Pagrindinis

 

LT     EN     RUJo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Valdybos Pirmininkei Reginai Narušienei
LR Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos,
     Kazokiškių bendruomenės tarybos ir Vilniaus rajono Sąjūdžio tarybos

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl alkoholio reklamos draudimo įsigaliojimo nuo 2012 01 01


Vilnius 2011 12 07
1998 METAIS SEIMAS PRIĖMĖ LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMĄ

     Programoje buvo numatyta iki 2010 metų alkoholio vartojimą
     sumažinti 25 proc., vartojimas faktiškai padidėjo 25 proc.
     Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai jau daugelį metų kviečia žmones mažiau naudoti alkoholinių gėrimų. 1858.XII.23 vyskupas Motiejus Valančius pradėjo blaivinti Lietuvą. 2011 11 08 Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kreipėsi į Seimo narius kviesdamas mažinti alkoholio vartojimą.
     Katalikų Bažnyčia, daugybė Lietuvos organizacijų ir žmonių daugelį kartų kreipėsi į Seimo narius, vyriausybę ir prezidentūrą prašydami gelbėti Lietuvą nuo alkoholizmo. Vilniaus sąjūdininkai savo raštais „Ką pasakytų Vyskupas Motiejus Valančius“ (2009 12 02), „Alkoholizmui – NE !“ (2010 01 06), „Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo“ (2010 11 17), „Seimas žudo Lietuvą“ (2010 12 06), „Seimas įstatymu žudys Lietuvą“ (2010 12 18), „Dar kartą apie alkoholio žalą“ (2010 12 20), „Kovokime prieš Lietuvos girdymą alkoholiu“ (2011 05 17), „Jie nori sukurti teisę žudyti Lietuvą girdant jos žmones alkoholiu“ (2011 06 01), „Uždrauskime alkoholio reklamą“ (2011 10 19), „Seimas nori girdyti Lietuvą alkoholiu“ (2011 11 15), „Drauskime alkoholio reklamą“ (2011 12 01) aiškino apie alkoholizmo žalą ir keliamas grėsmes tautai. Šie dokumentai patalpinti Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetinėje svetainėje www.sajudis.com Jie buvo platinami ir įteikti kiekvienam Seimo nariui.
     Besipriešinančiųjų prieš alkoholio vartojimą argumentai turėjo sujaudinti bet kurį blaiviai mąstantį Lietuvos žmogų ir politikus, kuriems suteikta teisė lemti žmonių likimus.
     Atkreipiame dėmesį, kad 2011 03 30 grupė įvairių alkoholizmo industrijos atstovų kreipėsi į Seimo vadovybę ir į Seimo narius prašydami panaikinti 2008 04 18 priimtą alkoholio reklamos draudimą , kuris turi įsigalioti nuo 2012 01 01.
     Grupė Seimo narių, vykdydama tokį užsakymą, ypatingai skubiai organizavo ir įpareigojo Seimą svarstyti alkoholizmo industrijos atstovų prašymus, kad teisiškai organizuotų alkoholio reklamos draudimo įsigaliojimo panaikinimo procedūras. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas neplanuoja svarstyti daugelio ypač svarbių bei labai seniai įregistruotų Seime įstatymų projektų ! Tačiau alkoholizmo klausimams svarstyti Seime uždegta žalia šviesa.
     Seimo komisijose, komitetuose ir plenariniuose posėdžiuose dažniausiai ryškia persvara nugali alkoholizmą propaguojantys ir remiantys.
     Grupė seimo narių 2011 11 03 plenariniame posėdyje įgavo teisę teikti svarstymui labai giriamas naujas pataisas, kurias pagalbinis Ekonomikos komitetas džiūgaudamas priėmė. 2011 11 23 pagrindines Sveikatos reikalų komitetas iš anksto nutaręs dirbti uždarame posėdyje daugumos balsų persvara pasiūlė pataisas alkoholio reklamą uždrausti tik nuo 2016 01 01.
     Pataisų svarstymas uždarame posėdyje sukėlė didžiulį nepasitenkinimą tarp blaivybę propaguojančių visuomenės sluoksnių. Turbūt pasaulinėje parlamentinėje darbų praktikoje tokie klausimai nebuvo svarstomi uždaruose posėdžiuose. Susidarė nuomonė, kad didelė dalis Sveikatos reikalų komiteto narių tarnauja alkoholio industrijai.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba,
Kazokiškių bendruomenės taryba ir Vilniaus rajono Sąjūdžio taryba
     K o n s t a t u o j a, kad 2008 04 18 priimtame įstatyme alkoholio reklama nuo 2012 01 01 draudžiama:
1) visuomenės informavimo priemonėse;
2) koncertų, cirko, diskotekų, jaunimo sporto ir laisvalaikio renginių, kitų masinių renginių, teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose, išskyrus šių renginių vietose esančias prekybos vietas. Masiniuose renginiuose (išskyrus vaikams ir paaugliams iki 18 metų skirtus renginius) gali būti pateikiamas renginį remiančios ir alkoholinius gėrimus, kuriais leidžiama prekiauti masiniuose renginiuose, gaminančios arba jais prekiaujančios įmonės pavadinimas ir (ar) prekės ženklas, pagal turinį ir formą neprieštaraujantys teisės aktų reikalavimams;
3) švietimo, mokslo ir ugdymo įstaigose;
4) visose sveikatos priežiūros įstaigose;
5) visuomeninio transporto priemonių viduje ir išorėje;
6) degalinėse ir jų teritorijose išskyrus jose esančius alkoholinių gėrimų prekybos vietas;
7) ant atvirlaiškių, vokų ir pašto ženklų;

     D ė k o j a ir r e i š k i a p a g a r b ą 2008 04 18 buvusios Seimo kadencijos parlamentarams, priėmusiems alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įstatymą, kuris turi įsigalioti nuo 2012 01 01.
     A p g a i l e s t a u j a, kad grupė Seimo narių 2011 05 10 pradėjo atkaklią kovą siekdami nuo 2012 01 01 atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turintį įsigalioti alkoholio reklamos draudimą.
     R e i š k i a s u s i r ū p i n i m ą, kad grupės Seimo narių 2011 05 10 pradėjusių 2008 04 18 alkoholio reklamos draudimo procedūras palaikė komitetuose, komisijose ir parlamentarai balsavo jiems palankiai Seimo plenariniuose posėdžiuose.
     P a ž y m i, kad alkoholio vartotojai iki šiol neprotestavo ir neprieštaravo 2008 04 18 priimtam alkoholio reklamos draudimo įstatymui.
     T e i g i a, kad Seimo nariai, balsuodami „susilaikę“ arba nedalyvavę balsavime, tiesiogiai pataikauja alkoholio industrijai ir prisideda prie žmonių žudymo.
     R e i š k i a n e p a s i t e n k i n i m ą, kad labai didelė grupė Seimo narių išpažįstančių krikščioniškąsias vertybes ir aktyviai dalyvavusių Sąjūdžio veikloje atsigręžė nuo BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO nuostatų ir balsuoja už žmonių žudymo nuostatas, skurdina valstybę ir padeda krauti milžiniškus turtus alkoholizmo industrijai
     1. ATKREIPIA DĖMESĮ, kad Seimo seniūnų sueiga, frakcijos, komitetai, komisijos ir daugelis Seimo narių itin suinteresuoti išsaugoti alkoholio gamintojų pelnus ir net nemano atsižvelgti į mokslininkų ir sveikatos specialistų rekomendacijas bei didelės visuomenės dalies prašymus, kad tolimesnė agresyvi alkoholio reklama naikins žmones ir pasmerks alkoholio problemoms dar bent vieną vaikų kartą. Visas Alkoholio kontrolės įstatymo keitimo procesas organizuojamas taip, kad būtų mažiau skaidrus, matomas ir suprantamas visuomenei.
     2. SMERKIA Seimo narius, iniciavusius, agitavusius ir 2011 12 06 balsavusius už 2008 04 18 dienos reklamos draudimo įstatymo naikinimą. Tai pasaulinėje parlamentarizmo praktikoje neturintis analogų įvykis, kai Seimas nutarė vystyti alkoholio vartojimo plėtrą ir kenkti visuomenei.
     3. PRAŠO Lietuvos žmones atsiriboti visuomeninėje, politinėje ir partinėje veikloje nuo parlamentarų balsavusių už 2008 04 18 įstatymo naikinimą ir nebalsuoti už tuos Seimo narius, arba už partijas ar koalicijas, kuriose jie kandidatuotų Europos parlamento, Seimo arba savivaldos rinkimuose.
     V. Babilius, D. A. Barakauskas, M. Bastys, A. Baura, B. Bradauskas, D. Budrys, A. Burba, A. Butkevičius, A. Čaplikas, K. Daukšys, J. Dautartas, L. Dinius, A. Endzinas, V. Galvonas, V. Gedvilas, S. Giedraitis, K. Glaveckas, L. Graužinienė, J. Karosas, A. Kašėta, L. Kernagis, K. Komskis, J. Kondrotas, D. Kuodytė, A. Lydeka, J. Liesys, K. Masiulis, V. Matuzas, A. Mazuronis, V. Mazuronis, A. Melianas, D. Mikutienė, G. Navaitis, A. Nedzinskas, B. Pauža, M. A. Povilionienė, S. Pečeliūnas, A. Petkus, J. Ramonas, J. Razma, R. A. Ručys, J. Sabatauskas, A. Sacharuk, A. Salamakinas, V. Simulik, R. Sinkevičius, J. Stanevičius, G. Steponavičius, A. Stirbytė, I. Šiaulienė, E. Tamašauskas, Z. Užlytė, A. Valinskas, I. Valinskienė, O. Valiukevičiūtė, M. Zasčiurinskas, E. Žakaris, R. Žemaitaitis, V. Žiemelis (atsižvelgus į nuopelnus sąrašas bus tikslinamas).
     4. Seimo narius, propaguojančius alkoholizmo plėtrą, visais įmanomais būdais viešinti.
     5. Propaguojantys, gyvenantys ir lobstantys iš alkoholizmo, iš žmonių nelaimių turi būti viešai pasmerkti. Kovai prieš alkoholizmą turi būti naudojamos visos įmanomos priemonės.
     6. KVIEČIA Lietuvos žmones aktyviai stebėti Seimą, kadangi jis gali pateikti ir daugiau tokių SIURPRIZŲ.
     7. REIKALAUJA Seimo nekeisti 2008 04 18 dienos reklamos draudimo įstatymą.
     8. PRAŠO Jos Ekscelenciją LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę vetuoti Seimo priimtų įstatymų nuostatas neužtikrinančias Lietuvos Sveikatos Programos įgyvendinimą ir panaikinančias 2008 04 18 įstatymo nuostatas.
     9. PRAŠO parlamentarų atsižvelgti Į Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivybės Sąjūdžio veiklą ir siekį blaivinti Lietuvą bei Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 2011 11 08 dienos prašymą mažinti alkoholio vartojimą.
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Kazokiškių bendruomenės tarybos pirmininkas S. Virganavičius

Vilniaus rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas J. Burokas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
S. Virganavičius + 370 655 87 196, J. Burokas + 370 684 10 808
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com