Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
LR Aplinkos viceministrui dr. A. Spruogiui
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

         K R E I P I M A S I S

     DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMO


Vilnius 2011 09 07
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2011 08 04 kreipėsi į Jus „Dėl bandymų nevykdyti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartį dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo“. Tokį kreipimąsi paskatino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento tarnautojų ir UAB „VAATC“ atstovų skleidžiama dezinformacija apie tai, kad, nepaisant 2010 10 18 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo galutinės nutarties Kazokiškių sąvartyno byloje, sąvartynas veiks pagal priimtas atrankos išvadas ir/ar atnaujintus leidimus ir/ar naujai išduotus leidimus. Klaidinanti informacija pasiekė tokį lygį, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas nesibodi viešai daryti klaidinančius pareiškimus, už kuriuos atsakomybė tenka Aplinkos ministerijai, kuri atsako už aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą. Akivaizdu, jog Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nesuvokia, jog jis yra valstybės institucija, kuriai yra patikėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, poveikio aplinkai kontrolė ir priežiūra, tame tarpe ir atliekų veiklos organizavimo, licencijavimo ir vykdymo priežiūra.
Atsakingos Lietuvos organizacijos, atkreipusios dėmesį į mūsų 2011 08 04 keliamas problemas, paprašė atsakingų institucijų jas išnagrinėti ir spręsti .
     2011 08 17 LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas suorganizavo Vilniaus regiono savivaldybių merų, Aplinkos ministerijos, Vilniaus Sąjūdžio ir Kazokiškių bendruomenės atstovų pasitarimą.
     Pasitarime pirmuoju kalbėjęs akademikas A. Kudzys atkreipė dėmesį, kad nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo institucijos, kuravusios atliekų tvarkymą, visą dėmesį nukreipė į sovietinius atliekų tvarkymo metodus ir atliekų laidojimo būdą, nerengė pasaulyje taikomų naujausių atliekų tvarkymo strategijų naudojant atliekų rūšiavimą ir deginimą. Milžiniškos lėšos buvo skirtos nerūšiuotų atliekų surinkimui ir laidojimui sąvartynuose. Sąjūdininkai atkreipė dėmesį, kad Kazokiškių sąvartynas buvo įrengtas pažeidžiant daugybę teisinių aktų ir paveldosaugos reikalavimų.
Merai atkreipė dėmesį, kad savivaldybėms sunku organizuoti atliekų rūšiavimą dėl lėšų stygiaus, o apskrities sąvartynas ne atpigino, o ženkliai pabrangino atliekų surinkimą, ir kad pinigai, skiriami atliekoms surinkti, būtų racionaliau panaudojami, jeigu už juos kiekviena savivaldybė galėtų įsigyti modernias rūšiavimo ir utilizavimo technologijas. Tada sąvartynui tektų priimti tik nedidelę dalį atliekų, likusių po rūšiavimo ir utilizavimo. Paaiškėjo, kad vietos savivaldybėms, kaip UAB „VAATC“ akcininkėms, dar teks padengti UAB „VAATC“ nuostolius ir didžiules skolas.
     Dalyviams tapo aišku, kad milžiniškas lėšas akumuliuojanti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo įmonė šias lėšas naudoja savo nuožiūra ir kilo įtarimų, kad reikėtų atlikti auditą dėl lėšų racionalaus ir efektyvaus panaudojimo.
Pasitarimo dalyviai vieningai pritarė Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko J. Šimėno pasiūlymui sudaryti darbo grupę Kazokiškių sąvartyno eksploatacijos problemoms išsiaiškinti ir dėl 2010 10 18 Lietuvos Respublikos vardu priimto neskundžiamo sprendimo uždrausti eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną ir teismo sprendimo (dėl sudėtingos ir sunkios situacijos) atidėti sprendimo vykdymą vieneriems metams, tai yra iki 2011 10 18.
     2011 09 03 Vilniaus Sąjūdžio taryba gavo Aplinkos viceministro dr. A. Spruogio atsakymą (laišką pridedame) į Vilniaus Sąjūdžio tarybos 2011 08 04 kreipimąsi. Viceministras savo laiške, mūsų manymu, kai kuriose vietose neteisingai interpretavo Orhuso konvencijos paskelbtus dokumentus bei Lietuvos teismų ir teisės aktų vykdymą.
Viceministras savo raštu bando niveliuoti lendančius viešumon valstybės institucijų netinkamus veiksmus. Jis neteisingai rašo, kad Kazokiškių sąvartynas galės veikti toliau dėl neva tai 2011 metais priimtos atrankos išvados. Atkreipkite dėmesį, jog atrankos išvada yra skirta tam tikrų sąvartyno įrengimų modernizavimui. Gi teismas savo galutiniame sprendime paskelbė, jog Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, reikalingo eksploatuoti sąvartyną, išdavimas galimas tik atlikus planuojamos komercinės ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Manome, jog atėjo laikas kelti klausimą dėl kai kurių Aplinkos ministerijos tarnautojų ir Vilniaus regiono vadovų atitikimo einamoms pareigoms ir netgi atsakomybės už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Nesuprantama, kaip gali Vilniaus RAAD vadovas ir Aplinkos ministerijos atsakingas vadovas daryti pareiškimus, kad sąvartynui leidimas yra atnaujintas arba kad išduosime naują leidimą.
     Yra du esminiai klausimai, kurių neišsprendus, negalimas joks tolesnis sąvartyno eksploatavimas: 1)planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, 2)poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurios privaloma sudedamąja dalimi yra sanitarinės zonos projektas. Deja, Aplinkos ministerija, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Aplinkos apsaugos agentūra (institucijos, kurios atsakingos už atliekų tvarkymo strategijos įgyvendinimą) šiandien savo funkcijas vykdo aplaidžiai.
     Todėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipiasi į atsakingas valstybės institucijas su prašymu kardinaliai spręsti iškilusius klausimus operatyviai, racionaliai ir objektyviai, nenutolstant nuo valstybės tikslų ir visuomenės interesų lygsvaros, o viceministro A. Spruogio laiške pateikiamą jo ydingą problemų interpretaciją vertinti kaip bandymą išvengti šių problemų sprendimo ir nukreipti nuo jų dėmesį.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus,
B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius,
L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė,
B. Zaviša, S. Žilinskas.
.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com Interneto svetainė www.sajudis.com
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,
tel. (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai

Kopija
Ministro Pirmininko tarnybai
Vilniaus regiono savivaldybėms 2011-08-30 Nr. (17-1)-D8-7843
Į 2011-08-16
Nr. 61-3531


     DĖL VILNIAUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO

     Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistai išnagrinėjo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus tarybos kreipimesi keliamą klausimą dėl regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno uždarymo ir teikia šią informaciją.
     Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT) 2010 m. spalio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A525-844/2010 patenkino Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės bei Gedimino Gruodžio skundus ir panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Vilniaus RAAD) 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11. Nurodytu sprendimu LVAT atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams, nurodydamas galimus per šį laikotarpį priimti atsakingų institucijų sprendimus dėl tolimesnio Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių atliekų šalinimo. Minėtame sprendime LVAT konstatavo, kad Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) sprendimas turi galioti ne tik paraiškos TIPK gauti priėmimo metu, bet ir TIPK leidimo išdavimo metu. Kadangi ginčijamo TIPK leidimo išdavimo metu 2002 m. birželio 12 d. priimtas PAV sprendimas nebegaliojo, LVAT konstatavo, kad TIPK leidimas buvo išduotas neteisėtai. Tai buvo vienintelis LVAT konstatuotas procedūrinis pažeidimas, todėl manome, kad Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos minimi 32 norminių aktų pažeidimai yra nepagrįsti.
     Pažymėtina, kad LVAT priimdamas sprendimą dėl TIPK leidimo panaikinimo nenustatė pažeidimų rengiant, svarstant su visuomene ar priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Nenustatyta pažeidimų ir rengiant, svarstant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, techninį projektą ar išduodant statybos leidimą. Teismas taip pat nenustatė, kad išduodant TIPK leidimą būtų pažeistos svarstymo su visuomene procedūros, dėl išduoto TIPK leidimo būtų daroma žala aplinkai, jį išduodant būtų pažeistas viešasis interesas.
     Kaip nurodoma LVAT sprendime, vienas iš būdų spręsti Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių atliekų šalinimo klausimą, gali būti naujo TIPK leidimo išdavimas teisės aktų nustatyta tvarka. Vilniaus RAAD 2011 m. vasario 28 d. raštu Nr. VR-1.7-327 priėmė atrankos išvadą, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui, įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnio perdengimo technologijas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Vilniaus RAAD 2011 m. kovo 21 d. gavo Kazokiškių bendruomenės prašymą persvarstyti atrankos išvadą. Vilniaus RAAD, įvertinęs Kazokiškių bendruomenės prašymą, 2011 m. kovo 30 d. organizavo Atrankos išvados persvarstymą. Persvarstyme dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo subjektai, Kazokiškių bendruomenės atstovai. Įvertinus visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų bei visuomenės atstovų išsakytą poziciją, Kazokiškių bendruomenei nepateikus argumentuotų motyvų, kuriais remiantis turėtų būti atliekamas Poveikio aplinkai vertinimas, 2011 m. balandžio 5 d. buvo priimta galutinė atrankos išvada, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui, įdiegiant naujas sąvartyno filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnio perdengimo technologijas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Kazokiškių bendruomenė su galutine atrankos išvada buvo supažindinta 2011 m. balandžio 5 d. raštu Nr. VR-4.3-193. Aplinkos ministerijos žiniomis, galutinė atrankos išvada nebuvo apskųsta.
     Šiuo metu Vilniaus RAAD yra pateikta paraiška TIPK leidimui gauti, vyksta naujo TIPK leidimo išdavimo procedūra. Vilniaus RAAD manymu, naujas TIPK leidimas gali būti išduotas iki 2011 m. spalio 18 d.
     Dėl Jūsų rašte minimų Orhuso konvencijos Atitikties komiteto pastabų paaiškiname, kad Orhuso konvencijos šalių narių trečiojo susitikimo (2008 m. birželio 11-13 d.) metu buvo priimtas sprendimas Nr. III/6D ,,Dėl Lietuvos įsipareigojimų atitikties pagal Konvenciją“, kuriame buvo pažymėta, kad tam tikri Lietuvos teisės aktai neatitinka Orhuso konvencijos nuostatų. Atsižvelgiant į tai, buvo sudarytas Veiksmų planas trečiojo šalių susitikimo metu priimtiems sprendimams Lietuvai įgyvendinti, kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 979. Nuo pat trečiojo šalių susitikimo metu priimto sprendimo vyko aktyvus Aplinkos ministerijos ir Orhuso konvencijos sekretoriato susirašinėjimas minėto veiksmų plano įgyvendinimo klausimais. Pažymime, kad 2011 m. birželio 29 d. – liepos 1 d. Kišiniove (Moldova) vykusiame Orhuso konvencijos šalių narių ketvirtajame susitikime Atitikties komitetas pateikė savo poziciją dėl minėto trečiojo šalių narių susitikimo (2008 m. birželio 11-13 d.) metu priimto sprendimo Nr. III/6D ,,Dėl Lietuvos įsipareigojimų atitikties pagal Konvenciją“ įgyvendinimo, kurioje sveikinamas konstruktyvus Lietuvos požiūris ir veiksmai, kuriais buvo užtikrintas nacionalinės teisės ir praktikos atitikimas Orhuso konvencijos nuostatoms.
     Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2011, Nr. 52-2501) ir Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519, nustatytu atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo. Įmonės, ūkio subjektai privalo mažinti gamybos atliekų susidarymą modernizuodami esamas ar diegdami naujas mažaatliekes ar beatliekes technologijas, naudodami atitinkamas žaliavas gamybos procese ir pan. Jei išvengti atliekų susidarymo neįmanoma, jos turi būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos kiek įmanoma mažiau jų šalinant. Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis. Tik tuomet, kai nėra galimybės išvengti atliekų susidarymo, o susidariusių atliekų paruošti pakartotiniam naudojimui, perdirbti ar kitaip panaudoti – apdorotos atliekos (išrūšiavus likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip apdoroti) šalinamos aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu.
     Atkreipiame dėmesį, kad galiojančių teisės aktų, taip pat regionų ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų nuostatos įpareigoja savivaldybes organizuoti atliekų tvarkymą taip, kad būtų vykdomos teisės aktuose savivaldybėms nustatytos atliekų tvarkymo užduotys: ne vėliau kaip nuo 2013 metų būtų užtikrinta, kad sąvartynuose būtų šalinamos apdorotos atliekos; iki 2013 metų būtų užtikrinta, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 50 procentų susidariusių savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų per metus; būtų užtikrinta, kad antrinės žaliavos (popierius ir kartonas, stiklas, plastikas, metalas, įskaitant pakuočių atliekas) būtų surenkamos atskirai ir kt.
Minėtų užduočių ir reikalavimų įgyvendinimui savivaldybėms skiriama finansinė parama. 2010 m. gruodžio 28 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ pasirašė finansavimo sutartį. Paraiškoje finansavimui gauti ir galimybių studijoje, kuriai 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 10.9.88 pritarė Vilniaus regiono plėtros taryba, suplanuotos regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonės ir sprendiniai, atitinkantys Stebėsenos komiteto 2010 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 21 patvirtintus projektų atitikties kriterijus, kurie būtini vykdant savivaldybėms nustatytus reikalavimus ir komunalinių atliekų tvarkymo užduotis komunalinių atliekų tvarkymo srityje. Įgyvendinus projektą „Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ turi ženkliai sumažėti sąvartyne šalinamų atliekų kiekis.
     Sąvartynas, kaip visos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros elementas šiame atliekų tvarkymo sistemos kūrimo etape – būtinas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad atliekų šalinimas sąvartyne yra žemiausias atliekų tvarkymo prioritetas ir į tai, kad svarbu vykdyti nustatytas pareigas ir užduotis, privalu ženkliai sumažinti atliekų šalinimą Kazokiškių sąvartyne.
     Esame susirūpinę Vilniaus regiono savivaldybių neveiklumu organizuojant viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą gyventojams, atsainiu požiūriu į nustatytų atliekų perdirbimo didinimo ir atliekų šalinimo mažinimo užduočių vykdymą, nesugebėjimu tinkamai organizuoti atliekų tvarkymą net skyrus didžiulę valstybės paramą atliekų tvarkymo infrastruktūrai regione sukurti. Vilniaus regiono savivaldybėms nesiėmus veiksmų, kurie užtikrintų projekto „Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimą laiku (taip pat atliekų šalinimo sąvartyne sumažinimą), bus svarstomas lėšų, skirtų atliekų tvarkymo infrastruktūrai sukurti, perskirstymo klausimas.


Aplinkos viceministras dr. Aleksandras Spruogis

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com