Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia

     2011 m. rugpjūčio mėnesio švenčių ir trumpą
     istorinių įvykių apžvalgą.1251.08.01 – Vokiečių ordinas ir Kuršo vyskupas susitarė įkurti Klaipėdos miestą ir statyti pilį. Kronikose pirmą kartą paminėta Klaipėda.
1520.08.01 – Krokuvoje gimė Žygimantas Augustas, Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos karalius.
1736 08.01 – Augusto III privilegija Vilniaus universitetui patvirtintos tokios pat teisės kaip Krokuvos universitetui.
1911.08.01 – Peterburge gimė Leonas Viktoras Žemkalnis – Landsbergis, Lietuvos kariuomenės karininkas, aktyviai dalyvavo ruošiant 1941 m. birželio sukilimą (buvo atsakingas už Vilniaus LAF štabo radijo ryšius). 1941.12.17 sušaudytas.
Gorkyje kartu su Vilniaus sukilimo štabo vadovu Vytautu Bulvičiumi ir dar šešiais štabo nariais.
1914.08.01 – Prasidėjo I pasaulinis karas.
1922.08.01 – Priimta pirmoji Nepriklausomos Lietuvos Konstitucija patvirtino Lietuvos Respublikos herbą ir vėliavą. 4 Konstitucijos skirsnis konstatavo, kad „Lietuvos teritorijos sienos gali būti keičiamos tik įstatymo keliu“.
1930.08.01 – Gimė Jonas Kazlauskas, įžymus mokslininkas, Vilniaus universiteto profesorius kalbininkas, istorinės gramatikos ir baltų filologijos tyrinėtojas.(Iki šio laiko neišaiškintomis aplinkybėmis nužudytas 1970 m. spalio mėn.Kūnas surastas Neryje prie Vingio parko 1970.11.17).
1945.08.01 – 10 d. d. Iš Lietuvos kalėjimų etapais buvo išvežti 2528 kaliniai.
1549.08.02 – Gimė Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Valstybės ir kultūros veikėjas, kartografas.
1924.08.02 – Berlyne Lietuvos diplomato šeimoje gimė Stasys Lozoraitis (jaunesnysis) teisininkas, diplomatas, politikas, Valstybės veikėjas, pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV, Vilties Prezidentas (m.1994.06.13)
1944.08.02 – Žemaitijoje, prie Sedos, galutinai suformuotas Tėvynės Apsaugos Rinktinės (TAR) pirmasis pulkas.
1945.08.02 – Potsdamo taikos konferencijos sprendimu Rytų Prūsija padalinta tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjungos.
1382.08.03 – Vykstant Lietuvos vidaus kovoms Kęstutis su savo kariuomene buvo prie Trakų .Derybų metu Kęstučiui ir Vytautui buvo pasiūlyta vykti į Vilniaus pilį ir ten baigti derybas. Vos Kęstutis pasiekė Vilnių kai jis buvo areštuotas, apkaustytas geležiniais pančiais ir pasiųstas į Krėvos pilį. Vytautas buvo paliktas Vilniuje.
1940.08.03 - Maskvoje suvaidintas paskutinis farso aktas – Lietuva įjungta į SSRS, t .y. okupavus – ir aneksuota..
1911.08.04 - Vilniaus m. dūma priėmė nutarimą nutraukti tradicinį šaudymą iš patrankos Gedimino kalne vidudienį 12 val. Pradėta šaudyti apie 1831 metus
1506.08.05 – Lietuvos kariuomenė, vadovaujama Mykolo Glinskio, sumušė Krymo totorius ties Klecku.
1811.08.05 – Po Prūsijos karalienės Luizos mirties už jos skirtas lėšas Prūsijoje atidaryta pirmoji lietuviška mokytojų seminarija.
1941.08.05 – Vokietijos Reicho generalinis komisaras Lietuvoje dr.von Rentelnas pasikvietė Laikinosios vyriausybės narius ir pasiūlė J.Brazaičiui tapti jo generaliniu tarėju.J.Brazaitis atsisakė.
1952.08.05 –Mažai plačiau žinoma, kad šią dieną iš 18 respublikos rajonų į Krasnojarsko kraštą buvo išvežtos 95 šeimos (359 asmenys).
1920.08.06 – Steigiamasis Seimas ratifikavo taikos sutartį su bolševikine Rusija.
1983.08.06 – Šiauliuose gimė Viktorija Čmilytė, žinoma pasaulyje šachmatininkė, 1995 m. – pasaulio jaunių čempionė, 2006 – III vieta pasaulio moterų čempionate, 2011 – Europos čempionė.
1858.08.07 – Bitėnuose (Šilutės raj.)gimė Martynas Jankus, Mažosios Lietuvos Patriarchas, spaudos darbuotojas, savo spaustuvėje spausdinęs lietuviškas knygas. Leido „Garsą“, redagavo „Aušrą“, „Varpą“ (m.1946 m.Flesburge).
1655.08.08 – Žečpospolitos karo su Rusija metu į Vilnių įsiveržė rusų kariuomenė. Žudynės, plėšikavimai, griovimai ir 17 dienų trukęs gaisras pavertė Vilnių griuvėsiais ir pelenais.
1943.08.09 – Maskvoje, Butyrkų kalėjime sušaudytas Kazimieras Svilas, 1918 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, nuo 1935 m. Policijos departamento direktorius.
08.10 – Šventas Laurynas
1382.08.10 – Krėvos pilyje Jogailos šalininkai nužudė Didįjį Lietuvos kunigaikštį Kęstutį (tiksli data nežinoma).
1753.08.10 – Kupiškio raj. Migonių km. gimė Laurynas Stuoka – Gucevičius, architektas, žymiausias lietuviškojo klasicizmo atstovas, Vilniaus Arkikatedros projekto autorius ir statytojas (m.1798.12.11 Vilniuje).
1874.08.10 – Užulėnio km.(Ukmergės apskr.) gimė Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos prezidentas (m.1944.01.09 Klivlende, JAV
1921.08.10 –Marijampolės apskr. Juodabūdžio km. gimė Juozas Lukša – Daumantas, vienas pagrindinių pasipriešinimo sovietinei okupacijai vadų (žuvo 1951 m.).
1976.08.10 – Baden - Badene (VFR) mirė Petras Karvelis, visuomenės ir politikos veikėjas. Buvo vienas iš LKDP vadovų (g.1897.06.29).
1976.08.10 – Protestuodamas prieš sovietinę okupaciją, tarnaudamas sovietinėje armijoje Gulbine (Latvija) susidegino Antanas Kalinauskas. Sovietinių kareivių ir karininkų akivaizdoje užsidegdamas sušuko :“Žiūrėkite kaip Lietuvos patriotas žūsta už Lietuvą, už laisvę ,už Dievą. Aš jums netarnausiu“.
1947.08.11 – Punios šile, Butrimonių vlsč., Alytaus apskr. išduotas žuvo (sunkiai sužeistas nusišovė) Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, kapitonas Dominikas Ječys – Ąžuolis. Kartu žuvo – Petrauskas – Aras, Vaclovas Kavaliauskas – Juodvarnis, partizanas Krūmas.
1922.08.12 – Įkurta Lietuvos Katalikų Mokslų Akademija.
1926.08.12 – Palangoje mirė Petras Vileišis, inžinierius, valstybės veikėjas. (g.1851.01.25).
1941.08.13 – Vokiečių civilinės valdžios Lietuvoje generalinio komisaro A. von Rentelno įsakymu paleista Laikinoji Lietuvos vyriausybė.
1949.08.13 – Radviliškio raj. Užpelkių miške dėl išdavystės buvo užpultas Prisikėlimo apygardos štabas. Kautynių metu žuvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos prezidiumo nariai, 1949 m. Vasario 16 Akto Deklaracijos signatarai Petras Bartkus – Žadgaida (apygardos vadas) ir Bronius Liesis – Naktis. Kartu žuvo Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Vytautas Šniuolis – Svajūnas ir dar trys partizanai.
1385.08.14 – Krėvos pilyje tarp Lenkijos ir Lietuvos pasirašyta Krėvos sutartis. Pasirašęs sutartį Jogaila tapo Lenkijos karaliumi.
1939.08.14 – Vokietijos ambasadoriui Maskvoje F. Šulenbergui buvo pranešta nedelsiant prašyti audiencijos pas V.Molotovą: ten siūlyti baigti politinės konfrontacijos laikotarpį, taip pat siūlyti priimti artimiausiu metu Maskvoje J. Ribentropą. (KT 88 – 162).
1940.08.14 – Lietuvos sovietinė valdžia nutraukė Lietuvos diplomatinius santykius su Apaštališkuoju Sostu.
1940.08.14 – 15 Kaune vyko Respublikinis mokytojų suvažiavimas. Baigus suvažiavimą vietoj Internacionalo mokytojai sugiedojo Lietuvos himną.
2004.08.14 – Krokuvoje (Lenkija) mirė Česlovas Milošas, lenkų poetas, eseistas, literatūros tyrinėtojas, Nobelio premijos laureatas (g.1911.06.30).
08.15 – Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimas į dangų – Žolinė.
1810.08.15 – Bambaluose Kelmės raj. gimė Laurynas Rokas Ivinskis, tautos švietėjas (m.1881.07.17).
1907.08.15 – Vilniuje pradėjo legaliai veikti pirmoji lietuvių pradinė mokykla.
1945.08.15 – Skardupių km.(Marijampolės apskr.) Antano Yliaus iniciatyva įvyko partizaninių grupių, veikusių Suvalkijoje, pasitarimas.Jame buvo įsteigta Sūduvos partizanų „Tauro“ apygarda.
08.16 – Šventas Rokas.
1922.08.16 – Įstatymu įvesta auksu padengta nacionalinė valiuta – litas.
1544.08.17 – Įsteigtas Karaliaučiaus universitetas. Pirmuoju teologijos profesoriumi buvo Stanislovas Rapalionis, o pirmuoju graikų kalbos profesoriumi – Abraomas Kulvietis.
1933.08.17 - Lietuvos skautų stovyklą aplankė pasaulio skautų šefas generolas Baden Powell
1957.08.17 – Anykščiuose mirė Antanas Vienuolis - Žukauskas (g.1882.04.07).
1987.08.17 – 19 val. Vilniaus Katedros aikštėje pradėjo bado streiką politiniai kaliniai Algimantas Andreika, Petras Cidzikas, Nijolė Sadūnaitė reikalaudami, kad būtų paleisti politiniai kaliniai.
1990.08.17 – Lietuvoje lankėsi KPSS CK sekretorius Šeninas, kuris LKP vadovybę ir vietinius sovietinės armijos vadus supažindino su planu rugpjūčio 29 d.panaudoti Lietuvoje karinę jėgą. (LA 91 – 140).
1655.08.18 – Kėdainiuose Lietuvos etmonas Jonušas Radvila (ir jam ištikimi bajorai) kovai su rusais bei siekiant atsiskirti nuo Lenkijos sudarė sutartį su švedais, užėmusiais dalį Lietuvos.
1894.08.18 – Raseinių apskr. Jurbarko vlsč. Smukučių km. gimė Antanas Tamošaitis, pedagogas, teisininkas. 1940 m. gale nukankintas Kauno kalėjime.
1979.08.18 – Vašingtone mirė Kazys Škirpa, kariškis, diplomatas, vienas iš 1941 m.birželio sukilimo organizatorių ir vadų.
1991.08.19 – SSRS kariškiai užėmė radijo ir televizijos Kauno redakciją, Sitkūnų radijo ir televizijos retransliavimo stotį.
1899.08.20 – Palangoje, daržinėje ant jūros kranto, suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“.
1919.08.20 – Įkurta Lietuvos šaulių sąjunga. Įkūrėjas ir pirmasis jos pirmininkas vėliau Garbės pirmininkas - Vladas- Gerardas Putvinskis – Putvys.
1920.08.20 – Kaišiadorių rajone mažažemio valstiečio šeimoje gimė Katalikų Bažnyčio Kardinolas Vincentas Sladkevičius.
1991.08.20 – Naktį Vilniuje, Šiaurės miestelio link, visai greta Parlamento, nužlegsėjo per šimtą tankų.
1595.08.21 – Vilniuje išspausdintas Mikalojaus Daukšos išverstas ir parengtas „Katekizmas, arba Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“.
1886.08.21 – Krekenavos apylinkėse, Kazokuose (Panevėžio raj.) gimė Povilas Lukšys , pirmasis Lietuvos kariuomenės kareivis, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę (žuvo 1919.02.08).
1939.08.21 – Nutrauktos Maskvoje vykusios TSRS, Anglijos ir Prancūzijos karinės derybos.Po dviejų dienų buvo pasirašytas Molotovo ir Ribentropo paktas, ilgiems metams atėmęs Lietuvos nepriklausomybę.
1991.08.21 – 22 val.25 min. prie Lietuvos širdies – Parlamento lemtinga kulka nutraukė Lietuvos savanorio Artūro Sakalausko gyvybę. Laidotuvės įvyko 1991.08.25 Alytuje (g.1963.10.26 Alytuje).
08.23 – Juodojo kaspino diena. Baltijos kelias
1631.08.23 – Vilniuje mirė Konstantinas Sirvydas, kunigas, teologijos
dėstytojas, parengė pirmąjį lietuvių kalbos žodyną (g. tarp 1578 – 1581 metų).
1924.08.23 – Kaune įvyko pirmoji Lietuvos dainų šventė.
1939.08.23 – 13 val. į Maskvą atskrido Vokietijos užsienio reikalų ministras J.fon Ribentropas (skrista per Lietuvos teritoriją).Tą pačią dieną J. Ribentropas ir V.Molotovas pasirašė Vokietijos – TSRS nepuolimo sutartį bei slaptus protokolus dėl Vokietijos ir TSRS įtakos sferų pasidalijimo Rytų Europoje. Pagal šį protokolą Lietuva buvo priskirta Vokietijos interesų sferai. (KT 88 – 162).
1953.08.23 – Prie Lūksto ežero Šilalės rajone, Juozo Naujoko – Žvejo išduotas žuvo paskutinis Žemaičių apygardos vadas Vladas Montvydas – Žemaitis (g.1911.09.09) ir jo adjutantas Bronius Alūza – Bedalis (g.1933.09.23).
1987.08.23 – Vilniuje prie A.Mickevičiaus paminklo Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, Petras Cidzikas, Antanas Terleckas, Elena Terleckienė, kunigas Robertas Grigas surengė mitingą, pasmerkusį Stalino – Hitlerio suokalbį.
1988.08.23 – Kunigas Alfonsas Svarinskas JAV prezidento Ronaldo Reigano išlaisvintas iš lagerio ir sovietų valdžios tremiamas į Europą, išvyko į Frankfurtą.
1988.08.23 – Sąjūdis Vilniaus Vingio parke surengė protesto mitingą minint Molotovo – Ribentropo pakto metines.
1989.08.23 – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Latvijos ir Estijos Liaudies Frontai, minėdami penkiasdešimtąsias Ribentropo – Molotovo pakto metines, organizavo “Baltijos kelią“. Dalyvavo apie 2 mln. žmonių.
1991.08.23 - Vilniuje nuo postamento nugriautas Leninas.
1991.08.23 – Pučo Maskvoje metu iš KGB būstinės kiemo Vilniuje sklido dūmai, kieme buvo statomos barikados.
2006.08.23 – Bresto mieste (Baltarusija) nužudytas Lietuvos Valstybės saugumo departamento karininkas, Lietuvos generalinio konsulato Gardine patarėjas Vytautas Pociūnas. Žūties priežastys neištirtos iki šios dienos.
08.24 – Šventas Baltramiejus.
1882.08.24 – Mažeikių apskr., Viekšniuose gimė Mykolas Biržiška, 1918 m. Vasario 16 – sios akto signararas (m.1962.08.24 Los Andžele, JAV).
1944.08.24 – LKP CK biuras kovai su partizanais sukūrė organą – „ 501 istrebitelnyj batalion“, kuris lietuviškai buvo pavadintas – „liaudies gynėjai“.
1991.08.24 – Iš Lietuvos KGB būstinės dviem autobusais išvežti paskutiniai KGB darbuotojai.
1896.08.25 – Šiaulių apskr. Šaukėnų vlsč. Šilo Pavėžupio dvare gimė Stasys Putvinskis (nuo 1938 m. Pūtvis), Šaulių sąjungos įkūrėjas (m. Gorkio miesto kalėjime).
1942.08.25 - NKVD Sverdlovske sušaudė vidaus reikalų ministrą Zigmantą Starkų (g.1892m.), vidaus reikalų ministrą Petrą Aravičių (g1887 m.), švietimo ministrą Kazį Jokantą (g.1880 m.), „Lietuvos Aido“ techninį redaktorių Antaną Dėdelę (g.1896 m.).
1946.08.25 – Įvyko pirmasis partizanų vadų susirinkimas, kuriame dalyvavo Vyčio, Žemaičių ir Didžiosios Kovos apygardų atstovai. Dalyvavo ir NKVD infiltruotas Markulis. Įsteigtas Vyriausias ginkluotųjų pajėgų štabas ( VGPŠ).
1962.08.25 – Uždaryta ir paversta grūdų sandėliu lietuvių Pelesos (BTSR) bažnyčia.
1860.08.26 – Kuronių km. (Ukmergės apskr.) gimė Aleksandras Jakštas –
Dambrauskas, prelatas, poetas, rašytojas.
1927.08.26 - Lietuvos kariuomenės štabo viršininku paskirtas plk. Povilas Plechavičius. Šias pareigas ėjo iki 1929.02.10.
2006.08.26 – Žalpiuose atidengtas paminklas (mons. A.Svarinskas) 1951.03.28 sudegintam kaimui ir žuvusiems partizanams Juozapui Mikintui – Maršalui (g.1919), Jadvygai Janušaitei – Milkintienei – Rūtai (g.1919), Kaziui Bakaičiui – Ąžuolui (g.1929), Petrui Danusui (g.1928), Steponui Šležui – Ūkvedžiui (g.1921) atminti.
1953.08.27 – Susekus bunkerį Gečo sodyboje, būdama ištikima partizano priesaikai, nusišovė Žemaičių apygardos laikraštėlio „Laisvės Balsas“ redaktorė, partizanė Irena Petkutė – Neringa, Vilnelė (g.1932 m.).Mirė nuo žaizdų Telšių ligoninėje 1953.08.28 .Šilalėje jai pastatytas paminklas.
1946.08.28 – LTSR VRLK karinis tribunolas nuteisė sušaudyti Telšių vyskupą V.Borisevičių ir Viešvėnų (Telšių apskr.) kunigą P.Gustaitį už Lietuvos partizaninio pogrindžio rėmimą. Nuosprendis įvykdytas 1946.11.18.
1919.08.29 – Lietuvos saugumo organai likvidavo lenkų POW (Polska organizacija Wojskowa) ruoštą Lietuvoje (Kaune) sukilimą, kuriuo buvo siekta Lietuvą prijungti prie Lenkijos.
1882.08.30 – Šiaulių apskr., Lygumų vlsč., Budžiniškiuose gimė Jonas Bagdžiūnas, advokatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Laisvės Varpo sumanytojas, gamybos organizatorius ir finansinis rėmėjas.
1920.08.30 – J.Pilsudskis įsakė majorui M. Koscialkovskiui ruošti Vilniaus puolimą.
1988.08.30 – Sąjūdžio iniciatyvinė grupė susitiko su Lietuvos TSR Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininku Eduardu Eismuntu.
1559.08.31 – Livonijos ordino vadovas Ketleris su savo žmonėmis pasidavė Lietuvos globai.
1253 m. rugpjūčio mėnesį Rygos arkivyskupas Albertas pirmuoju Lietuvos vyskupu įšventino Livonijos ordino narį Kristijoną.


Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com