Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 

                 LIETUVOS  ŽMONĖMS

     Vilniaus Sąjūdžio skyriaus tarybos

                          K R E I P I M A S I S

               PRISIMINKIME  STALINO – HITLERIO   SUOKALBĮ

Vilnius                                                                                                      2008 08 06

     1939 08 23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą pridėtinį protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų sferai.
     1939 09 01 Vokietija iš vakarų, o SSSR 1939 09 17 iš rytų puola Lenkiją  ir nugalėję 1939 09 28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Pažymėtina, kad tą pačią dieną Ribentropas ir Molotovas pasirašo slaptą papildomą protokolą „ Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į sovietų sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį“.
     1939 m. spalio pradžioje sovietai su vokiečiais pradeda derybas, kad SSSR atiduosianti Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti Vokietijai pietinę Suvalkiją.
     1939 11 28 SSSR užpuolė Suomiją ir atplėšusi teritorijos dalį 1940 03 12 pasirašė priverstinę taikos sutartį. 1940 06 15 SSSR užpuola Lietuvą ir birželyje pavergia Pabaltijį. 1940 06 27 Kremliaus spaudžiama ir Berlyno patariama Rumunija sovietams perleidžia Besarabiją ir šiaurės Bukoviną.
     1940 rugpjūčio pradžioje Berlynas sužino, kad Maskva nori teritorinės kompensacijos ir sutinkanti už Lietuvos teritorijos ruožą per dvejus metus sumokėti Vokietijai 3860 tūkst.  dolerių, 1941 01 10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą, pagal kurį Vokietija pardavė sovietų sąjungai Suvalkiją už 7500 tūkst. dolerių.
     Sovietiniai ideologai ir kompartijos veikėjai springdami aiškina, kad komunistai Lietuvai gražino Vilnių, bet nenori prisiminti, kad fašistai irgi tai rengėsi daryti. Tačiau abu tironai už Vilnių reikalavo Suvalkijos. Pagaliau pardavė – pirko kaip aukščiau buvo rašyta sovietai Lietuvą iškeitė į  grobį Lenkijoje.
     Budeliai, užkariaudami Europos valstybes ir tenkindami savo siekius, užsiėmė net mainais ir prekyba valstybėmis bei teritorijomis.
     NKVD ir gestapas dėjo grandines tautoms – krematoriumai dirbo be pertraukos, duobėse alsavo priešmirtinėse agonijose aukos, tardymų ir mirtininkų kamerose vyko egzekucijos, stepėse, ledjūriuose, šachtose, įmonėse, kirtavietėse nuo nepakenčiamų darbų žmonės buvo pasmerkiami mirčiai.
     Rugpjūčio 23 – oji juodžiausias lietuvių tautos istorijos puslapis – išnaikinta trečdalis tautos, padaryta žalos maždaug už  834 milijardų JAV dolerių.
     1941 06 22 Berlynas davė komandą  „Drang nach Osten“ .  Žūtbūtinėje kovoje susidūrė fašizmas su komunizmu. Karo frontuose ir vykdant genocidą buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astronominis. Fašizmas buvo teisiamas Niurnberge ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizmas, padaręs pasauliui dešimteriopai daugiau žalos liko teisiškai neįvertintas.
     Prisimindami komunizmo ir fašizmo – Stalino ir Hitlerio 1939 08 23 sąmokslą, turime vertinti jo ištakas ir pasekmes. Nusilenkdami aukoms privalome kovoti, kad tai daugiau nepasikartotų ir, kad komunizmas būtų teisiamas aukščiausiose pasaulio teismuose. Mes turime  kovoti prieš komunistinių jėgų revanšo proveržius Lietuvoje.

   

     Tarybos pirmininkas                                                   L.Kerosierius

     Atsakingasis sekretorius                                             A. Budriūnas

     Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius,  8 673 95837,

     L.Kerosierius 231 81 11,
 
    P. Rutkauskas  8 699 37691,

     El. paštas  vilnius@sajudis.com
     Interneto  svetainė  www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com