Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia

     2011 m. rugsėjo mėnesio švenčių ir trumpą
     istorinių įvykių apžvalgą.


1431.09.01 – Ašmenoje surengtas sąmokslas prieš Švitrigailą.Perversmą
organizavo specialus Lenkijos pasiuntinys Zaręba. Švitrigaila, palikęs žmoną ir visą dvarą paspruko į Polocką. Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu tapo Žygimantas Kęstutaitis.
1435.09.01 – LDK valdovams kovojant tarpusavy įvyko Pabaisko mūšis
( 10 km. nuo Ukmergės prie Žirnojų ežero ir iš jo ištekančio Žirnojos upelio) tarp kunigaikščių Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos. Švitrigaila buvo nugalėtas. Polockas, Smolenskas, Vitebskas grįžo į LDK Žygimanto rankas.
1936.09.01 – Po 9 metų pertraukos Kaune susirinko Lietuvos seimas. Tai buvo tautininkų seimas.
1939.09.01 – Vokietija, vadovaudamasi 1939.08.23 d. Hitlerio ir Stalino susitarimais, nepaskelbusi karo, 4 val.45 min. įsiveržė į Lenkijos teritoriją .Prasidėjo II Pasaulinis karas. Per dvi savaites Lenkija karą pralaimėjo.
1997.09.01 – Šalčininkuose atidaryta pirmoji lietuviška vidurinė mokykla pavadinta Lietuvos Tūkstantmečio vardu.
1621.09.02 – Prasidėjo Chotino mūšis.70.000 Žečpospolitos karių, vadovaujamų Jono Karolio Chodkevičiaus atrėmė 220.000 Turkijos kariuomenės puolimą. Kovos truko visą mėnesį. Šiose kautynėse buvo apginta Ukraina ir Lenkija. Kautynių metu sunkiai sužeistas , 1621.09.24 mirė J.K.Chodkevičius.1621.10.07 buvo sudaryta taikos sutartis. Tenka apgailestauti, kad šalių – kautynių dalyvių - istorikai, minėdami kautynėse dalyvavusio su 40.000 kazokų Zaporožės atamano Petro Sagaidačno nuopelnus nepagrįstai nutyli J. K. Chodkevičiaus indėlį.2002 m. Ukraina iškilmingai paminėjo šių kautynių 400 m. jubiliejų.
1862.09.02 - Telšių apskr. Alsėdžių vlsč. Brevikų km. gimė Stanislovas Narutavičius , visuomenės ir politikos veikėjas, 1918 Vasario 16 – sios Akto signataras (mirė – nusišovė - 1932.12.31 Kaune).
1939.09.02 – Vokiečių aviacija bombordavo Vilnių.
1945.09.02 – NKVD sušaudė Praną Liatuką, buvusį pulko, brigados, divizijos, vyriausiąjį Lietuvos kariuomenės vadą, generolą leitenantą (g.1876.01.29).
1966.09.02 – Prancūzijoje mirė buvęs Lietuvos URM Politikos departamento direktorius E. Turauskas.
1991.09.02 – Jungtinės Amerikos Valstijos pripažino Lietuvos nepriklausomybę.
1254.09.03 – Įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Vysk. Kristijonas prisiekė popiežiaus ir Romos vyskupo vardu.
2008.09.03 – Vilniuje mirė Povilas Šilas, kovotojas už Tėvynę ir Tikėjimą, politinis kalinys, rašytojas (g.1908.10.25).
1718.09.04 – Trakų Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu , Lietuvos Globėjos, paveikslas oficialiai pripažintas stebuklingu ir karūnuotas auksinėmis popiežiaus Klemenso XI karūnomis nusagstytomis brangakmeniais.
1879.09.04 - Šiauliuose gimė Benediktas Tomaševičius, inžinierius, buvo
pašto – telefono – telegrafo direktorius, susisiekimo ministras, organizavo pašto ir telefono – telegrafo tinklą Lietuvoje, išleido knygą „Morzės abėcėlė“, 1929 – 1939 m. buvo susisiekimo ministerijos vyriausiasis inspektorius. Gyvenimo ironija - tolimesnis B. Tomaševičiaus gyvenimas visiškai nežinomas, apie save nepaliko net mažiausios žinutės.
1939.09.04 – Lietuva paskelbė neutralitetą ir atmetė Vokietijos siūlymą užpulti Lenkiją ir atsiimti Vilnių
1951.09.04 – Išduotas provokatoriaus J.Kukausko , apsuptas MGB nusišovė Juozas Lukša – Skirmantas, ginkluotų partizanų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininkas, demaskavo J.Markulio išdavystę, parašė knygą „Partizanai“, kelis kartus lankėsi užsienyje, partizanų kapitonas. Jam, vienam iš aštuonių, suteiktas garbingas Laisvės Kovotojo Karžygio vardas (g.1921m.). Laisvės Kovotojo Karžygio vardas suteiktas taip pat Juozui Vitkui – Kazimieraičiui (žuvo 1946.07.02), Juozui Kasperavičiui – Visvydui (žuvo 1947.04.06), Konstantinui Bajerčiui – Garibaldžiui (žuvo 1948.12.08), Vaclovui Voveriui – Žaibui (žuvo 1949.03.07), 1949.02.16 Deklaracijos signatarui Petrui Bartkui – Žadgailai (žuvo 1949.08.13), Kazimierui Pypliui - Mažyčiui (žuvo 1949.09.23), Jurgiui Krikščiūnui – Rimvydui (žuvo 1949.12.15).
1993.09.04 – 08 dienomis Lietuvoje lankėsi Jo Šventenybė Popiežius Jonas Paulius II .
1898.09.05 - Kaune gimė Stasys Lozoraitis (vyresnysis), (m.1983.12.24 Romoje).
1920.09.05 – Lenkija skundu kreipėsi į Tautų Sąjungą dėl tariamo Lietuvos neutraliteto pažeidimo ir bendradarbiavimo su bolševikais, tačiau Tautų Sąjungos taryba „nepripažino, kad Lietuva yra sulaužiusi savo neutralitetą rusų – lenkų kare“.
1951.09.05 – SSRS Ministrų taryba priėmė nutarimą “Dėl iškeldinimo iš Lietuvos teritorijos buožių su šeimomis“. Remiantis šiuo nutarimu 1951 m. rudenį vyko trečioji pagal didumą lietuvių gyventojų deportacija į Sibirą. Trėmimo sąrašuose buvo 19,837 žmonės. Faktiškai išvežta 20,357.
1917.09.06 – Išėjo pirmasis „Lietuvos Aido“ numeris. Redakciją sudarė – Antanas Smetona (vyr. redaktorius), M.Biržiška, P.Klimas, dr. J.Šaulys, kun.dr.J.Stankevičius, agr. A. Stulginskis, kun. dr. V .Zajančauskas, dail. A.Žmuidzinavičius.
Įžanginiame žodyje A.Smetona pabrėžia, kad svarbiausias visų lietuvių tikslas – Lietuvos nepriklausomybė.
1935.09.06 - Pradėjo darbą XVII Ministrų kabinetas vadovaujamas Ministro pirmininko Juozo Tūbelio. Šio kabineto vidaus reikalų ministras Julius Čaplikas 1941.07 30 nužudytas Maskvoje, ministrai Stasys Putvinskis ir Jokūbas Stanišauskas mirė tremtyje, Petras Šniukšta, Stasys Šilingas ir Juozas Tonkūnas perėję kalėjimus, tremtį ir praradę sveikatą mirė Lietuvoje.
1991.09.06 –Paskelbta Čečėnijos Respublikos Nepriklausomybė.
1991.09.07 – TSRS Valstybės taryba pripažino Lietuvos nepriklausomybę.
Rugsėjo 8 - Švenčiausios Mergelės Marijos gimimas (Šilinė).
1429.09.08 – Vytauto Didžiojo Karūnavimo diena. Šią dieną Vilniuje turėjo būti karūnuotas Vytautas Didysis, tačiau iškilmės naujojoje Vilniaus katedroje neįvyko, nes Šventosios Romos imperatoriaus Zigmanto siunčiama karūna ir aktai buvo pakeliui lenkų sargybų pagrobti. Netrukus, 1430 m. spalio mėn. 27 d. Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas mirė Trakuose.
1514.09.08 – Įvyko istorinis Oršos mūšis. LDK etmono Jurgio Radvilos kariuomenė (samdomai kariuomenei vadovavo Konstantinas Ostrogiškis) sumušė žymiai skaitlingesnę Rusijos kariuomenę.
1860.09.08 – Ukmergės apskr. Kuronių km. gimė Aleksandras Dambrauskas – Adomas Jakštas, prelatas, katalikiškos visuomenės veikėjas, mokslininkas, poetas (m.1938 m. Kaune).
1897.09.08 – Ariogalos vlsč. Rajunciškių km., neturtingo valstiečio šeimoje, gimė Pranas Eimutis, vienas pirmųjų karių žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę. Žuvo 1919.03.15 gindamas JAV Santarvės komisiją, apsistojusią Kauno „Metropolio“ viešbutyje. Laidotuvėse JAV misijos pirmininkas majoras Rossas pasakė; “Gaila šito jaunuolio, kuris žuvo dėl mūsų. Jūs, lietuviai, galite būti tikri – šitokių žmonių dėka būsite laisvi ir nepriklausomi“.
1928.09.09 – Alytaus apskr. Merkinės vlsč., Mardasavo km. gimė ištikima partizanų ryšininkė Marija Plutulevičiūtė.
1940.09.10 – Uždaryta Mokslinės vadybos draugija. Po karo Gulage žuvo pasaulyje žinomas šios draugijos įkūrėjas, vadybos specialistas V. A. Greičiūnas
1991.09.10 – Klaipėdoje mirė monsinjoras Bronislovas Burneikis, Taikos karalienės bažnyčios statytojas ir klebonas.
1263.09.12 - Nužudytas Lietuvos karalius Mindaugas kartu su savo sūnumis Rukliu ir Girstautu.
1896.09.13 – Šiaulių apskr. Kuršėnuose gimė Stasys Raštikis, karo ir visuomenės veikėjas, brigados generolas (m1985.05.03 Los Andžele, JAV).
1994.09.14 – Niujorke mirė geriausias visų laikų Lietuvos tenisininkas Vitas Gerulaitis. 1978 m. pripažintas 3 – ąja pasaulio rakete.
1915.09.19 – Vokietijos kariuomenė užėmė Vilnių.
1929.09.15 – Taučiūnų km., lauke kur žuvo Povilas Lukšys, pastatytas architekto V.Landsbergio sukurtas paminklas.
1991.09.15 – Šilalės 70 – oje rinkiminėje apygardoje įvyko rinkimai į LR AT. AT deputatu išrinktas Kauno arkivyskupijos kancleris Alfonsas Svarinskas, 22 metus praleidęs lageriuose .
1948.09.16 – Kauno apskr. Pažaislio vlsč. Naujasodžio km. partizanais persirengę KGB smogikai sušaudė visus Grikšelių vienkiemyje vasarojusius palemoniečius. Nepaliekant liudininkų, sodyboje žuvo: Jonas Černiauskas – Vaidotas (28 m.), Vytas Janavičius– Varpas (21 m.), Anastazija Rumševičiūtė – Narsutė (22 m.), Petras Vainius – Sakalas (22 m.), Jonas Buklys – Bevardis (23 m.), Juozas Grikšelis – Žvirblis (55 m.), Agota Grikšelienė (47 m.), Skirmantė Grikšelytė (17 m.), Rožė Kuprėnienė (75 m.), Agotos motina. Palaikai užkasti Gastilonių km. galulaukėje (dabar Kauno jūra. (Atskiras leidinukas „Palemono aukos“).
1988.09.16 – 18 – Sąjūdžio organizuota protesto akcija „ Gyvybės žiedas“ prie Ignalinos atominės elektrinės. Dalyvavo 15000 žmonių. Reikalauta nutraukti III bloko statybą, ištirti I ir II blokus.
1873.09.18 – Gimė lietuviško Šv. Rašto vertėjas arkivyskupas Juozapas Skriveckas (m.1959 Zamse, Austrijoje).
1917.09.18 – 22 dienomis Vilniuje įvyko pirmoji Lietuvių konferencija, kurioje dalyvavo 222 delegatai iš 32 apskričių. Konferencija nutarė atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę, išrinko 20 asmenų Lietuvos Tarybą.
1942.09.18 – Dailininkas B.Pundzius pradėjo kalti bareljefą Dariui ir Girėnui ant Puntuko akmens (baigė 1943.07.16).
1891.09.19 – Mirė poetas Pranas Vaičaitis (g.1876.02.10
1943.09.19 – Panevėžyje atidengtas paminklas 1941.06.25d.nužudytiems gydytojams (skulpt. B.Bučas).
1260.09.20 – Prasidėjo Didysis prūsų sukilimas. Sukilimui vadovavo Herkus Mantas. Sukilimas tęsėsi iki 1274 m.
1869.09.20 - Anykščių raj., Moleišiuose gimė Juozas Tumas – Vaižgantas, kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas.(m.1933.04.29 Kaune). (LK;SLE12 – 11).
1902.09.20 – Pabiržėje (Biržų raj.) gimė Antanas Budriūnas, profesorius, lietuvių kompozitorius, chorų dirigentas (m.1966.10.05 Vilniuje).
1935.09.21 – 6 val.45 min. iš Niujorko „Floyd Bennet Field“ aerodromo pakilo skridimui į Lietuvą Felikso Vaitkaus pilotuojamas lėktuvas „Lituanika II“.
1236.09.22 – Prie Salduvės piliakalnio įvyko Šiaulių - Saulės mūšis. Šiaulių miesto gimimo diena.
1875.09.22 – Varėnoje, vargonininko šeimoje, gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, dailininkas, kompozitorius (m.1911.04.10.Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.)
1935.09.22 – F.Vaitkaus pilotuojamas lėktuvas „Lituanika II“, nuskridęs 5100 km. buvo priverstas nusileisti Airijoje Dėl patirtos nedidelės avarijos tolimesnė kelionė tapo neįmanoma.
1969.09.22 – Kaune mirė Aleksandras Stulginskis, Lietuvos respublikos prezidentas, Sibiro tremtinys (g.1885.02.26).
1917.09.23 – Vilniaus lietuvių konferencijos metu įkurta Lietuvos krikščionių demokratų partija.
1929.09.23 - Pradėjo darbą XV Ministrų kabinetas vadovaujamas Ministro pirmininko Juozo Tūbelio. Šio kabineto ministrai Petras Aravičius, Steponas Rusteika ir Balys Giedraitis bolševikų sušaudyti, Aleksandras Žilinskas ir Jonas Aleksa mirė tremtyje, Konstantinas Šakenis , patyręs tremties kančias , 1956 m. grįžo į Lietuvą. Ministras pirmininkas J. Tūbelis mirė iki bolševikinės okupacijos.
1939.09.23 – Nacistinė Vokietija ir SSRS suruošė bendrą paradą Breste pažymint pergalę prieš Lenkiją.
1949.09.23 – Alytaus apskr. Kalesninkų miške, netoli Būdos km., išdavus, apsupta Pietų Lietuvos štabo vadavietė. Įnirtingose kautynėse žuvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio įgaliotinis užsieniui Kazimieras Pyplys – Mažytis ir štabo pareigūnas J.Makarevičius – Žilvitis. Kazimierui Pypliui - Mažyčiui, vienam iš aštuonių, suteiktas garbingas Laisvės Kovotojo Karžygio vardas.
1920.09.24 – Tautų Sąjunga, posėdžiavusi Paryžiuje, sutartinai priėmė rezoliuciją palikti Vilnių Lietuvai.
1947.09.24 – Išdavus Birutės rinktinės štabą, Veiverių km. Daunorų sodyboje atsisakę pasiduoti žuvo: rinktinės vadas Jonas Bulota – Anbo, Tauro apygardos kapelionas Justinas Lelešius – Grafas ir dar keturi partizanai.
1989.09.24 – Vilniuje, „Žinijos“ draugijoje, įvyko M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas.
1925.09.25 – Pradėjo darbą XII Ministrų kabinetas vadovaujamas Ministro pirmininko Leono Bistro. Šio kabineto ministrai Antanas Endziulaitis ir Kazys Jokantas bolševikų sušaudyti, Mečislovas Reinys mirė kankinio mirtimi Vladimiro kalėjime. Leonas Bistras patyręs tremtinio dalią ir praradęs sveikatą 1956 m. grįžo į Lietuvą.
1841.09.26 – Rokiškio raj., Anapolyje, gimė Antanas Vienažindis, kunigas, poetas (m.1892 m.).
1939.09.26 – 21 val. V.Molotovas pasikvietė Lietuvos įgaliotą ministrą Maskvoje Dr. Ladą Natkų – Natkevičių ir jam tarp kita ko pareiškė, kad susidariusi nauja politinė padėtis reikalaujanti šiokių – tokių pataisų Sovietų Sąjungos – Lietuvos santykiuose. Susidariusi bendroji siena kelianti eilę įvairių politinio pobūdžio klausimų. Nieko konkretaus pasakyta nebuvo. Pageidautina, kad į Maskvą atvyktų Lietuvos užsienio reikalų ministras
1955.09.26 – Chabarovsko ligoninėje mirė Adelė Dirsytė, tremtinė, uoli katalikė, visame pasaulyje išgarsėjusios maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorė. A. Dirsytei pradėta beatifikacijos – kėlimo į Altorių garbę byla.(Gimė 1909.04.15..Iki šio laiko nežinomos nei jos žūties aplinkybės, nei palaidojimo vieta).
1977.09.26 – Mirė Magdelena Linionytė Popierienė, sunkiai išauginusi ir paaukojusi Tėvynei Lietuvai penkis savo mylimiausius sūnus. Andrius Popiera – Naktinis žuvo 1946.09.20 (g.1927 m.), Jonas Popiera – Šalmas žuvo 1947.07.30 (g.1925 m.), Antanas Popiera – Žilvitis žuvo 1948.06.07 (g.1929 m.), Kazys Popiera – Gegužis žuvo 1952.01.31 (g.1931 m.), Bronius Popiera – Meška žuvo 1952.01.31 (g.1933 m.)
1605.09.27 – Įvyko Salaspilio (Kirchholmo) mūšis. LDK etmonas Jonas Karolis Chodkevičius - Katkus ties Kirholmu (13 km. į p.r. nuo Rygos) sumušė žymiai gausesnę švedų Karolio IX kariuomenę.
1897.09.27 – Linkuvos vlsč. Juodiškių dvaro kumečio šeimoje gimė Aleksandras Vainauskas. Žuvo kovoje su bolševikais 1919.01.16.Tai pati pirmoji Nepriklausomybės kovų Auka.
1927.09.27 – Lietuva pasirašė konkordatą su Šv. Sostu.
1938.09.27 – Kupiškyje gimė Nijolė Gaškaitė – Žemaitienė, istorikė, kovotoja – pogrindininkė, 1958.02.16 su bendražygiais iškėlė Lietuvos trispalvę ant Petrašiūnų elektrinės kamino, suimta kalėjo įvairiuose gulagų lageriuose. Grįžusi iš tremties ir sulaukusi Lietuvos nepriklausomybės daug pastangų dėjo, kad būtų įamžintas praeities kovų, ypač partizaninio pasipriešinimo atminimas.2000.02.16 apdovanota DLK Gedimino IV laipsnio ordinu (m.2000.10.06).
1999.09.27 – Telšiuose iškilmingai perlaidoti vyskupo Vincento Borisevičiaus palaikai.
1926.09.28 – Pasirašyta Lietuvos – SSRS sutartis „Dėl nepuolimo ir taikaus ginčų sprendimo“.
1939.09.28 – SSRS, pradėdama realizuoti išėjimo prie Baltijos jūros planą , privertė Estiją pasirašyti draugystės ir savitarpio pagalbos sutartį (analogišką sutartį su Lietuva pasirašė 1939.10.10).
1939.09.28 – Praėjus kelioms dienoms po bendro parado Breste, Maskvoje pasirašytas antrasis Molotovo – Ribentropo pakto protokolas, kuriuo Lietuva perduota SSRS „interesų sferai.
1949.09.28 – Šakių apskr. Jankų vlsč., netoli Viliūšių km. apsuptas priešų sužeistas nusišovė Aleksandras Grybinas – Faustas, Tauro apygardos vadas, 1949.02.16 – sios Deklaracijos signataras.
1988.09.28 – Lietuvos Laisvės Lyga Vilniaus Gedimino aikštėje surengė nesankcionuotą protesto mitingą skirtą Molotovo – Ribentropo sutarties antrojo slaptojo protokolo sukakčiai pasmerkti. Mitingą išvaikė specialios milicijos ir kariuomenės.
Rugsėjo 9 - Šventas Mykolas
1379.09.29 – Kęstučio sostinėje Trakuose pasirašyta dešimčiai metų paliaubų sutartis tarp Ordino ir Lietuvos dėl nepuolimo iš abiejų pusių. Sutartį pasirašė Jogaila kaip Didysis Lietuvos kunigaikštis ir Kęstutis kaip Trakų kunigaikštis.Be jų savo antspaudus prisegė Lengvenis ir Vytautas.Po sutarties pasirašymo Kęstutis labai iškilmingai ir ištaigingai pavaišino Ordino delegatus. Iš Trakų Ordino atstovai nuvyko į Vilnių ir čia tris dienas vedė slaptas derybas su Jogaila.
1861.09.29 – Telšių apskr. Mosėdžio par. Giršinų vnk. Gimė Pranciškus Karys – Karevičius, arkivyskupas. 1914.02.27 popiežius Pijus X paskyrė P. Karevičių Telšių vyskupu Jis laimino pirmuosius Lietuvos karius – savanorius, gynė Lietuvos reikalą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, įvairiose kritiškose situacijose rodė aukštą moralinę drąsą.
1579.09.30 – Popiežius Grigalius XIII atskira bule patvirtino Vilniaus universiteto įsteigimą, buvo atidaryti filosofijos ir teologijos fakultetai.
1939.09.30 – Kaune mirė Juozas Tūbelis (g.1882.04.18) .


Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com