Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     2011 metai – Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai

     2011 02 16 mirė poetas JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Taryba ir Lietuvos
     Sąjūdžio Vilniaus rajono Taryba 2011 02 23 dienos susirinkime SKELBIA
    
     2011 m. KOVO MĖNESIO ŠVENČIŲ IR TRUMPĄ
     ISTORINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGĄ     1942 03 02 - Sverdlovske sušaudytas I, II ir III Seimų narys XI, XII ir XIII Ministrų kabineto Švietimo ministras KAZYS JOKANTAS. (g.1880 .10. 23)
     1861 03 03 - Lietuvoje panaikinta baudžiava.
     1989 03 03 - Protestuodamas prieš sovietinę okupaciją Klaipėdoje susidegino VYTAUTAS VIČIULIS.
     1950 03 03 - Tauragės apylinkėse Ceikiškėje.Knutauskų sodyboje žuvo Butageidžio rinktinės vadas VLADAS GUDAVIČIUS - Radvila, Vaišnoras, Miškinis. Kartu žuvo žvalgybos sk. virš. A. KUNDROTAS - Skaisgiris ir ryšininkė D. KNUTAUSKAITĖ.
     1939 03 02 – Paryžiuje mirė poetas Oskaras Milašius.Ant jo antkapio lietuviškai įrašyta :“Milašius sąmoningai savo Tėvyne pasirinkęs Lietuvą, jis ir po mirties liko su ja“. Gimė 1877 m.
     03 04 - Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas. LDK ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio sūnus Kazimieras, sulaukęs 25 metų , 1484 03 04 mirė Gardino pilyje. Palaidotas Vilniaus Katedroje. 1521 m. popiežius Leonas X Paskelbė karalaitį Kazimierą šventuoju.
     1562 03 05 - Paskutinis Livonijos Ordino magistras Ketleris komturų ir riterių akivaizdoje pasirašė kapituliavimo aktą ir perdavė LDK kancleriui Mikalojui Radvilai pilių raktus, didįjį anspaudą bei dokumentus. Ordino broliai nusiėmė kryžius ir nusivilko baltuosius apsiaustus.... Vienas - kitas susijaudinę verkė. Nustojo egzistavęs Livonijos Ordinas.
     1955 03 05 – Malenkuose (Vladimiro sr.) mirė žinomas Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas Antanas Merkys. Gimė 1887 m.
     1918 03 06 - gimė ADOLFAS RAMANAUSKAS - Vanagas, įžymus Lietuvos partizaninio pasipriešinimo rusų okupacijai dalyvis, vienas iš Lietuvos Laisvės kovų Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadų, brigados generolas, po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus Ordinu.
     1949 03 07 - Infiltruoti KGB agentai - žinomas rašytojas Kostas Kubilinskas (KGB slapyvardis ‚ ‚Varnas“) ir Algis Skinkys (KGB slapyvardis „Rytas“) nužudė bunkeryje miegantį laikinąjį Dainavos apygardos vadą, Lietuvos kariuomenės leitenantą BENEDIKTĄ LABĖNĄ - Kariūną.
     1949 03 07 - Infiltruotų KGB agentų - žinomo rašytojo Kosto Kubilinsko (KGB slapyvardis „Varnas“) ir Algio Skinkio (KGB slapyvardis „Rytas“) išduoti žuvo Geležinio Vilko Tėvonijos vadas, Lietuvos Laisvės Kovotojas - Karžygis VACLOVAS VOVERIS - Žaibas. Kartu žuvo partizanai VIKTORAS KAZLAUSKAS - Vanagas, JONAS KAZLAUSKAS - Šermukšnis, PETRAS ŠILANSKAS - Labutis.
     1877 03 08 - Medingėnuose, Plungės apskr., gimė Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana, prozininkė, vertėja.
     1760 03 09 – Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio raj.) gimė lietuvių poetas, kunigas ANTANAS STRAZDAS (Strazdelis) DRAZDAUSKAS, (m.1833 04 23 Kamajuose, Rokiškio raj.)
     1893 03 10 – Pakruojo raj. Linkavičiuose, gimė lietuvių architektas Vytautas Landsbergis - Žemkalnis.
     1990 03 11 – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Buvo pasirašytas ir paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas.124 deputatai balsavo „už“,“ susilaikė“ – 6, balsavo „prieš “ - 0.
     1945 03 11 - Musninkų vlsč. Kaimynėlių km. žuvo Didžiosios Kovos apygardos vado Jono Misiūno - Žalio Velnio pavaduotojas JUOZAS NORKUS - Kerštas.
     1947 03 11 - viename Maskvos kalėjimų sušaudytas Didžiosios Kovos apygardos vadas JONAS MISIŪNAS - Žalias Velnias. J. Misiūną į MGB pinkles įviliojo vienas didžiausių lietuvių tautos išdavikų - Juozas Markulis - „Erelis“.
     1345 03 11 – Maskvoje mirė lietuvių kunigaikštytė Aigustė, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės Didžiojo Kunigaikščio Gedimino dukra. Ji buvo ištekėjusi už Maskvos Didžiojo Kunigaikščio Ivano Kalitos vyriausiojo sūnaus Semiono. Palaidota Maskvos Kremliaus rūmų Išganytojo Katedroje.
     1794 03 12 - Prasidėjo generolo Tado Kostiuškos vadovaujamas sukilimas prieš carinę rusų priespaudą.
     1940 03 12 - Baigėsi TSRS - Suomijos karas. TSRS prievarta atplėšė didelę Suomijos teritorijos dalį. 03 13 Suomijos kariuomenės vadas maršalas Karlas Gustavas Manerheimas paskelbė garsųjį savo pareiškimą - įsakymą kariuomenei „Jūs tik laikėtės žiauraus karo įstatymo...“
     1918 03 13 - Amerikos lietuvių Seimas balsavo už Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimą Nepriklausomoje valstybėje ir kreipėsi į JAV vyriausybę skatindamas pripažinti tokią Nepriklausomą Lietuvą.
     1920 03 13 – Vašingtone Amerikos lietuvių delegacija iškilmingai įteikė prezidentui Hardingui „milijoną parašų“ (138 knygose), reikalaujančių pripažinti Lietuvą.
     1386 03 14 - LDK Jogaila karūnuotas Lenkijos karaliumi.
     1865 03 14 - Biržose mirė lietuvių kalbininkas, mokytojas Kazimieras Kristupas Daukša.
     1909 03 15 - Palangoje gimė Jonas Žemaitis Vytautas, partizaninio pasipriešinimo generolas, visos Lietuvos partizanų vadas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Pirmininkas ir vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas.
     1947 03 15 - Pagrundžių km. pas ūkininką Naviką išduoti žuvo keturi besigydantys partizanai ir namų šeimininkai Navikai. Baigiantis mūšiui iš bunkerio iššoko net nesužeista jauna mergina, žaibiškai nukovė besiartinantį MGB kapitoną, o paskutiniu šūviu nusišovė pati. Taip didvyriškai žuvo Vaičėno būrio medicinos slaugė ALDONA DIRŽYTĖ - Vilnelė.
    03 16 - Knygnešių Diena.
     1362 03 16 - Kryžuočiai persikėlė per Nemuną ir apsupo Kauną. 03 29 prasidėjo pilies apgulimas. Kęstučio sūnus Vaidotas laikėsi iki 04 16. Likęs su 36 gynėjais (iš 2000) bandė prasiveržti, bet papuolė kryžiuočiams į nelaisvę. Pilis buvo sugriauta ir sudeginta.
     1846 03 16 - Biržų raj. Purviškiuose gimė knygnešys ir metraštininkas Jurgis Bielinis.
     1989 03 16 - Įregistruotas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis.
     1938 03 17 - Lenkija įteikė Lietuvai notą reikalaudama per 24 val. užmegzti diplomatinius santykius. 03 19 naktį Lietuvos vyriausybė ultimatumą priėmė.
     1965 03 17 - Papiškėse prie Utenos, Pinkevičių sodyboje, apsupus gausioms KGB ir VRM pajėgoms, atsisakęs pasiduoti, nusišovė paskutinis kovojantis legendinis Lietuvos partizanas ANTANAS KRAUJELIS - Pabaisa, Siaubūnas (g.1928 10 28).
     1861 03 18 - Puziniškio dvare prie Smilgių (Panevėžio raj.) bajorų šeimoje gimė rašytoja, publicistė, Lietuvos visuomenės politinė veikėja Gabrielė Petkevičaitė - Bitė.
     1919 03 18 - Vokiečių okupuotame Kaune, eidamas “Metropolio“ viešbučio sargybinio pareigas ir saugodamas Amerikos misijos butą, nuo pakrikusios okupantų gaujos kareivio rankos žuvo Kauno komendantūros kareivis PRANAS EIMUTIS.
     1949 03 18 - Pakruojo raj. Laipuškių km. kautynėse žuvo Algimanto apygardos štabo viršininkas, Žaliosios rinktinės vadas, Smilgių desantininkas VYTAUTAS ČESNAKAVIČIUS - Daujotas, Valas.
     1948 03 18 - prie Šventupės, Mačiūtų sodyboje mūšyje su NKVD kariuomene sužeistas nusišovė Geležinio Vilko rinktinės vadas, majoras ALGIRDASA VARKALA Žaliukas, Daumantas (g. 1924 m.).
     03 19 - Šv.Juozapas.Pavasario Lygiadienis.
     1951 03 19 - žuvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės, veikusios Utenos apskrityje, vėliau Vytauto apygardos štabo viršininkas, apygardos vadas VYTAUTAS PAKŠTAS - Naras, Vaidotas.
     1979 03 19 - Pogrindžio sąlygomis pradėta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.
     1939 03 20 - Vokietijos UR ministras Ribentropas įteikė Lietuvos UR ministrui J.Urbšiui ultimatumą dėl Klaipėdos krašto perdavimo Vokietijai.
     1939 03 22 - Berlyne, Vokietijos UR ministras Ribentropas ir Lietuvos UR ministras J.Urbšys pasirašė sutartį dėl Klaipėdos krašto perdavimo Vokietijai.
     1864 03 22 – Vilniuje, Lukiškių aikštėje pakartas vienas sukilimo vadų Lietuvoje - Konstantinas Kalinauskas.
     1868 03 22 – Šilutės apskr., Jonaičių km. gimė Vydūnas (Vilhelmas Starosta), filosofas, rašytojas. Mirė 1953 m.
     1939 03 23 - Vokietija okupavo Klaipėdos kraštą. Ant rytojaus, 03 24 d., į Klaipėdą atvyko Hitleris.
     1991 03 23 - Lietuvoje lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Ričardas Niksonas.
     1938 03 24 - Atsistatydino J. Tūbelio vadovaujama vyriausybė. Sudaryta nauja V.Mirono vadovaujama vyriausybė.
     1949 03 24 - žuvo Liūto rinktinės ir Vytauto apygardos vadas VYTAUTAS KAULINIS - Miškinis, Utenis.
     1387 03 24 – Vilniui suteiktos Magdeburgo teisės ir savivalda.
     1949 03 25 - 28 d. d. vyko trėmimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Iš Lietuvos ištremta 29180 žmonių, iš jų 8245 vaikai iki 15 metų.
     1947 03 26 - Vilniaus KGB kalėjimo rūsiuose sušaudyti, išduoti patekę į KGB rankas, Tauro apygardos Vytenio būrio kovotojai ALGIMANTAS GUSTAITIS - Kimas, JURGIS BEKAMPIS - Šalmas, ALFONSAS ŽUKAUSKAS - Lizdeika, VINCAS BARONAS - Vyšnelis.
     1946 03 27 - Dubių vienkiemyje žuvo Didžiosios Kovos apygardos vado pavaduotojas, štabo viršininkas ALEKSAS ZEPKUS – Piliakalnis (g.1915 m.). Kartu žuvo JULIUS JUNAITIS - Vanagas, MARTYNAS - Papartis, ALDONA POVILAVIČIŪTĖ - Indyra, Laukinukė.
     1945 03 27 – Išdavus ir gausioms NKVD pajėgoms užpuolus Didžiosios Kovos apygardos štabą žuvo apygardos štabo viršininkas, Lietuvos kariuomenės leitenantas JONAS MARKULIS - Vaiduoklis. Kartu žuvo: III batalijono vadas ZIGMAS KACEVIČIUS - Genys, VYTAUTAS MARCINAUSKAS - Pluta ir dar du partizanai.
     1952 03 27 - Išduotas žuvo Vytauto apygardos Tigro rinktinės, veikusios Švenčionių apskrityje vadas, Vytauto apygardos štabo narys VINCAS ŽALIADUONIS - Rokas, Tigras, Dijakonas.
     1939 03 28 - Atsistatydino V.Mirono vadovaujama vyriausybė. Sudaryta nauja generolo J.Černiaus vadovaujama vyriausybė.
     1883 03 29 - Tilžėje pradėjo eiti lietuvių visuomeninis, politinis ir literatūros žurnalas „AUŠRA“ („AUSZRA“), pirmasis mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis lietuvių žurnalas lotynišku šriftu. Žurnalo Nr.1 leidėjas Jonas Basanavičius, parašęs įžanginio straipsnio žodžius: “Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“ pats čia pat graudžiai apsiverkė.
     1999 03 31 - TSRS prezidentas M.Gorbačiovas pareikalavo per tris dienas atšaukti Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą.

G. Adomaitis, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, istorijos grupės vadovas
Tel. 8 5 2468568, el. paštas gediminas.adomaitis@gmail.com

Susirinkimo pirmininkas Leonas Kerosierius
Susirinkimo sekretorė Regina Jakučiūnienė

Pasiteiravimui:
A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 673 95 837;
L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691,
el. paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com.

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com