis Jonas Algirdas Antanaitis

Atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja Regina Jakučiūnienė

Tarybos narys Juozas Parnarauskas

Tarybos narys Kęstutis Balčiūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteirauti: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius 2318111, R. Jakučiūnienė 242 3428
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


PRIEDAS Nr. 1
Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 15 metų
VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 1941 metų Birželio Sukilimo Deklaracijos įteisinimo

Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2015-05-13

     2016 metais minėsime 1941 m. Birželio 22 – 28 dienų Sukilimo 75 metų jubiliejų. Sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietinių okupantų.
     PRISIMINKIME, kad 1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavus ir aneksavus Lietuvą, buvo pradėta terorizuoti ir naikinti krašto gyventojus, imtasi represijų prieš okupacinio režimo priešininkus, kad 1941 m. birželio 14 d. buvo įvykdytas masinis gyventojų trėmimas iš Lietuvos į tolimuosius SSRS regionus, kad BIRŽELIO SUKILĖLIAI išlaisvino Lietuvą nuo sovietinių okupantų, kad sukilimo metu žuvo apie 2 tūkst. sukilėlių.
     Daugelis organizacijų ne vieną kartą kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas prašydamos, kad 1941 m.. BIRŽELIO 23 d. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės PAREIŠKIMAS „Nepriklausomybės atstatymo DEKLARAVIMAS“ būtų pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu – ĮSTATYMU.
     KONSTATUOJAME, kad 2013-03-07 Prezidentė D. Grybauskaitė priėmė 1941 m. Birželio 22-28 dienų sukilimo, Vietinės rinktinės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės, Krašto apsaugos bičiulių klubo ir Sąjūdžio atstovų delegaciją. Susitikime buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Panašūs susitikimai 2013-04-10 d. vyko su Seimo Pirmininku V. Gedvilu ir 2013-05-07 su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi.
     Laikas eina, tačiau į prašymus nereaguojama. Todėl prašome, kad 1941 m. BIRŽELIO 23 D. LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS „NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS“ BŪTŲ PRIPAŽINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTU – ĮSTATYMU.
     VISI PRIVALOME STENGTIS, kad iki 1941 m. Birželio sukilimo 75 metų JUBILIEJAUS minėjimo Deklaracija būtų įteisinta atitinkamu teisės aktu - ĮSTATYMU.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Susirinkimo pirmininkai: A. Budriūnas
R. Jakučiūnienė
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius:+370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, R. Jakučiūnienė +370 5 242 34 48
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com
……………………………………………………………………………………..
PRIEDAS Nr. 2

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui
Gerbiamam Vydui Gedvilui

Pareiškimas
Dėl 1941 birželio 23 d. pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinimo Lietuvos Respublikos teisės aktu

Vilnius, 2013 04 10

Mes, Laisvės kovotojai susitikimo su LR Seimo pirmininku dalyviai,
įvertindami pasipriešinimo okupacijoms ir kolaborantams pasekmes ir kasdienę
kovą,
konstatuojame, kad pagal tarptautiniu mastu pasmerkto 1939 08 23 Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos arba Stalino ir Hitlerio sąmokslą prieš suverenias valstybes 1940 06 15 Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir pradėjo 50 metų trukusį Lietuvos sąmoningų piliečių naikinimą ir persekiojimą. Pagal suokalbio nusikaltėlių programas buvo sunaikinta maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų (apie 1 mln. žm.), padaryta milžiniška žala valstybei.
     Pažymime, kad pirmųjų sovietinės okupacijos ir aneksijos metų brutalus teroras sukėlė visuotinio pasipriešinimo precedentą, kurio tikslas buvo atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Ši siekiamybė buvo realizuota prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui.
     Tvirtiname, kad 1941 metų birželio 22–28 dienų Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietinių okupantų.
1941 m. birželio 23 d. ginkluoto Lietuvos sukilimo vadovybė per Kauno radiją paskelbė Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 1941 Birželio 23 d. pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“. Tuo išreiškė tautos valią atmesti sovietų aneksiją ir atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pareiškime rašoma „Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.“ Pradėjo veikti Lietuvos Respublikos Konstitucija, o Laikinoji Vyriausybė pradėjo vykdyti Lietuvos valdymo funkcijas. Vokietijai nepripažinus Lietuvos Laikinosios Vyriausybės, patriotinės organizacijos ėmė veikti pogrindyje prieš nacių režimą. Patriotinės organizacijos kovojo ir prieš sovietinius okupantus.
     1941 m. Birželio sukilimo metu žuvo apie 2 tūkst. sukilėlių. Antrosios sovietinės okupacijos pirmaisiais metais daugelis sukilėlių įstojo į Lietuvos Vietinę rinktinę, į partizanų gretas. 1944–1953 metų partizaninis karas parodė apie lietuvių tautos siekį išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos ir komunizmo jungo. Daugelis kovotojų žuvo, daugelis buvo nuteisti ir sušaudyti, daugelis buvo ištremti, įkalinti.
     Pagerbdami 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių, rėmėjų ir tautos siekio įgyvendinimą – sovietinių okupantų išvijimą iš Lietuvos ir Nepriklausomybės atstatymo DEKLARACIJOS paskelbimą,
nusilenkdami aukoms ir jų kilniems siekiams,
prašome Seimo Pirmininką inicijuoti pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinimą Lietuvos Respublikos teisės aktu.
     1941 metų birželio 22–28 dienų Sukilimo dvasia vyravo politinių kalinių ir tremtinių gyvenimuose, Vietinės rinktinės kovose, 1944–1953 metų partizaniniame kare, pasipriešinimo kovose prieš okupantus ir kolaborantus. Sąjūdininkai Nepriklausomybės atstatymo ir apgynimo kovose naudojosi sukilėlių, politinių kalinių ir tremtinių, Vietinės rinktinės kovotojų bei partizanų patirtimi.
     Mes Jums įteikiame visiems Lietuvos Seimo pirmininkams specialiai dedikuotą knygą „Lietuvių tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22 – 28 d.“ Ši knyga primins apie sukilėlių pasišventusią tarnystę Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką Tėvynei.

Mūsų pareiga – teisiškai įvertinti pasipriešinimą okupacijoms ir kolaboravimą.

Jonas Algirdas Antanaitis
1941 metų Birželio 22 – 28 dienų Sukilimo dalyvis, 1941 metų Birželio 22 – 28 dienų Sukilėlių sąjungos tarybos pirmininko pavaduotojas
Aleksandras Bendinskas
1941 metų Birželio 22 – 28 dienų Sukilimo dalyvis
Jonas Burokas
Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas
Monsinjoras Alfonsas Svarinskas
Lietuvos partizanų kapelionas, pulkininkas
Akademikas Antanas Tyla
Jeronimas Kraulys
Lietuvos Vietinės rinktinės Karių sąjungos vado pavaduotojas, dimisijos kapitonas
Vytautas Balsys
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo viršininkas, dimisijos majoras
Vytas Masikonis
Tauro apygardos partizanas, dimisijos leitenantas
Albinas Kentra
Miško brolių draugijos pirmininkas
Namida Pocienė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė
Regina Jakučiūnienė
Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos narė
Antanas Burokas
LR Krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininkas, atsargos majoras
Gaudentas Aukštikalnis
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės viršininko pavaduotojas
Algimantas Patašius
LR Krašto apsaugos bičiulių klubo valdybos pirmininko pavaduotojas, jūrų skautininkas
Leonas Kerosierius
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos pirmininkas

Laiškams: Jonas Burokas, Sielių g. Nr. 64 bt. 60, Vilnius
El. p. laisveskovotojai@gmail.com
Tel. +370 684 10808

PRIEDAS Nr. 3

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

Projekto Nr. XIIP-3328(2)
Registracija 2016-11-12
Rezoliucija

Dėl 1941 m. birželio 23-osios sukilimo įvertinimo

2015 m. lapkričio 5 d. Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,
paminėdamas svarbią lietuvių tautos kovų už laisvę ir nepriklausomybę datą – 1941 metų birželio 23 –ąją kai per Kauno radiją buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaracija, kuri buvo neabejotinas mūsų tautos laisvės siekio išsiveržima;
konstatuodamas, kad 1941 m. birželio 22 d. prasidėjus karui tarp hitlerinės Vokietijos ir stalininės Sovietų Sąjungos, mūsų tautai nušvito galimybė sukilti, buvo atkurta iki okupacijos veikusi Lietuvos administracija ir savivalda, sudaryta Laikinoji vyriausybė, kurios vardu 1941 m. birželio 23 dieną ir buvo paskelbtas “Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas”, išreiškęs nepalaužiamą tautos ryžtą atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę;
pažymėdamas, kad tūkstančiai sukilėlių tuomet stojo ginti šalį nuo besitraukiančios sovietinės ksriuomenės siautėjimo ir nuožmių keršto aktų ir tai buvo patriotinė tautos reakcija, savotiška kompensacija dėl ankstesnio neryžtingumo, kai 1940 metų birželį be ginkluoto pasipriešinimo buvo leista sovietams okupuoti Lietuvą;
pareiškia:
     Minint šį nepelnytai primirštą istorinį įvykį, pasigirsta nepagrįstų abejonių dėl sukilimo prasmės - esą, jo metu žuvo tūkstančiai Lietuvos jaunuolių, o laisvė tuomet taip ir nebuvo iškovota.
     Nors 1941 –ųjų sukilėliams ir nepavyko įtvirtinti nepriklausomybės, sukilimo poveikis Lietuvos visuomenei buvo itin reikšmingas: tauta suprato, kad tik ji pati ir niekas kitas privalo nuspręsti savo valstybnės ateitį. Valstybingumo siekis tapo neišsenkančiu šaltiniu tolesnei rezistencijai, kuri per pusę šimto okupacijos metų išsaugojo tautos laisvės troškimą ir atvedė ją į nepriklausomybę 1990-aisiais.
     Šios įsimintinos dienos proga sveikiname sukilimo dalyvius, jų artimuosius ir visus Lietuvos žmones, linkėdami bet kokiomis aplinkybėmis jaustis savo šalies patriotais, ranka rankon, širdis širdin kurti bendrą visų mūsų ateitį.
     Raginame 1941 m. birželio 23 d. paskelbtą Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimą “Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas” įtvirtinti LR teisės aktu.
Seimo pirmininkas
Teikia
Seimo nariai: Paulius Saudargas
Žemiaui pavardės ir parašai 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com