Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Valdybos Pirmininkei Reginai Narušienei
LR Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos

     K R E I P I M A S I S

     Jie nori sukurti teisę žudyti Lietuvą girdant jos žmones alkoholiu.


Vilnius, 2011 06 01

     1998 METAIS SEIMAS PRIĖMĖ VALSTYBĖS ALKOHOLIO KONTROLĖS PROGRAMĄ.

Programoje buvo numatyta iki 2010 metų alkoholio vartojimą
sumažinti 25 proc., vartojimas faktiškai padidėjo 25 proc.

Seimas nuo 2011 07 01 nori panaikinti alkoholio reklamos draudimą

     Lietuvos Katalikų Bažnyčia nuo Lietuvos Krikšto dienos, skelbdama krikščioniškąsias tiesas ir pareigas, kartu su visa lietuvių tauta atėjo į dabartį . 1858.XII.23 vyskupas Motiejus Valančius lietuviškai parašė ganytojinį laišką blaivybės reikalu visiems tikintiesiems. Klebonai jį turėjo perskaityti iš sakyklų per tris sekančius sekmadienius ar šventadienius, sakydami pritaikytus pamokslus. Žmonės klausė vyskupo laiško su džiaugsmu ir ašaromis akyse. Prieš 40 metų, gūdžiais komunistinio genocido metais, Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai kreipėsi į TIKINČIUOSIUS:

     LIETUVOS VYSKUPŲ IR VYSKUPIJŲ VALDYTOJŲ GANYTOJINIS LAIŠKAS LIETUVOS VYSKUPIJŲ TIKINTIESIEMS

     Brangūs Tikintieji,
     Prieš tūkstančius metų, matydamas girtaujančios savo tautos nelaimes, pranašas Joelis šaukė: "Pabuskite jūs, girtieji, ir verkite" (Joel.1,5). Taigi, pranašas anuo metu sielojosi dėl savo tautos žalingų įpročių lygiai taip pat, kaip ir mums šiandien tenka sielotis, nes ir mus tarsi skaudi rykštė plaka girtavimas, darydamas didžiulę ir nenusakomą žalą ne tik sveikatai ir kultūrai, ne tik šeimai ir visuomenei, bet ir sielų amžinajai laimei.
     Mes, Jūsų Ganytojai, negalime to nejausti, negalime dėl to nesisieloti. Todėl laikome savo Šventa pareiga, paties Kristaus mums uždėta, Jus, Mylimieji, griežčiausiai perspėti apie baisius girtavimo pavojus ir su tėviška meile Jus paraginti naujam, blaiviam gyvenimui.
     "Aš pasaulio šviesa; kas mane seka, nevaikščioja tamsybėje"(Jon.8,12), taip pats apie save sakė Kristus. Todėl, Mylimieji, visų pirma, Kristaus mokslo apšviesti ir iš Kristaus pasiprašę pagalbos, pasvarstykime, kiek blogio platino girtavimas, kokią žalą jis daro mūsų kūnui ir sielai.
     Mokslas aiškiai yra įrodęs, kad girtavimas kenkia žmogaus kūnui. Alkoholis nuodija ir alina organizmą, ardo nervų sistemą, žaloja širdį ir kitus gyvybiškai svarbius kūno organus, mažina organizmo atsparumą ligoms, jų tarpe užkrečiamoms ir vėžiui, atidaro kelią venerinėms ligoms, menkina ir visai naikina įvairių vaistų veikimą, sunkina operacijas, trumpina amžių. Girtavimas yra lėta savižudybė. O kiek girti žmonės patys patiria ar kitiems pridaro įvairiausių nelaimių. Avarijos keliuose, kūno sužalojimai laukuose ar gamyklose, peršalimai, muštynės, staigios mirtys, net savižudybės - dažni girtavimo palydovai.
     Mes visu rimtumu įspėjame Jus, Mylimieji, kad sunkiai prieš Dievą nusikalsta tie, kurie savo kūną žaloja alkoholiu ar, būdami girti, kitų kūną suluošina. Penktasis Dievo įsakymas "Nežudyk" neleidžia ne tik žudyti, bet ir žaloti savo ar kitų kūną. Kiekvienas Žmogus savo ar kitų sveikatą privalo saugoti, nes tokia yra Dievo valia.
     Girtavimas daro didelę ekonominę žalą. Girtuokliai prageria daug pinigų, tuo nuskriausdami save ir savo šeimas. O kiek išleidžiama lėšų gydymui įvairių ligų, traumų, sužeidimų, kilusių vien tik iš girtavimo. Kiek alkoholio susargdinti ligoniai ar girtuoklių sužeisti dori asmenys praleidžia darbo valandų, dienų, savaičių, net mėnesių. Ir statistikos specialistams nelengva tiksliai apskaičiuoti tą ekonominę žalą, kurią daro girtavimas. Taigi, girtavimas yra tam tikra prasme visuomenės apvogimas. 0 vagystę juk draudžia septintasis Dievo įsakymas.
     Girtavimas griauna moralę. Alkoholio vergijon patekęs Žmogus užmiršta esąs sutvertas pagal Dievo paveikslą ir panašumą (pal. Pradž.2,l), todėl, netekęs savitvardos, pilnai atsiduoda tamsiausiems geiduliams. Chuliganizmas, ištvirkavimai, išprievartavimai, vagystės, apiplėšimai, net nužudymai visada ranka rankon eina su alkoholiu. Statistikai apskaičiuoja, kad net 45% visų nusikaltimų padaro girti ar įgėrę, o ir likusią nusikaltimų dalį daro mėgstą alkoholį. Nusikaltimai ir alkoholis yra neperskiriami draugai.
     Girtavimas ardo šeimas, griauna vedusiųjų laimę ir vaikų ateitį. Girtaujant greit ateina santuokinė neištikimybė, nes alkoholis atpalaiduoja žemuosius polinkius ir atima atsakomybės jausmą. Vyrai pameta savo žmonas, žmonos skiriasi nuo vyrų, o vaikai dar trapioj kūdikystėj paliekami be globos, be meilės. Bet kas gali pakeisti jautrų ir švelnų motinos žodį, kas gali pakeisti tėvo glostančią, bet kartu ir prilaikančią ranką. Skaudi nelaimė vaikams, kurių tėvai skiriasi. Bet nelengva dalia ir tų vaikų, kurių tėvai dar kartu gyvena, bet namuose dažnai vyksta pragariškai šiurpios scenos. Ne degtinę ir vyną girtuokliai ,geria, bet savo motinų sielvartą, savo žmonų ašaras, savo vaikų aimanas. Girtavimas yra baisus slibinas, kuris ryja mūsų šeimas.
     0 kiek iš girtuoklių tėvų gimsta nepilnaverčių ir nenormalių vaikų, linkusių į ligas ir į visokius nusikaltimus. Būsimai kartai ypatingai kenkia tai, kad girti gimdytojai juos pradeda ir geriančios motinos juos išnešioja ir maitina. Tokie vaikai dažnai užpildo ligonines, invalidų namus, kalėjimus, tokie vaikai smunka į dvasios ir kūno skurdą, yra nelaimingi patys, platina nelaimes kitiems, o visuomenei būna sunki našta. Ir taip girtuoklių nuodėmių pasekmės karta iš kartos gal nusitęs per ilgus šimtmečius. Paskutiniame teisme girtuokliai pamatys, kiek blogio jie yra paskleidę ir, Kristaus Žodžiais tariant, "ims sakyti kalnams: griūkite ant mūsų, ir kauburiams: apdenkite mus" (Lk.23,30).
     Teisingai sako Šv. Augustinas: "Kas už girtavimą neatgailaus, amžinai žus". 0 Šv.Povilas paties Dievo vardu įspėja: "Neklyskite. Nei paleistuviai... nei girtuokliai... nei plėšikai nepaveldės dangaus karalystės“ (1 Kor.6,9-10).
Mes, Jūsų Ganytojai, atkreipiame visų tikinčiųjų dėmesį į šiuos Šv.Povilo žodžius, Šv.Dvasios įkvėptus. Susimąstykite.  Kas girtuokliauja, tas savo sielą stato į amžinos prapulties pavojų.
     Kol dar laikas, Mylimieji, taisykitės. Kol dar nevėlu, atnaujinkite savo gyvenimą blaivybės ir santūrumo dvasia, atgailos ir pasitaisymo dvasia, tikėjimo ir maldos dvasia.
     Ne tam Dievas palaimino žemės derlių, kad iš jo sunktume sau nuodus.
     Ne tam Dievas žmogui davė protą, kad jį temdytume pragaro gėralu. Ne tam Dievas įkvėpė žmogui nemirtinga sielą, kad ją amžiams pražudytume.
     Kaip gelbėtis?
1. Nuoširdžiai atsigręžkime į Dievą, į mūsų Išganytoją Kristų, atgailaukime, dažnai stiprinkimės šventąja Komunija ir dažnai karštai melskimės, prašydami stiprybės ir jėgų atsispirti girtavimo slibinui. Melskimės ne tik už save, bet ir už kitus, pirmiausia už savo artimuosius.
2. Šalinkime iš savęs dvasinę tuštumą, vienišumo jausmą, nihilizmo ir pusiausvyros bei savitvardos stoką. Nesame vieniši: mumis rūpinasi Dievo Apvaizda, aplink mus yra daug gerų žmonių, mus supa gamtos grožis, mums prieinami dailės, muzikos, literatūros, mokslo turtai.
3. Ugdykime savy sveiką žmogiškosios garbės supratimą, ugdykime gėdos jausmą.
4. Neruoškime vaišių su gausiais alkoholiniais gėrimais. Laikykitės principo, kad garbė tam šeimininkui, iš kurio namų svečiai išeina blaivūs, ir gėda tam, pas kurį pasigeria. Reikia mokėti svečius kultūringai užimti.
5. Visai nevartokime alkoholio atgailos dienomis, laidotuvių ir mirusiųjų minėjimų progomis, nes girto malda tik pasityčiojimas iš Dievo ir mirusiųjų.
6. Nėščios ir kūdikius žindančios motinos, jaunavedžiai per savo vestuves, vaikai, jaunimas tegu neragauja nė lašo. Visi kiti tegu laikosi didžiausio saikingumo arba visiškos abstinencijos. Nusigerti gėda ir vyrui, ir moteriai.
7. Saugokimės nuvaišinti tuos, kurie yra linkę pasigerti. Nuvaišinimas - nuodėmė, kurią reikia išpažinti ir iš kurios būtina taisytis.
8. Meskime šalin tokius papročius, kaip "aplaistymas", "susidėjimas po rublį", "pirmoji alga" ir panašius.
9. 0 kas jau galutinai į girtavimą nugrimzdęs, kreipkitės į mediciną. Kas nori pagyti, tą gydytojai išgydo. 0 kas pagyti nenori, tam jokia medicina nepadės. Tokiam tinka pranašo Jeremijo žodžiai: "Veltui tu daugini vaistus, nebus tau pagijimo" (Jer.46,11).
     Praėjusį šimtmetį mūsų senoliai taip pat buvo paskendę girtavime, bet jie nebuvo praradę tikėjimo. Vyskupas     Valančius juos pašaukė į kovą prieš girtavimą tikėjimo ir Dievo meilės vardan. Jis rašė giesmes, ruošė atgailos dienas, steigė Blaivybės draugijas, ragino tikinčiuosius eiti Kryžiaus Kelius ir prie šventų Sakramentų, leido įvairius blaivybės leidinėlius. Tikintieji tada pajuto, kad žmogui reikia Dievo malonių taurės, ir kad ta nematomoji malonių taurė labai graži (pal.Ps.22,5). Grįždami prie malonės, jie sugrįžo į naują blaivų gyvenimą.
     Ir mes, Mylimieji, vyskupo Valančiaus pavyzdžiu, šaukiame Jus į Dievo malonę ir blaivų gyvenimą.
Su meile ir rūpesčiu sielodamies dėl Jūsų, mes siunčiame Jums savo ganytojišką laiminimą.

     LIETUVOS VYSKUPAI IR VALDYTOJAI    1970 m.

     Šis laiškas, kaip ir daugybė kitų pamokslų, patarimų, turėjo ir tebeturi didžiulę reikšmę. Tačiau blogio jėgos, siekdamos pasipelnyti, įvairiausiais būdais siekia didinti alkoholinių gėrimų gamybos apimtis ir įvairiausiais būdais įtakoti ir agituoti masiškai vartoti alkoholinius gėrimus ir ypatingai jaunimą. Milžiniškos alkoholio industrijos, kuriai priklauso alkoholinių gėrimų gamyba, jų didmeninė ir mažmeninė prekyba, restoranai, bufetai, barai, benzino kolonėlės, žiniasklaida, atstovybių darbuotojai atranda, skiepija ir įgyvendina daugybę žmonių mulkinimo argumentų. Su Seimo ir aukščiausiųjų valdžių suteikiamomis alkoholizmo industrijai pagalba ir privilegijomis Lietuva jau pirmauja Europoje ir siekia tapti pasaulio alkoholio vartojimo lydere. Žmonių naikinimas, nelaimės ir tragedijos turi tiesioginį ryšį su politikų ir valstybės pareigūnų tarnyste alkoholizmo industrijai. Susidaro įspūdis, kad ir kai kurie žymiausi bei gerbiami politikai ir visuomenininkai užkibo ant alkoholizmo industrijos atstovų meškerės ir pradėjo virkauti ir aimanuoti, kad nenubiėdnėtų alkoholizmo industrijos atstovai.
     Lietuva vangiai vykdo 1998 metais priimtos Valstybės alkoholio kontrolės programos uždavinius. Joje buvo numatytas tikslas – iki 2010 m. 25 proc. sumažinti alkoholio vartojimą. Tuo tarpu realiai buvo vykdoma šiam tikslui priešinga alkoholio propagavimo ir jo prieinamumo liberalizavimo politika, todėl alkoholio vartojimas net 25 proc. padidėjo. Todėl galima padaryti vienareikšmę išvadą, kad ligšiolinė valstybės alkoholio politika buvo pragaištinga, o didėjantis alkoholio vartojimas jau kelia tiesioginę grėsmę tautos saugumui.
     Daugybė Lietuvos organizacijų ir žmonių daugelį kartų kreipėsi į Seimo narius, vyriausybę ir prezidentūrą prašydami gelbėti Lietuvą nuo alkoholizmo. Vilniaus sąjūdininkai savo raštais „Ką pasakytų Vyskupas Motiejus Valančius“ (2009 12 02), „Alkoholizmui – NE !“ (2010 01 06), „Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo“ (2010 11 17), „Seimas žudo Lietuvą“ (2010 12 06), „Seimas įstatymu žudys Lietuvą“ (2010 12 18), „Dar kartą apie alkoholio žalą“ (2010 12 20), „Kovokime prieš Lietuvos girdymą alkoholiu“ (2011 05 17) aiškino apie alkoholizmo žalą ir keliamas grėsmes tautai. Šie dokumentai patalpinti Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetinėje svetainėje www.sajudis.com Jie buvo platinami ir įteikti kiekvienam Seimo nariui.
     Besipriešinančiųjų prieš alkoholio vartojimą argumentai turėjo sujaudinti bet kurį blaiviai mąstantį Lietuvos žmogų ir politikus, kuriems suteikta teisė lemti žmonių likimus.
     2011 03 30 grupė įvairių organizacijų atstovų kreipėsi į Seimo vadovybę ir į Seimo narius prašydami panaikinti 2008 04 18 priimtą alkoholio reklamos draudimą , kuris įsigalios nuo 2012 01 01. Grupė Seimo narių ypatingai skubiai organizavo ir įpareigojo Seimą svarstyti alkoholizmo industrijos atstovų prašymus, kad teisiškai organizuotų alkoholio reklamos įstatymų panaikinimo procedūras. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas neplanuoja svarstyti daugelio labai seniai įregistruotų Seime įstatymų projektų !
     2011 05 10 Seimo nariai V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, V. Mazuronis, P. Luomanas (jis atsisakė), K. Masiulis, E. Tamašauskas, S. Pečeliūnas, A. Butkevičius, A. Melianas, K. Daukšys, V. Bacevičius įregistravo LR Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektus, kuriais siekiama atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą
     2010 05 20 Seimo nariai E. Tamašauskas, G. Navaitis, A. Lydeka, D. Kuodytė, K. Glaveckas, L. Dinius, A. Melianas, J. Liesys, K. Masiulis, V. Matuzas, J. Razma, V. M. Čigrijienė, A. Bilotaitė, K. Kuzminskas, A. Kazulėnas, E. Jurkevičius, P. Žeimys, S. Pečeliūnas, A. Anušauskas, A. Ažubalis, V. Stundys, A. Dumčius, G. Steponavičius, E. Masiulis, A. Stirblytė, V. Babilius, A. Valinskas, K. Komskis, V. Mazuronis, V. Galvonas, R. A. Ručys, O. Valiukevičiūtė, R. Žemaitaitis, A. Petkus, A. Butkevičius, A. Salamakinas, J. Sabatauskas, M. Bastys, E. Jonyla, R. Sinkevičius, J. Juozapaitis, M. Petrauskienė, A. Mitrulevičius, B. Bradauskas, J. Palionis, G. Kirkilas, M. Pavilionienė, K. Daukšys, V. Bukauskas, V. Baltraitienė paprašė, kad į gegužės 24 dienos Seimo posėdžio darbotvarkę būtų įtraukti alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą.
     2011 05 24 Seimas svarstė alkoholizmo industrijos atstovų prašymus panaikinti 2008 04 18 priimtą alkoholio reklamos draudimą , kuris įsigalios nuo 2012 01 01. Seimas, balsavus 60 Seimo nariams „už“, 23 „prieš“ ir 14 susilaikius, nusprendė patenkinti alkoholizmo industrijos atstovų prašymą – organizuoti alkoholio reklamos įstatymo naikinimo procedūras, tuo siekiant biudžeto papildymo iš alkoholinių gėrimų propagavimo - tai yra didinti alkoholio prieinamumą, plečiant girtaujančiųjų auditoriją ir gausinant nelaimingųjų skaičių. Už šį nutarimą balsavo: P. Auštrevičius, V. Babilius, V. Baltraitienė, A. Bilotaitė, V. Bogušis, B. Bradauskas, D. Budrys, V. Bukauskas, A. Burba, A. Butkevičius, A. Čaplikas, K. Daukšys, L. Dinius, V. Galvonas, V. Gedvilas, S. Giedraitis, L. Graužinienė, P. Gražulis, E. Jonyla, J. Karosas, A. Kašėta, G. Kirkilas, J. Kondrotas, D. Kuodytė, A. Lydeka, J. Liesys, E. Masiulis, K. Masiulis, V. Matuzas, A. Mazuronis, V. Mazuronis, D. Meiželytė – Svilienė, A. Melianas, A. Mitrulevičius, A. Nedzinskas, J. Palionis, B. Pauža, S. Pečeliūnas, A. Petkus, J. Razma, R. A. Ručys, J. Sabatauskas, A. Salamakinas, V. Simulik, G. Songaila, J. Stanevičius, K. Starkevičius, A. Stirbytė, S. Stoma, I. Šiaulienė, E. Tamašauskas, D. Teišerskytė, A. Valinskas, I. Valinskienė, O. Valiukevičiūtė, M. Varaška, A. Vidžiūnas, M. Zasčiurinskas, R. Žemaitaitis, R. Žilinskas.
     Balsavimo rezultatus lėmė valdančiosios daugumos ir ypatingai Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS – LKD) parlamentarų įsijungimas į alkoholio propaguotojų - į Lietuvos žmonių žudytojų gretas.
     Paminėtieji parlamentarai 2008 11 17, padėję ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, prisiekdami Lietuvai tarė – „Tepadeda man Dievas“. Dauguma šių parlamentarų yra praktikuojantys katalikai. Taip balsuodami jie išdavė ir paniekino Penktąjį Dievo įsakymą "Nežudyk", kuris neleidžia ne tik žudyti, bet ir žaloti savo ar kitų kūną. Kiekvienas Žmogus savo ar kitų sveikatą privalo saugoti, nes tokia yra Dievo valia.
     Seimo vadovybė ir šie parlamentarai grubiai pažeidė 1998 metais priimtos Valstybės alkoholio kontrolės programos nuostatas. Jie paniekino 2008 04 18 Seimo kadencijos narių priimtą alkoholio reklamos draudimo įstatymą ir išdavė deklaruotus kovos prieš alkoholį principus.

VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBA

     D ė k o j a ir r e i š k i a p a g a r b ą 2008 04 18 buvusios Seimo kadencijos parlamentarams, priėmusiems alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įstatymą, kuris turi įsigalioti nuo 2012 01 01.
     A p g a i l e s t a u j a, kad grupė Seimo narių 2011 05 10 ir 2011 05 20 įregistravo ir organizavo LR Alkoholio kontrolės įstatymo 29 ir kitų straipsnių pakeitimo projektus, kuriais siekiama nuo 2011 07 01 atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą.
     R e i š k i a  s u s i r ū p i n i m ą, kad 10 Seimo narių, priklausančių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijai, kurie balsavo pritardami alkoholizmo industrijos atstovų pageidavimams, grubiai pažeidė TS – LKD partijos, kilusios iš Sąjūdžio, pamatines vertybes ir programines nuostatas, kur sakoma: „Remsime M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio veiklą. Remsime ir kitų visuomenės susivienijimų, kurie prisideda prie alkoholio vartojimo prevencijos ir jo mažinimo, steigimąsi ir veiklą. Kita kovos prieš besaikį alkoholio vartojimą kryptis – alkoholio reklamos ir prieinamumo ribojimas. Remdamiesi tarptautine tabako kontrolės praktika ir patirtimi, taip pat kitų šalių pavyzdžiais, svarstysime visiško alkoholio, ypač silpnųjų alkoholinių gėrimų ir mišinių, reklamos uždraudimo galimybę“.
     Reklamos draudimą Seimas įteisino 2008 04 18, o TS – LKD nariai po 2 metų pradėjo pasipriešinimo kampaniją įteisintam įstatymui ir partijos propaguojamoms vertybėms.
     T e i g i a, kad Seimo nariai, balsavę „už“ arba „susilaikę“, ir nedalyvavę balsavime, tiesiogiai pataikauja alkoholio industrijai ir prisideda prie žmonių žudymo.

     NUTARĖ:
1. Pasmerkti Seimo narius, iniciavusius ir balsavusius už 2008 04 18 dienos alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įstatymo pataisas.
2. Kviečia Lietuvos žmones atsiriboti visuomeninėje ir partinėje veikloje, nebalsuoti už 60 paminėtųjų parlamentarų ir gal dar jų būsimus pasekėjus arba už partijas ar koalicijas, kuriose jie kandidatuotų Europos parlamento, Seimo arba savivaldos rinkimuose.
3. Seimo narius, propaguojančius alkoholizmo plėtros įstatymines nuostatas, įrašyti į Lietuvos BUDELIŲ GALERIJĄ.
4. Propaguojantys, gyvenantys ir lobstantys iš alkoholizmo, iš žmonių nelaimių turi būti viešai pasmerkti. Kovai prieš alkoholizmą turi būti naudojamos visos įmanomos priemonės.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Markūnienė, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Simonaitis, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com