Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia

     2011 m. lapkričio mėnesio švenčių ir trumpą
     istorinių įvykių apžvalgą.

     O, LIETUVA,
     JEI TU PAMIRŠI ŠVENTĄ KANČIĄ -
     NEBŪSI VERTA IR PRISIKĖLIMO

11.01 – Visų Šventųjų šventė.
1381.11.01 – Kęstutis, pasinaudojęs Jogailos kariuomenės išsiuntimu prieš Polocką, be pasipriešinimo užėmė Vilnių ir pasiskelbė didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.
1881.11.01 – Kazanėje (Rusija) mirė kun. Antanas Juška – tautosakininkas, etnografas, kalbininkas. 1990.11.03 perlaidotas Veliuonoje (gimė 1819.06.16).
1918.11.01 – Dar prieš pirmąjį kariuomenės įsakymą karininkas V.Grigaliūnas – Glovackis Valstybės Tarybos rūsyje pradėjo kurti pirmąjį pėstininkų pulką. Iki gruodžio 17 d. į pulką susirinko 25 karininkai, 3 valdininkai ir 32 kareiviai.
1920.11.01 – Lietuvos kariuomenė (vadas S.Žukauskas) sustabdė besiveržiančius lenkus Musninkų, Širvintų, Giedraičių, Dubingių, Švenčionėlių ruože.
1937.11.01 – Dariaus ir Girėno balzamuoti kūnai buvo iškilmingai perkelti į laikiną rūsį – mauzoliejų Kauno kapinėse, kurio projektą sukūrė V.Landsbergis – Žemkalnis.
1949.11.01 – Prie Denionių ežero ( Svedasų vlsč., Šimonių giria) išduotas Tarzano bunkeryje žuvo vienas Lietuvos partizanų Žemaitijoje vadų, buvęs Lydžio rinktinės ir Kęstučio apygardos vadas, partizanų pulkininkas Henrikas Danilevičius – Vidmantas. (g.1922 m.).
1949.11.01 – Anykščių vlsč. Šimonių girioje Algimanto apygardos štabo bunkeryje prie Priepado ežero išduoti ir apsupti susisprogdino apygardos vadas Antanas Starkus – Montė, štabo viršininkas Albinas Pajerskas - Bebas, štabo adjutantas Jonas Burneika – Tardytojas ir dar keturi partizanai.
1991.11.01 – 03 Čikagoje vyko Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, kuriame priimtas nutarimas konstatuojantis, kad Rytų ir Pietų Lietuvos sienos, einančios etnografinėmis lietuvių tautos žemėmis, yra apspręstos 1920.07.12 d. Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos Taikos sutartimi.
11.02 – Vėlinės – Visų mirusiųjų atminimo diena.
1862.11.02 – Pasandravyje (Raseinių raj.) gimė Jonas Mačiulis – Maironis, kunigas, poetas, 1894 – 1909 Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, 1909 – 1932 Kauno kunigų seminarijos rektorius. Pagrindiniai kūrybos motyvai – Tėvynės meilė, pasiryžimas kovoti ir dirbti jos labui (m. 1932.06.28 Kaune).
1880.11.02 – Rokiškio apskr. Panemunėlio vlsč. Vėbrių km. gimė Juozas Jankevičius, inžinierius, XIV Ministrų kabinete buvo susisiekimo ministras.1924 – 1940 Lietuvos ( vėliau Vytauto Didžiojo ) universiteto docentas 1940 m. lapkričio mėn. suimtas ( m.1945.04.22 Vorkutoje).
1918.11.02 – Valstybės Taryba patvirtino „Lietuvos valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius“.
1918.11.02 – Lietuvos taryba panaikino Uracho kvietimą į Lietuvos karaliaus sostą.
1956.11.02 – Kaune įvyko Vėlinių minėjimas ir susirėmimas su milicija – pirmoji atvira politinio protesto akcija Lietuvoje po rezistencijos nuslopinimo.
1320.11.03 - Ties Žeimiais, prie Lankesos upės, kunigaikščio Gedimino pajėgos sumušė 24.000 Ordino kariuomenę.
1941.11.03 – LSSR NKVD nutarė suimti Kazį Bizauską.Su tuo sutiko NKVD I dalies 2 skyriaus viršininkas Todesas ir NKVD Tardymo dalies viršininkas Rozauskas. K.Bizauską kalino Kauno kalėjime № 1
1942.11.04 – NKVD Sverdlovske sušaudė Juozą Papečkį. 1916 m. baigė Maskvos universiteto teisės fakultetą . Nepriklausomybės kovų savanoris, XIII Ministrų kabinete buvo krašto apsaugos ministras. Pulkininkas leitenantas.1927 – 1928 m. advokatas Kaune. Publicistas. 1941.06.14 suimtas, išvežtas į Severouralsko lagerį № 35
( g.1890.01.01).
1942.11.04 - Sverdlovske nuteistas sušaudyti Pranas Dovydaitis, teisininkas, pedagogas, religijos istorikas, profesorius, filosofijos daktaras, LKDP narys , ateitininkų vyriausias vadas (g.1886.12.02 Marijampolės apskr. Višakio – Rūdos vlsč. Runkių km.).
1942.11.04 – Sverdlovske sušaudytas Jurgis Kubilius, Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, teisininkas. Dalyvavo I pasauliniame kare, 1930 – 1933 m. Šiaulių m. ir apskr. viršininkas, 1936 – 1938 m. Klaipėdos krašto gubernatorius. Pulkininkas leitenantas. NKVD suimtas 1941.06 (g.1894.05.16).
1989.11.04 – Kauno Radijo gamyklos kultūros namuose 400 buvusių partizanų paminėjo 1940 m. Lietuvos pasipriešinimo sąjūdžio įkūrimą (pirmasis po karo rezistencijos dalyvių suvažiavimas).
1975.11.05 – Vilniuje, geležinkelio ruože Vilnius – Pavilnys, rastas negyvas (laisvės kovotojų įsitikinimu – nužudytas) Mindaugas Turonis (35 m.), kuris nuolat drąsiai protestavo prieš lietuvių tautos priespaudą, reikalavo jai elementarių teisių.
1993.11.05 – Vilniaus muitinės Medininkų poste atidengtas paminklas Lietuvos pareigūnams, omonininkų nužudytiems 1991 m. vasarą.
1879.11.06 – Pažiegėje (Zarasų raj.) gimė Kazimieras Būga, lietuvių kalbininkas etimologas, sukūrė hipotezę apie baltų genčių įsikūrimą Pabaltijyje (m. 1924.12.02 Karaliaučiuje, palaidotas Kaune).
1907.11.06 – 07 d Kaune vyko I lietuvių moterų suvažiavimas
1946.11.06 – Mažosios Lietuvos Taryba Fuldoje (Vokietija) priėmė nutarimą, kuriame sakoma, kad Karaliaučiaus kraštas nėra nei Vokietijos, nei Rusijos teritorijos – jos turi būti grąžintos Lietuvai. Fuldos Aktas pakartojo 1918.11.30 Mažosios Lietuvos Tautos tarybos Tilžės Akto reikalavimus.
1938.11.07 – Gimė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
1784.11.08 – Šiauriuose (Gardino sr. Rodūnios raj.) gimė Teodoras Narbutas, karo inžinierius, istorikas, parašė “Lietuvių tautos istoriją“ (9 t.), pirmasis paskelbė Lietuvos metraštį (vad. Bychovco kroniką). (m.1864.11.27 Vilniuje)
1953.11.08 – Vladimiro kalėjime mirė Mečislovas Reinys, arkivyskupas. 1909 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją. Studijavo Belgijoje, Prancūzijoje, 1915 – 1922 m. Vilniaus lietuviškų gimnazijų, pedagoginių kursų kapelionas, Vilniaus kunigų seminarijos filosofijos profesorius.1922 – 1931m. Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto ekstraordinarinis profesorius. XII Ministrų kabinete buvo užsienio reikalų ministras., nuo 1942 m. Vilniaus vyskupijos ir taip pat Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos valdytojas,1947 m. sovietų valdžios antrą kartą suimtas (g.1884.02.05 ).
1829.11.09 – Zanavykų krašte, netoli Lukšių, Plagių km., ūkininko vidutinioko šeimoje gimė kun. Mykolas Sederavičius – knygų spausdinimo, gabenimo ir platinimo organizatorius Suvalkijoje.
1903.11.10 – Gimė Vincentas Brizgys, vyskupas. Pasitraukęs nuo bolševikų teroro gyveno ir mirė Čikagoje (JAV).
1885.11.11 – Vilniuje gimė Stasys Šilingas, teisininkas,1914 -1917 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto narys, Lietuvių tautos tarybos Rusijoje pirmininkas, XIV ( iki 1928.02.04), XVI ir XVII Ministrų kabinetuose buvo teisingumo ministras. 1941.06.14 sovietų valdžios suimtas, ištremtas į Krasnojarsko krašto Rešiotų stotį (m.1962.11.13 Kelmėje).
1918.11.11 – Sudarytas I Ministrų kabinetas. Ministru pirmininku ir pirmuoju Krašto apsaugos ministru paskirtas Augustinas Voldemaras. Kabinetas veikė iki 1918.12.26 d. 1942 m šio kabineto ministras be portfelio žydų reikalams Jokūbas Vygodskis nužudytas gestapo, o ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras mirė Maskvos Butyrkų kalėjime.
1921.11.11 – Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė nutarimą prijungti Klaipėdos kraštą prie Lietuvos.
1939.11.11 – Kaune mirė Mykolas Sleževičius, teisininkas, vadovavo II, IV ir XIII Ministrų kabinetams. Steigiamojo, I, II, III Seimų narys (g.1882.02.21).
1944.11.11 – VKP(b)CK nutarimu buvo sudarytas Lietuvos biuras – aukščiausia LTSR valdžia, kuriai iki 1946 m. vadovavo M. Suslovas, o po jo ( iki biuro panaikinimo 1947 m. pavasarį) – V. Ščerbakovas.
1988.11.11 – Kaune mirė pulkininkas Vincas Jasulaitis, Nepriklausomybės kovų dalyvis, kadrinis Lietuvos kariuomenės karininkas. Prasidėjus karui ištremtas į Sibirą, Lamos lagerį (g.1898.09.24).
1877.11.12 – Raseinių apskr. Šiluvos vlsč. Zopielskių km. gimė Petras Šniukšta, teisininkas.1918 m. grįžo į Lietuvą, 1919 m. paskirtas armijos, vėliau kariuomenės teismo pirmininku. XVI ir XVII Ministrų kabinetuose buvo krašto apsaugos ministras.1940 m. sovietų valdžios suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime ir IX forte iki 1941.06.23d. (m.1952.11.22 d.).
11.13 – 20 – Švč. Aušros Vartų Marija – Gailestingumo Motina. Atlaidai Vilniuje.
1806.11.13 – Vilniuje, grafo Pliaterio šeimoje gimė dukra Emilija, narsioji 1831 m. sukilimo karžygė (m.1831.12.23 prie Kapčiamiesčio).
1885.11.13 – Biržų apskr. Šimpeliškių km. gimė Martynas Yčas, teisininkas, Rusijos valstybės dūmos narys, I, II, III Ministrų kabinetuose buvo finansų ministras. Lietuvos evangelikų bažnyčios veikėjas: kuratorius, Sinodo pirmininkas.1928 m. jam suteiktas Lietuvos universiteto garbės daktaro vardas( m.1941.04.05 d. Rio de Ženeire Brazilijoje).
1978.11.13 – Įkurtas Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti. Komiteto steigėjai kunigai: Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius, Juozas Zdebskis. Komiteto steigėjus kunigus A.Svarinską ir S.Tamkevičių 1983 m. KGB areštavo ir nuteisė kalėti , o kunigas J. Zdebskis 1986 m. žuvo surengtoje autokatastrofoje.
1398.11.14 – Mirė pirmasis Vilniaus vyskupas Andrius.
1866.11.14 – Tupikuose (Šakių raj.) gimė Justinas Staugaitis , Bažnyčios ir visuomenės veikėjas, 1918.02.16 Akto signataras. 1920 m. Steigiamojo Seimo vicepirmininkas, I ir II Seimų pirmininkas, vicepirmininkas. Nuo 1926 m. Telšių vyskupas, įkūrė Telšių kunigų seminariją. ( m. 1943.07.08 Telšiuose).
1949.11.14 - Plunksnočių miške žuvo Diana Glemžaitė, poetė, Kauno universiteto filologijos fakulteto studentė ( 1947 m. iš studijų pasitraukė ), partizanų ryšininkė, partizanė. Kartu žuvo jos vyras Juozas Bulovas ir dar keturi partizanai ( g. 1926 m. gruodžio mėn.).
1923.11.15 – Šakių apskr. Plokščių vlsč. Bundzų km. gimė Birutė Runaitė – Šidlauskienė - Skirmutė, aktyvi partizaninio pasipriešinimo dalyvė, partizanų Prano (žuvo 1945.09.12) ir Vytauto (žuvo 1951.06.16) sesuo, septynis metus praleido sovietiniuose kalėjimuose ir lageriuose, parašė pasipriešinimo kovų atmintį žadinančių straipsnių ir knygų.
1864.11.16 – Marijampolės apskr. Gudelių vlsč. Leskavos km. gimė Petras Leonas, teisininkas, valstybės ir politikos veikėjas, I ir II Ministrų kabinetuose buvo teisingumo ministras, IV – ministro pirmininko pavaduotojas ir vidaus reikalų ministras, vienas Lietuvos universiteto kūrėjų, teisių fakulteto dekanas, turėjo garbės profesoriaus vardą ir garbės daktaro laipsnį (m.1938.05.12 Kaune).
1899.11.16 – Naumiestyje (nuo 1934 m. – Kudirkos Naumiestis), kun. Černeckio namuose mirė Vincas Kudirka, lietuvių prozininkas, poetas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, „Tautiškos giesmės“ – Lietuvos valstybės himno autorius (g.1858.12.31).
1918.11.16 – Tilžėje, visuomenės susirinkime, sudaryta Prūsų – lietuvių tautos taryba (Mažosios Lietuvos taryba) vadovavusi Mažosios Lietuvos politiniam sąjūdžiui. Taryba sudaryta iš 53 narių. Pirmininku išrinktas dr. Vilius Gaigalaitis, o veiklą tvarkė darbo taryba: Viktoras Gailius, Erdmonas Simonaitis, Jonas Vanagaitis.
1922.11.16 – Prahoje išspausdinta antroji lietuviškų pinigų laida. Nuo 1 iki 100 litų projektų autorius A.Varnas, 500 litų – V.Jomantas, 1000 litų – A. Galdikas.
1885.11.17 - Palangos vlsč. Joskaudų km. gimė Vladas Jurgutis, ekonomistas, VI (labai trumpai) ir VII Ministrų kabinetuose buvo užsienio reikalų ministras. Nuo 1922 rugsėjo Lietuvos banko valdytojas.1922 m. įvedė litą („Lito tėvas“). Nuo 1925 m. dėstė Lietuvos, o nuo 1940.01.01 – Vilniaus universitete.1943 m. vokiečių okupacinės valdžios suimtas ir kalintas Štuthofe.1945 – 1946 Vilniaus universiteto profesorius.1946 m. iš universiteto atleistas. Parašė stambias mokslo studijas – „Finansų mokslo pagrindai“, „Pinigai“, „Bankai“. V.Jurgutis sukūrė daug sentencijų apie bankus, pinigus, mokesčius, pvz. - „ Visų sunkiais Tėvynei laikais pralobusių vyrų sąrašai – tai juodoji mūsų istorijos knyga“.(m.1966.01.09 Vilniuje ).
1895.11.17 – Vilkaviškio apskr. Antanavo valsč. Gaisrių km. gimė Antanas Endziulaitis, teisininkas, III Seimo narys, XI ir XII Ministrų kabinetuose buvo vidaus reikalų ministras, LKDP centro komiteto narys. Sušaudytas Sverdlovske 1942.12.10 d.
1918.11.17 – naktį į 18 d. vokiečiai pradėjo atitraukti savo kariuomenę iš užimtų rytų žemių. Įkandin jų slinko bolševikai.
1920.11.17 – Lenkai, sustabdyti lapkričio 1 d., pradėjo naują puolimą. Lietuvos kariuomenė, atlaikiusi Želigovskio rinktinės atakas, perėjo į kontrpuolimą ir 11.19 – 11.21 laimėjo mūšius prie Širvintų ir Giedraičių.
1940.11.17 – Berlyne Lietuvos diplomato Kazio Škirpos iniciatyva, 28 lietuvių partijų veikėjai atvykę į Vokietiją, įkūrė Lietuvos Aktyvistų Frontą (LAF).Jo tikslas – organizuoti Lietuvos teritorijoje nelegalias pogrindines grupes ir, prasidėjus TSRS – Vokietijos karui, ruoštis Lietuvos išlaisvinimui.
1959.11.17 – Kaune mirė Silvestras Leonas, teisininkas, XVIII Ministrų kabinete buvo vidaus reikalų ministras, atsargos pulkininkas, 1940 m. gegužės mėn. Buvo paskirtas Vyriausiojo tribunolo teisėju. Sovietų valdžios iš šio posto atleistas, suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, vėliau Maskvos Lubiankos kalėjime, po to vėl Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.1941 m. prasidėjus karui išėjo į laisvę. Po karo pakartotinai suimtas ir ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956 m.( g.1894.01.15).
1881.11.18 – Paliukuose (Panevėžio raj.) gimė Juozas Zikaras, skulptorius,
profesorius. Sukūrė 121 skulptūrą, tarp jų – „Laisvė“ (Kaune, 1921), „Knygnešys“ (Karo muziejaus sodelyje, 1928) ir kt. (m.1944.11.10 Kaune).
1905.11.18 – Nutraukus uniją su Švedija (1905.06.07) ir referendumu (1905.11.12 – 13) pasirinkus monarchinę valdymo sistemą po daugelio unijinės priklausomybės metų išrinktas pirmasis nepriklausomos Norvegijos karalius, Danijos princas Karolis pasivadinęs Hakonu VII. Karaliumi buvo iki savo mirties – 1957.09.21 d. Po Hakono VII mirties Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus Olavas V, šiandieninio Norvegijos karaliaus Haroldo tėvas.
1918.11.18 – Paskelbta Latvijos Nepriklausomybė ir įkurta Latvijos Respublika. Latvijos Nepriklausomybės diena.
1919.11.18 – Santarvininkų Keturių taryba , Lietuvos vyriausybės prašoma, nustatė pirmąją demarkacinę liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos.
1946.11.18 – Vilniuje sušaudytas vyskupas Vincentas Borisevičius, Telšių kunigų seminarijos rektorius (nuo 1927 m.) Telšių vyskupas (1944.01.21). Sovietų valdžios suimtas. Nesutikęs būti KGB agentu pakartotinai suimtas ir 1946.08.28 d nuteistas sušaudyti. Oficialūs kaltinimai – perdavė besislapstantiems telšiečiams maisto produktų ir davė kun. P.Gustaičiui nurodymą išrašyti besislapstančiam piliečiui zakristijono pažymėjimą. Slaptai užkasti palaikai buvo rasti Tuskulėnų dvaro parke, identifikuoti ir iškilmingai palaidoti Telšių Katedroje. (g.1887.11.23).
1946.11.18 – Vilniaus KGB rūsiuose sušaudytas Pranas Gustaitis, kunigas , Viešvėnų klebonas. Nuteistas sušaudyti 1946.08.28 d. Slaptai užkasti palaikai buvo rasti Tuskulėnų dvaro parke, identifikuoti ir iškilmingai palaidoti Viešvėnų bažnyčios šventoriuje (g. 1910.06.11).
1994.11.19 – Vilniuje įvyko mokslinė konferencija „Lietuvos valstybės sienų raida ir jų šiandienos problemos“. Konferencijoje priimta rezoliucija, kurios trečiame punkte konstatuojama: „1920 m. liepos 12 d. Lietuvos sutartis su Sovietų Rusija nebuvo nutraukta ir pagal šią sutartį Lietuvai pripažintos teritorijos turi priklausyti Lietuvai“.
11.20 – Kristus Karalius. Šią šventę 1926 m. įvedė popiežius Pijus XI, kai Europoje pradėjo rastis įvairūs diktatoriai. Popiežius norėjo parodyti, kad Kristus yra Aukščiausias Valdovas.
1664.11.20 – Verkiuose Vilniaus vyskupas Jurgis Belazaras įsteigė Kryžiaus Kalno stotis – Vilniaus Kalvarijas. Kiekvienos koplyčios pamatuose padėta šventos žemės iš Jeruzalės. Sovietmečiu kolaborantai koplytėles išsprogdino ir šventas vietas išniekino. Dabartiniu metu Vilniaus Kalvarijos atstatytos.
1870.11.20 – Nemelhofe ( Latvija) gimė Teodoras Brazys, vargonininkas, kunigas, dainų rinkėjas, bažnytinės muzikos ir muzikos istorijos specialistas (m. 1930 m. Miunchene, Vokietijoje, palaidotas Kaišiadoryse).
1882.11.20 – Panevėžio apskr. Čipėnų vlsč. Zizonių km. gimė Ernestas Galvanauskas, inžinierius, Dirbo IV, V, VI, VII, VIII, IX ir XXI Ministrų kabinetuose. V, VII, VIII ir IX Ministrų kabinetuose buvo Ministras pirmininkas Paskutiniame Antano Merkio Ministrų kabinete buvo finansų ministras. 1944 m. pasitraukė į Vakarus (m.1967.07.24 Eks le Bene, Prancūzijoje).
1922.11.20 – Iš Kauno į kelionę aplink pasaulį motociklu leidosi žurnalistas Matas Šalčius. Per 4 metus apkeliavo 35 valstybes, pažino 40 tautų. Nukeliavo 60.000 km., iš jų 6000 km. pėsčiomis. Parašė knygą „Svečiuose pas 40 tautų“(6 tomai).Mirė Bolivijoje 1940 m.
1368.11.21 – Algirdo kariuomenė sumušusi Maskvos sargybos pulkus prie Trastnos upės, greitai užėmė Maskvą. Dimitrijus užsidarė naujai pastatytoje pilyje – Kremliuje., Tris paras apsupęs Kremlių Algirdas jo paimti nepajėgė. Tame žygyje dalyvavo Kęstutis ir Vytautas. Tai buvo pirmasis Algirdo žygis prieš Maskvą.
1822.11.21 – Rubikiuose Sedos vlsč. gimė Antanas Juzumas, kunigas, teologijos magistras, 1852 – 1855 m. dėstė Varnių kunigų seminarijoje.Už pritarimą 1863 m. sukilimui kalintas ir ištremtas. Mirė 1871 m. kovo mėn. tremtyje, dab. Archangelsko sr.
1893.11.21 – Caro valdžiai nutarus uždaryti ir nugriauti Kražių bernardinų vienuolyną ir bažnyčią, Kauno gubernatorius Klinbergas su 70 žandarų bandė tai padaryti, tačiau 400 žmonių, saugojusių bažnyčią, juos nugalėjo. Iš Varnių buvo iškviestas 300 kazokų būrys.
1920.11.21 – Tautų sąjungos karinė kontrolės komisija pareikalavo nutraukti Lietuvos – Lenkijos karo veiksmus
1939.11.21 - Atsistatydinus Jono Černiaus Ministrų kabinetui pradėjo darbą .XXI (paskutinysis pirmosios Nepriklausomos Lietuvos) Antano Merkio vadovaujamas Ministrų kabinetas sudarytas iš tautininkų, krikščionių demokratų ir liaudininkų. Šio kabineto ministrai : Kazys Bizauskas, Kazys Skučas, Antanas Tamošaitis ir Kazys Jokantas buvo bolševikų sušaudyti; Antanas Merkys, Juozas Urbšys ir Jonas Masiliūnas pateko į bolševikinius lagerius iš kurių į Lietuvą grįžo tik J.Urbšys: kiti ministrai – Kazys Musteikis, Ernestas Galvanauskas ir Juozas Audėnas pasitraukė į Vakarus ir mirė išeivijoje.
1893.11. 22 - Rusijos imperatoriaus Aleksandro III kariuomenė žiauriausiai susidorojo su Lietuvybę ir Tikėjimą ginančiais Kražių apylinkių gyventojais. Kazokai jėga išmetė žmones iš bažnyčios ir nusiaubė miestelį. Žuvo 9 žmonės, sunkiai sužeista 54, 150 įkalinta. Ta diena įvardinta kaip Kražių skerdynių diena. Šis įvykis atkreipė viso pasaulio dėmesį į Lietuvą.
1894.11.22 – Utenos apskr. Tauragnų vlsč. Stučių km. gimė Kazys Musteikis, tarnavo carinėje kariuomenėje, 1918 m. grįžo į Lietuvą, Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo kovose su lenkais, 1932 m. baigė Briuselio (Belgija) karo akademiją. 1934 – 1938 m. buvo Karo mokyklos viršininkas, XIX, XX ir XXI Ministrų kabinetuose buvo krašto apsaugos ministras. Brigados generolas 1940.06.15 naktį, paskutiniame vyriausybės posėdyje, pareiškė :“Siūlau ultimatumą atmesti ir ginklu priešintis“. Jam pritarė tik Respublikos prezidentas Antanas Smetona (m.1977.06.06 Čikagoje).
1851.11.23 – Ožkabalių km. Bartninkų vlsč. Naumiesčio apskr. gimė Jonas Basanavičius, gydytojas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas, „Aušros“ įsteigėjas, 1918.02.16 Nepriklausomybės Akto signataras ( m.1927.02.16 Vilniuje
1881.11.23 – Margiuose (Vilkaviškio raj.) gimė Petras Rimša, skulptorius, „Vargo mokyklos“, Vilniaus 600 metų, Vytauto 500 metų medalių autorius (m.1961.10.02 Kaune).
1918.11.23 – Pradėta kurti Lietuvos kariuomenė. Pirmoji Augustino Voldemaro Lietuvos vyriausybė išleido pirmąjį įsakymą Lietuvos kariuomenei organizuoti. Lietuvos Kariuomenės diena.
1934.11.23 – Kauno Karo muziejaus sodelyje prie paminklo žuvusiems už laisvę buvo palaidoti Lietuvos nežinomo kareivio palaikai.
1938.11.23 – Kauno Karo muziejaus sodelyje iškilmingai atidengti du paminklai: pirmąjam kariuomenės vadui gen. S. Žukauskui ir Šaulių sąjungos įkūrėjui Vl. Putvinskiui.
1939.11.23 – Vilniuje, pažymint Lietuvos kariuomenės įkūrimo 21 – sias metines, įvyko Lietuvos kariuomenės paradas. Paradą priėmė Lietuvos kariuomenės vadas gen. St. Raštikis.
1970.11.23 – Klaipėdos refrižeratorių laivyno bazės radijo operatorius Simas
Kudirka oficialaus plaukiojančios bazės „Sovietskaja Litva“ ir JAV pakrantės apsaugos laivo (katerio) „Wigiland“ susitikimo metu (prie Martos salos Masačiusetso valstijoje) peršoko į JAV laivą ir paprašė politinio prieglogsčio. Tačiau JAV pakrančių apsaugos pirmojo rajono vadas kontradmirolas V. B. Elisas įsakė katerio kapitonui Ralfui Justui grąžinti Simą Kudirką į sovietinį laivą (vėliau V. B. Elisas už šį veiksmą atleistas iš pareigų) 1971.05.17 – 20 įvyko sovietinis teismas. Kalėjo Pskove, Mordovijos lageriuose. Vėliau S.Kudirka JAV valdžios reikalavimu buvo paleistas ir išvyko į Ameriką.
1887.11.24 – Ufoje gimė Vytautas Vileišis. Studijavo Peterburge, Vilniuje, Miunchene.1921 m. grįžo į Lietuvą. XV Ministrų kabinete buvo susisiekimo ministras. Nuo 1928 m. Lietuvių tautininkų sąjungos centro valdybos pirmininkas (m. 1937.07.05 Kaune).
1981.11.24 – Vilniuje, Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje, tragiškai žuvo kunigas Bronius Laurinavičius, Bažnyčios ir Tautos teisių gynėjas. 2010 m. žūties vietoje pastatytas skulptoriaus A.Kmieliausko akmens paminklas – Kristus neša kryžių. Paminklą pašventino vysk. J. Tunaitis.(g.1913 m.).
1988.11.24 – TSRS AT Prezidiumui Maskvoje Sąjūdžio delegacija įteikė 1,8 mln. parašų prieš TSRS Konstitucijos pataisas.
1988.11.24 – Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininku išrinktas Vytautas Landsbergis.
1929.11.25 – SSRS antrą kartą (pirmą kartą 1923.03.04) areštuotas Petrapilio šv. Kotrynos katalikų bažnyčios klebonas (1929.02.09 d. slaptai konsekruotas vyskupu) Teofilis Matulionis. Dar gegužės mėnesį lietuvių biuras prie RKP(b)CK konstatavo , kad lietuviškuose kaimuose dirba 10 kunigų lietuvių, kurie sugeba daryti įtaką visiems lietuviškiems kaimams .Visi jie, 1933 m. spalio mėnesį apsikeitus politiniais kaliniais, buvo grąžinti į Lietuvą.
1943.11.25– Įkurtas Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK). Jo tikslas – sukurti vieningą vadovavimo kovai už nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą centrą.1944 m. balandžio – gegužės mėn. Gestapas suėmė daugelį VLIK vadovų ir išvežė į Vokietijos kalėjimus. Vienintelė organizuojamoji jėga Lietuvoje liko Lietuvos Laisvės Armija (LLA). Komitetas veikė iki 1992 m
1975.11.25 – Įkurta visuomeninė organizacija – Lietuvos Helsinkio grupė, kurios tikslas buvo stebėti kaip SSRS laikosi Helsinkio pasitarimo Baigiamojo Akto susitarimų, rinkti ir skelbti duomenis apie žmogaus teisių pažeidimus, siekti, kad būtų atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Grupės pirmąją vadovybę sudarė: kun. Karolis Garuckas, Eitanas Finkelšteinas, Ona Lukauskaitė – Poškienė, Viktoras .Petkus, Tomas Venclova.
1902.11.26 – Mirė Antanas Baranauskas, Seinų vyskupas, poetas, 1858 – 1859 metais sukūrė mūsų literatūros šedevrą „ Anykščių šilelį“. Palaidotas Seinų Katedroje (g.1835.01.17 d. Anykščiuose ).
1937.11.26 – Mirė Silvestras Žukauskas, karininkas nuo 1903 m., pirmasis Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas. Už nuopelnus vadovaujant Lietuvos kariuomenei S.Žukauskas apdovanotas trimis Vyčio kryžiaus ordinais ir aukščiausiu I laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu.1927 m.JAV Lietuvių Vyčių atstovai jam įteikė Aukso kardą (kardas buvo perduotas į Karo muziejų) (g.1860.12.31 Šiaulių apskr.).
1954.11.26 - Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas Jonas Žemaitis – Vytautas, LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas, 1949 metų Vasario 16-sios Deklaracijos signataras, Lietuvos partizanų vadas, generolas.
1881.11.27 – Biržų apskr. Vabalninko vlsč. Velėniškių km. gimė Konstantinas Šakenis, inžinierius, 1918 m. iš Rusijos grįžo į Lietuvą, dirbo pedagoginį darbą. XIV ir XV Ministrų kabinetuose buvo švietimo ministras.1934 1940 buvo valstybės kontrolierius. Nuo 1937 m. Lietuvos inžinierių draugijos pirmininkas. Kūrė fizikos terminiją, parašė 3 dalių fizikos vadovėlį gimnazijai.1941.06.14 sovietų valdžios išvežtas į Sibirą.1956 grįžo į Lietuvą (m.1959.07.07 Troškūnuose).
1940.11.27 – Vatikano radijas pradėjo transliuoti radijo laidas lietuvių kalba.
1415.11.28 – Į Konstancą, kur buvo susirinkę aukščiausieji Katalikų Bažnyčios vyskupai, atvyko Lietuvos pasiuntiniai ( kurių dauguma buvo žemaičiai ) ir įteikė skundą dėl Ordino daromų skriaudų Žemaitijai.
1561.11.28 – Tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Livonijos ordino sudaryta Vilniaus sutartis , pagal kurią Livonija autonomijos teisėmis prijungta prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.
1666.11.28 – Tilžėje mirė Danielius Kleinas, Mažosios Lietuvos lietuvių kalbininkas, filosofijos magistras, pirmosios lietuvių gramatikos „Grammatica Litvanica“ autorius
1911.11.28 – Stolaukėlyje (Vilkaviškio raj.) gimė Beatričė Grincevičiūtė, lietuvių dainininkė (sopranas) (m.1988 m.)
1940.11.28 – Lietuvos NKVD (Vidaus reikalų liaudies komisaras Guzevičius) pasirašė visiškai slaptą įsakymą, kuriuo įsakė : „ užvesti bylas ir sekti visus tuos asmenis kurie dėl savo socialinės ir politinės praeities, tautinių – šovinistinių nuotaikų, religinių įsitikinimų, moralinio ir politinio nepatvarumo yra priešingi socialistinei santvarkai…“.Išvardinta 14 įvairių visuomeninės veiklos kategorijų kurias reikėjo bolševikams talpinti į kalėjimus ir naikinti. Buvo numatyta suregistruoti apie 30 % visos lietuvių tautos piliečių.
1956.11.29 – LTSR AT deputatas A.Vienuolis pasakė įžymiąją kalbą apie lietuviškų mokyklų lenkinimą Vilniaus krašte.
1957.11.29 - Vilniaus KGB požemiuose po žiauriausių kankinimų sušaudytas Adolfas Ramanauskas – Vanagas, Lietuvos partizanų vadas, 1949 metų Vasario 16-sios Deklaracijos signataras, brigados generolas.
1989.11.29 – Užregistruotas pirmasis Lietuvos gyventojas, užsikrėtęs AIDS.
1918.11.30 – Mažosios Lietuvos Tautos taryba ( sudaryta 1918..11.16) pasirašė Tilžės Aktą, kuriuo reikalaujama Mažąją Lietuvą priglausti prie Didžiosios ir pasižadama šį siekį įvykdyti.
1942.11.30 – Altajuje mirė Donatas Malinauskas, 1894 m. baigė Taboro (Čekija) žemės ūkio akademiją.1895 m .grįžo į Lietuvą.1899 m. drauge su kitais įkūrė „ 12 apaštalų“ draugiją lietuvių kalbai ginti. 1918 m. Vasario 16 – sios Akto signataras. Nuo 1922 m. buvo diplomatinėje tarnyboje.1941 m. ištremtas į Sibirą.(g. 1869.03.07 Latgalos Krėslaukyje, Latvijoje).
1940.11 - Kauno sunkiųjų darbų kalėjime NKVD žiauriausiai nukankino Antaną Tamošaitį, XXI Ministrų kabineto teisingumo ministrą. Tai pirmas tragiško likimo sulaukęs ministras. Vėliau sušaudyta dar 15 ministrų.

Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com