Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia

    2011 m. liepos mėnesio švenčių ir trumpą istorinių įvykių apžvalgą.1478.07.01 – Gimė Albertas Radvila (Vaitiekus), Vilniaus vyskupas, pasižymėjęs šventu gyvenimu, ypatingu dosnumu vargšams (m.1519.04.19 Verkiuose).
1569.07.01 - Lietuvos ir Lenkijos bajorai Liubline pasirašė Unijos aktą, kuriuo susivienijo į Lietuvos ir Lenkijos valstybę „Žečpospolitą“ su vienu renkamu valdovu, Seimu, bendra užsienio politika. Iš Lietuvos buvo atimtos didelės teritorijos ir dalinai apribotas suverenitetas.
1812.07.01 – Napoleonas įsteigė prancūzų kontroliuojamą Lietuvos laikinosios vyriausybės komisiją, kuri atliko Lietuvos administravimo funkcijas.
1928.07.01 – 02 Kaune įvyko II –ji visos Lietuvos Dainų šventė.
1940.07.01 – Lietuvoje uždarytos visos politinės, kultūrinės ir visuomeninės organizacijos veikusios iki sovietinės okupacijos. Paleistas Lietuvos Respublikos Seimas.
1999.07.01 – Jonas Kronkaitis paskirtas Lietuvos Respublikos kariuomenės vadu. Jam suteiktas Brigados Generolo laipsnis .
07.02 – 09 Žemaičių Kalvarijos Švenčiausios. Mergelės Marijos apsilankymo atlaidai. Pradėti švęsti nuo 1639 m.
1940.07.02 – SSRS Liaudies Komisaras Užsienių Reikalams V. Molotovas pakvietė naująjį „užsienio reikalų ministrą“ prof. Krėvę – Mickevičių atvykti į Maskvą „aptarti naujai susidariusią padėtį“.
1940.07.02 – „Lietuvos liaudies vyriausybės“ įsaku Lietuvos kariuomenė buvo pavadinta „Liaudies kariuomenė“.
1946.07.02 – NKVD masiškai šukuojant Žaliamiškį didvyrio mirtimi žuvo Pietų Lietuvos partizanų vadas, puikus partizaninio pasipriešinimo organizatorius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus – Kazimieraitis. J.Vitkui po mirties suteiktas Laisvės Kovotojo Karžygio vardas.
2003.07.02 – Į Vilnių iš Berlyno atvežtas 1255 m. karaliaus Mindaugo dovanojimo raštas, patvirtintas vieninteliu išlikusiu valdovo antspaudu. Šis, beveik milijonu litų įvertintas, unikalus dokumentas buvo eksponuojamas Arsenale surengtoje parodoje, skirtoje Mindaugo karūnavimo 750m. jubiliejui.
1800.07.03 – Šileliuose gimė Juozas Goštautas, tautinio išsivaduojamojo sąjūdžio veikėjas, 1830 – 1831 m. sukilimo dalyvis. Prisidėjo prie baudžiavos panaikinimo Lietuvoje (m.1871).
1989.07.03 – Ekspedicija į Igarką, Krasnojarsko kraštą. Į Lietuvą parvežti 120 tremtinių palaikai.
1916.07.04 – Šveicarijos mieste Lozanoje baigėsi antroji Lietuvių konferencija, kurioje buvo įkurta Lietuvių tautos taryba
1940.07.04 – Tris valandas vyko Molotovo ir V.Krėvės – Mickevičiaus pokalbis Kremliuje. Į V.Krėvės užklausimą kad „Lietuvos vyriausybė“ norinti aiškiai žinoti ko laukia Sovietų Sąjunga iš Lietuvos gautas tiesus atsakymas – „Lietuvos liaudies vyriausybės uždavinys – prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos“. Atsisveikindamas Molotovas dar kartą patvirtino -“Darykite ką norite, pažadėkite liaudžiai ką jūs išmanote ir kas jums patinka, bet turite Lietuvą prijungti prie Sovietų Sąjungos“.
1940.07.05 – Krėvė – Mickevičius grįžo iš Maskvos į Kauną su V.Molotovo žodžiais – „Turite Lietuvą prijungti prie Sovietų Sąjungos“
1996.07.04 – Kaune akrobatinio skraidymo meistras Jurgis Kairys lėktuvu Su – 26 pademonstravo unikalų skrydį po pėsčiųjų tiltu per Nemuno atšaką.
1887.07.05 - Rygoje gimė Steponas Rusteika, Lietuvos kariuomenės savanoris, XV Ministrų kabinete vidaus reikalų ministras, pulkininkas leitenantas (1941.06.24 sušaudytas Minsko kalėjime).
07.06 – Lietuvos Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.
2003.07.06 – Lietuva šventė 750 – sias Mindaugo karūnavimo metines. Vilniuje atidengtas paminklas Karaliui Mindaugui, atidarytas Karaliaus Mindaugo tiltas, Vingio parke vyko Pasaulio lietuvių dainų šventė.
2009.07.06 – Ant Vilniaus TV bokšto iškelta didžiausia (1215 kv. m.) Lietuvos Trispalvė, kuri kartu su virvėmis svėrė 130 kg.
1840.07.07 – Rusijos caro Nikalojaus I įsakymu panaikintas Lietuvos Statutas, Lietuvoje įsigaliojo Rusijos įstatymai.
1904.07.07 – Gimė Jonas Aleksandravičius - Aistis, vienas žymiausių lietuvių poetų. 1952 – 1958 dirbo „ Laisvosios Europos“ radijuje, rengė okupuotos Lietuvos laikraščių ir knygų analitines apžvalgas.
1940.07.07 – Sniečkus pasirašė visiškai slaptą priešvalstybinių partijų : tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų, krikščionių. – demokratų, trockistų, eserų, šaulių ir kt. vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir vykdomos likvidacijos planą. Operaciją numatyta pravesti vienu laiku visoje Lietuvoje, naktį iš liepos 11 į 12, 1940 m. Iki liepos 10 d paruošti žinias apie visus žmones kuriuos reikia izoliuoti. Žinias surenka penkios 1 – 4 žmonių grupelės. I grupės. vadovu paskirtas Kratanas, II – Dembo, III – Finkelšteinas, IV – Komodaitė, V – Macevičius.
1943.07.08 – Telšiuose mirė Justinas Staugaitis, Telšių vyskupas, 1918.02.16 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, I ir II Seimų pirmininkas, vicepirmininkas (g.1866.11.14).
1939.07.09 – Iškilmingai atidarytas Žemaičių plentas. Atidaryme dalyvavo prezidentas Antanas Smetona.
1988.07.09 – Vilniaus Vingio parke Sąjūdžio iniciatyvinė grupė surengė mitingą – susitikimą XIX sąjunginės partinės konferencijos delegatų grįžimo iš Maskvos pretekstu.
1948.07.10 – Jūros srities vadas Jonas Žemaitis – Vytautas pasirašė įsakymą
№ 1, kuriuo įsteigė Vieningąją laisvės kovos sąjūdžio organizaciją. Savo pavaduotojais paskyrė partizanų apygardų vadus. Tai buvo Lietuvos partizaninės vadovybės performavimo pagrindas.
2002.07.11 – JAV, Los – Andžele, eidamas 95-sius metus, mirė poetas Bernardas Brazdžionis.
07.12 – Minime kankinį už tikėjimą šv. Brunoną Bonifacą Kverfurtietį (gimė apie 974 m. – mirė 1009 m.).Tai antrasis Vilniaus arkivyskupijos globėjas, vienuolis benediktinas, imperatoriaus kapelionas, misijų arkivyskupas, Šv. Romos imperatorių Otono III bei Henriko II politikos vykdytojas, kankinys ir Katalikų Bažnyčios šventasis.
1920.07.12 – Sovietų Rusija ir Lietuva pasirašė Taikos sutartį – pripažinta Lietuvos nepriklausomybė, apibrėžta jos teritorija, numatytas taikus Lietuvos tarptautinis statusas. Šią sutartį 1940 06 15 m. sovietai klastingai sulaužė.
1940.07.12 – Pirmąją minutę po vidurnakčio prasidėjo Lietuvių Tautos tragedijos pirmasis aktas. Visoje Lietuvoje suimta ir patalpinta į kalėjimus tūkstančiai žmonių. Lietuvių Tautos genocido pradžia. Tvyrojo tik vienas klausimas – Už ką?
1941.07.12 – Maskvoje sušaudytas Lietuvos saugumo departamento direktorius (1934 – 1940), buvęs valstybės saugumo policijos viršininkas (1931 – 1934) Augustinas Povilaitis.1940 m. A. Povilaitis ir K.Skučas buvo patys pirmieji ir labiausiai nekenčiami NKVD kaliniai. Jų lemtingai pražūčiai nemažai pasitarnavo ir tuometinė A.Merkio vyriausybė, įvykdžiusi SSSR reikalavimą išduoti juos Maskvai.
2009.07.12 – Katalikų bažnyčia visame pasaulyje šventė šv. Brunono kankinystės tūkstantmetį.
1260.07.13 – Kuršių žemėje, (dabar - Liepojos rajonas Latvijoje) prie Durbės ežero žemaičiai ir iš ordino kariuomenės persimetę kuršiai ir estai sumušė kryžiuočius bei pasiekė didžiausią laimėjimą per XIII – XIV a. karus su vokiečių ordinu. Žemaičiams vadovavo Mindaugo seserėnas Treniota, vėliau kėlęs visų Baltų tautų bendros kovos su vokiečių riteriais idėją.
1940.07.13 – Kauno sunkiųjų darbų kalėjime nužudytas Lietuviškojo Sibiro Vytauto Didžiojo batalijono karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, Valstybės kontrolės darbuotojas Juozas Tomkus (g.1896.03.25).
1940.07.13 – Likviduota Lietuvos šaulių sąjunga.
1410.07.15 - Žalgirio mūšyje susitiko Lietuvos – Lenkijos jungtinės pajėgos, vadovaujamos karo vado Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo su kryžiuočių ordino kariuomene. Kryžiuočiai, remiami daugumos tuometinės Europos valstybių, buvo Jungtinių pajėgų sutriuškinti. Kryžiuočių Ordinas po to neatsigavo.
1866.07.15 – Vaitiekupiuose, netoli Šakių, gimė Saliamonas Banaitis, Vasario 16 – sios Akto signataras, spaustuvininkas, leidėjas, visuomenės veikėjas (m.1933.05.04 Kaune).
1933.07.15 – 6 val. 24 min. (Niujorko laiku) iš Niujorko Floyd Bennet aerodromo skrydžiui į Lietuvą pakilo lėktuvas „Lituanica“, pilotuojamas lietuvių lakūnų Stepono Dariaus (Jucevičiaus) ir Stasio Girėno (Girskio).
1965.07.15 – Didžiuosiuose Žalimuose (prie Kūlupėnų) P.Drungilo sodyboje išduotas ir apsuptas NKVD kariuomenės žuvo (nusišovė) Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Pranas Končius – Adomas. Tai paskutinis žuvęs Lietuvos partizanas. Slapstėsi nuo 1953 m., kai buvo sunaikintas Kardo rinktinės štabas.
1410.07.16 – Po Žalgirio mūšio pergalės lietuvių ir lenkų kariuomenė pradėjo žygį į Kryžiuočių sostinę Marienburgą. Pakeliui ordino pilys ir miestai pasidavė be kovos.
1940.07.16 – JAV prezidento Franklino Ruzvelto dekretu užblokuotas Amerikos bankuose buvęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos auksas, į kurį pretendavo SSRS valstybinis bankas.
1881.07.17 – Milvydų km., netoli Kuršėnų, mirė Laurynas Ivinskis, poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus „Metskaitlius“ rengėjas ir leidėjas.
1933.07.17 - 0 val. 36 min. (Berlyno laiku), perskridę Atlanto vandenyną , tuometinėje Vokietijoje, šalia Kuhdamm km.(dabar Pščelnikas), Soldyno miške, iki šio laiko neišaiškintomis aplinkybėmis, žuvo lietuviai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Per 37 val.11 min. Nuskrista 6411 km. Iki Kauno liko 650 km
1936.07.17 – Vokietijoje, Soldine, S.Dariaus ir S.Girėno žuvimo vietoje iškilmingai atidengtas V.Landsbergio – Žemkalnio sukurtas paminklas.
1971.07.18 – JAV, Indianos valstijoje, Beverly Šorze atidarytas „Lituanikos „ parkas.Jame atidengtas paminklas S.Dariui ir S. Girėnui.
1933.07.19 – Į Kauną atgabenti žuvusiųjų lakūnų Dariaus ir Girėno kūnai. Įvyko didžiausios Lietuvoje laidotuvės, kuriose dalyvavo apie 60.000 žmonių.
1940.07.21 – Valstybės teatre susirinko naujai „išrinktas“ liaudies Seimas. Jau pirmame posėdyje liaudies seimas „vienbalsiai“ nutarė prašyti Lietuvos vardu tėvą ir mokytoją Staliną priimti Lietuvą į Sovietų Socialistinių Respublikų šeimą. P.Cvirka pasakė kalbą, tą patį mėnesį įstojo į Komunistų partiją.
1969.07.21 – Praėjus 6 val. po JAV erdvėlaivio „Kolumbija“ nusileidimo ant Mėnulio paviršiaus astronautas Neilas Armstrongas žengė pirmąjį žingsnį Mėnulyje Palietęs koja Mėnulio gruntą, Armstrongas pasakė: “Tai nedidelis žingsnis vienam žmogui, bet milžiniškas šuolis visai žmonijai“. Netrukus prisidėjo kitas astronautas – Bazas Oldrinas. Po istorinio pasivaikščiojimo jie sėkmingai grįžo į Maiklo Kolinso pilotuojamą erdvėlaivį.
1729.07.22 – Gimė Ignas Jokūbas Masalskis. Nuo 1762 m.32 metus išbuvo Vilniaus vyskupu, rūpinosi Verkių rūmais ir Katedra, siekė įkurti atskirą nuo Lenkijos Lietuvos provinciją, globojo gabius menininkus ir mokslininkus, tarp kitų ir Lauryną Stuoką - Gucevičių.
1907.07.22 – Gimė Romualdas Marcinkus , sportininkas – futbolistas, paršiutizmo entuziastas ir instruktorius, karinių oro pajėgų kapitonas, dalyvavo garsiajame ANBO – IV lietuvių lakūnų skrydyje nusileidžiant 12 valstybių sostinėse.1940 m. išvyko iš Lietuvos, įstojo į Prancūzijos oro pajėgas, o jai kapituliavus į D.Britanijos karališkąsias oro pajėgas.1944 m. numušus lėktuvą pateko į vokiečių belaisvę. Išsikasę tunelį, kartu su 75 įvairių tautybių belaisviais, pabėgo. Pakartotinai pagautas ir 1944.03.29 prie Dancigo sušaudytas.
1938.07.22 – Kaune gimė Nijolė Sadūnaitė, vienuolė, Sibiro kalinė ir tremtinė, kovotoja už Dievą, Tėvynę ir Žmogų.Ji,
1950.07.22 – Ariogalos vlsč. Daugėliškių miške išdavus buvo užpultas Prisikėlimo apygardos štabas. Kautynių metu žuvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos narys, 1949 m. Vasario 16 –sios Deklaracijos signataras, Prisikėlimo apygardos vadas, pulkininkas leitenantas Leonas Grigonis – Užpalis. Kartu žuvo Aleksas Meškauskas – Elytė, Juozas Tomkus – Gabrys, Vytautas Kuzmickas – Sakaliukas, partizanas Banga.
1953.07.22 – Vilniuje, tardymo metu nenorėdamas išduoti bendražygių, iš KGB rūmų trečiojo aukšto kabineto iššoko į Stalino pr. (dab. Gedimino g.) ir žuvo partizanas Petras Vizbaras – Vapsva.
1945.07.23 Anykščių raj.Galvydžių km. gimė Aldona Vasiliauskienė - Pajėdaitė, istorikė,rašytoja, publicistė, ypač plačiai garsinanti Bažnyčios, Lietuvos katalikų mokslų akademijos ir jos asmenybių veiklą.
1987.08.23 mitinge prie A.Mickevičiaus paminklo pirmoji kreipėsi į tautą, kviesdama nusimesti okupacijos jungą.
1930.07.24 – Kaune mirė Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana, rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja (g.1877.03.08).
1967.07.24 - Eks le Bene (Prancūzija) mirė Ernestas Galvanauskas, inžinierius, vadovavo V, VII, VIII, IX Ministrų kabinetams, finansų, prekybos ir pramonės ministras kituose kabinetuose.(g.1882.11.20).
07.25 – Šv. Kristoforas, Vilniaus globėjas. Įamžintas Sostinės herbe.
1954.07.26 - Brukline (JAV) gimė Vitas Gerulaitis, pasaulinio masto lietuvių kilmės JAV tenisininkas, 1975 m. Vimbldono turnyro dvejetų grupės čempionas, 1977 m. Australijos čempionato Didžiojo Kirčio (DK) Čempionas, 1979 m. JAV atviro čempionato DK ir 1980 m. Prancūzijos atviro čempionato DK finalininkas,1979 m. JAV rinktinės sudėtyje laimėjo Deviso taurę, 1977 m. ir 1978 m.pralaimėjo Vimbldono pusfinaliuose. Vito Gerulaičio tėvas buvo Lietuvos teniso čempionas. (Mirė 1994.09.18 Niujorke).
1915.07.28 – Vokietijos karinė vadovybė uždraudė Lietuvoje veikusias politines partijas, draugijas bei kitas organizacijas.
1944.07.28 – Pievėnų bažnytkaimyje ( Žemaitijoje) įkurta „Tėvynės apsaugos rinktinė“. Rinktinės vadu išrinktas Mažeikių apskrities viršininkas kpt. Izidorius Jatutis, štabo viršininku – kpt Jonas Čėsna.
1989.07.28 – Iš Igarkos į Kėdainių aerouostą kariniu transporto lėktuvu atskraidinti daugiau kaip šimto tremtinių palaikai.
1941.07.30 - Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas Julius Čaplikas, Seimo narys, 1927 – 1928 Savanorių sąjungos pirmininkas, 1935 - 1938 m. vidaus reikalų ministras, generolas leitenantas. Tai penktasis sušaudytas ministras ir antrasis buvęs vidaus reikalų ministras iš šešių (S.Rusteika, P. Aravičius, A. Endziulaitis, K.Skučas, Z.Starkus) kuriuos sušaudė bolševikai 1941 – 1942 metais. (g.1888.06.20).
1941.07.30 - Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas Kazys Skučas, pedagogas, Lietuvos kariuomenės savanoris, 1924 m .baigė Vytauto Didžiojo aukštąją karo mokyklą, 1934 – 1938 buvo Lietuvos karo ataše Tarybų Sąjungoje, XX ir XXI Ministrų kabinetuose buvo vidaus reikalų ministras, brigados generolas (g.1894.03.15).
1431.07.31 – Įvyko mūšis prie Lucko pilies – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švitrigailos kariuomenė kovėsi su Lenkijos karaliaus Jogailos kariuomene.
1991.07.31 – Medininkų pasienio poste Rygos omonininkai nužudė poste budėjusius muitininkus, “Aro“ pareigūnus, kelių policijos darbuotojus: Antaną Musteikį, Stanislovą Orlavičių, Algimantą Juozaką, Mindaugą Balavaką, Juozą Janonį ir Algirdą Kazlauską. Muitininkas Ričardas Rabavičius po 3 dienų mirė ligoninėje. Gyvas liko tik sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas.
1992.07.31 – Lietuvoje viešėjo Danijos karalienė Margaretė II.


Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.co

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com