Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia

     2012 m. sausio mėnesio švenčių ir trumpą
     istorinių įvykių apžvalgą.


     O, LIETUVA,
     JEI TU PAMIRŠI ŠVENTĄ KANČIĄ -
     NEBŪSI VERTA IR PRISIKĖLIMO.

01.01 - Lietuvos Vėliavos diena
1714.01.01 - Rytprūsiuose, Lazdynėliuose prie Gumbinės (po karo - Vyšniovka, Kaliningrado srityje) gimė Kristijonas Donelaitis, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, poemos ''Metai'' autorius (m. Tolminkiemyje 1780.02.08)
1864.01.01 - Muravjovas - korikas uždarė visas lietuviškas parapijines mokyklas
1890.01.01 - Marijampolės apskr. Šunskų vls. Puskepurių km. gimė Juozas Papečkys, Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas.1919 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. XIII Ministrų kabinete buvo krašto apsaugos ministras. 1941m .birželio 14 d. sovietų valdžios suimtas ir 1942m. lapkričio 4 d. sušaudytas Sverdlovske.
1919.01.01 – Vokiečių okupacinė kariuomenė nuėmė savo vėliavą nuo Gedimino pilies bokšto ir pasitraukė iš Vilniaus ( nedaug liko tik geležinkelio stotyje).Vilnių užėmė gen. Vejtko lenkų legionieriai.
1919.01.01 - Gedimino pilies bokšte Vilniuje pirmą kartą iškelta Lietuvos Trispalvė vėliava. Vėliavą iškėlė grupė savanorių, vadovaujami Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos. Prie vėliavos buvo palikta garbės sargyba. Atkūrus Nepriklausomybę Sausio 1-ji - tradicinė Vėliavos pakėlimo šventė, Lietuvos Vėliavos diena.
1935.01.01 - Pradėjo veikti kariuomenės vadovybės įstatymas. Įvesta kariuomenės vado institucija. Vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės vadu paskirtas div. gen. Stasys Raštikis. Šiose pareigose buvo iki 1940.04.22
1879.01.02 - Joniškyje gimė Adomas Varnas, lietuvių tapytojas , grafikas (m.1979.07.19).
1920.01.02 - Kudirkos Naumiestyje gimė Zigmas Laurinaitis, žinomas vitražo meistras, S.Ušinsko mokinys. Pirmajame lietuviško vitražo raidos etape jis buvo vienintelis, kurio rankomis sukurti žinomų vitražistų – A.Stoškaus, K.Morkūno, S. Kazimieraičio, A.Grabausko ir kitų dailininkų kūriniai. Jo rankų darbai puošia muziejus, pastatų interjerus, bažnyčias.
1966.01.02 - Kaune mirė gydytojas fiziologas, alergologas, akademikas Vladas Lašas (g.1892.01.13).
1984.01.02 – Kaune gimė Radvilė Morkūnaitė, muzikė, jaunosios kartos politinė veikėja, Europos parlamento narė.
1795.01.03 - Pasirašyta III - jo Žečpospolitos padalijimo sutartis tarp Rusijos, Prūsijos ir Austrijos, kurių kariuomenės buvo užėmę šalį malšindamos Tado Kosciuškos vadovaujamą sukilimą. Lietuvos Kauno ir Vilniaus sritys atiteko Rusijai. Išnyko Lietuva kaip nepriklausoma valstybė.
1872.01.03 - Medinių km Pasvalio (buv. Biržų) raj. gimė Jonas Vileišis žinomas Lietuvos Valstybės veikėjas, Vasario 16-sios Akto signataras (m.1942.06.01d. Kaune).
1879.01.03 - Ukmergės apskr. Kurklių vls. Užunevėžio km. gimė Steponas Kairys, Lietuvos Tarybos narys, 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras, VLIK - o pirmininkas (m.1964m.12.16d.JAV, Niujorke).
1923 .01.03 - Klaipėdoje įsteigtas Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas.
1943.01.03 - Vokietijoje, Reutlingene mirė žinomas Lietuvos valstybės veikėjas Juozas Paknys (g.1883m.09.23d).[
1944.01.03 - Naktį Kaune, Tvirtovės alėjos 91 name ginant mergaitės garbę, nužudytos Elena Spirgevičiūtė ir jos teta Stasė Žukaitė. Žudikai- lietuvis komjaunuolis - pogrindininkas, Sovietų Sąjungos didvyris Alfonsas Čeponis
1944.01.03 - Prancūzijoje, Paryžiuje mirė Jurgis Baltrušaitis, poetas, diplomatas (g.1873.04.20).
1927.01.04 – Juodausiuose, Ukmergės raj. gimė Zigmas Zinkevičius, įžymus lietuvių kalbininkas, akademikas.
1943.01.04 - Kirovo lageryje mirė žinomas Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas Julius Indrišiūnas. (g.1901.08.06).
01.05 - Vytautinės. Vytauto Didžiojo vardo diena.
1919.01.05 - Raudonoji armija, sekdama įkandin besitraukiančių vokiečių, užėmė Vilnių ir išvijo iš miesto lenkų legionierius.
1920.01.05 - Kovose su lenkais prie Varėnos žuvo pirmasis lietuvių lakūnas leitenantas J. Kumpis.
1931.01.05 - Antadūrėj, Molėtų raj. gimė Napoleonas Kitkauskas architektas, restauratorius, visuomenininkas, Sibiro tremtinys
1964.01.05 - Bostone, JAV mirė lietuvių poetas Faustas Kirša.(g.1891.02.25)
1995.01.05 - Vilniuje pradėtas spausdinti baltarusių opozicinis laikraštis'' Svoboda''.
1495.01.06 - Į Maskvą atvyko LDK Aleksandro delegacija parvežti į žmonas didžiojo kunigaikščio Ivano III dukterį Eleną.
1589.01.06 - Įsigaliojo Leono Sapiegos redaguotas III Lietuvos statutas- paskutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kodifikacijos rezultatas, galiojęs iki 1840 metų, kai Lietuvoje buvo įvesti Rusijos įstatymai.
1842.01.06 - Rusijos caro valdžia sekuliarizavo (pavertė valstybine nuosavybe) buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčių ir vienuolynų žemes.
1893.01.06 - Pilotiškėse Prienų raj. gimė rašytojas Vincas Mykolaitis- Putinas (m.1967.06.07 Kačerginėje).
1898.01.06 - Kupiškyje gimė žinomas Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, gen. majoras Jonas Černius (m.1977.07.03 Los Andžele, JAV).
1919.01.06 - Lietuvos laikinoji vyriausybė įteikė lenkų kariuomenės vadui Vilniuje protestą dėl lenkų kariuomenės įsikišimo į Lietuvos vidaus reikalus. Tai buvo pirmas oficialus Lietuvos sąlytis su Lenkija.
1919.01.06 – Į Vilnių įsiveržusi Raudonoji armija nuplėšė Gedimino kalne Lietuvos trispalvę, palikdami tik raudonos spalvos juostą. Kartu su raudonąja armija į Vilnių atvyko ir vadinamoji laikinoji revoliucinė vyriausybė, vadovaujama V.Mickevičiaus - Kapsuko. Vilniuje bolševikai išbuvo 105 dienas.
1945.01.06 – 12 – Įvykdyta viena didžiausių NKVD operacijų Rokiškio, Juodupės, Skapiškio, Obelių, Panemunės ir Pandėlio rajonuose. Nužudyta 283 žmonės.
1991.01.06 - K.Prunskienės vadovaujama Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė provokacinį nutarimą nuo sausio 7 d. padidinti maisto produktų mažmenines kainas.
1881.01.07 - Karaliaučiuje mirė Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas - vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs lietuvių kalbą ir tautosaką, pirmasis pavartojęs baltų kalbų terminą.
1910.01.07 – Los Andžele (JAV) gimė Pranas Lubinas, Amerikos lietuvis – krepšininkas, olimpinis (1936, Berlynas) ir Europos (1939, Kaunas) čempionas, tituluojamas Lietuvos krepšinio krikštatėviu (m.1999.07.08).
1991.01.07 - Sovietų kariuomenės Baltijos valstybėse vadas gen. Fiodoras Kuzminas telefonu pranešė LR AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kad TSRS gynybos ministro D. Jazovo įsakymu bus įvesta specialiosios paskirties desantininkų divizija jaunuolių prievartiniam ėmimui į Tarybinę Armiją. Lietuvos AT paskelbė pareiškimą dėl numatomo jaunuolių grobimo.
1547.01.08 - Mažojoje Lietuvoje išleista pirmoji lietuviška knyga- M.Mažvydo ''Katekizmusa prasti žadei'', kuri buvo spausdinama Karaliaučiuje. Tai pirmasis lietuvių raštijos paminklas.
1816.01.08 - Kukiuose, Mažeikių raj. gimė Steponas Jonas Gailevičius liaudies meistras, kūręs paminklus ir akmeninius koplytstulpius.(m.1885 Ukrinuose, Mažeikių raj.).
1880.01.08 - Šlavėnuose (netoli Anykščių) gimė V. Mingailaitė - Šlavėnienė.1911 m. baigė Berno universitetą.1924.05.29 Kaune, Maironio g.11 atidarė 40 lovų vaikų ligoninę - kliniką.1930 m.profesorė.1933 m. Panemunės šile įkūrė privačią vaikų tuberkuliozės sanatoriją. 1944 m. pasitraukė į vakarus. Sulaukusi 96 metų mirė ir palaidota Čikagoje, JAV.
1896.01.08 - Rubiškėje (dab. Darius, Klaipėdos raj.) gimė Steponas Darius - Jucevičius, .lėktuvu ''Lituanika'', kartu su S.Girėnu sėkmingai perskridę Atlanto vandenyną, tragiškai žuvo 1933.07.17 d ties Soldinu (dab. Mislibožas Lenkijoje).
1918.01.08 - JAV Prezidentas Vilsonas paskelbė 14 punktų deklaraciją. Ketvirtame punkte buvo reikalaujama, kad Rusija suteiktų apsisprendimo teisę Suomijai, Pabaltijui, Kaukazui, Ukrainai ir Vid. Azijai.
1919.01.08 - Kaune pradėjo eiti LKDP laikraštis ''Tiesos Kardas''
1991.01.08 - ''Jedinstvos'' organizacija ir LKP (TSKP platformoje) pasinaudodama kainų padidinimu prie Aukščiausiosios Tarybos surengė protesto mitingą, kurio dalyviai bandė įsiveržti į Aukščiausiosios Tarybos rūmus.
1991.01.08 - Aukščiausioji Taryba priėmė sprendimą sustabdyti maisto produktų kainų padidinimą.
1991.01.08 - Atsistatydino Kazimieros Prunskienės vyriausybė.
1991.01.08 - TSRS Gynybos ministras Jazovas įsako įvesti desantininkų padalinius į septynias sąjungines respublikas, bet pirmiausia į Baltijos kraštus, neva gaudyti asmenų, vengiančių tarnauti sovietų armijoje. Į Lietuvą pradėta traukti oro desanto divizijos dalys iš Pskovo. Šios dalys nebuvo naudojamos užtikrinti šaukimui į sovietų armiją ir nurodymų šiuo klausimu Lietuvos kariniai komisariatai negavo. Nepriklausomi kariniai ekspertai padarė išvadą, kad nutarimą panaudoti kariuomenę Vilniuje valstybės perversmui įvykdyti priėmė ''Centras'' ne vėliau kaip sausio 8 d.
1991.01.08 - Oro desanto kariuomenės vadas gen. majoras Gračiovas, esantis Pabaltijyje, padarė pareiškimą, kad jam pavaldi kariuomenė neturi dalyvauti politiniuose procesuose Pabaltijyje. Po tokio pareiškimo jis nedelsiant atšaukiamas į Maskvą.
2011.01.08 – Vilniuje, prie Mažvydo bibliotekos, atidengta dailininko Kęstučio Juozapo Patamsio skulptūrinė kompozicija „ŽINIA“.
1429.01.09 - Sausio 9-29 d. d. Lucke vyko Lietuvos ir Lenkijos didikų suvažiavimas, dalyvaujant Vokietijos imperatoriui Zigmantui. Suvažiavimas svarstė Vytauto vainikavimo Lietuvos karaliumi klausimą, bet tam pasipriešino lenkų didikai
1776.01.09 - Karvaičiuose (Kuršių nerija) gimė Liudvikas Gediminas Rėza, tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas, pirmasis Donelaičio ''Metų'' leidėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius (m.1840.08.30 Karaliaučiuje).
1893.01.09 - Marijampolės aps. Pajiesio km. gimė Voldemaras Vytautas Čarneckis, žinomas visuomenės ir politikos veikėjas ( sušaudytas Sverdlovske 1942.10.17).
1907.01.09 - Dail. A. Žmuidzinavičiaus sumanymu ir jo pastangų dėka Vilniuje, Antakalnio gatvėje, P.Vileišio rūmuose atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda. Parodoje su savo darbais dalyvavo 25 dailininkai. Parodą atidarė J. Basanavičius.
1966.01.09 - Vilniuje mirė Vladas Jurgutis, žinomas Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas (g.1885.11.17).
1919.01.09 - Raudonoji armija, sekdama įkandin besitraukiančių vokiečių, užėmė Ukmergę ir Panevėžį.
1923.01.09 - Klaipėdos krašte prasidėjo sukilimas prieš prancūzus.
1944.01.09 – Brig. gen. P. Plechavičius sutiko organizuoti lietuviškus karinius dalinius, jei jam bus leista veikti savarankiškai
1944.01.09 - Klivlende (JAV), užsidegus namui, žuvo Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Palaidotas 01.13 Klivlendo kapinėse, vėliau perkeltas į Holvudo mauzoliejų (g.1874.08.10).
1991.01.09 – Į Vilnių atskrido du „ypatingieji“ generolai: Fedosiejevas (KGB konstitucinės santvarkos gynimo skyriaus viršininkas) ir Kolganovas (Gynybos ministerijos karinės kontržvalgybos viršininkas)
1871.01.10 - Baltrušiuose, Šakių rajone, gimė Juozas Lozoraitis, prozininkas, publicistas, poetas , lietuviškos spaudos platintojas.
1919.01.10 – Susirgęs plaučių uždegimu Vilniuje mirė Antanas Vivulskis. Tai pirmasis mūsų krašto architektas ir skulptorius, XIX - XX a. sandūroje .baigęs Aukštąją technikos mokyklą Vienoje ir Aukštąją nacionalinę dailės mokyklą Paryžiuje.
1920.01.10 - Klaipėdą užėmė prancūzų okupacinė kariuomenė. Klaipėdos kraštas atskirtas nuo Vokietijos.
1939.01.10 - Lietuvos Seimas priėmė neutralumo įstatymą ir oficialiai paskelbė, kad ves neutralumo principais paremtą politiką .
1941.01.10 - Vokietijos vyriausybė slaptu Molotovo - Šulenbergo protokolu perleido Sovietų Sąjungai už 7,5 mln. dolerių Suvalkų krašto pasienio ruožą, kuris pagal ankstesnį slaptą rusų - vokiečių protokolą buvo Vokietijos interesų sferoje.
1991.01.10 - SSSR prezidentas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką ir reikalauja panaikinti visus anksčiau priimtus „antikonstitucinius“ aktus, atkreipia dėmesį į ''masių'' reikalavimą įvesti prezidentinį valdymą Lietuvoje.
1991.01.10 – Į Vilnių atvyko „ žmogus be skrupulų“ – Jazovo pavaduotojas generolas pulkininkas Varenikovas
1991.01.10 - Vilniaus miesto Šiaurės kariniame miestelyje įrengiamas kosminio ryšio su Maskva punktas. K11?]GB
1994.01.10 - Saugumo tarnybos generalinis direktorius Jurgis Jurgelis viešai informavo visuomenę, jog greta Vidaus reikalų ministerijos kultūros sporto rūmų ir greta buvusio Tuskulėnų dvaro yra pastate nužudytų žmonių palaikai.
1397.01.11 - Kijeve mirė Algirdo sūnus Skirgaila, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės srities kunigaikštis, buvęs Jogailos vietininku Lietuvoje
1529.01.11 - Paskelbtas pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys-Lietuvos Statutas.
1582.01.11 - Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila pasirašė pirmosios Vilniuje kunigų seminarijos steigimo aktą ir jos reikalams padovanojo Vogėliškių dvarą.
1739.01.11 - Mielkiemyje, Mažojoje Lietuvoje gimė Danielius Fridrichas Milkus, kunigas, vertėjas (m.1818.03.21 d. Ragainėje).
1878.01.11 - Mirė Anicetas Renigeris, gydytojas, sukilimo prieš carizmą organizatorius. Palaidotas Rasų kapinėse. Išlikęs paminklas.
1880.01.11 - Balsupių km. Keturvalakių par., netoli Marijampolės gimė kunigas, prof., dr. Pijus Bielskus. Nuo 1920.03.01 d. buvo Lietuvos Prezidento kanceliarijos viršininkas.1940.06.15 d., pirmąją bolševikų okupacijos dieną paslėpė Lietuvos Nepriklausomybė Akto originalą. (m.1958.07.04d. Palaidotas Kauno Panemunės kapinėse.
1919.01.11 - Kaune prie karo ligoninės nuo vokiečių ,,Spartininkų” rankos žuvo pirmieji Lietuvos kariai - savanoriai Juozas Kalasiūnas ir Antanas Zambacevičius. Tai pirmosios karių savanorių aukos po Nepriklausomybės paskelbimo 1918 metų vasario 16 d.
1930.01.11 - Atidarytas Vytauto Didžiojo tiltas Kaune.
1990.01.11 - Per Michailo Gorbačiovo viešnagę Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko didelis mitingas – akcija ''Laisvę ir nepriklausomybę Lietuvai''. Mitinge dalyvavo apie 250 tūkst. žmonių.
1991.01.11 - Sudaryta antroji Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė. Ministru pirmininku išrinktas Albertas Šimėnas
1991.01.11 - 11val. 45 V. Uschopčikas informuoja Aukščiausiąją Tarybą apie Vilniuje prasidedančius karinius ''manevrus''.
1991.01.11 - Apie 12 val. TSRS kariškiai Vilniuje užgrobė Spaudos rūmus. Akcijoje dalyvauja šarvuočiai, tankai, desantininkai. Prieš civilius gyventojus panaudojami koviniai šoviniai. Keturi žmonės su šautinėmis žaizdomis atvežami į ligoninę, trys sužaloti smūgiais, tarp sužeistųjų ir moterys.
1991.01.11 - 12 val.30 min.Užimamas Krašto apsaugos pastatas Šiauliuose.
1991.01.11 - 13 val.užgrobiamas Kauno vairuotojų mokyklos pastatas.
1991.01.11 - 13 val. 30 min. Dėl susidariusios grėsmingos situacijos V. Landsbergis skambina TSRS prezidentui M. Gorbačiovui. Pokalbis neįvyksta, nes prezidentas ''pietauja''.
1991.01.11 - 16 val.30 min. Iš Rudaminos į Vilnių išvažiuoja 50 desantininkų tankų. Marijampolės rajone ties Igliauka uždaromas kelias į Vilnių. Karinės mašinos iš Panemunės išvyksta į Vilnių.
1991.01.11 - 16 val.40 min.Lietuvos užsienio reikalų ministras A.Saudargas perskaito protesto notą TSRS užsienio reikalų ministrui.
1991.01.11 - 18 val.Užgrobiamas Medžiotojų ir žvejų draugijos pastatas Vilniuje.
1991.01.11 - 21 val.užimamas Nemenčinės TV retransliacijos centras.
1991.01.11 - 23 val.pranešama, kad kariškiai užgrobė Vilniaus geležinkelio mazgą, sustojo traukinių eismas.
1991.01.11 - Tūkstančiai žmonių Vilniuje visą naktį saugojo svarbiausius sostinės pastatus nuo galimo sovietų kariuomenės puolimo.
1770.01.12 - Joniškyje buvo viešai pakartas Joniškio vaitas Mykolas Pauga, pagrindinis 1769 metų valstiečių sukilimo Šiaulių ekonomijoje vadas.
1770.01.12 - Joniškyje . Kauno magdeburginio teismo nuteistas mirti ir nukirsdintas Martinjonas Radvila , Radvilas, vienas Šiaulių ekonomijos 1769 m. valstiečių sukilimo vadų, Šiaulių ekonomijos Jakiškių km.(Joniškio raj.) vaitas.
1826.01.12 - Mantviliškiuose, Radviliškio raj. gimė Juozapas Silvestras Dovydaitis - kunigas, lietuvių rašytojas, dirbęs Motiejaus Valančiaus sekretoriumi, vėliau vadovavęs Varnių kunigų seminarijai. Apkaltintas 1863 m. sukilimo rėmimu, ištremtas į Omską. Išlaisvinta kalinių grupė nusipirko arklį ir vežimu keliavo į Lietuvą. J. S. Dovydaitis Lietuvos nepasiekė .Yra parašyta knyga (lenkų kalba) - “Sibiro misijonieriai”, kurioje aprašoma tvirta to meto tremtinių dvasinė būklė (m.1883.01.09 Alūkstoje,.Latvijoje).
1880.01.12 - Kalniškiuose, Šiaulių apskr.gimė poetas, publicistas, daraktorius, draustos lietuviškos spaudos platintojas Jonas Krikščiūnas – Jovaras (m.1967.01.21 d. Šiauliuose)
1945.01.12 - Užulėnio miške ( tarp Taujėnų ir Užulėnio gyvenviečių), mūšyje su NKVD kariuomene žuvo Juozas Krikštaponis .(Krištaponis), Vyčio apygardos vadas, karys-savanoris (1997, po mirties), pulkininkas (2002, po mirties) (g. 1912.03.01 Užulėnio km.Taujėnų vlsč. Ukmergės apskr.).
1947.01.12 – Paaiškėjus, kad J.Markulio veikla išdavikiška netoli Pilviškių įvyko paankstintas Lietuvos partizanų apygardų vadų suvažiavimas ( buvo numatytas pravesti 1947.01.18).Vyriausiuoju ginkluotų pajėgų štabo viršininku auvažiavimas išrinko Antaną Baltūsį – Žveją.
1948.01.12 – LTSR Mokslų Akademijos visuotinis susirinkimas svarstė ideologinio pagerinimo klausimus.MA prezidentas J.Matulis ir viceprezidentas J.Žiugžda kritikavo humanitarinių ir visuomeninių mokslų darbuotojus, kad jie nepakankamai įsisavino marksizmą – leninizmą, nagrinėja Lietuvos praeitį, o ne dabartį ir kt.
1991.01.12 - Po karinės jėgos panaudojimo Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įsteigė Laikinąją gynybos vadovybę. Šis organas vadovauja '' karinei, politinei ir informacinei gynybai, kurios tikslas - nutraukti SSSR puolimą ir karą prieš Lietuvą ''.
1991.01.12 - Gautas pranešimas, kad nusiaubtas KAD pastatas Vilniuje, Kosčiuškos gatvėje.
1991.01.12 - 01val. 30 min.Vilniaus gatvėse intensyviai pradeda judėti šarvuočiai ir kitas karinis transportas.
1991.01.12 - 02 val. apsupamas įpatingosios paskirties policijos padalinys, esantis Valakampiuose. 32 Lietuvos vidaus organų darbuotojai pereina į SSRS pajėgų pusę.
1991.01.12 - 04 val. 30 min. Puolama policijos akademija. Aukščiausiosios Tarybos nakties posėdyje V.Landsbergis pranešė, kad tris kartus bandė susisiekti su TSRS prezidentu M. Gorbačiovu.
1991.01.12 - 11 val.Kelyje Porečė - Druskininkai apsuptas KAD postas, žmonės sumušti, išvaikyti. Posto namelis išvežtas į Baltarusiją, šlagbaumai sulaužyti. -
1991.01.12 - .Iš Spaudos rūmų išvarytų darbuotojų pastangomis išėjo pirmasis jungtinis trylikos redakcijų laikraštis ''Laisva Lietuva'' [L99-20].
1991.01.12 - 14 val.Kaune karinis sunkvežimis, pažeidęs eismo taisykles, Tvirtovės alėjoje susiduria su lengvuoju automobiliu.Vienas žmogus žuvo, trys sunkiai sužeisti. Vilniečiai veža maistą keleiviams dėl streiko sustojusiuose traukiniuose. Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje įstrigęs traukinys su vaikais iš Černobylio. Žmonės iš visos Lietuvos budi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, Radijo ir televizijos komiteto, Televizijos bokšto ir Tarpmiestinės telefonų stoties.
1991.01.12 - 22 val. Karinės technikos kolona važiuoja iš Šiaurės miestelio per Žirmūnus. Aukščiausiosios Tarybos ir jos pirmininko vardu Lietuvos piliečiai raginami ginti Vyriausybės pastatus. Gyventojai atsiliepė į raginimus, tūkstančiai žmonių išėjo į gatves ir apsupo Vyriausybės įstaigas .Daugiausia žmonių susitelkė prie televizijos bokšto ir Respublikos parlamento.
1991.01.12 - 22 val.LKP miesto komitete LKP CK darbuotojas atsargos pulkininkas Šurupovas instruktuoja apie 400 „darbininkų draugovių'' atstovų, kuriuos atvežė autobusai, paskirti pagal LKP reikalų valdybos paraiškas.
1991.01.12 - 23 val. Nacionalinio Gynybos Komiteto (NGK) atstovai kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą peticija, reikalaudami, kad ji atsistatydintų ir būtų įvestas prezidentinis valdymas. Tuo pačiu laiku NGK nutarė paimti kontrolėn Radijo ir televizijos pastatus.
1991.01.12 - 24 val.tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai iš karinio Šiaurės miestelio pajuda Karoliniškių link. Viename sunkvežimių - KGB specialiosios paskirties ''Alfa'' grupė.
1991.01.12 - LR generalinė prokuratūra dėl piliečio Juozo Jarmalavičiaus pareiškimo jog ''įkurtas nacionalinio gelbėjimo komitetas' ir SSSR kariuomenės nusikalstamų veiksmų iškėlė baudžiamają bylą pagal Lietuvos baudžiamojo kodekso 68 straipsnį, t.y.už viešus raginimus pažeisti Lietuvos valstybės suverenitetą, smurtu nuversti valstybinę valdžią.
1991.01.12 - Atsistatydino KGB padalinio Lietuvoje vadovas gen.Romas Marcinkus.
1992.01.12 – Įregistruota visuomeninė Kryžiaus ordino kavalierių draugija.Ši draugija vienija asmenis, kurie apdovanoti Vyčio Kryžiumi.Draugijos pirmininku išrinktas monsinjoras Alfonsas Svarinskas
1999.01.12 - Seimas priėmė įstatymą, kuriuo pripažino Lietuvos laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 metų vasario 16 dienos deklaraciją valstybės teisės aktu. Ši Taryba tuo metu ėmėsi vieningo vadovavimo visoms pasipriešinimo ir kovotojų struktūroms.
01.13 - Laisvės Gynėjų Diena.
1831.01.13 - Suvainiuose, Kupiškio raj.gimė Jonas Katelė, kunigas, lietuvių švietėjas, poetas, Antano Strazdo biografas.(m. 1908 m. Panemunėlyje).
1867.01.13 - Sudaryta Suvalkų gubernija. Užnemunė pradėta vadinti Suvalkija.
1886.01.13 - Gimė Liudas Vailionis, vienas iš Šaulių sąjungos steigėjų, jos pirmininkas,' 'Trimito''redaktorius, vienas iš Atgimimo draugijos steigėjų, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius (m.1939).
1890.01.13 - Rygoje gimė Balys Giedraitis, Lietuvos valstybės ir karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, XV Ministrų kabinete Krašto apsaugos ministras. 1941 m. gegužės mėn.bolševikų suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, 1941.06.21 išvežtas į Minską, 1941.06.26 d.sušaudytas prie Červenės.
1892.01.13 - Paupėje, Rokiškio raj. gimė Vladas Lašas, gydytojas fiziologas, alergologas, akademikas (m.1966.01.02 Kaune).
1896.01.13 - Gataučių km., Šiaulių raj. gimė Povilas Spudas, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, Steigiamojo Seimo narys, Aušros berniukų gimnazijos inspektorius (mirė iš bado tremtyje, Omsko sr.1944.08.07).
1896.01.13 - Muniškių km. Kauno raj. gimė Juozas Barzda - Bradauskas, br.generolas (mirė tremtyje, Irkutsko sr.Čunos lageryje 1953.08.18).
1919.01.13 - Prie Kolupių kaimo, netoli Kėdainių, išlietas pirmasis kraujas už Lietuvos Nepriklausomybę - pirmasis sužeistas savanoris Jurgis Kiaunė.
1923.01.13 – Vaduojant Klaipėdos kraštą žuvo grandinis Juozas Vilkas.
1983.01.13 – Europos Parlamentas balsavimu pareikalavo dekolonizuoti Baltijos šalis.Tai buvo 45 pabaltijiečių pasirašyto Memorandumo pasekmė.”1979.08.23 Memorandumas” pirmą kartą po 1945 m. priminė Vakarams apie Baltijos šalių nepriklausomybę.
1991.01.13 - 01 val.25 min.Vilniuje, Karoliniškėse tankai, važiuojantys Televizijos bokšto link, ties ''Kometos'' parduotuve pradeda šaudyti tuščiais šoviniais.
1991.01.13 - 01 val.50 min.kariškiai ima supti Televizijos bokštą, prieš juos einantys automatininkai koviniais šoviniais šaudo į žemę ir į žmones, sustojusius aplink bokštą.[PAN06-02].Kariškiai trukdo paimti žuvusiųjų lavonus ir sužeistuosius. Šturmuodami bokštą jie šaudo iš šaunamųjų ginklų, tankų, mėto sprogstamuosius įtaisus ir kitus daiktus, skirtus kūnui žaloti. Per šią kruviną akciją žuvo trylika civilių gyventojų (dar vienas žmogus dėl patirtų sužeidimų mirė vėliau), daugiau kaip 500 (kitais duomenimis-apie 700)sužeista.Tuo metu žuvo: Loreta Asanavičiūtė (g.1967.04.22) , Virginijus Druskis (g.1969.02.01), Darius Gerbutavičius (g.1973.07.14), Rolandas Jankauskas (g.1970.01.02), Rimantas Juknevičius ( g.1966.08.09), Alvydas Kanapinskas (g.1952.07.26), Algimantas Petras Kavoliukas (g.1939.11.08), Vidas Maciulevičius (g.1966.08.27), Titas Masiulis (g.1962.02.06), Alvydas Matulka (g.1955.05.30), Apolinaras Juozas Povilaitis (g.1937.02.03), Ignas Šimulionis.1973.12.17), Vytautas Vaitkus (g.1943.09.22). Užgrobusi radijo ir televizijos pastatus tankų kolona pajuda prie Aukščiausios Tarybos rūmų kur susirinkę apie 20 tūkst. parlamento gynėjų. Minios pulti kariuomenė nesiryžta.
1991.01.13 - 02 val. šarvuočiai ir tankai apsupa Radijo ir televizijos komiteto pastatą, pradeda šaudyti į jį ir į budinčius žmones. Užima Komiteto rūmus ir studijas. Iš tankų prie televizijos bokšto ir BTR, važinėjusių po miestą, buvo transliuojamas iš anksto parengtas magnetofono įrašas su Jarmalavičiaus pranešimu, kad NGK paėmė visą politinę valdžią į savo rankas. NGK vardu buvo skelbiama, kad sausio 13 d. 6 val.30 min. įvedama komendanto valanda ir Vilniaus kariniu komendantu paskiriamas Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas majoras Uschopčikas. Tą pačią dieną į Vilnių atvyko SSRS gynybos ministro pavaduotojas Varenikovas.
1991.01.13 - 02 val.nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, pradeda veikti nedidelio galingumo stotis Kaune (Sitkūnuose).
1991.01.13 - 03 val.26 min.kunigas Robertas Grigas kreipiasi į visus esančius Aukščiausiosios Tarybos rūmuose, suteikia jiems visuotinį nuodėmių atleidimą ir pakviečia atlikti išpažintį.
1991.01.13 - 04 val.15 min.Aukščiausioji Taryba sausio 13,14 ir 15 dienas paskelbia gedulo dienomis.
1991.01.13 - 05 val.45 min.pranešama, kad dėl įvykių Lietuvoje Norvegijos vyriausybė kreipėsi į Jungtines Tautas. Lenkijos vyriausybė pareiškia savo solidarumą su suverenios Lietuvos žmonėmis ir pasmerkia SSRS kariuomenės veiksmus.
1991.01.13 - 10 val.35 min.vis daugiau žmonių renkasi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Prie televizijos bokšto tvoros, prie Radijo ir televizijos komiteto rūmų žmonės neša gėles, uždega žvakutes .Gatvės pilnos sutraiškytų automobilių, šukių, kraujo.
1991.01.13 - 12 val.suskamba visų Lietuvos bažnyčių varpai, aukojamos šv. Mišios už žuvusiuosius.
1991.01.13 - Lietuvos Aukščiausioji Taryba atleido Albertą Šimėną iš ministro pirmininko pareigų. Ministru pirmininku paskirtas Gediminas Vagnorius.
1991.01.13 - Vilniaus ''karo komendantas'' gen. majoras V. Uschopčikas paskelbė, kad visoje Lietuvoje įvedama komendanto valanda nuo 22 val. iki 6 val. ryto.
1991.01.13 - 21 val.15 min.Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis praneša, kad su kariškiais pavyko susitarti ir jie pažadėjo ateinančią naktį nerengti jokių karinių akcijų.
1890.01.14 - Rygoje gimė Balys Giedraitis, žinomas visuomenės ir politikos veikėjas (1941.06.26 d. sušaudytas prie Červenės)..
1956.01.14 – Užbaliuose Marijampolės rajone gimė gamtininkas, rašytojas, fotomenininkas, radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius.
1991.01.14 – Vilniaus sporto rūmuose pašarvoti Sausio 13 žuvusiųjų kūnai.
1991.01.14 - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paskelbtas trijų dienų gedulas Sausio 13-sios aukų Lietuvoje atminimui.
1991.01.14 – Taline viešintis tuometinis Rusijos AT Pirmininkas Borisas Jelcinas griežtai pasmerkė sovietų kariuomenės terorą Lietuvoje.
1991.01.14 - Įsikūrė Sausio 13-sios Brolija, vienijanti Nepriklausomybės gynėjus savanorius.
1771.01.15 - Večių km., Skuodo raj.gimė Jurgis Pabrėža, kunigas, vienuolis bernardinas, žymus botanikas, floristas, lietuviškos terminijos kūrėjas, liaudies gydytojas, religinės raštijos darbuotojas (m.1849.11.11d.Kretingoje.).
1831.01.15 - Hanoveryje,Vokietijoje gimė lietuvininkas Jurgis Zauerveinas, poetas, publicistas, politologas, lietuvių teisių prieš germanizavimą gynėjas, Mažosios Lietuvos himno''Lietuvninkai mes esam gimę“ žodžių autorius (m.1904.12.16 Kristianijoje - dab.Oslas).
1894.01.15 - Marijampolės apskr. Gudelių vls. Leskavos km. gimė Silvestras Leonas, žinomas Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas.Kalintas Kauno ir Maskvos kalėjimuose. Buvo ištremtas į Sibirą. 1956 m.grįžo į Lietuvą.(m.1959.11.17 d. Kaune).
1900.01.15 – Pradėjo veikti Kauno centrinė elektrinė ir vakare miesto sode bei gatvėse užsidegė pirmosios 75 Voltos lanko lempos.
1911.01.15 - Panevėžio apskr. Pušaloto vlsč. Valmonių km(dab..Pasvalio raj., Pušaloto sen.) gimė Jonas Misiūnas – Žalias Velnias, vienas partizanų vadų, sukūrė partizanų junginį, kuris greitai tapo Didžiosios Kovos apygarda (DKA). Įviliotas į išdaviko J.Markulio – Erelio pinkles suimtas ir 1947.03.11 d. žiauriai nukankintas Maskvos Butyrkų kalėjime.
1923.01.15 - Sukilę Klaipėdos krašto lietuviai, Lietuvos savanorių padedami, išvadavo Klaipėdą.
1947.01.15 - Mažosios Lietuvos tarybos prezidiumas paskelbė ''Mažosios Lietuvos lietuvių protestą“ piktindamasis Tėvynės pavertimu rusų kolonija ir reikalaudamas pavesti Mažosios Lietuvos valdymą Jungtinių Tautų komisijai.
1991.01.15 - LR AT nutarimu atkurtas Vyčio Kryžiaus ordinas.
1991.01.15 - Priimtas Aukščiausios Tarybos nutarimas apdovanoti Sausio 13-ją žuvusiuosius (po mirties) I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.
1919.01.16 – 22 d.d. Kaune vyko II-ji Lietuvos Valstybės Konferencija, priėmusi nutarimą nedelsiant mobilizuoti Lietuvos gynėjus nuo besiveržiančios į Lietuvą raudonosios armijos. Stojančius į Lietuvos kariuomenę savanorius pažadėta aprūpinti žeme vykdant žemės reformą.
1919.01.16 - Joniškėlio apskr. Pašvitinio km.žuvo milicijos būrio atsargos milicininkas - partizanas Aleksandras Vainauskas. Tai pati pirmoji auka mūsų kovose dėl Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės.(Gimė 1897.09.27).
1919.01.16 - Lietuvos laikinoji vyriausybė pareiškė protestą Maskvai dėl Sovietų Rusijos ginkluotų gaujų įsibrovimo į Lietuvos teritoriją. Tai buvo pirmas oficialus Nepriklausomos Lietuvos sąlytis su Sovietų Rusija.
1969.01.16 - Kaune mirė Petras Klimas, žinomas politikos ir visuomenės veikėjas, Vasario 16-sios Akto signataras. Kalintas vokiečių ir sovietų lageriuose (g.1891.02.23).
1991.01.16 - Lietuvoje įvyko iškilmingos Sausio 13-sios aukų laidotuvės Antakalnio kapinėse.
1991.01.16 - Leningrade paskelbta gedulo diena Vilniaus aukų atminimui. 300 įmonių paskelbė politinį streiką.
1998.01.16 - Vašingtone pasirašyta JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos partnerystės ir bendradarbiavimo chartija, kuri skelbia, kad trijų Baltijos šalių nepriklausomybė, suverenumas ir teritorinis vientisumas bei saugumas yra „tikras, didelis ir nuolatinis JAV interesas.''.
1415.01.17 - Popiežius Jonas XXIII anuliavo Kryžuočių ordinui anksčiau suteiktas teises valdyti užkariautas Lietuvos žemes.
1835.01.17 - Anykščiuose gimė Antanas Baranauskas, vyskupas, lietuvių poetas, kalbininkas, poemos ''Anykščių šilelis'' autorius (m.1902.11.26 Seinuose).
1942.01.17 – Vilniuje gimė Laima Margarita Pangonytė, drąsi Atgimimo laikmečio žurnalistė ne tik Lietuvoje, bet ir plačioje posovietinėje erdvėje.”Moteris su kamera”, Sąjūdžio metraštininkė, Italų – lietuvių kultūros centro prezidentė, teigiamo lietuvių tautos įvaizdžio kūrėja.
1953.01.17 - Pužukuose, 6 km.nuo Kelmės, K.Ruko sodyboje, NKVD apsupus štabo bunkerį, žuvo (nusišovė) Jūros srities vadas, LLKS Tarybos pirmininko pavaduotojas Antanas Bakšys – Klajūnas (gimė 1923.06.13). Kartu žuvo štabo viršininkas Aleksas Jurkūnas - Raganius ir jo žmona Elena Jurkūnienė (gimė 1924 m.).
1992.01.17 - Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas Maskvoje pasirašė dvišalį komunikatą , kuriame buvusios SSRS kariuomenės daliniai, esantys Lietuvos teritorijoje, buvo oficialiai pavadinti išvedamais kariniais daliniais, priklausančiais Rusijos jurisdikcijai.
1828.01.18 - Padurbinyje (netoli Telšių ) gimė Karolina Praniauskaitė vertėja, poetė, pirma žinoma moteris lietuvių literatūroje. Draugavo su A. Baranausku, skatino jį kurti gimtąja kalba (m.1859.05.26 Utenoje).
1916.01.18 - Petrograde mirė kompozitorius Česlovas Sasnauskas (g.1867.06 (ar 07).19).
1918.01.18 - Purviškiuose, Biržų raj. mirė knygnešys Jurgis Bielinis (g.1846.03.16).
1946.01.18 - LTSR Liaudies komisarų taryba pašalino kaip išdavikus iš LTSR MA sudėties lietuvių visuomenės veikėją, švietėją Mykolą Biržišką ir rašytoją V.Krėvę- Mickevičių.
1956.01.18 – Kalinino sr. Burašo gyvenvietėje mirė Estijos prezidentas Konstantinas Patsas. 1954m.K.Patsas kreipėsi į JTO generalinį sekretorių : „... Sovietų Sąjunga neteisingai aneksavo Estiją ir tuo šiurkščiai pažeidė tarptautines teises...Teatgauna laisvę Estijos , Latvijos ir Lietuvos valstybės”. K. Patso laiškus iš tremties į Lietuvą, o po to į JAV, perdavė lietuviai politiniai kaliniai Antanas Keblys ir Kęstutis Stepšys. Laiškai paskelbti JAV spaudoje 1977.06.11 (g.1874.02.23).
1821.01.19 - Prie Pavandenės, Telšių raj. gimė Ambraziejus Pranciškus Kašarauskas, kunigas, gamtininkas (m.1880.12.26 Tomske).
1923.01.19 - Šilutėje įvykęs vadinamasis ''išsilaisvinusių Klaipėdos krašto lietuvių suvažiavimas'' nutarė prisijungti prie Didžiosios Lietuvos.
1936.01.19 - Vilniuje vyko lenkų mitingai, nukreipti prieš Lietuvą. Prasidėjo masinis lietuviškų mokyklų ir įstaigų Vilniaus krašte uždarinėjimas
1991.01.19 - Iš Vokietijos atvežta ir pastatyta prie parlamento rūmų Marijos statula, kurią kaip stiprybės ir palaiminimo simbolį sunkią lietuvių tautai valandą įteikė maldos grupė ''Marijos vaikai''.
01.20 – Pasaulinė žemės diena.
1421.01.20 - DLK Vytautas žemaičių vyskupu skiria Trakų kunigą Mikolojų Dziežgavičių .Į Varnius atvyko 1424 m.
1684.01.20 - Varšuvoje mirė Kristupas Zigmantas Pacas, DLK veikėjas, kancleris. Kovojo su Radvilomis, Sapiegomis. Jo lėšomis pastatyta Pažaislio bažnyčia, baigta statyti Jiezno bažnyčia ir rūmai prie miesto.
1877.01.20 - Gimė Paulius Dogelis, kunigas, visuomenininkas.
1894.01.20 - Komariškiuose, Radviliškio raj gimė Juozas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės savanoris, pulkininkas, kariuomenės spaudos viršininkas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius. Bolševikų kalintas Kauno kalėjime, 1941 m. sušaudytas prie Červenės
1917.01.20 - Popiežius Benediktas XV šią dieną paskelbė lietuvių diena ir viso pasaulio katalikus pakvietė tą dieną rinkti aukas Lietuvai.
1920.01.20 - Kaune įsteigti Lietuvos Aukštieji Kursai (1922 m. perorganizuoti į Universitetą).
1991.01.20 - Maskvoje įvyko didelė demonstracija, kurios dalyviai pasmerkė sovietų armijos išpuolius Vilniuje bei pareikalavo SSRS prezidento Michailo Gorbačiovo atsistatydinimo.
1261.01.21 - Prūsų sukilėliai, vadovaujami Herkaus Manto, laimėjo pirmąją didelę pergalę prieš kryžuočius prie Pokarvių ( į pietų rytus nuo Karaliaučiaus.).
1600.01.21 - Romoje mirė Jurgis Radvila, Mikalojaus Juodojo sūnus, LDK katalikų bažnyčios veikėjas, kardinolas (g. 1556.05.31 Vilniuje).
1852 01 21 Birželiuose Panevėžio rajone gimė Gabrielius Landsbergis (Slap. Žemkalnis), dramaturgas, teatro veikėjas, vaidino mėgėjų dramos spektakliuose, dainavo operetėse. Vytauto Landsbergio senelis (m. 1916 08 28 Vilniuje).
1925.01.21 - Ukmergės raj. Kadrėnų km,.gimė Alfonsas Svarinskas, kunigas, monsinjoras, disidentas, politikas, Valstybės veikėjas, Lietuvos kariuomenės – Lietuvos partizanų vyriausiasis kapelionas, Kauno įgulos bažnyčios Rektorius, pulkininkas.Visą savo gyvenimą kovojo dėl Lietuvos Nepriklausomybės, sovietmečiu iškentė KGB persekiojimus, kalėjimus ir tremtį, tačiau nepalūžo.
1947.01.21 - Vilniaus KGB rūsiuose sušaudytas Lietuvos kariuomenės majoras, Šatrijos rinktinės įkūrėjas, Žemaičių Legiono vadas Jonas Semaška - Liepa. 1946.03.15 Generolas Vėtra majorą J. Semašką buvo paskyręs Šiaulių apygardos vadu. J.Semaška išdavus suimtas 1946.04.15 d
1951.01.21 – Intos lageryje mirė Liucijanas Soltanas, kunigas, Pavilnio parapijos įkūrėjas ir klebonas, sovietų valdžios suimtas 1944.12.31 (g. 1906 m. Peresvetove, Mogiliovo krašte).
1260.01.22 – Prasidėjo prūsų ir vakarinių lietuvių sukilimas prieš vokiečių ordiną.Sukilimui vadovavo Herkus Mantas.
1429.01.22 – Į Lucke, Vytauto pilyje, vykusį valdovų suvažiavimą Rytų Europos politikos klausimams aptarti atvyko vokiečių karalius bei imperatorius Zigmantas Liuksenburgietis.
1863.01.22 - Lenkijos Centrinis tautinis komitetas paskelbė manifestą, šaukiantį gyventojus sukilti prieš caro valdžią. Lenkijoje ir Lietuvoje prasidėjo 1863 m. sukilimas. Vadovai Lietuvoje - Sierakauskas, Kalinauskas, Mackevičius ir kt
1921.01.22 - Kaune įsteigtas Karo muziejus. Jo įkūrėjas - Lietuvos kariuomenės brigados generolas Vladas Nagevičius - Nagius.
1936.01.22 - Vilniaus vaivada L. Bocianskis rašte vaitams davė nurodymą kontroliuoti paštu gaunamus lietuviškus laikraščius iš Lietuvos respublikos. Ką nors juose radus antilenkiško - visus konfiskuoti.
1940.01.22 – Lietuvos kariuomenės vadu paskirtas div.gen. Vincas Vitkauskas. Juo išbuvo iki 1940.04.21. Nuo 1940.04.22 iki 1940.07.12 – laikinai einantis šias pareigas.
1962.01.22 - Klivlende, JAV mirė Konstantinas Žukas, žinomas Lietuvoje visuomenės ir politikos veikėjas. Palaidotas Klivlendo Kalvarijos kapinėse (g.1884.12.17 Kaune).
1991.01.22 - Kanada nutarė nutraukti ekonominę bei humanitarinę pagalbą SSRS dėl agresijos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
1998.01.22 - Šalies mokslininkai viešai paskelbė apie savo ketverių metų tyrinėjimus Tuskulėnų dvaro teritorijoje Vilniuje Buvo rasti ir iškasti 706 nužudytųjų palaikai, identifikuoti 43 asmenų palaikai. Mokslinių darbų ataskaita įteikta Lietuvos Prezidentui.
1889.01.23 - Santjage, Čilėje mirė Ignas Domeika, vienas labiausiai Čilei nusipelniusių žmonių, geologas, mineraologas (g.1801.08.22 d. Niedzviadkoje, Nesvyžiaus raj. Minsko sr.).
1909.01.23 - Sutkiškių km. Kriūkų sen. Šakių raj. gimė Stasys Tamulaitis, rašytojas, literatūros kritikas mokytojas, redaktorius ir visuomenės veikėjas (m.1982.04.16 d. St. Petersburge, Floridoje, JAV. Palaidotas Toronto kapinėse, Kanadoje).

1921.01.23 - Vilniuje gimė Marija Birutė Alseikaitė- Gimbutienė, pasaulinio garso lietuvių mokslininkė archeologė, Kolifornijos universiteto profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktarė, pristatyta įrašyti į pasaulio''Legendinių moterų'' sąrašą (m.1994 m.Los Andžele, JAV, palaidota Kaune).
1951.01.23 - Trėmimai Lietuvoje
1920.01.24 - Į Vilnių atvyko popiežiaus atstovas, Lietuvos vizitatorius, arkivyskupas Ratis, vėliau popiežius Pijus XI , paskelbęs pirmąsias enciklikas prieš italų fašizmą, sovietinį bolševizmą ir vokiškąjį nacionalsocializmą.
1945.01.24 - Nausėduose, netoli Babtų, mirė Kazys Puida (slap. K. Žegota), lietuvių rašytojas (g. 1883.03.19 Šėtijuose, Šakių raj.).
1998.01.24 - Minalgų km.netoli Veliuonos mirė Antanas Valaitis, buvęs nepriklausomybės laikų pavasarininkų vadas, ilgametis Gulago politinis kalinys (g.1906.08.11 Skaisgirių km., Sintautų vls., Šakių apskr.).
1260.01.25 - Popiežius Aleksandras IV, tvirtindamas Mindaugo žemių dovanojimus Ordinui, savo pasirašomame dokumente Mindaugą vadina karaliumi - ''Carissimus in Christo filius noster, ilustrits rex Lettovie''.
1851.01.25 - Medinių km.Pasvalio (buv.Biržų) raj. gimė Petras Vileišis, inžinierius, literatas, žinomas visuomenės ir kultūros veikėjas. Darbavosi dėl lietuvių spaudos draudimo panaikinimo, įkūrė draugiją lietuvių kalbai ginti, įsteigė ir leido pirmą lietuvišką dienraštį''Vilniaus žinios'' (m.1926.08.12 Palangoje. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse).
1890.01.25 - Pageležiuose, Ukmergės raj. gimė Paulius Galaunė, muziejininkas, dailininkas, dailėtyrininkas (m.1988 m. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse).
1902.01.25 – Laviškių km.Taujėnų vlsč.Ukmergės raj. gimė Antanas Šova, Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo 1926 m. sukilime, 1937 m. jam suteiktas generalinio štabo pulkininko laipsnis,1941 m. birželį areštuotas, išvengė mirties Červenės pragare (apsimetė negyvas), 1944 m., kaip Vietinės rinktinės karininkas suimtas vokiečių, vežamas Latvijos link pabėgo, pasitraukė į Vakarus. Sūnus išleido tėvų prisiminimų knygą „Savanoris visam gyvenimui”. (m.1994.01.24).
1949.01.25 - Palkabalio miške Varėnos rajone išduotas žuvo Dainavos apygardos LDK Vytauto grupės vadas Adolfas Baublys-Merkys. Kartu žuvo dar 10 partizanų.
1992.01.25 - Įsteigta Lietuvos samariečių bendrija
2000.01.25 - Į Lietuvą grįžo beveik pusantrų metų trukusio Didžiojo tūkstantmečio taikos žygio dalyviai, startavę 1998.08.06 Sietle (JAV) ir finišavę 2000 .01.01 Hirosimoje (Japonija), Jie pervažiavo 45 šalis, nuvažiavo apie 24 tūkstančius kilometrų.
1564.01.26 – LDK etmonas Mikalojus Radvila Rudasis su 4000 lietuvių karių ant Ūlos upės kranto (prie Oršos) sumušė 25000 Piotro Šuiskio Rusijos kariuomenę. Ši pergalė sutrukdė P.Šuiskiui susijungti su Piotro Serebriano armija jų žygyje per Minską į Vilnių.
1914.01.26 – Bajorų km., Kiauklių par., Želvos vlsč., Ukmergės apskr. Gimė Pranas Gaida – Gaidamavičius, kunigas, prelatas, filosofas – mąstytojas, rašytojas, Kanados lietuvių savaitrasčio „Tėviškės žiburiai” ilgametis redaktorius, vienas didžiausių Lietuvos intelektualų.
1998.01.26 – Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu vienam žymiausių partizanų vadų - Adolfui Ramanauskui – Vanagui suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis.
1863.01.27 – Prasidėjo kunigo Antano Mackevičiaus vadovaujamas sukilimas prieš carinę priespaudą.
1835.01.28 – Glitėnuose, Panevėžio raj. gimė Vincas Svirskis, dievdirbys. Po 1863 m. sukilimo Svirskių šeima labai nukentėjo: brolis žuvo sukilime, kiti šeimos nariai buvo ištremti į Sibirą.Dirbdamas giedodavo šventas giesmes ir melsdavosi. Paskutinis jo darbo kryžius pastatytas 1909.01.12 (m.1916.03.07.Palaidotas Surviliškio kapinėse).
1876.01.29 – Padievaičio km., Kvedarnos vlsč., Tauragės apskr. gimė Pranas Liatukas.Iš Rusijos karinės tarnybos į Lietuvą grįžo 1918 m.ir savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Vadovavo 2 – jam pėstininkų pulkui, buvo brigados vadu. 1919 m. spalio 7 dieną suteiktas generolo leitenanto laipsnis.1919 m. ėjo vyriausiojo kariuomenės vado pareigas. 1920 m. išleistas į atsargą. Dirbo valstybės finansų srityje. Sovietų okupacijos metais (1945) suimtas, kalintas Kaune ir Vilniuje. Nukankintas Lukiškių kalėjime 1945.09.02 d. Palaidojimo vieta nežinoma.
1905.01.29 – Juknėnuose Utenos apskr. Gimė Antanas Miškinis, poetas. Pokaryje įsitraukė į antisovietinę rezistenciją, 1948 m. suimtas, už akių nuteistas ir ištremtas į Sibirą.Tremtyje sukūrė pasipriešinimo tematika eilėrasčių ciklą „Sulaužyti kryžiai” (m.1983.12.16 Vilniuje).
1910.01.28 – Ažudvarių km. Utenos apskr. Gimė Antanas Liuima, kunigas, pirmasis lietuvis profesorius Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete, ilgametis Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) pirmininkas, LKMA akademikas, pirmasis Utenos miesto Garbės pilietis (m. 2000.07.26 Romoje).
1949.01.29 – TSRS AT priėmė nutarimą pravesti trėmimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
1889.01.30 – Sausio pabaigoje Mažojoje Lietuvoje, Tilžėje, pradėtas leisti V.Kudirkos redaguojamas visuomeninis, politinis, literatūros ir mokslo žurnalas „Varpas”, žadinęs tautinį lietuvių susipratinimą. Ėjo iki 1905 m.
1893.01.30 – Gimė Antanas Gustaitis, aviacijos inžinierius, lakūnas.
1952.01.30 – Dėl ligos atsistatydino LLKS Prezidiumo pirmininkas J.Žemaitis – Vytautas. 1953 gegužės mėn. suimtas..
1887.01.31 – Šiaulių apskr. Smilgių vlsč. Baukų km. gimė Rapolas Skipitis, teisininkas, kovų su bermontininkais dalyvis. VI Ministrų kabinete buvo vidaus reikalų ministras, II ir III Seimų narys, publicistas (m.1976.02.23 Čikagoje, JAV).
1992.01.31 – Dvišaliame derybų komunikate buvo užfiksuotas susitarimas, jog Rusijos kariuomenė iš Lietuvos bus pradėta išvesti vasario mėnesį.
1995.01.31 – Seimas priėmė Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą.

Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com