Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui
Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekai
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

          Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

                   K R E I P I M A S I S

          DĖL LIETUVOS GYNĖJŲ RUOŠIMO


Vilnius 2008 08 20

     Vilniaus sąjūdininkų susirinkimų dalyviai Tėvynės gynėjų klausimais priėmė dokumentus “ Dėl Krašto apsaugos Savanorių Pajėgų perspektyvų “ (2008 04 30) ir “Dėl Lietuvos Respublikos jaunimo tarnybos Lietuvos kariuomenėje “ (2008 07 02), kurių kopijas pridedame. Vykstant diskusijoms apie profesionalios kariuomenės efektyvumą ir būtinybę, tikslinga priminti kai ką iš Lietuvos kariuomenės istorijos.
     Lietuva yra dėkinga generolo Povilo Plechavičiaus veiklai, kuri prasidėjo 1918 metais Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje, kai Žemaitijoje jis organizavo pirmuosius savo dalinius, partizanus. Jo didelio ryžto dėka Žemaitija buvo apvalyta nuo banditų bei plėšikų, buvo išvyti į šią Lietuvos dalį įsiskverbę bolševikai.
     Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiams okupavus Lietuvą, generolas P. Plechavičius tapo Vietinės rinktinės vadu, sugebėjęs pasipriešinti įvairiems nacių reikalavimams. Vietinė rinktinė generolo dėka nepateko į Rytų frontą, tačiau patį generolą ir jo štabą naciai įkalino Salaspilio koncentracijos stovykloje. Generolas P. Plechavičius tapo mūsų kovų dėl laisvės, ryžtingumo, kovingumo bei ištvermės simboliu.
     1997 metų pradžioje susikūrė Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjunga (LgPPKS). Jos branduolį sudaro buvę partizanai – antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, šauliai, savanoriai, o taip pat buvę generolo įkurtos Vietinės rinktinės kariai.
     Sąjunga yra sukarinta, veikia kaip patriotinė, savarankiška ir visiškai nepriklausoma organizacija, turinti savo vėliavą, įstatus, skiriamuosius ženklus.
     LgPPKS tikslai:
1. Gen. P. Plechavičiaus bei Vietinės rinktinės karių savanorių, partizanų, žuvusių kovų laukuose, pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas. Važinėjama po Lietuvą, ieškoma partizanų ir Vietinės rinktinės savanorių laidojimo vietų, jie reikalui esant perlaidojami. Per šventes ant jų kapų padedamos gėlės, uždegamos žvakutės.
2. Darbas su jaunimu, jo dorovinis bei patriotinis ugdymas, visapusiškas ruošimas Tėvynės gynimui. Organizuojamos jaunimo vasaros stovyklos, kuriose jaunoji karta supažindinama su gen. P. Plechavičiaus ir Vietinės rinktinės veikla ir jų svarba tautai. Buvę Vietinės rinktinės kariai savanoriai, pasipriešinimo dalyviai, partizanai organizuoja patriotinio ugdymo pamokas. Vykdomas visapusiškas fizinis bei karinis parengimas, jaunimas mokomas rytų kovos menų, karybos meno, drausmės, supažindinama ir apmokoma naudotis ginkluote.
3. Jaunimo supažindinimas su Naujausių laikų Lietuvos istorija, taip pat su kitur plačiau ir nuodugniau nedėstoma tarpukario ir pokario istorija.

     Sąjunga lėšų iš niekur negauna, nerenkamas net nario mokestis, sąjunga neturi patalpų. Savo iniciatyva ir vietiniais resursais sąjunga sugeba per vieną vasarą kas 25 d. organizuoti jaunimo vasaros stovyklas ir apmokyti apie 120 jaunuolių skiepijant meilę, pagarbą ir pasiaukojimą Tėvynei. Gavus paramos, per vasarą sąjunga galėtų apmokyti 500 ir daugiau jaunuolių.
Šiuo metu sąjungoje yra virš 3500 karių, pasiruošusių bet kada ginti Tėvynę ir kovoti už jos vientisumą, stabilumą ir nepriklausomybę, nes tai yra šventa kiekvieno savo Tėvynę ir tautą mylinčio ir gerbiančio piliečio pareiga.
     Todėl dar kartą kategoriškai reikalaujame vykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 skirsnio 3 straipsnį: niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Tam pasipriešinimui garantuoti turi būti vykdomas visuomenės karinis apmokymas.
     Pritardami LgPPKS veiklai, siūlome šių tikslų įgyvendinimui plačiau išnaudoti šios organizacijos galimybes ir suteikti jos veiklos plėtimui reikiamą paramą.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8 673 95837,
L.Kerosierius 231 81 11,
P. Rutkauskas 8 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com