Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     2011 metai-Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai.

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas Gediminas Adomaitis teikia
     2011 m. gegužės mėnesio švenčių ir trumpą
     istorinių įvykių apžvalgą.


     05.01 – Šv. Juozapo – Darbininkų Globėjo šventė.
     05.01 – Atvelykis - Dievo Gailestingumo Šventė.
     05.01 - MOTINOS DIENA. Prisimename savo Motinas. Prisimename žuvusias Motinas ir Motinas, kurių vaikai žuvo gindami Tėvynės Laisvę. Prisimename savo Motiną Tėvynę. Prisimename Dievo Motiną.
     1377.05.01 – Mirė Didysis Lietuvos Kunigaikštis Algirdas, valdęs Lietuvą kartu su broliu Kęstučiu nuo 1345 m. Valdžią perdavė jauniausiam iš savo 12 sūnų-Jogailai.
     1832.05.01 – Caro Nikalojaus I įsakymu uždarytas Vilniaus Universitetas.
     1991.05.01 – Mirė Juozas Urbšys, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, paskutinis Nepriklausomos Lietuvos ministras. Buvo UR ministru XIX, XX ir XXI kabinetuose (g.1886.02.29).
     1993.05.01 – Vilniuje, Dramos teatro patalpose įvyko Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) steigiamasis suvažiavimas. Patvirtintas partijos pavadinimas, priimti programiniai dokumentai, išrinkta partijos vadovybė.
     2004.05.01 – Lietuva priimta į Europos Sąjungą.
     2011.05.01 – Popiežius Jonas Paulius II ( 1920.05.18 – 2005.04.02) Romoje bus paskelbtas Palaimintuoju.Popiežiaus asmuo glaudžiai susijęs su Lietuva, kurią jis labai mylėjo. Šią dieną Vilniuje, Katedros aikštėje bus pirmą kartą pasaulyje pristatytas Italijoje sukurtas miuziklas „Karolis“.
     1873.05.02 – Paantvardyje (Jurbarko raj.) gimė Jurgis Baltrušaitis, poetas,
diplomatas, ilgametis Lietuvos pasiuntinys SSRS (m.1944.01.03 Paryžiuje).
     1500.05.03 – Maskvos Didysis kunigaikštis Ivanas III, pasiskelbęs LDK pravoslavų užtarėju ir gynėju, pradėjo karo veiksmus prieš Lietuvą. Pretekstas karui - į Maskvą pabėgusio Semiono Bielskio skundas (esą jis buvo priverstas apleisti LDK dėl pravoslavų persekiojimo). Tikroji priežastis - atimti iš LDK dalines rusiškas kunigaikštystes.
     1660.05.03 – Pasirašyta Žečpospolitos amžinosios taikos sutartis su švedais (Olyvos sutartis), kuria patvirtintas Prūsijos savarankiškumas, o Lietuva neteko teisių į Klaipėdos uostą.
     1791.05.03 – „Ketverių metų“ Seimas priėmė Žečpospolitos Konstituciją, kurios tikslas - centralizuoti valstybės valdžią ir atsikratyti Rusijos globos. Tai pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje. (Pirmoji rašytinė konstitucija pasaulyje 1787 m. buvo priimta JAV ir tebegalioja iki šios dienos ).Panaikintas Lietuvos savarankiškumas - ji liko tik Žečpospolitos provincija. Konstitucijos priešininkai 1792 m. sudarė Torgovicos konfederaciją. Tarp centrinės valdžios ir konfederatų įvyko ginkluotų susirėmimų. Stipresnės valdžios įvedimas nepatiko ir carinei Rusijai.
     1918.05.03 – JAV prezidentas Vudrau Vilsonas Baltuosiuose rūmuose priėmė lietuvių delegaciją (T.Naruševičius, kun.J.Žilius, J.Bielskis, V.Račkauskas ir kt.), kuriai pažadėjo remti Lietuvos Nepriklausomybę.
     1945.05.03 – Iš Kauno pajudėjo tremtinių ešalonas į šiaurę, į Komijos ASSR.1945. 05.09 pasiekęs Vologdą, ešalonas pasuko į pietus ir birželio mėnesį pasiekė tremties vietą - Tadžikiją,Vachšo upės slėnį. Ten atsidūrė 854 žmonės -219 vyrų, 372 moterys ir 263 vaikai.
     1985.05.03 – Los Andžele (JAV) mirė žymus Lietuvos politinis veikėjas, divizijos generolas Stasys Raštikis (g.1896.09.13).
     1863.05.04 – Žuvo vienas pirmųjų sukilimo organizatorių Nočios, Eišiškių, Rūdninkų, Dubičių ir kt. apylinkėse Liudvikas Narbutas. Palaidotas bendrame kape Dubičiuose.
     1933.05.04 – Kaune mirė Saliamonas Banaitis - politikos ir visuomenės veikėjas,Vasario 16-sios Akto signataras (g.1877.07.15).
     1959.05.04 – Buišiuose (netoli Kvedarnos) sovietiniai saugumiečiai nušovė paskutinius Kęstučio apygardos ir visos Žemaitijos partizanus Petrą Oželį – Jaunutį ir Feliksą Urboną - Algirdą.
     1447.05.05 – Lietuvos DK Kazimieras už bajorų sutikimą išleisti į Lenkijos karaliaus sostą davė jiems privilegiją, patvirtinančią bajorų laisvę ir valstiečių priklausomumą jiems. Baudžiavos pradžia Lietuvoje.
     1879.05.05 – Tauragės apskr., Švėkšnos vlsč., Balsėnų km.gimė Jurgis Šaulys, ekonomistas, filosofijos daktaras, Lietuvos tarybos narys, Vasario 16-sios Akto signataras (m.1948.10.18).
     1908.05.05 – Gimė Vytautas Bulvičius, karys savanoris, generalinio štabo majoras, LAF Vilniaus štabo vadas, Lietuvos Laisvės kovotojų Sąjungos kūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius (sušaudytas Gorkio kalėjime 1941.12.18).
     1993.05.05 – Dekretu № 49 Lietuvos Respublikos Prezidentas A.Brazauskas atšaukė Stasį Lozoraitį iš nepaprastojo įgaliotojo ambasadoriaus pareigų JAV.
     1499.05.06 – Krokuvoje sudarytas Aktas tarp Lenkijos ir Lietuvos pagal Lietuvos projektą, kurį patvirtino karalius. Iš esmės tai buvo dviejų nepriklausomų ir savarankiškų valstybių Deklaracija. Tačiau artimiausia ateitis parodė, kad Lenkijos Senatas buvo nenuoširdus, jis ir toliau siekė tik savo senų politinių interesų.
     1920.05.06 – Lenkija, puldama plačiu frontu , užėmė Kijevą.
     1922.05.06 - Žadeikėliuose ( Pasvalio raj.) gimė Jonas Mikelinskas, rašytojas, pedagogas.
     1952.05.06 – Krasnojarsko krašte, tremtinių šeimoje gimė Jurgis Kairys –lietuvių lakūnas, aviacijos konstruktorius, akrobatinio skraidymo meistras, Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas, daugkartinis pasaulio čempionatų prizininkas
     1968.05.06 – Vilniuje mirė Juozas Tonkūnas , žinomas Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, agronomas , XVI – XVII – XVIII - XIX Ministrų kabinetuose buvo švietimo ministras, Sibiro tremtinys (g.1894.03.30).
     1904. 05.07 - Caras Nikalojus II patvirtino Ministerių Tarybos nutarimą panaikinti lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą. Spaudos Atgavimo diena.
     1937.05.07 – Lietuvos krepšinio komanda pirmą kartą tapo Europos čempione. Finale įveikė italus rezultatu 24:23. Paskutinę minutę italai neįmetė nė vieno iš trijų baudos metimų.
     1989.05.07 – Atidengtas paminklas „ Lietuvai-Motinai“ Kalvarijos miesto parke. Pirmasis paminklas jaunalietuvių iniciatyva čia buvo pastatytas 1935 m., tačiau po penkiolikos metų buvo stalinistų nugriautas.
     05.08 - Šv.Stanislovas.
     1551.05.08 – Krokuvoje mirė Lietuvos-Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė, II –ji karaliaus Žygimanto Augusto žmona. Palaidota Vilniaus Arkikatedroje šalia pirmosios karaliaus žmonos Elžbietos palaikų.
     1919.05.08 – Įvyko pirmas lietuvių ginkluotas susirėmimas su lenkais.
     1945.05.08 – Vokietija pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą prieš sąjungininku -JAV, Angliją, Prancūziją. Antrojo pasaulinio karo Europoje pabaiga.
     1991.05.08 – Baltuosiuose rūmuose Vašingtone trijų Baltijos valstybių vadovai susitiko su JAV prezidentu Džordžu Bušu. Lietuvai atstovavo Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Latvijai - I.Godmanis, Estijai - E.Savisaaras.
     1964.05.09 – Lugane (Šveicarija) mirė Kazimieras – Steponas Šaulys, kunigas, profesorius, žinomas Bažnyčios ir Valstybės veikėjas,1918.02.16 Nepriklausomybės Akto signataras (g.1872 m.).
     1945.05.09 - Vokietija pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą prieš SSRS.
     1510.05.10 – gimė Martynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos autorius (m.1563.05.21).
     1992.05.10 – Alpinistas Vladas Vitkauskas įkopė į aukščiausią planetos viršukalnę - Everestą ir iškėlė Lietuvos Trispalvę.
     1830.05.12 – Bijotuose, Šilalės raj. mirė Dionizas Poška (Paškevičius) - kultūros veikėjas, rašytojas(g.1765 m.).
     1920.05.12 – žuvo pirmasis Lietuvos lakūnas Vytautas Rauba (nukrito iš 150 m. aukščio).
     1938.05.12 – Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Lietuvos Konstituciją, kurios veikimas buvo sustabdytas 1990 m.kovo 11 d. patvirtinus Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą.
     1940.05.12 – Lietuvos saugumo organams siekiant sulaikyti, nenorėdamas grįžti į savo dalinį, 11 val.20 min. nusišovė pabėgęs sovietų kareivis Butajev.17 val. atvyko sovietų komisija, padarė vietos planą, apžiūrėjo lavoną ir jį išsivežė.
     1975.05.12 – Maskvoje akademiko Sacharovo iniciatyva įkurta Maskvos Helsinkio grupė.
     1990.05.12 – Lietuva, Latvija ir Estija priėmė deklaraciją dėl trijų respublikų santarvės ir bendradarbiavimo pagal 1934 m. rugsėjo 12 d.sutartį.
     1993.05.12 – Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) Valdyba protokolu №1 patvirtino pirmąsias tris laikinąsias tarybas organizaciniam darbui - Vilniuje (G.Adomaitis, B.Butkutė, A.Jasiūnas), Kaune ( V. Katkevičius, P.Stirbys, V.Žuromskienė) ir Kretingoje ( P.Mažeika, R.Sabakonis, E.Simanauskienė).
     1926.05.13 – Kauno Bazilikoje arkivyskupas Jurgis Matulaitis – Matulevičius iškilmingai įsteigė Lietuvos Bažnytinę Provinciją, nubrėžė naujų vyskupijų – Kauno, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio - ribas ir parinko kandidatus į vyskupus.
     1545.05.13 – Mirė Stanislovas Rapalionis, Karaliaučiaus universiteto profesorius, religinės raštijos lietuvių kalba leidėjas ( g. apie 1485 m.).
     1863.05.13 –Sukilimui Lietuvoje malšinti paskirtas naujas Vilniaus generalgubernatorius M.Muravjovas, vėliau pavadintas koriku.
     1897.05.13 – Lietuvoje vyko visuotinis gyventojų surašymas.
     1948.05.13 – Taujėnų vlsč. prie Juodviršių km. žuvo Vyčio apygardos vadas DANIELIUS VAITELIS – Briedis, Lietuvos kariuomenės leitenantas, LLA narys,Vietinės rinktinės savanoris (g.1913.08.15).
     1989.05.13 – Į pirmąjį Lietuvos buriuotojų žygį per Atlantą - iš Klaipėdos į Niujorką išplaukė trys jachtos - „Audra“, „Dailė“ ir „Lietuva“. Plaukimas skirtas Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti.
     1989.05.13 – Sąjūdis su Liaudies frontais Estijoje ir Latvijoje sukūrė Baltijos asamblėją.
     1792.05.14 – Rusija įvedė savo kariuomenę į Žečpospolitą. Jungtinė Lenkijos ir Lietuvos valstybė po dviejų su puse metų išnyko iš politinio žemėlapio.
     1928.05.14 – Kaune atidengta dailininko Juozo Zikaro sukurta Laisvės statula.
     1972.05.14 - Kaune, muzikinio teatro sodelyje, protestuodamas prieš sovietinę okupaciją, susidegino Romas Kalanta (gimė 1953.02.22 d.Alytuje).
     1845.05.15 – Gimė Jonas Čerskis - lietuvių geologas - geografas, 1863 m. sukilimo dalyvis; ištremtas į Sibirą vėliau tapo garsus Sibiro tyrinėtojas (m.1892.07.07).
     1872.05.15 – Gimė Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė - „Lazdynų Pelėda“- rašytoja (m 1957.07.19).
     1920.05.15 – Įvyko Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmasis posėdis, kuriame pagrindine rezoliucija teisiškai įtvirtintas Lietuvos Respublikos – su sostine Vilniumi- suverenitetas.
     1928.05.15 – Priimta nauja Lietuvos Valstybės konstitucija.
     1886.05.16 – Ariogaloje ( Raseinių raj.) gimė Stasys Šalkauskis, filosofas, pedagogas, profesorius, Kauno universiteto rektorius, Ateitininkų vadovas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos steigimo iniciatorius (mirė 1941 m.Šiauliuose).
     1975.05.16 – Pirmoji į Everestą įkopusi moteris japonė Junko Tabei į aukščiausią Žemės viršukalnę užnešė M.K.Čiurlionio ženklelį (1975m.buvo plačiai pasaulyje minimas M.K.Čiurlionio 100 metų gimimo jubiliejus).
     1805.05.17 – Rygiškių km. (Griškabūdžio vlsč., Šakių apskr.) gimė Antanas Tatarė, kunigas, pirmasis Suvalkų gubernijos lietuvių švietėjas (m.1889.05.25).
     1814.05.17 – Norvegija, 535 metus buvusi unijoje su Danija, paskelbė savo Konstituciją ir išsirinko karaliumi Christianą Frederiką. Tokia galimybė atsirado, kai Danija, kaip Pancūzijos (Napoleono) sąjungininkė, pralaimėjo karą VI Antiprancūziškai Koalicijai.Tačiau tai buvo tik trumpalaikis laimėjimas - panašus į Lietuvos 1941.06.23 sukilimo laimėjimą. Greitu laiku Švedija, vykdydama Kylio sutarties reikalavimus, savo karinėmis jūrų pajėgomis blokavo pagrindinius Norvegijos uostus ir tuo sužlugdė Norvegijos nepriklausomybės siekius.Norvegijai primesta Unija su Švedija išsilaikė iki 1905 m. Gegužės 17 diena Norvegijoje švenčiama kaip Konstitucijos diena.
     1945.05.17 - Alytaus apskr. Simno vlsč. Kalniškės miške įvyko Lietuvos kariuomenės karininko leitenanto Jono Nefalto – Lakūno,vadovaujamo Lietuvos partizanų būrio ir SSRS NKVD kariuomenės dalinių garsusis Kalniškės mūšis, kuriame žuvo 44 partizanai.
     2004.05.17 – Japonijos vyriausybė Lietuvos muzikos akademijai skyrė 48 milijonus jenų (apie 1,5 milijono litų) naujiems muzikos instrumentams įsigyti.
     1919.05.18 – Įsteigta Lietuvos sporto sąjunga (LSS), pirmoji sporto organizacija nepriklausomoje Lietuvoje.
     1920.05.18 - gimė popiežius Jonas Paulius II (Karolis Juozapas Vojtyla)
(m. 2005.04.02).
     1940.05.18 – Prasidėjo sovietinių įgulų kraustymasis iš N.Vilnios į Gaižūnų poligoną ( arčiau Kauno !). Kraustymasis tęsėsi visą savaitę – iki gegužės 25 d.
     1944.05.18 – Totorių nacionalinio gedulo diena – prasidėjo visuotinis totorių trėmimas iš Krymo.
     1989.05.18 - LTSR Aukščiausioji Taryba priėmė Konstitucijos pataisą: “Lietuvos TSR galioja tik jos Aukščiausios Tarybos arba referendumu priimti įstatymai“. Priimta deklaracija dėl Lietuvos valstybinio suvereniteto.
     1991.05.19 – Krokūnų pasienio poste nužudytas vykdantis savo tarnybines pareigas Šalčininkų užkardos viršininkas Gintaras Žagunis. Taikiu būdu einančios į laisvę Lietuvos pasienio postai nebuvo ginkluoti. Kremliaus nurodymu juos užpuldinėjo Lietuvoje tebesanti okupacinė kariuomenė.
     1892.05.20 - Rinkuškių km., Biržų apskr. gimė Jonas Variakojis, Lietuvos kariuomenės karininkas, dalyvavo Nepriklausomybės kovų mūšiuose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. XV Ministrų kabinete buvo krašto apsaugos ministras (m.1963.10.31 JAV ).
     1989.05.20 – Vilniaus kalnų parke Sąjūdžio surengtas mitingas - TSRS .liaudies deputatų išrinktų Lietuvos SSR palydos į TSRS liaudies deputatų suvažiavimą.
     1995.05.20 – 15 val., minint Lietuvos pasipriešinimo okupacijai 50-ąsias metines, Lukiškių aikštėje pašventintas paminklinis akmuo Nežinomojo Partizano atminimui. Ant paminklinio akmens užrašas „Šioje aikštėje bus įamžintas Nežinomojo Partizano ir Kovotojo dėl Lietuvos Laisvės atminimas.1995 m.gegužės 20 d.“.
     1563.05.21 – Ragainėje mirė pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga „ Katekizmo prasti žadžiai“ Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui padedant buvo išleista 1547 m.Karaliaučiuje.
     1939.05.21 – Atidaryta Kauno sporto halė.
     1915.05.21 – Vilniuje įkurta Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. Ji gyvavo iki 1918 m.
     1941.05.21 – LKP(b)CK sekretorius A.Sniečkus pasirašė nutarimą dėl paminklinių biustų pašalinimo iš Kauno karo muziejaus sodelio. Pašalinti biustai dėl šių priežasčių :a) generolas Žukas-Žukauskas - aršus reakcionierius, kovojo su Raudonąja armija; b)Putvis-Putvinskis - šaulių vadas, reakcionierius; c) karininkas Juozapavičius - žuvo kovoje su Raudonąja armija; d) kareivis Lukšys - žuvo kovoje su Raudonąja armija. Vietoj Žukausko ir Putvinskio biustų pastatyti rašytojos Žemaitės ir poeto J.Janonio biustus.
     1975.05.21 - Romoje mirė neatpažintas šventasis ir Tautos didvyris Zenonas Ignatavičius (Ignonis), kunigas, prelatas, Kauno kunigų seminarijos prefektas, Minsko apaštalas,1941-      1944 m. dviejų lietuvių batalionų kapelionas (g. 1909. 01 01 Vilkijoje).
     1948.05.22 – iki gegužės 27 Lietuvoje vykdytas didžiausias gyventojų trėmimas, pralenkęs net 1941 „baisųjį birželį". Buvo ištremta 39482 žmonės - vyrai, moterys, vaikai .
     1859.05.22 – Pradėti Kauno tunelio statybos darbai. Statyba baigta 1861.11.01. Pirmas traukinys pravažiavo 1861.11.20. Tunelis pastatytas pagal lietuvių inž. Stanislovo Kerbedžio projektą. Tai vienintelis iki šiol veikiantis tunelis Baltijos šalyse.
    1988.05.22 – Vilniuje, Gedimino aikštėje, įvyko Lietuvos Laisvės Lygos organizuotas didžiųjų 1948.05.22 trėmimų minėjimas.
     1576.05.25 – Tilžėje gimė Jonas Rėza - raštijos darbuotojas, Tolminkiemio bei Karaliaučiaus lietuvių parapijos kunigas, parengęs spaudai ir redagavęs ne vieną Bretkūno darbą (m. 1629.08.30 Karaliaučiuje).
     1908.05.25 – Kaušėnuose (Plungės raj.) gimė Zenonas Ivinskis, istorikas, visuomenės veikėjas, Bonos universiteto profesorius, kartu su Šapoka paruošęs „Lietuvos istoriją“ (m. 1971.12.24 Bonoje).
     1940.05.25 – Guajaramerine (Bolivija) mirė lietuvių keliautojas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas Matas Šalčius (g. 1890.10.20 ).
     1940.05.25 – 22 val netikėtai Molotovas iškvietė tuoj pat atvykti į Kremlių Lietuvos atstovą Maskvoje dr.L.Natkų. Pagrindiniai klausimai išdėstyti raštiškame pareiškime - Lietuvoje grobiami sovietiniai kariai, o Lietuvos vyriausybė nieko nedaro, kad juos surasti. Jokie Dr.L. Natkaus argumentai nepriimami - „...Pirmiausia turi būti suieškoti dingę sovietų kariai“. Pokalbis užtruko 25 minutes.
     1953.05.25 - Prasidėjo Norilsko lagerių politinių kalinių sukilimas. Sukilimui pradžią davė be jokios priežasties sargybos šaudymas į žmones (vyrai dainavo ukrainietiškas dainas, nepakluso komandai išsiskirstyti po barakus). Šaudymo pasekmėje - penki kaliniai nušauti vietoje, septyni - sužeisti, iš kurių du mirė. Greitu laiku sukilimas apėmė visus Gorlago lagerius - apie 30 tūkstančių politinių kalinių.
     1989.05.25 – Kremliuje prasidėjusiame suvažiavime Lietuvos delegatai tarp 2250 TSRS deputatų turėjo didžiulę: įtaką : prisidėjo prie demokratijos suaktyvinimo Tarybų Sąjungoje, išviešino slaptuosius Ribentropo-Molotovo pakto protokolus, pareikalavo juos pripažinti negaliojančiais ir niekiniais.
     1936.05.26 – Nelegaliam priešvalstybiniam darbui į Lietuvą slapta atsiųstas LKP(b)CK sekretorius A.Sniečkus. (Pagal tarpvalstybinį susitarimą apsikeitus politiniais kaliniais jis 1933.10.19 buvo išsiųstas į SSRS).
     1940.05.26 – Lietuvos UR ministras Urbšys įteikė atsakymą į V.25 Molotovo pareiškimą – Lietuvos vyriausybė...davė nurodymą pradėti energingą ieškojimą.. prašo asmens duomenų apie dingusius. Kremliui šis pareiškimas nepadarė jokio įspūdžio.1940.V.26 į savo dalinį grįžo sovietinis karys Šmargonec,.V.27 – karys Pisarev.
     1831.05.27 – Prie Reigardo sukilėlių kariuomenė, vadovaujama Antano Gelgaudo, sumušė rusų dalinį.
     1917.05.27 – Petrograde susirinko Rusijos lietuvių Seimas, į kurį suvažiavo 334 atstovai.
     1988.05.27 - Į Vilnių atvyko Estijos liaudies fronto atstovai, kurie ragino įkurti panašią organizaciją Lietuvoje.
     1877.05.28 – Čerėjoje Mogiliovo gub. gimė Oskaras Milašius, lietuvių ir prancūzų poetas, diplomatas, filosofas, dramaturgas. Gynė Lietuvos reikalus Paryžiuje, garsino Lietuvą savo straipsniuose spaudoje, pasirašydamas slapyvardžiu Lituanus. Dar gyvas būdamas pabrėžė: „Aš esu lietuvių poetas, rašantis prancūziškai‘ (m.1939.03.02 Paryžiuje).
     1940.05.28 – Vėlai vakare Maskvos radijas paskelbė Sovietų Vyriausybės komunikatą dėl sovietinių karių grobimo, jų prievartavimo ir kankinimo siekiant išgauti informaciją, Paskelbus komunikatą viešai Lietuvos spaudoje, žmonės pamatė, kokia naudojama klasta siekiant aštrinti tarpvalstybinius santykius.
     1978.05.29 – Alytaus apskr.Varėnos mst., protestuodamas prieš sovietinę okupaciją susidegino vandentekio darbininkas STONIS. Išvakarėse, gegužės 28 d., miesto šventės metu jis ant aukščiausio miesto pastato iškėlė Lietuvos Trispalvę ir pasislėpė.
     1981.05.29 – Širvintose praūžė stipriausias iki tol Lietuvoje užregistruotas viesulas.
     1988.05.29 – Popiežius Jonas Paulius II vyskupą Vincentą Sladkevičių paskelbė kardinolu.
     1431.05.30 – Ruane (Prancūzija) sudeginta ant laužo prancūzų tautos didvyrė, katalikų šventoji (1920) Žana d‘Ark - Orleano mergelė, Patriotizmo simbolis. Paimta į nelaisvę    1430.05.24. Reabilituota 1456 m.
     1609.05.30 - Tilžėje gimė Danieliu Kleinas, kunigas, poetas, kalbininkas, 1653 m.išleidęs pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Gramatica Litvanica“. Mirė 1666 m.
     1905.05.30 – Jonas Basanavičius „ant visados“ atsisveikino su Varna (Bulgarija) ir per Vidurio Europos miestus išvyko į Lietuvą. 1905. 08.01 atvyko į Vilnių ir tą pačią dieną įkopė į Gedimino pilies kalną . Rytojaus dieną „Vilniaus Žinių“ redakcijoj susipažino su G.Landsbergiu, J.Kriaučiūnu ir kt. to meto Vilniaus šviesuoliais.
     1940.05 30 – Lietuvos UR ministras Urbšys dar kartą kreipėsi į Sovietų pasiuntinį Pozdniakovą, prašydamas pateikti turimus davinius apie karių „pagrobimo“ aplinkybes. Pranešta, kad tolimesniems pokalbiams šiais klausimais į Maskvą atvyks Lietuvos UR ministras J.Urbšys.
     1945.05.30 – Marijampolėie mirė Pranciškus Karevičius, paskutinis Žemaičių vyskupas (g.1861.09.17).
     1556.05.31 – Vilniuje gimė Jurgis Radvila, kardinolas (1583), memuaristas, lietuvybės rėmėjas. Prisidėjo prie III Lietuvos Statuto parengimo.1582 m. Vilniuje įsteigė pirmąją kunigų seminariją. Mirė 1600 m. Romoje.
     1587.06.31 - gimė popiežius Pijus XI (nuo 1922). 1921 m., būdamas apaštališkasis Lietuvos ir Lenkijos vizitatorius , lankėsi Lietuvoje. 1926.04.04 paskelbė bulę „Lithuanorum gente“ , kuria buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija (m.1939.11.12)
     1990.05.31 – Moldova pati pirmoji pripažino Lietuvos Respubliką.


Parinko Gediminas Adomaitis.
Tel. + 370 5 246 85 68
El. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com