Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui

     Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui

     Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

     Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Česlovui Juršėnui

     Lietuvos Respublikos  Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui

    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei

     Lietuvos Respublikos Seimo nariams

             Vilniaus Sąjūdžio skyriaus tarybos   

K R E I P I M A S I S

 DĖL  LIETUVOS GYNYBINĖS GALIOS NAIKINIMO

     Vilnius                                                                                                          2008 08 06

                     
     2008 08 02  Ariogaloje vykęs Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių SĄSKRYDIS  “ Su Lietuva širdy “  priminė apie komunistų vykdytą genocidą, jo pasėkmes ir atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje turi būti telkiamos jėgos Nepriklausomybės įdėjoms įgyvendinti.
     Sąskrydžio dalyviai pareiškė priekaištus prezidentūrai, Seimui, vyriausybei, Krašto apsaugos ministerijai ir politikams, kad  nuginkluojama Lietuva, priimamos nuostatos samdytai kariuomenei organizuoti uzurpuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas dėl piliečių valstybės gynybos priedermę, susiklosčiusias istorines aplinkybes kaip moralinę prievolę ginti Tėvynę ir bando paniekinti   Lietuvos piliečių ir partizanų 10 metų nuo 1944 metų trukusį, pasaulio istorijoje išskirtinį, pasipriešinimą totalitarinei jėgai,  pripažinimą. Šiais klausimais Sąskrydis priėmė rezoliucijas.
     Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus sąjūdininkų susirinkimų dalyviai  2008 04 30 kreipėsi į Jus “ Dėl Krašto apsaugos Savanorių Pajėgų perspektyvų “ ir 2008 07 02  “Dėl Lietuvos Respublikos jaunimo tarnybos Lietuvos kariuomenėje “ ( dokumentų kopijas pridedame ). Tačiau Jūsų tarnautojai bando aiškinti apie profesonialios kariuomenės efektyvumą ir būtinybę.
     Dar kartą kategoriškai pareiškiame, kad tebesilaikome mūsų susirinkimuose kreipimosi išsakytoms mintims ir atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje yra labai daug žmonių ir organizacijų, siekiančių dalyvauti Tėvynės gynyboje.
     Lietuva yra dėkinga
generolo Povilo Plechavičiaus veiklai, kuri pradėjo reikštis 1918 metais Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje, kai Žemaitijoje jis organizavo pirmuosius savo dalinius, partizanus. Faktiškai, tik jo didelio ryžto dėka Žemaitija buvo apvalyta nuo banditų bei plėšikų, buvo išvyti į šią Lietuvos dalį įsiskverbę bolševikai.
     Netrukus P. Plechavičius savanoriu įstojo į besiburiančią Lietuvos kariuomenę ir sėkmingai kariavo su lenkų, bolševikų junginiais, taip pat dalyvavo kovose prieš bermontininkus.
     Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiams okupavus Lietuvą, generolas P. Plechavičius tapo Vietinės rinktinės vadu, sugebėjęs pasipriešinti įvairiems nacių reikalavimams. Vietinė rinktinė generolo dėka nepateko į Rytų frontą, tačiau patį generolą ir jo štabą naciai įkalino Salaspilio koncentracijos stovykloje.
     Generolas P. Plechavičius tapo mūsų kovų dėl laisvės, ryžtingumo, kovingumo bei ištvermės simboliu.
     1997 metų pradžioje susikuria Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjunga (LgPPKS). Jos branduolį sudaro buvę partizanai – antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, šauliai, savanoriai, o taip pat buvę generolo įkurtos Vietinės rinktinės kariai.
     Sąjunga yra sukarinta, veikia kaip patriotinė, savarankiška ir visiškai nepriklausoma organizacija, turinti savo vėliavą, įstatus, skiriamuosius ženklus. 

              LgPPKS tikslai:

     1. Gen. P. Plechavičiaus bei Vietinės rinktinės karių savanorių, partizanų, žuvusių kovų laukuose, pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas. Važinėjama po Lietuvą, ieškoma partizanų ir Vietinės rinktinės savanorių laidojimo vietų, jie reikalui esant perlaidojami. Per šventes ant jų kapų padedamos gėlės, uždegamos žvakutės.
     2. Darbas su jaunimu, jo dorovinis bei patriotinis ugdymas, visapusiškas ruošimas Tėvynės gynimui. Organizuojamos jaunimo vasaros stovyklos, kuriose jaunoji karta supažindinama su gen. P. Plechavičiaus ir  Vietinės rinktinės veikla ir jų svarba tautai. Buvę Vietinės rinktinės kariai savanoriai, pasipriešinimo dalyviai, partizanai organizuoja patriotinio ugdymo pamokas. Vykdomas visapusiškas fizinis bei karinis parengimas, jaunimas mokomas rytų kovos menų, karybos meno, drausmės, supažindinama ir apmokoma naudotis ginkluote.
     3. Jaunimo supažindinimas su Naujausių laikų Lietuvos istorija, taip pat su niekur nedėstoma tarpukario ir pokario istorija.

     Sąjungos nariai didelį dėmesį skiria Laisvės kovų atminties aiškinimui, istorijos pamokoms, bendravimui su jaunimu ir Laisvės kovų istorijos aiškinimui  ateities kartoms.
     Sąjunga lėšų iš niekur negauna, nerenkamas net nario mokestis, sąjunga neturi patalpų. Savo iniciatyva ir vietiniais resursais sąjunga sugeba per vieną vasarą kas 25 d. organizuoti jaunimo vasaros stovyklas ir apmokyti apie 120 jaunuolių skiepijant meilę, pagarbą ir pasiaukojimą Tėvynei. Gavus paramos, per vasarą sąjunga galėtų apmokyti  500 ir daugiau jaunuolių.
     Šiuo metu sąjungoje yra virš 3500 karių, reikalui esant pasiruošusių bet kada ginti Tėvynę ir kovoti už jos vientisumą, stabilumą ir nepriklausomybę iki paskutinio kraujo lašo, nes tai yra šventa kiekvieno savo Tėvynę ir tautą mylinčio ir gerbiančio piliečio pareiga.
     Žinoma ir daugiau patriotinių organizacijų. Tačiau valstybės vadovų užsiangažavimas, valstybės administracinių resursų,  valdžios institucijų, jėgos struktūrų, finansų, paperkamos žiniasklaidos  panaudojimas bei NATO apgaudinėjimas pateikiant įvairiausius pretekstus dėl gynybinių pajėgų naikinimo ir visuomenės išjungimo iš Tėvynės gynybos, paniekina Lietuvos Respublikos Konstituciją ir tautos siekius.
     Todėl dar kartą kategoriškai reikalaujame vykdyti  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 skirsnio 3 straipsnį: niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
 

     Tarybos pirmininkas                                                   L.Kerosierius

     Atsakingasis sekretorius                                             A. Budriūnas

     Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius,  8 673 95837,

     L.Kerosierius 231 81 11,
     P. Rutkauskas  8 699 37691,

     El. paštas  vilnius@sajudis.com
     Interneto  svetainė  www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com