Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     2011 metai-Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai.

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės   vadovas Gediminas Adomaitis teikia
     2011 m. balandžio mėnesio švenčių ir trumpą
     istorinių įvykių apžvalgą.04.01 ------- Juokų (melagių) diena.
1579.04.01 – Lietuvos- Lenkijos karalius S.Batoras išleido
privilegiją, pagal kurią Vilniaus jezuitų kolegija paverčiama aukštąja mokykla – akademija.Vilniaus universiteto įkūrimo diena.
1252.04.02 – Kryžuočiai Danės žiotyse pradėjo statyti Memelburgo pilį. Įkurtas Klaipėdos miestas.
1989.04.02 – Vilniaus kalnų parke įvyko Lietuvos moterų sąjungos organizuotas mitingas „ Apginkime Lietuvos sūnus“.
1992.04.02 – Kompiuterizuotai išrašytas pirmasis Lietuvos Respublikos piliečio pasas. 2002.02.02 Vidaus Reikalų ministerija iškilmingai paminėjo šios sukakties 10 metų jubiliejų.
2005.04.02 19 val. 37 min. - Romoje mirė Popiežius Jonas Paulius II (g. 1920.05.18)
1831.04.04 – Cezaris ir Emilija Pliateriai organizavo sukilėlių būrį Dusetose, užėmė Zarasus ir puolė Daugpilį.
1557.04.04 – gimė iškili istorinė asmenybė Leonas Sapiega, LDK kancleris, Vilniaus vaivada ir didysis etmonas, diplomatas, lietuvybės puoselėtojas.
1919.04.04 – Valstybės Taryba priėmė naujus Lietuvos valstybės laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius. Įsteigta Valstybės prezidento institucija. Antanas Smetona tapo pirmuoju Lietuvos prezidentu.
1948.04.04 – didvyriškai žuvo Šarūno rinktinės Antano Mikelionio – Gruodžio būrio partizanė ELZĖ ARAVIČIŪTĖ – Gerutė,Degutė (g.1925 m.).Išdaviko išduota ir KGB suimta ji ,‚sutiko“ parodyti vado slėptuvę. Lydima 15 kareivių atvyko į Žališkės km. prie ežero. Kareiviai apsupo vietovę, o ji su dviem kareiviais nuėjo prie ,‚slėptuvės“. Priėjusi ežero skardį , šoko į atitirpusio pakraščio ledinį vandenį. Gana greitai ištraukę iš 2 m. gylio atgaivinti nesugebėjo. Užkasė Šventežeryje.
1949.04.04 – 12 valstybių (JAV, Kanada, Anglija, Prancūzija,
Italija, Portugalija, Norvegija, Belgija, Olandija, Liuksenburgas, Danija, Islandija) sukūrė karinę sąjungą bendrai gynybai nuo galimos agresijos. NATO įkūrimas.
1951.04.04 – Infiltruotų KGB agentų ( J.Rudžionis- Čemberlenas ir kt.) išduotas žuvo sujungtos Žaliosios rinktinės vadas (nuo 1949.05.15) JONAS JANUŠEVIČIUS – Rakšnys, Vilkas. Kartu žuvo: Vienybės rajono vadas BARISAS ir Vytauto rajono vadas DRĄSUTIS.
1926.04.05 – Arkivyskupo J.Matulevičiaus pastangomis paskelbiamas Lietuvos Bažnytinės Provincijos įsteigimas.
1926.04.05 – Gimė Antanas Vaičius, Telšių vyskupas.
1988.04.05 – Lietuvos rašytojų sąjungos susirinkime priimta rezoliucija dėl lietuvių kalbos pripažinimo valstybine.
1951.04.06 – MGB agento J. Bulkos – Skrajūno (agentūrinis slapyvardis – „Bimba“) išduotas žuvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadas ANTANAS LAPIENIS – Demonas.
1882.04.07 – Anykščių raj., Ažuožeriuose gimė lietuvių rašytojas Antanas Vienuolis (tikroji pavardė Žukauskas). Mirė 1957.08.17.
1907.04.07 – Vilniuje įkurta Lietuvių mokslo draugija, kurios pirmininku išrinktas dr.J.Basanavičius.1941 m. draugija tapo Lietuvos Mokslų Akademija.
1990.04.07 – Protesto mitingas Vingio parke prieš sovietų kariuomenės siautėjimą.
1896.04.08 – Lazdynėliuose atidengtas akmuo- paminklas Kristijonui Donelaičiui.
1946.04.08 – Ženevoje įvyko paskutinis Tautų Sąjungos posėdis. Įkurta 1919.01.25 organizacija buvo likviduota. Galutinai baigė savo gyvavimą 1946.04.18.Vietoj jos,1944.10.07 d. JAV, TSRS, Didžiosios Britanijos ir Kinijos susitarimu įkurta Jungtinių Tautų Organizacija.
1869.04.09 – Raudondvaryje gimė lietuvių muzikos klasikas, kompozitorius Juozas Naujalis. Mirė 1934.
1919.04.09 – Vilniuje, apsikrėtęs nuo ligonių dėmėtąja šiltine, mirė gydytojas, aktyvus lietuvių visuomenės veikėjas Antanas Vileišis.
1947.04.09 – Žvirblaičiuos Alsėdžių raj. NKVD kariuomenės apsuptas, kovojęs iki paskutinio šovinio nusižudė Žemaičių apygardos vadas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, dimisijos pulkininkas KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS – Tauras (g.1908m.). Kartu žuvo jo brolis, Lietuvos kariuomenės karo lakūnas POVILAS ANTANAVIČIUS.
1947.04.09 –Balandžio mėnesio pradžia- tragiškas laikotarpis Kęstučio apygardos istorijoje. Po lietuvių tautos išdaviko J.Markulio-Erelio apsilankymo Batakiuose saugumui pavyko iššifruoti pagrindinius štabo bunkerius. Štabe jau buvo sutarta išdaviką Markulį sušaudyti, bet kai kurie štabo nariai jį užstojo ir jam buvo leista grįžti į Vilnių. Dėl šios išdavystės 1947.04.09 Antegluonyse prie Batakių apsuptas NKVD kariuomenės žuvo pirmasis Jungtinės Kęstučio apygardos vadas, Lietuvos karo aviacijos lakūnas, pulkininkas, apdovanotas I laipsnio Laisvės Kovotojo kryžiumi (su kardais), Lietuvos laisvės kovų Karžygis JUOZAS KASPERAVIČIUS – Šilas, Angis, Visvydas (g.1912.08.17). Kartu susisprogdino jo adjutantas ALBINAS BILIŪNAS – Džiugas. Tos pačios operacijos metu prie Eržvilko žuvo Kęstučio apygardos Mindaugo būrys: ALFONSAS ČEKAITIS - Džiugas(g.1929 m.), STEPAS JUŠKYS - Kostas (g.1921 m..), JONAS MEJERIS - Algimantas, JUOZAS NAUSĖDA - Vaišnoras(g.1925 m.), JONAS PARNARAUSKAS (g.1925 m.), STEPONAS TOLIŠAUSKAS – Poviliukas (g1922m.), STASYS URBONAS (g.1924m.), KAZYS VALAITIS (g.1913m.), broliai - JONAS ŽUKAUSKAS – Smilga (g.1929m.), STEPONAS ŽUKAUSKAS – Jurgutis(g.1924m.), PETRAS ŽUKAUSKAS (g.1922 m..).
1953.04.09 – Panevėžio raj. Žiurų km. Aleliūno sodyboje, NKVD užverbuoto buvusio partizano Alfonso Radzevičiaus – Alfos išduoti žuvo Vyčio \apygardos kovotojai ANTANAS BLAUZDYS – Konkurentas ir VYTAUTAS TRAKIMAVIČIUS – Anūkas.
1911.04.10 –Sukanka 100 metų kai Pustelniko gyvenvietėje, netoli Varšuvos mirė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis- kompozitorius, dailininkas.
1977.04.10 – Lietuvos keliautojų-slidininkų grupė (vadovė- žinoma šiaurės keliautoja Gražina Čižauskaitė - Jucienė) Prano Juozapo žemėje, Hukerio saloje, Čiurlionio plynaukštėje prie akmens pritvirtino atminimo lentą su dailininko faksimile: ,,M. K. Čiurlionis“. „Čiurlionio kalnais“ šią vietą 1913 m. pavadino G. Sedovo ekspedicijos dalyvis, dail. N. Pineginas, kuriam vaizdas iš jūros priminė M. K. Čiurlionio paveikslą „Ramybė“.
1764.04.11 – Rusija ir Prūsija pasirašė Peterburgo sutartį, davusią pradžią būsimiems Žečpospolitos padalijimams.
1833.04.11 – mirė kunigas Antanas Strazdas – Strazdelis ,giesmės „Pulkim ant kelių“ ir daugelio dainų autorius. Palaidotas Kamajuose.
1879.04.11 –Anykščių raj. Niūronyse gimė lietuvių rašytojas Jonas Biliūnas (m.1907.12.08).
1947.04.11 - Strazdų km., ūkininko J.Čibiro sodyboje MGB agento Juozo Bulkos – Skrajūno (agentūrinis slapyvardis – „Bimba“) išduotas žuvo Lokio rinktinės Vyties kuopos vadas BALYS VAIČĖNAS – Pavasaris, Liubartas. Kartu žuvo partizanai: VYTAUTAS DRUČKUS – Šernas, ALBERTAS GARNELIS – Čigonas, JONAS ČIČELIS – Tėvas, JUOZAPAVIČIUS – Papartis, ŠIDLAUSKAS – Dobilas, partizanas Sakalas.
1919.04.12 – Pradėjo darbą IV-ji (Mykolo Sleževičiaus) vyriausybė.
1871.04.13 – Lūginės km. (netoli Marijampolės) gimė lietuvybės puoselėtojas, Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrėjas, arkivyskupas Jurgis Matulaitis- Matulevičius. Mirė 1927.01.27. Minint Lietuvos krikšto 600-sias metines, 1987.06.29 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė Jurgį Matulaitį palaimintuoju.
1944.04.14 – JAV kariuomenė išlaisvino kalinius Vokietijos Bayreutho kalėjime tarp kurių buvo visa eilė Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) veikėjų: Klemensas Brunius, Juozas Rudokas, Bronius Budginas ir kiti.
1947.04.14 – Kaugonių girioje žuvo Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) 5- sios apygardos pagrindinis organizatorius ir vadas, LLA Vilniaus apygardos štabo narys, antrasis Didžiosios Kovos apygardos vadas, Lietuvos kariuomenės vyr. leitenantas MYKOLAS KESTENIS – Serbentas.
1909.04.15 – Šėtos parapijos Pramislavos vienkiemyje gimė Adelė Dirsytė- krikščionė pasaulietė, Sibiro tremtinė ir kankinė, maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorė. Maldaknygė išversta į keturiolika kalbų. A.Dirsytė mirė (ar buvo nužudyta) 1955.09.26 Chabarovsko ligoninėje. Palaidojimo vieta nežinoma.
1989.04.15-16 d.d. – Kaune, Sporto halėje, vyko katalikiškojo moterų sambūrio „Caritas“ atkuriamasis suvažiavimas.
1993.04.15 – Seimo posėdyje LDDP dauguma politiniais tikslais priėmė sprendimą paleisti Vilniaus miesto tarybą (savivaldybės tarybos pirmininkas-V.Šapalas) ir įvesti tiesioginį valdymą.
2011 04 15 – Su neoficialiu vizitu Lietuvą aplankys Švedijos karalienė Silvija.
1794.04.16 – Lietuvoje prasidėjo sukilimas prieš carinę valdžią.
1927.04.16 – Vokietijoje, Bavarijoje gimė popiežius Benediktas XVI (tikrasis vardas - Josefas Aloisas Racingeris). Popiežiumi išrinktas 2005 .04.19.
04.17 --------Verbų sekmadienis.
1875.04.17 –Pasvalyje gimė Petras Avižonis, įžymus akių gydytojas, profesorius, kultūros veikėjas. Mirė 1939 m. Kaune.
1892.04.17 – Rietave kunigaikščio Bogdano Oginskio (1848-1909) pastangų dėka paleista pirmoji Lietuvoje elektrinė.
1939.04.17 – Lenkijos karo ataše Kaune plk. L. Mitkevičius pranešė savo vyriausybei, jog Lietuvos kariuomenės vadas gen. S. Raštikis jam pareiškęs, kad kilus Vokietijos-Lenkijos visuotinam ginkluotam konfliktui, Lietuva laikysis visiško neutralumo ir pagal išgales priešinsis svetimos kariuomenės įsiveržimui iš bet kurios pusės.
1993.04.17 - Vilniaus savivaldybės salėje vyko Tėvynės Atgimimo Sąjungos organizacinis pasitarimas. Dalyvavo TAS iniciatyvinės grupės, Seimo Tėvynės santaros nariai, rajonų ir miestų atstovai. Svarstyta programiniai dokumentai, Nutarta Steigiamąją TAS konferenciją sušaukti Vilniuje 1993 m. gegužės 1 d.
1990.04.18 – Maskva pradėjo Lietuvos ekonominę blokadą.
1899.04.19 – Varšuvoje mirė Lietuvos tiltų inžinierius Stanislovas Kerbedis.(gimė 1810.03.09 Naujamiesčio vlsč. Naudvaryje). Profesorius, Peterburgo mokslų akademijos garbės narys. Jo suprojektuoti ir pastatyti tiltai: su pasukama dalimi per Nevą Peterburge, geležinkelio tiltai per Lugos ir Dauguvos upes, per Vyslą Varšuvoje ir kt. Suprojektavo Vilniaus ir Kauno tunelius.
1918.04.19 – Lietuvos Tarybos sudarytoji komisija (J.Basanavičius, T.Daugirdas, A.Žmuidzinavičius) nustatė Lietuvos tautinės vėliavos spalvas: geltona – žalia – raudona.
1946.04.19 – Katinuose (Jankų vlsč.) žuvo pirmasis Žalgirio rinktinės vadas (buvęs Stirnos rinktinės žvalgybos sk. viršininkas ir vadas, Algirdo kuopos vadas),Tauro apygardos vado adjutantas JONAS KLEIZA – Siaubas, Žalvaris(g.1917 m.).
2005.04.19 – Naujuoju Romos katalikų bažnyčios popiežiumi išrinktas kardinolas Josefas Racingeris. Jis tapo popiežiumi Benediktu XVI (g.1927.04.16).
1434.04.20 – Plocke mirė DLK Algirdo jauniausioji duktė Aleksandra.1388 Vilniuje ištekėjusi už Mozovijos kunigaikščio Ziemovito, mirusio 1426 m. Dvi jos dukterys viena po kitos buvo ištekėjusios už Lietuvos kunigaikščio Mykolo Žigimantaičio.
1920.04.20 – Kaune prie Užsienio reikalų ministerijos darbą pradėjo Lietuvos telegramų agentūra ELTA. Pirmuoju agentūros direktoriumi paskirtas Juozas Eretas.
1945.04.20-05.03 – Pirmasis po karo žmonių trėmimas; tremti vokiečių kilmės žmonės bei partizanų šeimos.(Pagrindas - LSSR NKVD 1945.04.18 d. įsakymas № 4/0174).Trėmimo vieta - Tadžikijos SSR, Stalinabado sritis.
1926.04.21 - Londone gimė Jos Didenybė D. Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės karalienė Elžbieta II (nuo 1952 m.). Jurgio VI duktė. Iš Vindzorų dinastijos. Karalienė Elžbieta II yra Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino dvidešimtosios kartos palikuonė pagal moteriškąją liniją.
1996.04.21 – Nužudytas Čečėnijos Respublikos prezidentas DŽOCHARAS DUDAJEVAS.
1724.04.22 – Gimė Imanuelis Kantas, lietuvių kilmės mokslininkas, filosofas, Karaliaučiaus universiteto profesorius. Mirė 1804 m.
04.23 - - - Šv. JURGIS – antrsis Lietuvos globėjas.
04.24 -----Šv. VELYKOS. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS.
04.25 - - - ANTROJI šv .VELYKŲ DIENA. Šv. Morkus.
1991.04.25 – Kaune mirė buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys.
1986.04.26 –Ukrainoje, Pripetės mieste įvyko avarija Černobylio atominėje elektrinėje (1 val.23 min.). Radiacijos lygis elektrinės teritorijoje pasiekė 20-25 mikrorentgenus per sekundę Tai daugiau nei 1000 kartų viršijo leistinas normas.
1990.04.26 – Maskvoje prie Didžiojo teatro, protestuodamas prieš Rusijos vykdomą ekonominę Lietuvos blokadą, susidegino 52 metų marijampolietis STANISLOVAS ŽEMAITIS.
1947.04.27 – Marijampolės raj. Kalvarijos seniūnijos Gulbiniškių km. NKVD kariuomenės apsupti, slėptuvėje vadinamoje „Seklyčia“, sunaikinę dokumentus ir rašomąją mašinėlę, susisprogdino Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo viršininkas VYTAUTAS VABALAS-Kunigaikštis, o taip pat štabo nariai- ANELĖ SENKUTĖ - Pušelė ir ANTANAS PEČIULIS- Baritonas.
1792.04.27 – Gimė generolas Antanas Gelgaudas, 1831 m. sukilimo Lietuvoje vyriausiasis vadas . Žuvo 1831 m.
1986.04.27 – Radioaktyvus debesis iš Černobylio pasiekė Lietuvą. Apie Černobylio avariją vilniečiai sužinojo tik kitos dienos vakare.
1939.04.28 – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrą kartą tapo Europos čempione.
1933.04.29 – Kaune mirė lietuvių rašytojas ir visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, kritikas, universiteto dėstytojas, LU lietuvių literatūros garbės daktaras, kunigas Juozas Tumas – Vaižgantas. Vaižgantas dalyvavo Vilniaus Seime, kūrė lietuviškas mokyklas, organizavo lietuvišką valsčiaus savivaldybę, palaikė ryšius su vietos knygnešiais, rūpinosi slapta jų draugija, gaudavo draudžiamos spaudos, ją platindavo, mokė vaikus skaityti (g.1869.08.20).
2011.04.29 – Tuokiasi Didžiosios Britanijos princas Viljamas su Keit Midlton.

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com