Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia

          2011 m. spalio mėnesio švenčių ir trumpą
          istorinių įvykių apžvalgą.


     O, LIETUVA,
     JEI TU PAMIRŠI ŠVENTĄ KANČIĄ -
     NEBŪSI VERTA IR PRISIKĖLIMO.

1885.10.01 – Marijampolės apskr., Balbieriškyje gimė Mykolas Jeronimas Krupavičius, kunigas, Steigiamojo – I – II – III Seimo narys, IX – X – XI – XII Ministrų kabinetuose buvo žemės ūkio ministras, įvykdė Lietuvoje žemės ūkio reformą, LKDP pirmininkas, suimtas gestapo kalintas Eitkūnų ir Tilžės kalėjimuose, VLIK‘o pirmininkas (m.1970.12.04 Čikagoje).
1918.10.01 – Slaptame ateitininkų susirinkime P.Jurgelevičius , „Tėvynės Sargo“ redakcijoje perskaitė paskaitą apie „skautystę“. Tai buvo impulsas įkurti skautų organizaciją Lietuvoje. Skautizmas išreiškiamas dviem žodžiais – „Dievui ir Tėvynei“.
1918.10.01 - “Lietuvos Aidas“, ėjęs tris kartus per savaitę (išleista 141 numeris) tapo dienraščiu. Dienraštis ėjo Vilniuje iki 1918.12.31 d.
1922.10.01 – Lietuvoje įvestas piniginis vienetas litas. Litas prilygintas doleriui santykiu 10:1.Aukso kiekis 1 litui – 0,150462 g.
1931.10.01 – Išleistas pirmasis Lietuviškos Enciklopedijos sąsiuvinis.
1948.10.01 – Apaštališkojo sosto delegatas lietuvių reikalams Vokietijoje kan. Feliksas Kapočius įteikė popiežiui Pijui XII Lietuvos Respublikos Romos katalikų laišką, kurį atnešė perėję sieną partizanai Daumantas ir Audronis.
1952.10.01 – Padotnuvio km, Krutkių sodyboje išduotas žuvo Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas – Rytas.
10.02 – Šv.Angelų Sargų šventė.Policijos diena.
1323.10.02 – Vilniuje sudaryta amžina taikos sutartis tarp Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino, Rygos vyskupo, Livonijos ordino vyskupų ir Danijos karaliaus.
1939.10.02 – Lietuvos užsienio reikalų ministras J.Urbšys iš Kauno aerodromo išskrido į Maskvą.Nuojauta slogi, tačiau apie paruoštą Kremliaus klastą dar nieko nežinoma. 14 val.iškilmingas sutikimas Maskvos aerodrome - orkestras groja Lietuvos himną ir Internacionalą. 19 val. Kremliuje įvyksta pirmasis posėdis. Lietuvai atstovauja užsienio reikalų ministras J. Urbšys ir įgaliotas ministras Maskvoje dr. L.Nastkus, Sovietų Sąjungai – Stalinas, Molotovas, Potemkinas ir Pozdniakovas.Po ilgų Kremliaus vadovų tuščiažodžiavimų ir diplomatiškų J.Urbšio išvedžiojimų Stalinas paėmė žodį ir tiesiai pareiškė - Lietuvai reikėtų pasirašyti tris sutartis : sutartį dėl Vilniaus miesto ir jo krašto grąžinimo Lietuvai, savitarpės pagalbos sutartį ir sutartį dėl atitinkamos teritorijos perleidimo Vokietijai. Urbšys pageidauja pamatyti paruoštas sutartis. Posėdis baigiasi po vidurnakčio.
1961.10.02 - Kaune mirė Petras Rimša, skulptorius , dailininkas, medalistas. Skulptūra “Lietuvos mokykla 1864 – 1904” (dar vadinama “Vargo mokykla”) carinės priespaudos metais tapo Lietuvos švietimo simboliu.(g.1881.11.23 Margiuose, Vilkaviškio raj.).
1458.10.03 – Krokuvoje, Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Kazimiero ir karalienės Elžbietos šeimoje gimė sūnus Kazimieras, būsimasis šventasis ir Lietuvos globėjas Šv.Kazimieras (m.1484.03.04).
1918.10.03 – Lietuvos Taryba sudarė apsaugos komisiją, kuri pradėjo rinkti savanorius Lietuvos nepriklausomybei ginti.
1920.10.03 – 04 d. vyko sunkios Lietuvos kariuomenės kautynės su lenkais. Lenkai užėmė Varėną.
1939.10.03 – Vos tik spėjo J. Urbšys ir L. Natkus pasiekti pasiuntinybę kai gavo pranešimą, kad sutarčių projektai tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos paruošti ir prašoma skubiai atvykti į Kremlių. Naktį, 1 val. 30 min. prasidėjo antrasis posėdis. Susipažinus su sutartimis paaiškėjo tikrieji Kremliaus planai – Lietuvai grąžinamas Vilnius ir Vilniaus kraštas koks jis buvo pripažintas Lietuvai 1920 m. Taikos sutartimi ir sudaroma karo sąjunga pagal kurią į Lietuvą įvedama 50,000 sovietinės kariuomenės. Urbšys pareiškia - „ Jūsų patiektas savitarpinės pagalbos sutarties projektas yra ne kas kita kaip Lietuvos okupacija“. Kremliaus vadovai į tai reagavo šypsenomis. Debatų metu Stalinas skaičių „50,000“ ištaiso į „35,000“. Organizuojami „naktipiečiai“. Urbšys pareiškia, kad jis neturi įgaliojimų pasirašyti sutartis ir turi grįžti į Kauną. Antrasis posėdis baigėsi 6 val. ryto.
1950.10.03 – Juozas Lukša – Daumantas desantu iš užsienio grįžo į Lietuvą.
2010.10.03 – Vilniuje, eidamas 98 – sius metus mirė Vilius Bražėnas, iškilus visuomenės veikėjas ir publicistas, Vyčio Kryžiaus ordininkas.
1893.10.04 – Vytogaloje (Šilalės raj.) gimė Stasys Girėnas (Girskis), lietuvių lakūnas. Žuvo 1933.07.17, istorinio skrydžio per Atlantą į Lietuvą metu.
1939.10.04 – 7 val.ryto iš Maskvos į Kauną išskrido J.Urbšys.12 val.30 min. Lėktuvas nusileido Kauno aerodrome.Pateiktus sutarčių projektus Lietuvos valstybės vadovai svarstė dvi dienas. Išvada vieninga – sovietinės kariuomenės įsileidimas Lietuvon sudaro mirtiną pavojų jos nepriklausomybei.
1944.10.05 – Nepilna divizija (“Tėvynės apsaugos rinktinė”) gavo įsakymą skubiai užimti pozicijas rytinėje Sedos pusėje prie Varduvos ir sulaikyti raudonarmiečių puolimą. Puolė raudonarmiečių tankai.Lietuviai kariai, apginkluoti daugiausia lengvaisiais ginklais, negalėjo sulaikyti tankų atakos. Batalionai buvo sutriuškinti ir išblaškyti. Žuvo apie 70 karių.
1745.10.06 – Varšuvoje gimė Pranciškus Smuglevičius, tapytojas, profesorius (m. 1807.09.18 Vilniuje).
1919.10.07 – Pradėjo darbą V Ministrų kabinetas vadovaujamas Ernesto Galvanausko. Kabinetas dirbo iki 1920.06.19.Šio kabineto ministrai Pranas Liatukas ir Voldemaras Čarneckis buvo vėliau komunistų sušaudyti, Augustinas Voldemaras mirė Maskvos Butyrkų kalėjime. Ministras pirmininkas E.Galvanauskas pasitraukė į Vakarus, mirė Prancūzijoje.
1920.10.07 – Suvalkuose , dalyvaujant svetimų valstybių stebėtojams, pasirašyta sutartis su lenkais. .Vilnius paliktas Lietuvai.
1939.10.07 – 17 val.į Maskvą atskrido Lietuvos vyriausybinė delegacija – UR ministras J.Urbšys, ministro pirmininko pavaduotojas K.Bizauskas, kariuomenės vadas S.Raštikis ir kiti atsakingi valstybės veikėjai. 22 val.Kremliuje įvyksta trečiasis susitikimas. Lietuvos delegacijos vadovas J.Urbšys logiškai ir atsargiai išdėsto Lietuvos Respublikos argumentus kodėl tokią sutartį Lietuva negalinti pasirašyti.V.Molotovas trumpai išdėsto savo motyvus ir siūlo pokalbį atidėti rytojui, kai pasitarime dalyvaus J.Stalinas.
1944.10.07 – Žemaičių Kalvarijoje , sprogus atsitiktiniam sviediniui , sulaukęs vos 23 m. tragiškai žuvo lietuvių poetas Vytautas Mačernis.
1988.10.07 – Vilniuje, Gedimino kalne, dalyvaujant tūkstantinėms minioms vilniečių ir svečių, iškilmingai iškelta Lietuvos Trispalvė.
1991.10.07 – Santjage, Čilėje vykusioje 86 – ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos konferencijoje Lietuva kartu su Latvija ir Estija tapo šios organizacijos narėmis. Lietuvos trispalvę į posėdžių salę ir trumpą žodį prancūzų kalba pasakė Lietuvos parlamentarų grupės vadovas mons. Alfonsas Svarinskas.
1910.10.08 – Gimė Jonas Noreika – Generolas Vėtra (1947.02.26 nukankintas Vilniaus KGB rūsiuose).
1927.10.08 – Įkurta Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“.
1939.10.08 – 17 val.30 min.Kremliuje įvyksta ketvirtasis Lietuvos vyriausybinės delegacijos susitikimas su Kremliaus vadovais dalyvaujant J. Stalinui. Sunkūs pokalbiai baigiasi dar vienu J. Urbšio siūlymu sudaryti su Lietuva savitarpio sutartį neįvedant į Lietuvą sovietinės kariuomenės.Į tai J.Stalinas atsakė vienu griežtu žodžiu - „niet“ ( „ne“).V.Molotovas užbaigė – „Nesvarbu kokias instrukcijas duos Lietuvos vyriausybė Sovietų Sąjunga nuo savo savitarpinės pagalbos pakto neatsisakys“.
Po 1980.10.08 – Iki šios dienos neišaiškintomis aplinkybėmis nužudytas Jonas Kazlauskas, kalbininkas, Vilniaus universiteto profesorius, filologijos daktaras.Nužudytas prieš išvykstant į atsakingą užsienio komandiruotę.
1850.10.09 – Žiūriuose - Gudeliuose ( Vilkaviškio raj.) gimė Vincas Pietaris, rašytojas Svarbiausias jo kūrinys – romanas „Algimantas“, išleistas po rašytojo mirties, 1904 m.(m. 1902.10.03 Ustiužnoje, Rusijoje).
1915.10.09 – Pradėjo veikti „Lietuvių centrinio komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti“ pastangomis įkurta Vilniaus lietuvių gimnazija. Mokyklos direktoriumi paskirtas M. Biržiška, mokytojai: A. Smetona (graikų kalba), A.Stulginskis (gamtos m.), J. Basanavičius (gydytojas). Nuo 1921.08.22 mokyklai suteiktas Vytauto Didžiojo gimnazijos vardas.
1920.10.09 – Vakare lenkai užėmė Vilnių ir paskelbė, kad įkuria atskirą valstybę “Vidurio Lietuvą”.
1940.10.09 – Kaune, pogrindyje, įkurtas Lietuvos Aktyvistų Frontas.
1952.10.09 – Sovietinės valdžios reikalavimu Šv. Kazimiero palaikai iškelti iš Vilniaus Arkikatedros ir perkelti į šv. Petro ir Povilo bažnyčią.
1922.10.10 – I Seimas Lietuvos Respublikos prezidentu išrinko Aleksandrą Stulginskį.
1939.10.10 - Lietuvos vyriausybė visą naktį svarsčiusi susidariusią pavojingą situaciją derybose Kremliuje pasirenka lengvesnį kelią (vietoj greitos okupacijos) – priima sprendimą pasirašyti sutartį įvedant į Lietuvos teritoriją ribotą sovietinės kariuomenės kiekį.Tą pačią dieną K. Bizauskas ir S. Raštikis grįžo į Maskvą..Įvyko penktasis - paskutinis posėdis. Posėdžio metu išryškėjo naujos detalės: pirma - Vilniaus grąžinimo sutartis ir savitarpinės pagalbos sutartis jau sujungtos į vieną, antra - pakeistas – išbrauktas sutarties punktas, kuriame buvo numatyta, kad sovietinė kariuomenė įvedama į Lietuvos teritoriją tik dabartinio karo metu,laikotarpiui kol tęsis karas. J. Urbšys bando prieštarauti, tačiau į tai nekreipiama dėmesio. 22 val. ministras J.Urbšys, galutinai suderinęs klausimus su Kaunu, „laisva valia“ Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpinės pagalbos sutartį pasirašė.Spalio 11 d.Kremliuje Lietuvos delegacijos garbei suruoštas bankietas. Lietuvoje buvo gerai suprasta, kad Maskva , atidavus Vilnių , paėmė visą Lietuvą.
1858.10.11 – Blaivybės sąjūdžio pradžia Lietuvoje. M. Valančius specialiu aplinkraščiu kreipėsi į dekanatus, ragindamas įvesti blaivybę Žemaičių vyskupijoje.
2009.10.11 – Vilniuje mirė Zenys Lisauskas, kuro aparatūros gamyklos šaltkalvis, istorinio pokalbio su M. Gorbačiovu 1990.01.11 dalyvis. Šis pokalbis buvo idealisto darbininko Z.Lisausko dvasinis laimėjimas ir komunisto M. Gorbačiovo pralaimėjimas.
1398.10.12 – Vytautas sudarė taiką su kryžuočiais Salyne (netoli Kauno). Tai pirmoji savarankiška ( be Jogailos žinios ) Vytauto sutartis.Pagal šią sutartį Vytautas atidavė ordinui Žemaitiją ir vakarinę Užnemunę. Tačiau žemaičius Ordinas tevaldė tik iki 1401 m., kol Vytautas Vilniaus ir Rodomo aktais formaliai įgijo LDK titulą.
1939.10.12 – TSRS reikalaujant, Maskvoje prasidėjo TSRS – Suomijos derybos. TSRS reikalavo sudaryti savitarpio pagalbos sutartį analogišką kaip su Estija, Latvija, Lietuva. Suomijai nesutikus derybos nutrūko, o lapkričio 30 d. TSRS prieš Suomiją pradėjo karo veiksmus.
1920.10.14 – Tautų Sąjunga pasmerkė Lenkiją, kad 1920.10.09 užgrobė Vilnių.
1872.10.15 – Prūsijos valdžios įsaku visose Klaipėdos krašto mokyklose uždrausta lietuvių kalba.
1892.10.15 – Seinų apskr., Rudaminoje gimė Zigmas Starkus, Steigiamojo – I – II – III Seimų narys, ministras, LKDP narys ( 1942.08.25 sušaudytas Sverdlovske).
1919.10.15 – Krito pirmosios aukos kovose su bermontininkais. Prie Daugėlaičių dvaro (apie 8 km. nuo Radviliškio, prie vieškelio Radviliškis – Šiauliai ) žuvo Kauno bataliono radviliškiečiai: 18 m.eilinis Jonas Jeraminas (subadytas durtuvais) ir 18 m. skyrininkas, jaun.puskarininkis Gracijonas Sakalauskas.Tai buvo pirmosios Kauno bataliono (vėliau 7 p.p.) aukos.
1940.10.15 – JAV prezidentas Ruzveltas pareiškė: „Lietuva nėra praradusi nepriklausomybės, ji tik laikinai sutrukdyta“.
1959.10.15 – Telšiuose mirė vyskupas Pranciškus Ramanauskas, Telšių kunigų seminarijos profesorius, nuo 1944.02.28 – Telšių vyskupas, Sibiro kalinys (1946 – 1956).1954.10.03 būdamas Abezės lageryje įšventino į kunigus Alfonsą Svarinską. Grįžus iš tremties vyskupo pareigų jam nebeleista eiti. (g.1893.10.16).
10.16 – Trečiasis spalio mėnesio sekmadienis - Pasaulinė Misijų diena. Ši diena įvesta 1926 m. popiežiaus Pijaus XI (1857.05.31 – 1939.02.12)
1906.10.16 – Carinei valdžiai sutikus įkurta Šv. Kazimiero draugija.
1918.10.16 – Į Vilnių atvyko pirmieji savanoriai. Tą pačią dieną pradėta eiti sargyba prie Lietuvos Tarybos.
1921.10.16 – Kaune, Karo muziejaus sodelyje, iškilmingai atidengtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“.
1941.10.15 – Maskvoje sušaudytas brig. gen. Antanas Gustaitis, Aviacijos viršininkas, “ANBO” lėktuvų konstruktorius. Nuteistas 1941.07.07 (g.1898m.).
1944.10.16 – Į Karaliaučiaus kraštą įsiveržus Raudonajai armijai buvo nužudyta per 300 tūkstančių vietos gyventojų. Dar 100 tūkstančių deportuota. Ši diena – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena.
1978.10.16 – Į Everestą įkopė trečioji planetos moteris, pirmoji europietė, lietuvių kilmės Lenkijos pilietė Vanda Rutkievič-Blaškevičiūtė. (jos motina - Plungėje gimusi ir augusi lietuvaitė Marija Petkūnaitė). Su Lietuva Vandą Rutkievič sieja ir antrasis jos gimimas - Vandą, patekusią į griūtį , sužeistą surado ir išgelbėjo Lietuvos alpinistas Dainius Makauskas. Vanda Rutkievič žuvo Kančendžangos (8586 m.) šlaite 1992.05.12 ar 13 d. Pirmoji moteris įkopusi į Everestą - japonė Junko Tabei. ( 1975.05.16 ), antroji - Tibeto alpinistė Phanthog (1975.06.01).
1978.10.16 – Popiežiumi išrinktas Krokuvos kardinolas Karolis Wojtyla, tapęs Jonu Pauliumi II. 1910 m paskelbtas Palaimintuoju.
1991.10.16 – LR Vyriausybės nutarimu likviduotas Krašto apsaugos departamentas, kaip įvykdęs jam iškeltus uždavinius.Įkurta Krašto apsaugos ministerija.
1942.10.17 – NKVD Sverdlovske sušaudė Voldemarą Vytautą Čarneckį, žinomą visuomenės ir politikos veikėją, ministrą II, IV, V, X, XI Ministrų kabinetuose
1946.10.17 – Archangelsko karinės apygardos karinis tribunolas nuteisė sušaudyti Zenoną Blyną, žinomą visuomenės ir politikos veikėją, nuoseklų Lietuvos valstybingumo siekėją, pirmąjį „Apžvalgos“ redaktorių.
1958.10.17 - Vyskupas Teofilis Matulionis prievarta ištremtas atvyko į Šeduvą. Grįžęs iš tremties (1956.05.06) kurį laiką gyveno Birštone, kur 1957.12.25 d. slapta įšventino kan. Vincentą Sladkevičių vyskupu. (m. 1962.08.20 Šeduvoje nunuodytas gyvsidabriu).
1911.10.18 – gimė Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius, Sovietmečiu buvo ištremtas į Žagarę (m.1991 m. Palaidotas Vilniaus Arkikatedroje)
1932.10.18 – Kaune gimė Vytautas Landsbergis, profesorius muzikologas, kultūros ir Valstybės veikėjas, Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Valstybės vadovas, pagrindinė asmenybė atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 1991 m.Šiuo metu Europos Parlamento narys.
1948.10.18 – Lugane ( Šveicarijoje) mirė Jurgis Šaulys, ekonomistas, diplomatas, Vasario 16 – sios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Diplomatinėje tarnyboje dirbo Vokietijoje, Italijoje, Vatikane, Lenkijoje, Šveicarijoje.
1951.10.18 – Netoli Laukuvos, Dvarvyčiuose prie Songailų sodybos išduotas žuvo Jonas Kentra – Rūtenis (g.1922m.), Kęstučio apygardos, Butegeidžio rinktinės vadas. Tai vienas iš trijų žuvusių brolių – partizanų.
1971.10.18 – Kaune mirė Leonas Bistras , filosofijos daktaras , nuo 1922 m. Lietuvos universiteto teologijos ir filosofijos fakulteto docentas, ministras , 1923 – 1925 m.Seimo pirmininkas, Sibiro tremtinys (g.1890.10.20 Liepojoje, Latvijoje).
1882.10.19 – Subartonyse (Varėnos raj.) gimė Vincas Krėvė – Mickevičius, lietuvių rašytojas, visuomenės veikėjas (m.1954.07.07 Springfylde (JAV Filadelfijos valstija)
1933.10.19 - Pagal apsikeitimo politiniais kaliniais programą iš Kauno į SSRS išvažiavo 24 Lietuvos piliečiai - bolševikai ir jų šeimų nariai (apie 40 žmonių).Tarp išvažiavusiųjų - A.Sniečkus ir kiti LKP(b) pogrindininkai. Į Lietuvą grįžo vyskupas Teofilis Matulionis,10 kunigų ir 4 pasauliečiai.
1655.10.20 – LDK didikai ir bajorai Kėdainių sutartimi sudarė uniją su Švedija ir nutraukė tokius pat ryšius su Lenkija.
1992.10.21 – Vilniuje, buvusiose KGB patalpose Gedimino prospekte, atidarytas Genocido aukų muziejus.
1875.10.22 – Gailionių km. Linkuvos par. Šiaulių apskr.gimė vyskupas Kazimieras Paltarokas, mokslininkas, visuomenininkas (m.1958.01.03 Vilniuje).
1922.10.22 – Įsteigta Lietuvos Katalikų Mokslų Akademija.
1988.10.22 – 23 Vilniuje, Sporto rūmuose įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) steigiamasis suvažiavimas.
2000.10.22 – Pasaulio taurės varžybose Japonijoje Jurgis Kairys iškovojo Pasaulio akrobatinio skraidymo taurę.
1880.10.23 – Panevėžio apskr. Kupiškio vlsč. Valiukiškio km. gimė Kazys Jokantas, žinomas visuomenės ir politikos veikėjas, 1, 2 ir 3 Seimų narys, XI, XII ir XXI Ministrų kabinete – švietimo ministras (sušaudytas Sverdlovske 1942.08.25).
1918.10.23 – Popiežius Benediktas XV savo bule paskelbė „mylimo sūnaus Jurgio Matulevičiaus” išrinkimą Vilniaus vyskupu.
1417.10.24 – Įsteigta Žemaičių vyskupystė.
1927.10.24 – Arkivyskupo J. Matulevičiaus palaikai iškilmingai perlaidoti iš Kauno į Marijampolę.
1939.10.24 – Lietuvos užsienio reikalų ministras J. Urbšys pasiunčia raštus Lietuvos pasiuntiniams K. Balučiui, P.Klimui, S.Lozoraičiui, J.Šauliui, kad jie susitiktų Paryžiuje ir pasiūlytų vyriausybei , kokių konkrečių žygių reikėtų imtis, jei Lietuvą ištiktų katastrofa.
1988.10.24 – Šv. mišiose prie Vilniaus Arkikatedros, kurias aukojo kardinolas Vincentas .Sladkevičius , dalyvavo 20,000 žmonių.
1989.10.24 – Išėjo pirmasis Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ numeris.
1919.10.25 – Lietuvos KAM įsakymu paskelbti apdovanotieji Kryžiumi „Už Tėvynę“.Vieni pirmųjų apdovanoti: 1 – sios brigados vadas Pranas Liatukas, 2 – sios brigados vadas E. Nastopka, 1 – jo p. p. vadas K.Ladiga, Vilniaus bataliono vadas K. Škirpa.
1992.10.25 – Konstitucijos diena.Referendumu priimta Lietuvos Konstitucija. Konstitucija įsigaliojo lapkričio 2 d. Tai šeštoji Lietuvos Respublikos Konstitucija.
1992.10.25 – Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvyko pirmieji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą.
1799.10.26 – Kanopėnuose (Raseinių raj.) gimė Simonas Stanevičius, lietuvių poetas, tautosakininkas (m.1848.03.10 Stemplėse, Šilutės raj.).
1866.10.26 - Šiaulių apskr. Nočiūnų vlsč. Diržių km.gimė Motiejus Čepas, teisininkas, rūpinosi lietuviškos spaudos rėmimu, bendradarbiavo „Ūkininke“ ir „Varpe“.1897 m. paskirtas apygardos teismo teisėju į Čitą.Visur dirbo Lietuvai, nuo 1921 m. Lietuvos Respublikos įgaliotinis Sibire.1923 m.grįžo į Lietuvą. Dirbo vyriausiojo tribunolo teisėju, ėjo tribunolo pirmininko pareigas. Buvo vedęs prof. J.Jablonskio seserį Mariją.
1430.10.27 – Trakuose mirė Lietuvos didysis kunigaikštis, žymus karvedys , ryškiausia Lietuvos istorijos asmenybė Vytautas Didysis.
1883.10.27 – Gargžduose gimė Mykolas Vaitkus, kunigas, poetas, publicistas, daugiametis Šv. Kazimiero draugijos darbuotojas.
1930.10.27 – Kauno kapinėse atidengtas paminklas “ Žuvome dėl Tėvynės”.
1939.10.27 – Į Vilniaus kraštą įvesta Lietuvos kariuomenė – Vilniaus rinktinė.
1949.10.27 – Naktį į 10.28 Anykščių vlsč. Butkiškių vienkiemio Jovaišų sodyboje, išduoti ir apsupti, vykdydami partizano priesaiką , susisprogdino: Rytų Lietuvos srities vadas Antanas Slučka – Šarūnas, jo žmona , štabo sekretorė Joana Railaitė – Neringa ir Juozas Jovaiša – Lokys.
1793.10.28 – Kalviuose ( Skuodo raj.) gimė Simonas Daukantas, lietuvių istorikas, švietėjas. Pirmasis istorikas rašęs Lietuvos istoriją lietuvių kalba (m.1864.12.06 Papilėje).
1918.10.28 – Pirmą kartą viešai iškelta Lietuvos trispalvė.Trispalvė iškelta Vilniuje ant Lietuvos Tarybos rūmų..
1928.10.28 - Gimė partizanas Antanas Kraujelis – Siaubūnas, vienas iš paskutinių žuvęs Lietuvos partizanas. (Žuvo 1965.03.17).
1939.10.28 – 12 val.15 min. iš trijų pusių į Vilnių įžengė Lietuvos kariuomenė sutikta gėlėmis ir ovacijomis. Perimta iš sovietinių karių sargyba Gedimino kalne.
1944.10.28 – Pasitraukusi po Sedos kautynių į Vakarus, prie Mohrengeno išformuota “Tėvynės apsaugos rinktinė” (apie 1000 karių).
1899.10.29 – Stramilių km. Panemunėlio vlsč. Rokiškio apskr. gimė Petras Jakštas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos karininkas, publicistas. Jo pastangomis iš Latvijos atvežti Nežinomo Kareivio palaikai ir iškilmingai palaidoti prie Nežinomo Kareivio paminklo Kauno karo muziejaus sodelyje.
1919.10.29 - Lietuvos kariuomenėje įvesti 5 kareivių ir 8 karininkų laipsniai.
1939.10.29 – Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, 14 val.15 min. iškilmingai iškelta Lietuvos Trispalvė.
1988.10.29 – Valdžiai sutikus paleisti dalį politinių kalinių nutrauktas P. Ciziko 32 dienų bado streikas. Gedimino aikštėje 2,000 žmonių sveikino P. Ciziką.
1933.10.30 –Mirė Antanas Kriščiukaitis – Aišbė, aušrininkas, rašytojas, kultūros darbuotojas, Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas, Universiteto profesorius (g.1864.07.24 ).
1588.10.31 – Priimtas Trečiasis Lietuvos Statutas..
1963.10.31 – Ilinojaus valstijoje (JAV) mirė Jonas Variakojis, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, dalyvavo Nepriklausomybės kovų mūšiuose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. XV Ministrų kabinete buvo krašto apsaugos ministras. (g. 1892.05.20 Rinkuškių km., Biržų apskr.).
1991.10.31 – Leisdamasis nuo Daulagyrio (8222 m.) viršūnės Himalajuose dingo be žinios Dainius Makauskas, pirmasis lietuvis įkopęs į aukštesnį kaip 8000 m. kalną.

Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com