Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia

     2011 m. birželio mėnesio švenčių ir trumpą
     istorinių įvykių apžvalgą.1434.06.01 – Gorodoke (Lvovo sr.) mirė Lietuvos didysis kunigaikštis (1377 – 1381;1382 – 1392) ir Lenkijos karalius (1386 – 1434) Vladislovas II Jogaila.Gimė apie 1351 m.
1942.06.01 – Kaune mirė žinomas visuomenės ir politikos veikėjas, teisininkas, 1918 m. Vasario 16-sios Akto signataras Jonas Vileišis (g.1872.01.03).
1996.06.01 - Tolminkiemyje (dabar Čistyje Prudy) iškilmingai atidaryta restauruota klebonija, kurioje daugiau nei 37-rius metus gyveno ir dirbo lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis.Čia jis parašė ir savo nemirtingąjį kūrinį „Metai“. Kartu atidaryta ir istorinė ekspozicija. Tai didelis Donelaičio draugijos ir jos tarybos (Napalys Kitkauskas - pirmininkas, Albinas Jovaišas, Genovaitė Kuckailienė, Steponas Lukoševičius, Algimantas Budriūnas – nariai) nuopelnas.
1970.06.01 - Kaune mirė Tadas Ivanauskas, biologijos mokslų daktaras, akademikas (g.1882.12.16).
1940.06.02 - Lietuvos UR ministras J.Urbšys įpareigojo Stasį Lozoraitį eiti Lietuvos diplomatinio šefo pareigas jei Lietuvą ištiktų katastrofa.
1972.06.03 – Kaune, protestuodamas prieš sovietinę okupaciją susidegino 60 – metis lietuvis Andrius Andriuškevičius. Mirė ant rytojaus. Palaikai palaidoti nežinomoje vietoje.
1919.06.02 – Bolševikai pasitraukė iš Utenos. Išvakarėse vyko aršūs mūšiai prie Alantos, Pakalnių, Leliūnų, Vyžuonų, Kaliekų kaimo. Užimant Uteną reikšmingą pagalbą suteikė saksų savanorių dalys, kurie užėmus Uteną pasitraukė iš fronto ir liepos mėn. išvyko iš Lietuvos.VI.3 užimti Užpaliai,Daugailiai ir Tauragnai, VI.7 užimti Obeliai, nustatyti ryšiai su Latvijos kariuomene.
1988.06.02 – Verkių (Mokslininkų) rūmuose įvyko inteligentijos susirinkimas, kurio tema buvo „Ar įveiksime biurokratiją?“
1939.06.03 – Iškilmingai atidaryta pirmoji Lietuvoje reguliari vidaus oro linija Kaunas – Palanga. Du anglų firmos „De Havilland“ keleiviniai lėktuvai buvo pavadinti „Steponas Darius“ ir „Stasys Girėnas“. Iš Kauno į Palangą jie skrisdavo kasdien, kelionė trukdavo vieną valandą.1940 m.okupavus Lietuvą lėktuvai buvo pervesti sovietinio „Aeroflot“ Pabaltijo skyriui ir iki 1941.06.22 aptarnavo oro liniją Ryga – Velikije Luki, dažnai pasiekdavo Maskvą.
1944.06.03 – Vokiečiai sudegino Pirčiupių kaimą. Žuvo 119 gyventojų.
1988.06.03 – Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos salėje išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
1845.06.04 – Bukantės dvarelyje gimė Julija Beniuševičiūtė - Žymantienė – Žemaitė, rašytoja, kultūros veikėja. Mirė 1921 m. Marijampolėje.
1940.06.04 – Gauta iš LR pasiuntinio Maskvoje telegrama, kad V. Molotovas nori kalbėtis ne su ministru Urbšiu , o su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku
1950.06.04 – Čikagoje mirė Kazys Grinius, VI ministrų kabineto (1920.06.19 – 1922.02.02) Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas (1926.06.07 – 1926.12.17) (g.1866.12.17).
06.05 – Kristaus žengimas į dangų – Šeštinės. Tėvo diena.
1569.06.05 – Kijevo ir Podolės žemės prievarta atplėštos nuo LDK ir priskirtos Lenkijai. Šis aktas – keršto akcija už lietuvių pasitraukimą iš Liublino Seimo nesutinkant su Liublino sąlygomis.
1921.06.05 – Šarnelėje (Plungės raj.) gimė Vytautas Mačernis, lietuvių poetas.(1944.10.07 tragiškai žuvo Varduvoje).
1991.06.05 – Lomžos katedroje (Lenkija) popiežių Joną Paulių II sutiko Lietuvos delegacija. Kalbas sakė popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.
1545.06.06 – Kulvoje (Jonavos raj.) mirė Abraomas Kulvietis vienas Lietuvos raštijos pradininkų, kultūros veikėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, pirmasis pradėjęs versti giesmes į lietuvių kalbą (g. apie 1510 m.).
1929.06.06 – Vyriausiuoju kariuomenės kapelionu paskirtas kunigas Vladas Mironas, kuris šiose pareigose išbuvo iki 1938.03.25.
1940.06.06 – Lietuvos ministras pirmininkas Antanas Merkys, V.Molotovo kviečiamas, traukiniu išvyko į Maskvą.
1945.06.06 – Jaskoniškių kaime išduoti žuvo (susisprogdino) Vytauto apygardos Lokio rinktinės įkūrėjai Mykolas Kazanas - Mutka, Jonas Lukošiūnas, Adolfas Bražys. Išdavikas vėliau pasikorė.
1569.06.07 – Lietuvių delegacija grįžo į Liublino Seimą.
1929.06.07 – Pagal Laterano sutartį įkurta Vatikano valstybė.
1940.06.07 – 21 val. Kremliuje įvyko pirmasis A.Merkio pokalbis su V. Molotovu. Pokalbis buvo šaltas, kraštutinai oficialus. Iš V.Molotovo pusės vien tik kaltinimai neišklausant jokių argumentų. Kaltinamas Saugumo departamento direktorius A.Povilaitis ir vidaus reikalų ministeris K.Skučas. Pokalbis baigėsi tuo, kad Merkio asmenyje buvo apkaltinta visa Lietuvos vyriausybė. Grįžęs iš pasikalbėjimo su V.Molotovu, A.Merkys skubiai kreipėsi į Respublikos prezidentą telegrama. Prezidentas prašomas parašyti SSRS AT Prezidiumo pirmininkui M.Kalininui laišką , kur būtų išdėstyta Lietuvos gera valia santykiuose su SSRS. Prašoma, kad į Maskvą atvyktų UR ministras J.Urbšys išaiškinti Molotovui apie Lietuvos santykius su Latvija ir Estija.
1948.06.07 – Nendriškių km. Marijampolės apskr., pas Damijonaitį žuvo vienas iš penkių brolių – partizanų Antanas Popiera – Žilvitis (g.1929 m.).Kartu žuvo Kostas Kižys – Gintaras.
1949.06.08 – Tauragės apskr. Kaziškės miške dėl išdavystės buvo užpultas Kęstučio apygardos partizanų štabas. Kautynių metu žuvo: apygardos vadas Aleksas Mieliulis - Neptūnas, apygardos vado pavaduotojas Steponas Venckaitis - Bijūnas, štabo narys Albertas Norkus - Linksmutis.
1909.06.09 – Kalnėnuose Jurbarko vlsč. gimė Petras Paulaitis – Aidas, Barkus. Įkūrė Lietuvos Laisvės Gynėjų Sąjungą (LLGS) .Suimtas 1947.04.08 iškalėjo Sibiro lageriuose 35 metus ( mirė 1986 m.).
1940.06.09 – Antrasis A.Merkio susitikimas Kremliuje su V. Molotovu. Mesti nauji kaltinimai – yra žinių, kad Lietuva, Latvija ir Estija sudariusios karo sutartį prieš Sovietų Sąjungą. Tai absurdiškas ir labai rimtas kaltinimas.
1947.06.09 – Kazlų Rūdos miškuose įsteigta Lietuvos partizanų karo mokykla.
1654.06.10 – Susirinko Lietuvos – Lenkijos Seimas. Vykstant karui su Rusija
( 1654.01.10 caras paskelbė karą Lietuvos – Lenkijos respublikai ) ir gegužės mėn. pajudėjus iš Maskvos carinėms armijoms, Lietuvai iškilo mirtinas pavojus .Lietuva karui buvo visiškai nepasirušusi. L-L karalius Jonas Kazimieras konfliktavo su lauko hetmanu Jonušu Radvila, kariuomenė buvo blogai aprūpinta, joje buvo tik 8000 karių. Susirinkęs Seimas paskirstė lėšas (kurias dar reikėjo surinkti ), Jonušą Radvilą paskyrė Didžiuoju Lietuvos hetmonu.
1988.06.10 – Kaune įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
1940.06.11 – Lietuvos UR ministras J.Urbšys atvyko į Maskvą su Prezidento laišku Kalininui ir Vyriausybės pareiškimu Molotovui. 21 val. įvyko trečiasis A.Merkio susitikimas su V.Molotovu dalyvaujant J. Urbšiui. Buvo paaiškinta, kad LR Prezidentas nutaręs padaryti pakeitimus vyriausybėje, o J.Urbšys paaiškino Lietuvos santykius su Latvija ir Estija. Visi įrodinėjimai nesulaukia jokio atsako. Į A.Merkio užklausimą apie kokį nors bendrą raminantį pareiškimą Molotovas atsakė: “Reikėtų dar palaukti“.
1949.06.11 – Skaudvilės vlsč. Kavadonių km. žuvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos narys, 1949 Vasario 16-sios Deklaracijos Akto signataras, Jūros srities partizanų štabo viršininkas Vytautas Gužas - Kardas..
1989.06.11 – Vilniaus Vingio parke įvyko mitingas – susitikimas su SSRS liaudies deputatais iš Lietuvos.Jame dalyvavo apie 70,000 žmonių.
06.12 – Šv. Dvasios atsiuntimas – Sekminės.
1382.06.12 – Jogailos šalininkai Vilniuje įvykdė perversmą. Netrukus Jogaila, talkinant vokiečių ordino kariuomenei, užėmė Trakų pilį. Kęstutis su Vytautu atvyko prie Trakų į Jogailos pasiūlytas derybas, bet buvo klastingai suimti.Tai buvo lemtingi Lietuvos istorijos posūkiai.
1926.06.12 – 19 val.pirmą kartą pradėtos transliuoti Lietuvos radijo laidos: „Alio,alio ! Radio Lietuva, Kaunas“.
1946.06.12 – Šakių apskr.Lukšių vlsč.Agurkiškės km. kovoje su NKVD kariuomene sužeistas susisprogdino Tauro apygardos vadas majoras Zigmas Drunga -Šernas, Mykolas - Jonas. Kartu žuvo kuopų vadai Meška ir Sakalas, „Šarūno“ rinktinės adjutantas Brangutė, partizanai Saulius ir Vaidila.
1812.06.12 – Naktį į VI.13 ties Kaunu, per tris pontoninius tiltus, pradėjo keltis Napoleono kariuomenė. Prasidėjo Napoleono karas su Rusija.
1946.06.13 – Iš Tauragės MGB tardymo izoliatoriaus - kalėjimo, dar vadinamo „Šubartine“, su kalėjimo prižiūrėtojo pagalba, pabėgo 23 kaliniai.
1994.06.13 –Putname (JAV ) staigiai ir netikėtai mirė Stasys Lozoraitis (jaunesnysis), diplomatas,Vilties Prezidentas.Vykdant mirties priežasties tyrimus dingo visi skrodimo duomenys.
06.14 - GEDULO IR VILTIES DIENA .
1792.06.14 – Rusijos kariuomenė įžengė į Vilnių ir greitu laiku užėmė visą LDK.Priežastis – atėjo į pagalbą Torgovicos konfederatams.Tai buvo gegužės 3 d priimtos konstitucijos pasekmė.Greitu laiku buvo pravestas II Lietuvos – Lenkijos padalinimas.
1883.06.14 – Biržų apskr. Nemunėlio Radviliškio vlsč..Jasiškių km.gimė Jolūbas Šernas., pedagogas, teisininkas, žurnalistas , 1918 m.Vasario 16-sios Nepriklausomybės Akto signataras (m.1926.07.31).
1940.06.14 – SSRS vyriausybė įteikė Lietuvos vyriausybei ultimatumą reikalaujantį sudaryti naują Lietuvos vyriausybę, atiduoti teismui K.Skučą bei A.Povilaitį,įleisti į Lietuvos teritoriją papildomus RA dalinius ..Lietuvos vyriausybė, posėdžiavusi per naktį priėmė ultimatumą ir atmetė galimybę priešintis ginklu.
1941.06.14 – NKVD pradėjo masinį lietuvių trėmimą į Sibirą.Trėmimai vyko visą savaitę.
1949.06.14 – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) paskelbė pagrindinį įstatymą išeivijai – Lietuvių chartą. Kartu su Lietuvių charta gimė ir Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB).Šis dokumentas nepraranda savo prasmės ir šiandien.
1988.06.14 – Minint didžiųjų tremčių sukaktį , buvęs Kęstučio apygardos partizanas Leonas Laurinskas – Liūtas, pirmasis Vilniaus Gedimino aikštėje iškėlęs laikė Lietuvos Trispalvę..
1989.06.14 – Paskelbta Gedulo ir vilties diena. Mitingais ir gedulingomis pamaldomis paminėti 1941 metų sovietų vykdyti masiniai trėmimai.
1940.06.15 – Apie 4 val.ryto Sovietų Sąjungos pasienio sargybos kariškiai užpuolė Lietuvos pasienio sargybos būstinę Ūtoje (Alytaus apskr.), kardo kirčiu ir dar šūviu į galvą nužudė šio posto viršininką Aleksą Barauską .Taip prasidėjo sovietinė intervencija į Lietuvą. Ši beprasmė kruvina akcija buvo sukurta ,tikriausiai tam, kad Lietuvai atmetus Maskvos ultimatumą, ji būtų panaudota kaip „sienos incidentas“.
1940.06.15 – Apie 10 val.Naujojoje Vilnioje stovėjusi įgula užėmė Vilnių.15 val. RA daliniai perėjo Lietuvos sieną Įvykdytas agresijos aktas prieš Lietuvą, pažeidžiant 1920.07.12 , 1926.09.28 ir 1939.10.10 Lietuvos – SSRS sutartis. Prezidentas A.Smetona, perdavęs savo įgaliojimus A.Merkiui, pasitraukė į Vokietiją.Apie 18 val.Gaižiūnų bazėje stovėjusi įgula užėmė Kauną.Prieš 31.000 Lietuvos karių buvo mesta 150.000 sovietų karių.Ties Šauliais dar buvo išmestas desantas. Apie 19 val. į Kauną atvyko SSRS URLK pavaduotojas Dekanozovas organizuoti oficialią prijungimo operaciją.
1940.06.15 – Okupacijai pasipriešino dislokuotas Marijanmpolėje 9- asis pėstininkų pulkas. Pulkas traukėsi Vokietijos link pasiryžęs apginti prezidentą A.Smetoną, tačiau buvo vyriausybės vardu sulaikytas ir grąžintas į Marijampolę. Pulko vadas plk. A.Gaušas pašalintas iš pareigų, pulkas perkeltas į Švenčionėlių poligoną ir izoliuotas,. o 08.23 – 24 išformuotas.
1940.06.15 - Apie 17 val.nusileido Lietuvos vėliava nuo Prezidentūros rūmų.
1940.06.16 – Jurbarko vlsč.A.Merkio įsakymu suimti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras gen. K.Skučas ir Saugumo Departamento direktorius A.Povilaitis. Povilaičio tėviškėje jie laukė žinių ir ruošėsi pereiti Vokietijos sieną.
1940.06.16 – Suimtas Generalinio štabo 2-jo (žvalgybos)sk.viršininkas plk.K.Deksnys.(1941.06 sušaudytas Maskvoje).
1940.06.16 – 16 val.numatytas „Prezidento“ A Merkio ir Dekanozovo susitikimas dėl naujos vyriausybės sudarymo, tačiau Dekanozovas nepasirodė.Jis tuo metu SSRS atstovybėje tarėsi su vietiniais komunistais.
1951.06.16 – Paežerėlių vlsč. Mikeliškės km. žuvo Tauro apygardos vado pavaduotojas Pranas Runas - Gintaras, Algirdas, Daugirdas.
1993.06.16 – Tėvynės Sąjungos Vilniaus skyriaus laikinoji taryba pasirašė nutarimą № 1 kuriuo priimti pirmieji 57 Tėvynės Sąjungos nariai.
1864.06.17 – Vilniaus generalgubernatorius M. Muravjovas aplinkraščiu uždraudė spausdinti elementorius lietuviškomis raidėmis.Spaudos draudimo pradžia.
1940.06.17 – G.Dekanozovas kartu su LKP(b)CK. parinko ir patvirtino,,Liaudies vyriausybės“ sudėtį. Dekanozovas partinio aktyvo susirinkime pareikalavo: „ Rinkimai į liaudies seimą turi būti įvykdyti per 10 dienų. Per 10 dienų ir ne vėliau“.
1944.06.17 – Po referendumo įkurta Islandijos Respublika. Islandijos nacionalinė šventė.
1991.06.18 – Mirė Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius.Laidotuvės vyko 06.24 d.Laidotuvėse, kaip Apaštalų Sosto atstovas, dalyvavo A.J.Bačkis
1953.06.19 – Tarp Šiluvos ir Tytuvėnų žuvo paskutinis Kęstučio apygardos vadas Povilas Morkūnas – Rimantas. Kartu žuvo Kęstučio apygardos štabo nariai Dobrovolskis ir Zinkevičius.
1988.06.19 – Išleistas pirmasis Sąjūdžio periodinis informacinis leidinys „Sąjūdžio Žinios“.
1907.06.20 – Čikagoje (JAV) gimė Feliksas Vaitkus – lietuvių kilmės JAV lakūnas, lėktuvu „Lituanica II “ perskridęs Atlanto vandenyną.(m.1956.07.25).
1919.06.20 – Lietuvoje išleistas žemės reformos įstatymas, kuriuo buvo numatyta aprūpinti žeme mažažemius ir bežemius, stojančius savanoriais į Lietuvos kariuomenę.Žemės reformą pilnai įgyvendino buvęs Seimo narys, ilgametis Žemės ūkio ministras, kunigas, profesorius Mykolas – Jeronimas Krupavičius.
1930.06.20 – Vytauto Didžiojo garbei Kaune įvyko III Dainų šventė.
1940.06.20 – A.Venclova įsakė išimti iš visų įstaigų, knygynų, skaityklų ir bibliotekų A.Smetonos raštus.
1932.06.21 – Pasaulio sunkaus svorio bokso čempionu tapo lietuvis Juozas Šarkis.
1940.06.21 – Paleckio aktu buvo paleisti iš Lietuvos kalėjimų politiniai kaliniai – komunistai, sėdėję už draudžiamą komunistinę veiklą.Tuo metu kalėjo 245 politiniai kaliniai.
1943.06.21 - Vyskupas Teofilis Matulionis paskirtas Kaišiadorių vyskupu.
1653.06.22 – Rusijos caras Aleksiejus pranešė Chmelnickiui, kad jį ir visus kazokus priims valdiniais. Prasidėjęs 1648 m.Lenkijos karas su Chmelnickio vadovaujamais sukilėliais privertė pastarąjį prašytis Rusijos caro pagalbos.Toks karo posukis turėjo netrukus pražūtingų pasekmių Lietuvai - 1655 m.Lietuvos sostinę Vilnių pirmą kartą istorijoje užėmė ir nusiaubė svetima, Rusijos kariuomenė.
1880.06.22 – Rokiškio apskr. Panemunio vlsč. Kuodiškių km.gimė Vladas Mironas, kunigas,1918 Vasario 16-sios Akto signataras,1929-1938 m.vyriausiasis kariuomenės kapelionas, vadovavo XVIII ir XIX Ministrų kabinetams. 1947 m. ištremtas.į TSRS gilumą. Nukankintas Vladimiro kalėjime 1957.02.17.
1934.06.22 – Trijų ANBO – IV lėktuvų eskadrilė, besiruošianti 25 dienų skrydžiui per Europos sostines,vadovaujama Antano Gustaičio atliko bandomąjį skrydį per Lietuvą - Kaunas, Klaipėda, Baltijos jūra, Šakiai, Vilkaviškis, Marijampolė, Kaunas.
1941.06.22 – Vokietija užpuolė SSRS. Prasidėjo lemiamas II pasaulinio karo etapas. Lietuva patyrė pirmųjų karo dienų sunkumus ir kančias.Besitraukianti sovietinė kariuomenė VI.22-VI.26 d.d.nužudė 698 Lietuvos piliečius.Ypač tragiškas likimas ištiko nespėjusius pasitraukti Lietuvos žydus. Prasidėjo jų masinis naikinimas-cholokaustas.
1941.06.22 - E.Rozauskas ir jo pavaduotojas Ūsas pasirašė įsakymą sušaudyti 400 Kauno saugumo kalėjime kalinamų kalinių. Dalis jų buvo išgabenta į Baltarusiją (Minską), kiti į Gorkio kalėjimą ir kt. Dauguma sušaudyti pakeliui arba nuvežus į kalinimo vietą.
1941.06.22 – Vilkaviškio raj., Budavonės miškelyje bolševikų žiauriai nukankinti trys kunigai – Vilkaviškio seminarijos profesorius Justinas Dabrila (g.1905.03.15) , Lankeliškių klebonas V.Balsys (g.1905.11.10), Marijampolės gimnazijos kapelionas Jonas Petrika (g.1885.04.13).1989 m.nužudymo vietoje pastatytas paminklas - trys sujungti kryžiai. Kitose vietose nužudyti kunigai:Pusnės klebonas Valentas Balčius, Molėtų klebonas Matas Lajauskas, Stirnių klebonas Jonas Daugėla, Viekšnių klebonas Jonas Navickas, Lankeliškių klebonas Vaclovas Balsys, Merkinės klebonas Andrius Juknevičius, Skorulių klebonas Pranas Vitkevičius, Veprių klebonas Balys Vėgėlė, Palomenės klebonas Jonas Tutinas, Kuršėnų klebonas Vaclovas Dambrauskas, Rokiškio altarista Benediktas Šveikauskas, Vilniaus krašto kunigas Stankevičius.
1950.06.22 – Pilviškių vlsč. Žiūrių-Gudelių kaime išduotas žuvo Vytauto rinktinės vadas A.Matusevičius – Neptūnas. Kartu žuvo partizanai: J.Tamoliūnas – Stumbras, J.Raulinaitis – Lokys, J.Žemaitis – Kantas.
1919.06.23 – naktį į 24 d.Lietuvos kariuomenė pradėjo lemiamą Zarasų operaciją prieš bolševikus.Bolševikai buvo atblokšti už Dauguvos.
1941.06.23 – Pirmieji karo šūviai Lietuvoje paskelbė, kad nukrito sovietiniai pančiai, kad atėjo prisikėlimo valanda. Nors slaptas karinio pasipriešinimo centras – majoro Bulvičiaus ir jo bendražygių grupė Vilniuje buvo bolševikų areštuota iki karo pradžios, tačiau pasipriešinimas , prasidėjęs Kaune, greitu laiku apėmė visą Lietuvą. Ryte, 9 val. 30 min. Kauno radijas pranešė visiems džiugią žinią – „Nuo šiandien atstatoma suvereninė Nepriklausoma Lietuvos Valstybė su sostine Vilniumi“.Tai buvo tik laisvės akimirksnis. Lietuva dar nežinojo apie slaptą Stalino – Hitlerio suokalbį. Sukilimo metu krito pirmosios aukos:Antanas Živatkauskas - studentas , Juozas Savulionis – žuvo išgelbėjęs Vilijampolės tiltą , Antanas Morkūnas– Lietuvos kariuomenės leitenantas, sutrukdė rusų kareiviams persikelti per Nemuną , Jonas Dženkaitis - Lietuvos kariuomenės leitenantas - lakūnas – mirė nuo žaizdų patirtų ginant Aleksoto tiltą. Iš viso sukilimo metu žuvo apie 2000 sukilimo kovotojų .
1996.06.23 – Vilniuje mirė Norbertas Vėlius, plačiai žinomasetninės kultūros tyrinėtojas , Nacionalinės ir Jono Basanavičiaus premijų laureatas (g.1938.01.01)
1941.06.24– Nedideliame Marijampolės raj.Višakio Rūdos bažnytkaimyje
tą pirmąją karo dieną buvo nužudyti: vienas lietuvis – sukilėlis, vienas vokietis – kareivis - lakūnas ir vienas rusas - kareivis .Šios aukos buvo kaip simbolis , perspėjantis apie artėjančias siaubingas karo laikmečio netektis.
06.24 – Šv. Jono Krikštytojo gimimas - Joninės.Rasos šventė.Kupolės.
1941.06.24 – Ablingos tragedijos diena.Čia vokiečiai sušaudė 35 Ablingos ir 7 Žvaginių kaimo žmones, o Ablingos kaimą padegė.
1941.06.24 – NKVD Minsko kalėjime sušaudė 15 mirtininkų atvežtų iš Kauno kalėjimo. Tą dieną sušaudė - žinomą visuomenės ir politikos veikėją, XV ir XVI ministrų kabinetuose vidaus reikalų ministrą pulkininką leitenantą Steponą Rusteiką., V.Pranskonienę, kpt.Švarplaitį, B.Kantauską ir kitus.
1941.06.24 – Naktį Rainių miškelyje netoli Telšių ypač žiauriai buvo nukankinti 75 Telšių kalėjimo politiniai kaliniai.Tokio masiško, ypač sadistiško žudymo nežinojo Lietuvos istorija. Vėliau žmonės aukas pavadino –ŽEMAIČIŲ KANKINIAI.
1950.06.24 – Žaliamiškyje ( Leipalingio vlsč.) MVD kariuomenės apsuptas bunkeryje nusišovė Dainavos apygardos ir Kazimieraičio rinktinės vadas partizanų leitenantas,laikraščių „Laisvės Varpas“ ir „Dainavos Partizanas“ redaktorius Lionginas Baliukevičius– Dzūkas.
1988.06.24 – Įvyko pirmasis viešas Sąjūdžio mitingas Vilniaus Gedimino aikštėje,su tautinėm vėliavom,dalyvavo apie 30.000 žmonių.Pretekstas –delegatų į XIX sąjunginę partinę konferenciją palydos. Reikalauta Lietuvai suvereniteto.
1886.06.25 – Šakių apskr.Sintautų vlsč. Pikžirnių km.gimė Jonas Vailokaitis, pramonininkas, bankininkas, lietuvybės puoselėtojas , 1918 Vasario 16-sios Akto signataras (m.1944.12.16).
1935.06.25 – 10 val.ryto trijų lėktuvų ANBO – IV eskadrilė iš Kauno aerodromo pakilo skrydžiui per Europos sostines.Skrydžiui pakilo aštuoni lakūnai: I ekipažas – pilotas Antanas Gustaitis (ekspedicijos vadas, ANBO lėktuvų kostruktorius) ir Juozas Namikas (patyręs žvalgas, aviacijos kapitonas): II ekipažas - pilotas aviacijos kapitonas Jonas Liorentas ir patyręs karinės aviacijos leitenantas Romas Marcinkus : III ekipažas – pilotas karinės aviacijos figūrinio skraidymo čempionas leitenantas Jonas Mikėnas ir vyr.mechanikas Kazys Rimkevičius.Lakūnai dideliu tikslumu ir be kliūčių įveikė 10.000 km.ir aplankė Stokholmą, Kopenhagą, Amsterdamą, Briuselį, Londoną, Paryžių, Marselį, Romą, Vieną, Prahą, Budapeštą, Bukareštą, Kijevą, Maskvą.Du šios ekspedicijos dalyvius ištiko ypač žiaurus likimas –Antaną Gustaitį 1941.10.16 Maskvoje sušaudė bolševikai, o Romą Marcinkų, kaip D.Britanijos karališkųjų oro pajėgų lakūną patekusį į nelaisvę, sėkmingai pabėgusį iškastu tuneliu ir pakartotinai sugautą , 1944.04.07 prie Dancigo sušaudė vokiečiai.
1941.06.25 - Zarasuose NKVD nužudė pirmuosius politinius kalinius: Lietuviškojo Sibiro Vytauto Didžiojo batalijono karininką, Zarasų miesto ir apskrities komendantą pulkininką leitenantą Igną Kazį Pašilį (g.1897.11.26 ), Zarasų valstybinės bibliotekos vedėją Joną Petniūną., Lietuvos kariuomenės savanorį ats.puskarininkį Povilą Gabrusevičių.Iš viso Zarasuose bolševikai sušaudė virš 20 asmenų.
1828.06.26 - Netoli Tytuvėnų gimė Antanas Mackevičius, kunigas, vienas 1863 m.sukilimo vadų. (Pakartas Kaune 1863.12.28).
1941.06.26 – Kaune vyko iškilmingos birželio 23 - ją žuvusių sukilėlių laidotuvės. Atsisveikinimo žodį tarė Laikinosios vyriausybės vadovas J.Ambrazevičius.
1941.06.26 – Červenės miške (už Minsko ) besitraukdami bolševikai sušaudė tūkstančius nekaltų beginklių žmonių, tarp jų ir lietuvių.Ten buvo nužudytas ir XV ministrų kabineto krašto apsaugos ministras pulkininkas Balys Giedraitis (tai trečias sušaudytas Lietuvos ministras), plk.J.Šarauskas, mjr.V.Opulskis ir kt.16 Červenės kankinių stebuklingai išsigelbėjo, tarp kurių: prof. I.Končius, kunigai broliai Petraičiai, 70 - metis P.Lašas, pulkininkai J.Petruitis, J.Tumas, G.Urbonas, A.Šova, kpt S.Jasiunskas, kpt. O.Žadvydas, darbininkai Zaranka , Žemaitis ir kt.
1941.06.26 – Prie Bygasovo geležinkelio stoties, esančios tarp Daugpilio ir Polocko,vežant etapu i Rusiją NKVD sušaudė 15 Kauno kalėjimo kalinių,tame tarpe VI ministrų kabineto švietimo ministrą, XX ir XXI ministrų kabinetų Ministro Pirmininko pavaduotoją , 1918 Vasario 16 – sios Akto signatarą Kazį Bizauską.
1941.06.26 – Praveniškėse išžudyti visi be išimties kaliniai ir netgi jų prižiūrėtojai su šeimomis. Iš viso nužudyta apie 400 žmonių, tarp kurių internuoti lenkai ir už įvairius nusikaltimus nuteisti raudonarmiečiai.
1980.06.26 – Į Leningradą atvyko žinomas disidentas V.Šakalys. Po 3 dienų jis kirto SSRS sieną.
1863.06.27 – Vilniuje, Lukiškių a.pakartas Zigmantas Sierakauskas, 1863 m. sukilimo Lietuvoje karo vadas.V.08 kautynėse prie Biržų jis sunkiai sužeistas pateko į žandarų nelaisvę.
1919.06.27 – Vlado Pūtvio - Putvinskio pastangomis įkurta pusiau karinė tautinė organizacija – Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS). Pagrindinis stimulas – priešintis besiveržiantiems į krašto gilumą bolševikams.Nuo įsikūrimo iki 1922 m.LŠS vadovavo V.Pūtvis – Putvinskis.
1941.06.25 – Panevėžio NKVD būstinėje nužudyti gydytojai:Juozas Žemgulys, Stasys Mačiulis, Antanas Gudonis ir gailestingoji sesuo Zinaida Emilija Kanis – Kanevičienė.Iš viso Panevėžyje pirmosiomis dienomis bolševikai nuūžudė 32 žmones.
1945.06.27 – Trakinių miške ( Kurklių vlsč. Ukmergės apskr.) išduoti ir NKVD kariuomenės apsupti žuvo Alfonsas Bagdonas– Aras (g.1911 m.) ir 32 jo būrio partizanai.
1812.06.28 – Į Vilnių įžengė prancūzų kariuomenė, atvyko Napoleonas.
1878.06.28 – Ušnėnuose ( Kelmės raj.) gimė Povilas Višinskis,lietuvių kultūros veikėjas, literatūros kritikas (m.1806 m.)
1914.06.28 – Sarajeve nužudytas Austrijos hercogas Ferdinandas ir jo žmona: nužudymas tapo pretekstu pradėti I pasaulinį karą.
1919.06.28 – Pasirašytas Versalio sutarties aktas.Baigėsi I pasaulinis karas. Sutartį pasirašė karą pralaimėjusi Vokietija su valstybėmis - nugalėtojomis – JAV, D.Britanija, Prancūzija, Italija, Japonijai ir kt.Antantės valstybėmis.
1928.06.28 – Musninkuose mirė Alfonsas Petrulis, kunigas, pedagogas, publicistas, visuomenės veikėjas, 1918 Vasario 16-sios Akto signataras (g.1873.08.04 ).
1932.06.28 – Kaune mirė Jonas Mačiulis – Maironis, kunigas, teologijos mokslų profesorius, Didysis Lietuvių Tautos Atgimimo Dainius (g.1862.11.02 Pasandravyje).
06.29 – Šv.apaštalai PETRAS ir PAULIUS.
1238.06.29 – Mindaugas pirmą kartą paminėtas kaip Lietuvos valdovas.
1941.06.29 – 7000 panevėžiečių į amžino poilsio vietą palydėjo 32 kankinių palaikus.
1911.06.30 – Sukanka 100 metų kai Šateiniuose (Kėdainių raj.) gimė Česlavas Milošas, rašytojas, Nobelio premijos laureatas, 1945-1951 m.- Lenkijos diplomatas Vašingtone, Paryžiuje.
1942.06- Tiksli data nežinoma, Komijoje prie Uchtos NKVD sušaudė III, VII, VIII, IX, X ministrų kabinetų finansų ministrą, XI ministrų kabineto Ministrą Pirmininką Vytautą Petrulį., Tai aštuntasis bolševikų sušaudytas Lietuvos ministras.


Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com