Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei

     Informacija apie Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos teiktus dokumentus ir gautus atsiliepimus dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo

Vilnius, 2014-11-06

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, vadovaudamasi aktyvaus sąjūdininko Gedimino Adomaičio tiriamaja veikla, 2012-09-05 kreipėsi į atsakingas institucijas dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo (priedas Nr. 1). G. Adomaitis fundementalią kompaktišką tiriamąją medžiagą APIE SUŠAUDYTĄ MINISTRŲ KABINETĄ 2005-02-17 d. paskelbė laikraštyje “Lietuvos aidas” (priedas Nr.2). Nuo tada Lietuvos žmonės papildomai sužinojo žiauriausią sovietų kompartijos ir KGB bei kolaborantų veiklą išžudant ir naikinant žymiausias Lietuvai nusipelniusias asmenybes.
2014-04-02 pakartotiniame rašte primename apie 2012 metais skelbtą nutarimą (priedas Nr. 3)
Vilniaus Sąjūdžio taryba, kaip ir kitos organizacijos ir ypatingai išėjęs amžinybėn monsinjoras Alfonsas Svarinskas, ne vieną kartą kreipėsi į daugelį Lietuvos atsakingų organizacijų dėl sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo. Tačiau atsakymai į laiškus būdavo neapibrėžti, sprendimai nebuvo priimami arba vilkinami atsakymai.
2014-06-06 Kultūros ministerija pasiūlė Kauno Petrašiūnų kapinėse pastatyti kenotafą (priedas Nr. 4).
2014-08-11 priminėme apie 2014-04-02 teiktą prašymą (priedas Nr. 5)
Tik po to, kai 2014-08-12 vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas R. Motuzas vyriausybės pavedimu kreipėsi į atsakingas organizacijas (priedas Nr. 6), Vilniaus Sąjūdžio tarybos prašymais susidomėjo atsakingos Lietuvos institucijos.
2014-08 11 LR Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento priėmimo skyrius pateikė raštą Nr. S-2014-6144 „Dėl Jūsų kreipimosi“ (priedas Nr. 7).
2014-08-25 Vyriausybės kancleris kreipėsi į eilę organizacijų (priedas Nr. 8).
2014-09-02 gavome laišką iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės (priedas Nr. 9). Šiame laiške parodoma, kad mokslininkai yra atlikę daugybę tiriamųjų darbų ir turi surinkę neįkainojamą istorinę atmintį.
2014-09-04 LR Prezidento kanceliarija savo rašte rašė: “Tikimės, jog Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos projekto rengimo darbo grupė aktyviai imsis priemonių iškiliausioms Lietuvos Nepriklausomybę kūrusioms istorinėms asmenybėms įamžinti ir pagerbti bei tinkamai paminėti valstybės atkūrimo šimtmetį. Šiai grupei jau rekomenduota įtraukti į programą Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos prašymą.” (priedas Nr. 10).
2014-09-17 kreipėmės į atsakingas institucijas (priedas Nr. 11).
2014-10-07 gavome atsakymą iš Lietuvos istorijos instituto (priedas Nr. 12). Šis laiškas mums iškėlė eilę klausimų.
2014-10-07 gavome atsakymą iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (priedas Nr. 13). Džiugina tai, kad departamentas imtųsi svarbių darbų, jei tai bus susiję su į Kultūros vertybių registrą įrašytais statiniais ar kitais kultūros paveldo objektais.
2014-10-17 Užsienio reikalų ministerija savo laiške (priedas Nr. 14) skyrė ypatingą dėmesį ir pasiūlė atnaujinti 2012-08-31 d. LR ministro pirmininko potvarkiu Nr. 238 sudarytą darbo grupę ir joje svarstyti sušaudytų buvusių LR ministrų atminimo įamžinimo formos ir vietos (-ų) klausimus. Ministerija taip pat siūlo į darbo grupės veiklą įtraukti ir kitas suinteresuotas institucijas.
2014-10-28 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė pateikė papildomos informacijos (priedas Nr. 15)
Manome, kad šiuo metu institucijos yra pateikusios pakankamai informacijos Vilniaus Sąjūdžio tarybos keltais klausimais ir galima būtų pradėti svarstymo procedūras.
Prašome institycijas atsižvelgti į Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos atliktus darbus dėl sušaudytų SEPTYNIOLIKOS buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo. Prašome atsižvelgti į institucijų pateiktus pasiūlymus. Nuoširdžiai dėkojame institucijoms už atsakymus ir teiktus pasiūlymus.
Sprendžiant atminimo įamžinimą prašome atsižvelgti į išdėstytus pasiūlymus 2012-09-05 d.(priedas Nr. 1) ir 2014-09-17 d. (priedas Nr. 11) laiškuose.
Jeigu būtų sudaroma komisija į jos sudėtį prašome įtraukti Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoją, istorinės grupės vadovą G. Adomaitį.
2014-09-17 Vilniaus Sąjūdžio taryba rašė: “ … ir dalyvauti su sąjūdininkais ir geros valios žmonėmis įrengiant Atminimo lentas” (priedas Nr.11). Todėl prašome neatidėliojant spręsti sušaudytų SEPTYNIOLIKOS ministrų atminimo įamžinimo klausimus.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius


Tel. 231 81 11
el. p. vilnius@sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com